De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-government in de Belgische sociale sector

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-government in de Belgische sociale sector"— Transcript van de presentatie:

1 E-government in de Belgische sociale sector
Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels Website KSZ: Eigen website: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 Missie Kruispuntbank Sociale Zekerheid
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is de motor van E-government in de sociale sector, d.w.z. zij zet de actoren in de Belgische sociale sector aan tot en ondersteunt ze bij een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (E-government) vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsonder-steunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers

3 Sociale sector in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) de sociale bijstand de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of toekenning van bijvoorbeeld de aanvullende pensioenen (tweede pijler) de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveau’s dan de federale overheid (gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, …) externe preventiediensten

4 Strategie herziening van alle processen en relaties
in de schoot van elke actor in de sociale sector tussen actoren in de sociale sector tussen actoren in de sociale sector enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds informatie wordt gecoördineerd beheerd als een strategische productiefactor met naleving van een aantal vaste principes inzake modellering van informatie eenmalige inzameling en hergebruik van informatie beheer van informatie elektronische uitwisseling van informatie beveiliging van informatie

5 Strategie uitwerking van waardeketens afgestemd op de leefsituatie van de eindgebruikers van de diensten maximale mogelijkheid tot elektronische aangifte, verbetering en raadpleging van informatie, bij voorkeur van toepassing tot toepassing afdoende standaardisatie van de begrippen en procedures over de verschillende takken van de sociale zekerheid heen harmonisering van de administratieve instructies neutraliteit inzake het niveau van de rechten van de sociaal verzekerden het niveau van de socialezekerheidsbijdragen voor de ondernemingen het niveau van informatie van de actoren in de sociale sector

6 Methode permanent overleggen en samenwerken met alle actoren in de sociale sector en de beleidsvoerders op sociaal vlak proactieve formulering en uitdraging van de visie inzake E-government, de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de strategie om de visie te bereiken t.a.v. de omgeving nieuwe technologieën worden ondersteunend ingezet niet als breekijzer voor een wijziging van de bevoegdheidsverdeling een centralisatie van het informatiebeheer flexibel aanpasbaar bij de wijziging van de bevoegdheidsverdeling door de regelgever

7 Methode actief beheren van de multidimensionele relaties met de actoren in de sociale sector voor het bereiken van win-win-situaties op basis van wederzijdse inspanningen intensieve sensibiliseringscampagnes (infosessies, mailcampagnes, contact center, …) en waar nodig individuele coaching (testomgevingen, begeleiding ter plaatse, …)

8 Methode: rol KSZ de actoren in de Belgische sociale sector op proactieve wijze inzichten verlenen inspireren samenbrengen overtuigen ondersteunen, o.a. door gemeenschappelijke diensten en expertise ter beschikking te stellen, gezamenlijke projecten te definiëren en te coördineren, en piloottoepassingen te ontwikkelen inzake de mogelijkheden die de herziening van hun (onderlinge) processen m.b.v. nieuwe technologieën kan bieden bij de realisatie van de eigen en gemeenschappelijke doelstellingen

9 Methode: rol KSZ uiteindelijk doel is
de actoren in de Belgische sociale sector tijdig voldoende kennis en overtuiging te laten opbouwen om de herziening van hun (onderlinge) processen m.b.v. nieuwe technologieën spontaan te implementeren terwijl de KSZ de nieuwe mogelijkheden tot herziening van (onderlinge) processen proactief opspoort en aanbrengt de nieuwe technologieën analyseert en uittest op hun reële mogelijkheden om ze op het juiste ogenblik te benutten en te vermijden dat onverantwoord wordt meegelopen met hypes

10 Aangeboden diensten een netwerk tussen openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel een unieke identificatieselutel voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart, en voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming elektronische gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten hetzij via een geïntegreerd portaal een geïntegreerd portaal met informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid elektronische transacties geharmoniseerde instructies mbt de elektronische transacties een persoonlijke pagina voor elke onderneming een geïntegreerd, multi-modaal contact center ondersteund door een customer relations management tool

11 Het netwerk KSZ Gebruikers Backbone RVA RSZ NIC … FTP Portaal Isabel
FW R Isabel Vocale server R Backbone FW FW FW FW FW R R R R R RVA KSZ RSZ R R NIC

12 Het verwijzingsrepertorium
basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers functies routering van informatie preventieve toegangscontrole automatische mededeling van gewijzigde gegevens

13 Enkele cijfers en resultaten
de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 181 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie omzeggens alle rechtstreekse of onrechstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen actoren in de sociale sector zijn afgeschaft in 2004 werden 378,3 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft

14 Enkele cijfers en resultaten
in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken 2 soorten aangiften door de ondernemingen kunnen enkel elektronisch worden verricht en een 20-tal soorten aangiften kunnen elektronisch of op papier worden verricht; alle andere soorten van aangiften zullen elektronisch kunnen worden verricht na grondige testen het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen

15 Gegevensuitwisseling tussen actoren in sociale sector
toegang tot informatieservers verwijzingsrepertorium rijksregister KSZ-registers registers van de kandidaat-politieke vluchtelingen centraal bestand van de SIS-kaarten en van de beroepskaarten werkgeversrepertorium loon- en arbeidstijdgegevensbank van de werknemers DIMONA-gegevensbank van de werknemers aangeboden diensten interactieve raadpleging raadpleging in massa automatische mededeling van wijzigingen

16 Gegevensuitwisseling tussen actoren in sociale sector
elektronische attesten (voorverwerkte informatie) rechten van de zelfstandigen rechten van de sociaal verzekerden in de werkloosheidssector rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector rechten van de sociaal verzekerden in de sector geneeskundige verzorging en uitkeringen bijdragebons maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor gezondheidszorg rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector individuele pensioenrekening pensioenkadaster automatische opening van het recht op pensioen rechten in de sector van de maatschappelijke steun – OCMW’s rechten van de migrerende werknemers bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

17 Gegevensuitwisseling tussen actoren in sociale sector
elektronische attesten afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de Gewesten en Gemeenschappen kankeronderzoek – mammografie onroerende voorheffing milieubelasting afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de provincies en gemeenten afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij ondernemingen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang, zoals openbaar vervoer stromen voor de sociale inspectiediensten verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de aanwerving van langdurig werkzoekenden aangeboden diensten individuele overmaking van attesten op vraag overmaking van attesten in massa op vraag automatische overmaking van attesten

18 Bijdragebons werknemers vroeger
Werkgever Ziekenfonds Controle RSZ RIZIV

19 Bijdragebons werknemers nu
Werkgever Werknemers RSZ RIZIV Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS

20 WIGW’s: wat ? weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen
hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

21 WIGW’s vroeger Ziekenfonds

22 WIGW’s nu KSZ NIC

23 Begeleiding werklozen
werkloosheidsverzekering is onderdeel van de sociale zekerheid en bevoegdheid van de federale overheid arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding zijn bevoegdheden van onderscheiden deelgebieden (gewesten en gemeenschappen) coherent beleid inzake tewerkstelling en begeleiding van werklozen vergt vlotte elektronische gegevensuitwisseling tussen alle betrokken instellingen federaal: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en werkloosheidskassen Vlaanderen: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Wallonië: l’Office Wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi (FOREM) Brussel: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) en Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle (IBFFP) Duitstalige gemeenschap: Arbeidsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG)

24 Netwerkarchitectuur KSZ
BGDA RVA FOREM KSZ VDAB ADG wordt informaticatechnisch ondersteund door FOREM IBFFP wordt informaticatechnisch ondersteund door BGDA

25 Uitgewisselde gegevens
tweewekelijkse elektronische mededeling van door RVA genomen beslissingen aan BGDA, FOREM, VDAB en ADG het INSZ van de werkloze de vrijstellingen de beslissingen inzake de eerste toelaatbaarheid en de wedertoelaatbaarheid na sanctie of uitsluiting de vergoedbaarheid de sancties de stand van het dossier in de procedure langdurige werkloosheid driemaandelijkse vergelijking van de gegevensbanken de werkloosheidscategorie (volledig werkloos, deeltijds werkloos, oudere werkloze, …)

26 Uitgewisselde gegevens
Actieve begeleiding van bepaalde werklozen RVA naar BGDA, FOREM, VDAB en ADG het INSZ van de werkloze de elementen uit de verwittigingsbrief (aard, startdag werkloosheid, vroegste datum opvolgingsgesprek) de elementen van de uitnodigingsbrief voor het opvolginsgesprek (aard en datum uitnodiging, datum gesprek) informatie over het opvolgingsgesprek met de werkloze (aard en datum van het gesprek, aan- of afwezigheid op het gesprek, vaststelling voldoende/ onvoldoende inspanningen, administratieve beslissing, …) de langdurige of blijvende arbeids-ongeschiktheid door een erkend geneesheer vastgesteld bij de werkloze BGDA, FOREM, VDAB en ADG naar RVA het INSZ van de werkloze de datum van eerste inschrijving als werkzoekende de identificatie van de actie informatie over het diagnosegesprek (datum, aan- of afwezigheid, reden van weigering) informatie over het trajectvoorstel (start-/einddatum, aanvaarding/weigering) werkaanbiedingen met identiteitsgegevens werkgever (datum mededeling aan werkloze, reactie van de werkloze, reden, reguliere of gesubsidieerde job, arbeidsregime, datum aanbieding bij werkgever, resultaat aanbieding) de uitnodiging bij de plaatsingsdienst (datum eerste uitnodiging, datum rappel, commentaar) de acties (aard, datum aanvraag, startdatum, voorziene en effectieve einddatum, intensiteit, aanwezigheid/afwezigheid, weigering)

27 Ondersteuning van fraudebestrijding
fraudevermijding, o.a. door unieke identificatie van elke burger en elke onderneming onmogelijkheid tot inschrijving van eenzelfde persoon in eenzelfde hoedanigheid voor dezelfde periode bij meerdere instellingen uit dezelfde tak van de sociale zekerheid in het verwijzingsrepertorium onmiddellijke of zelfs voorafgaandelijke meldingen van feiten aan actoren in sociale sector (vb. DIMONA) gebruik van dezelfde informatie voor de berekening van de bijdragen en van de uitkeringen toegang door actoren die rechten toekennen tot informatie over rechten in andere takken van de sociale zekerheid (vermijden van onrechtmatige samenloop van uitkeringen) openbare toegankelijkheid van informatie omtrent schulden van ondernemingen bij de sociale zekerheid, in de bouwsector gekoppeld aan een hoofdelijke aansprakelijkheid voor potentiële klanten en een inhoudingsplicht voor de klanten van de ondernemingen met schulden aan de sociale zekerheid

28 Fraudebestrijding ondersteuning van efficiënte fraudedetectie
geïntegreerde, waar nodig mobiele toepassingen voor de inspectiediensten elektronische gegevensuitwisseling tussen de inspectiediensten inzet van datawarehousing- en dataminingtechnieken voor de detectie van potentiële fraude en de uitvoering van doelgerichte controles op basis van "knipperlichten": OASIS-project aggregatie van gegevens indeling van gegevens volgens verschillende classificatiecriteria ontsluiting van gegevens volgens verschillende dimensies en granulariteitsgraden generatie van algemene statistieken generatie van rapporten per sector of onderneming OLAP longitudinale opvolging simulaties krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools

29 OASIS-project Identificatie Actie Beheer Fraude verstopt in massa
informatie Fraude komt boven door analyse Beslissing omtren acties Te behandelen gevallen en uitleg Onmiddellijk onderzoek Administratief onderzoek Mededeling aan gewestelijke dienst Nr Score X 993 Periodiek heronderzoek Y 945 Z 674 Geen specifieke actie Identificatie Actie Beheer

30 OASIS-project datawarehouse met geaggregeerde gegevens afkomstig van
RSZ werkgeversrepertorium DIMONA-gegevensbank en personeelsbestand loon- en arbeidstijdgegevensbank (DMFA) register van de bouwwerven rekeningen en schulden van ondernemingen invorderingen overtredingen vastgesteld door inspecteurs Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst Financiën aangiften aan Dienst BTW rekeningen en schulden bij Dienst BTW Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tijdelijke werkloosheid

31 OASIS-project toepassingsgebied gebruikers
sedert 1 maart 2001 bouw, metaalbouw, elektriciteit, parken en tuinen sedert 1 januari 2005 ook grote ondernemingen uit alle sectoren, horeca, land- en tuinbouw, transport, confectie, industriële reiniging gebruikers inspectiedienst Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid inspectiedienst Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg inspectiedienst Rijksdienst voor Sociale Zekerheid inspectiedienst Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

32 OASIS-project verloop van de gegevensstromen
OASIS maakt aan de KSZ vragen over om gegevens m.b.t. bepaalde ondernemingen en hun werknemers de KSZ vraagt bij de RSZ de gegevens op met naleving van de machtigingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid de RSZ voert de nodige aggregerende en afrondende bewerkingen uit en deelt de gegevens mee aan de KSZ de KSZ codeert de identificatienummers van de werknemers en stuurt de informatie door naar OASIS op basis van de analyses kan OASIS informatie over bepaalde gecodeerde werknemers opvragen bij andere actoren in de sociale sector (vandaag enkel de RVA)

33 OASIS-project verloop van de gegevensstromen
de KSZ decodeert de in de vraag opgenomen gecodeerde identificatienummers van de werknemers en vraagt bij de betrokken actor de gegevens op met naleving van de machtigingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid de ondervraagde actor in de sociale sector voert de nodige aggregerende en afrondende bewerkingen uit en deelt de gegevens mee aan de KSZ de KSZ codeert de identificatienummers van de werknemers en stuurt de informatie door naar OASIS fraudetypologieën en "knipperlichten" per fraudetypologie

34 OASIS-project voorbeelden van "knipperlichten"
aantal gelijkgestelde dagen wegens ziekte, ongeval of loopbaanonderbreking >> gemiddelde van sector hoog aantal gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid en weerverlet tezamen met aanwerving van nieuwe werknemers tijdens de periode gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid en weerverlet zijn niet dezelfde als door de RVA effectief terugbetaalde dagen aantal gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid of weerverlet of compensatiedagen /aantal gewerkte dagen >> gemiddelde van de sector massale aanwerving van werknemers tijdens een korte periode

35 OASIS-project voorbeelden van "knipperlichten"
verhoging omzet maar vermindering van het aantal werknemers aantal annuleringen van aangegeven personeel tijdens het kwartaal boven een bepaalde drempel zakencijfer/aantal werknemers >> gemiddelde van de sector in de loop van het trimester verloop (aantal nieuwe en vertrekkende werknemers) >> gemiddelde van de sector groot verschil tussen een trimestriële loon- en arbeidstijdsaangifte en de vorige versie variatie van de totale loonmassa > grens variatie van het aantal werknemers > minimumaantal

36 OASIS-project: rapporten

37 Aantal uitgewisselde berichten
Rijksregister, Wachtregister en KSZ-registers DIMONA LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium Toename verwijzingsrepertorium MAF sociaal en fiscaal luik Rechten van de soc.verz.i/d werkloosheidssector Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging Stromen ingevolge DMFA en ASR Rechten soc. verzekerden buiten de sociale zekerheid OASIS Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector uitgewisselde berichten Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Rechten soc. verzekerden in de pensioensector Bestand van de SIS- en de SAM-kaarten WIGW Begin en einde zelfstandigenactiviteit Migrerende werknemers Aansluiting OCMW’s in het KSZ-netwerk 1 10 100 1000 10000 100000

38 Gegevensuitwisseling met ondernemingen
basisidee: multifunctionele aangifte doelstellingen waarborgen van een eenmalige aangifte door sociaal verzekerden en hun ondernemingen van alle gegevens nodig voor de berekening en inning van sociale zekerheidsbijdragen op arbeidsinkomsten van werknemers, incl. bijdrageverminderingen de berekening van alle loon- en arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid maximale onderlinge gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector

39 Gegevensuitwisseling met ondernemingen
4 soorten elektronische aangiften onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, pensioen, ouderschap, …) zich voordoet overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werkmelding mogelijkheid tot interactieve elektronische verbetering van aangiften mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging van aangiften personeelsbestand andere nuttige informatie, zoals het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen

40 Tweerichtingsverkeer
RSZ Verwerking Aangifte Instellingen sociale zekerheid Onderneming Verbetering Feedback Onderneming

41 DIMONA De vereenvoudiging RSZ Online consultatie KSZ Arbeidscontract
Studenten contract Personeels- register Speciaal Personeels- register Individueel document RSZ Online consultatie Inspectie Personeels- bestand KSZ

42 DIMONA kan enkel elektronisch gebeuren via kan 24/7 gebeuren
het portaal van de sociale zekerheid FTP/MQSeries het Isabelnetwerk een vocale server binnenkort via SMS geen papier of fax kan 24/7 gebeuren biedt de werkgever een sleutel tot on line raadpleging en verbetering van de DIMONA-gegevensbank en zijn eigen personeelsbestand mits een elektronisch certificaat, van de kwartaalaangiften van de loon- en arbeidstijdgegevens en de afgeleide gegevensbanken m.b.t. de betrokken werknemers en hun periode van tewerkstelling bij hem gestart op 1/1/1999, verplicht voor iedereen sedert 1/1/2003

43 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden
De vereenvoudiging Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 Werkgever 1 elektronische aangifte RIZIV RSZ FAO RVA RVP Pensioen FBZ KSZ RKW RJV Vakantiegeld

44 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden
kan enkel elektronisch gebeuren via het portaal van de sociale zekerheid FTP/MQSeries het Isabelnetwerk geen papier of fax kan 24/7 gebeuren hergebruik van gevalideerde identificatiegegevens uit DIMONA-aangifte kan, mits een elektronisch certificaat, achteraf on line door de werkgever worden geraadpleegd en verbeterd m.b.t. zijn werknemers en hun periode van tewerkstelling bij hem verplicht voor iedereen sedert 1/1/2003

45 Resultaten behandelingspatroon

46 Kwaliteitscontrole onderscheid tussen formele kwaliteit
blokkerende fouten, die leiden tot weigering van de aangifte onleesbaarheid van de aangifte (verkeerde structuur) onmogelijkheid om de socialezekerheidsbijdragen te berekenen onmogelijkheid om de onderneming te identificeren in uitzonderlijke gevallen, fouten m.b.t. de identificatie van de werknemers niet-blokkerende fouten, die niet leiden tot weigering van de aangifte fouten m.b.t. de identificatie van de werknemers fouten m.b.t. sommige loon- en arbeidstijdgegevens fouten m.b.t. de toekenning van bijdrageverminderingen inhoudelijke kwaliteit inhoudelijke juistheid volledigheid

47 Kwaliteitsdebat

48 Aangiften sociale risico’s
van meervoudige opvraging van informatie via diverse, complexe, niet-gecoördineerde papieren formulieren

49 Aangiften sociale risico’s
naar de beperking van de ingezamelde informatie tot de nog niet in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbare informatie (afschaffing of minstens vereenvoudiging van formulieren) eenmalige inzameling van informatie gestandaardiseerd over alle instellingen van sociale zekerheid heen aangifte kan gebeuren op papier (tijdelijk) elektronisch (24/7) via het portaal van de sociale zekerheid FTP/MQSeries het Isabelnetwerk aan de hand van éénvormige instructies

50 Aangiften sociale risico’s
één aangifte = één scenario 3 mogelijke aangiftemomenten aanvang van het sociaal risico herhaling of verderzetting van het sociaal risico (bv. maandelijks) einde van het sociaal risico structuur van de aangifte identificatiegegevens eventueel loon- en arbeidstijdgegevens die nog niet zijn aangegeven via een kwartaalaangifte (= mini-aangifte) specifieke gegevens m.b.t. het sociaal risico

51 Algemeen overzicht werking ASR
: datum dat het sociaal risico zich voordoet Sociaal Risico + 1 maand, + 2 maand, ... laatste trimester 2004 Einde risico eerste trimester 2005 kwartaal- aangifte aan RSZ Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 1 Deel 1 Deel 1 Eventueel mini = lonen en arbeidstijden = mini kwartaalaangifte voor de periode die nog niet werd aangegeven en die de periode dekt tussen de vorige kwartaalaangifte en het sociaal risico Deel 2 Deel 3 Specifieke gegevens - werkrooster - aard van de dag - … Specifieke gegevens Deel 3 Scenario aanvang Deel 3 Specifieke gege-vens, eigen aan het sociaal risico Scenario herhaling Scenario einde risico

52 26 operationele aangiften
RSZ-kwartaalaangifte wijziging van de RSZ-kwartaalaangifte DIMONA-aangifte raadpleging van het eigen personeelsbestand raadpleging van het werkgeversrepertorium geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf inhoudingsplicht aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland on-line mededeling van tijdelijke werkloosheid aan de RVA en validatieboek raadpleging van het vakantiebestand aangifte van een arbeidsongeval, maandelijks rapport en werkhervatting vereenvoudigde aangifte van een arbeidsongeval aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten (sector werkloosheid) privé-sector + leerkrachten betaald door de Gemeenten of Provincies

53 26 operationele aangiften
maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (sector werkloosheid) privé-sector + + leerkrachten betaald door de Gemeenten of Provincies jaarlijkse aangifte tijdelijke werkloosheid maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats (sector werkloosheid) maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma (sector werkloosheid) aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie (sector werkloosheid) maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie (sector werkloosheid) gemachtigde aanvraag van verwijdering van een zwangere werkneemster (sector beroepsziekten)

54 Geplande nieuwe aangiften
1 april 2005 RSZPPO- kwartaalaangifte 1 oktober 2005 aanvraag van een werkloosheidsuitkering aangifte van een voltijds of halftijds brugpensioen elektronische uitwisseling van gegevens tussen de werkgevers en de ziekenfondsen nodig voor de behandeling van een aanvraag van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige of gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het moederschap of vaderschapsverlof aangifte van de vakantiedagen van een bediende aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid aangifte van een verwijdering van een zwangere werkneemster (privé-sector) 1 januari 2006 maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes

55 Verdere evolutie systematische vervanging van papieren RSZ-attesten door elektronische raadpleging van de schuldsituatie van de onderneming bij de RSZ relatie sociale zekerheid – FOD Financiën elektronische overmaking informatie inzake bedrijfsvoorheffing elektronische overmaking arbeidsinkomsten en inkomsten uit sociale zekerheid voor voorinvulling personenbelastingaangifte controle bedrijfskosten vennootschappen naar een standaardisering van de individuele rekening ? toepassing van de methodologie op andere domeinen (sociale bijstand, vermijden van opvraging van statistische informatie, ...)

56 Detachering: mogelijkheid tot samenwerking ?
grensoverschrijdende tewerkstelling werknemer is in principe onderhevig aan het sociale-zekerheidsstelsel van het werkland bij werk voor korte tijd in het buitenland (detachering) bestaat de mogelijkheid om onderhevig te blijven aan het sociale-zekerheidsstelsel van het normale werkland mits goedkeuring door de bevoegde overheid in het land van oorsprong (formulier E101 in uitvoering van Europese Verordening 1408/71) België: RSZ Nederland: Sociale Verzekeringsbank

57 GOTOT-toepassing GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation Transfrontalière toepassing op Belgisch portaal van de sociale zekerheid GOTOT out (operationeel sedert 10/2001) elektronische aanvraag van Belgische ondernemingen voor detachering naar buitenland elektronische verwerking van de aanvraag overmaking van resultaat naar bevoegde instelling in land van bestemming met Nederland: tot voor kort papieren copies van uitgereikte detacheringsformulieren; sedert 1/2005 elektronisch via CD-ROM GOTOT in (operationeel tegen 10/2005) elektronische registratie van informatie omtrent werknemers die vanuit het buitenland naar België worden gedetacheerd

58 GOTOT-toepassing enkele cijfers
aanvragen voor detachering in 2004 87% elektronische aanvragen in 2004 (56% in 2002, 80% in 2003) aflevering detacheringsdocument verloopt volautomatisch (zonder enige menselijke tussenkomst) in 94% van de gevallen gemiddelde doorlooptijd tussen ontvangst aanvraag en verzending detacheringsformulier is teruggebracht naar 2 werkdagen (10 à 15 werkdagen vóór GOTOT) indien de onderneming over een persoonlijke pagina beschikt op het portaal van de sociale zekerheid wordt het detacheringsdocument binnen de 24u daarop geplaatst samenwerking zou als pilootproject kunnen worden gekaderd in initiatieven van de Europese Commissie rond paneuropese E-governmentdiensten

59 Contact center multimodaal bereikbaar: telefoon, , formulier op portaal, … ondersteund door customer relation management tool gemiddeld contacten per maand stricte service level agreements (wachttijd, afhandeltijd, …) ondersteuning van informatie en sensibiliseringscampagnes Telefoon Internet @ Eranova Intern RSZ FOD SZ

60 Voordelen efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen efficiënt goedkoop: dezelfde diensten aan een lagere totale kost zoveel mogelijk: meer diensten aan een zelfde totale kost snel: dezelfde diensten aan eenzelfde totale kost in minder tijd effectief: betere sociale bescherming verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aanbod van nieuwe soorten diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen minimale administratieve lasten efficiëntere fraudebestrijding betere ondersteuning van het sociaal beleid

61 Plaats in Belgisch E-government
gebruik van dezelfde middelen voor identificatie, authenticatie en het genereren van elektronische handtekeningen in relatie met alle overheidsdiensten en actoren in de sociale sector evolutie naar een netwerk van dienstenintegratoren mogelijkheid om alle informatie en transacties te integreren in andere portalen (van andere overheidsdiensten, gemeenten, ziekenfondsen, vakbonden, sociale secretariaten, …) aan de Federale Overheidsdienst Financiën is de mogelijkheid geboden om te evolueren naar een vooringevulde personenbelastingaangifte

62 Netwerk van dienstenintegratoren
GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Diensten repository Diensten integrator (KSZ) Diensten repository ISZ Extranet sociale zekerheid ISZ Internet Gemeente FOD ISZ Publilink, VERA, … POD Diensten repository FEDMAN Diensten integrator (FEDICT) Stad Provincie FOD Services repository

63 Kritische succesfactoren
E-government als een structureel hervormingsproces procesherziening integratie van de back-office voor de automatische toekenning van diensten geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau breed maatschappelijk draagvlak vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem

64 Kritische succesfactoren
samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken quick wins in combinatie met een visie op lange termijn focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening eerder dan op de strijd tegen fraude inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren wettelijk kader dat principes inzake strategisch informatiebeheer afdwingbaar maakt oprichting van een instelling die bevordert en coördineert

65 Belangrijkste hinderpalen
zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid een gemiddeld project in de openbare sector is ingewikkelder dan een gemiddeld project in de private sector, omwille van een groter aantal stakeholders (politici, ambtenaren, belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, ander overheidsdiensten, andere overheidsniveau’s, …) de uitvoering in een minder stabiele omgeving een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesherziening in de openbare sector is er doorgaans weinig financiële marge voor innovatie

66 Belangrijkste hinderpalen
tussenpersonen zien de ontwikkeling van e-government vaak als een bedreiging tekort aan competenties en kennis bij de actoren in de sociale sector => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de actoren in de sociale sector nood aan een radicale cultuurverandering binnen de overheid van hiërarchie naar netwerken afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de organisatie van de overheid empowerment ipv loutere dienstbaarheid belonen van ondernemerschap binnen de overheid ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

67 Meer informatie ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid portaal van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be persoonlijke website

68 u ! Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

69 Bijlage 1: principes inzake strategisch informatiebeheer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

70 Principes strategisch informatiebeheer
Informatie wordt gecoördineerd beheerd als een strategische productiefactor met naleving van een aantal vaste principes inzake modellering van informatie eenmalige inzameling en hergebruik van informatie beheer van informatie elektronische uitwisseling van informatie beveiliging van informatie

71 Modellering van informatie
informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit definitie van informatie-elementen definitie van kenmerken van informatie-elementen definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

72 Inzameling en hergebruik
informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …)

73 Inzameling en hergebruik
de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

74 Beheer van informatie een functionele taakverdeling is afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat en beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie

75 Beheer van informatie elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instelling die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instellingen informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

76 Uitwisseling van informatie
eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van de instantie die over de informatie beschikt of de instantie die de informatie nodig heeft of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

77 Uitwisseling van informatie
de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor de automatische toekenning van rechten de voorinvulling bij informatie-inzameling de informatieverstrekking aan de betrokkenen

78 Beveiliging van informatie
persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door het door het Parlement benoemd sectoraal comité van de sociale zekerheid, nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek

79 Beveiliging van informatie
elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk elke elektronische uitwisseling van persoons-gegevens wordt gelogd, in casu door de KSZ en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk, om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren

80 Beveiliging van informatie
telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens


Download ppt "E-government in de Belgische sociale sector"

Verwante presentaties


Ads door Google