De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deut.8:7 Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; 1. een land.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deut.8:7 Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; 1. een land."— Transcript van de presentatie:

1

2 Deut.8:7 Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; 1. een land van tarwe [htx - chitah] 2. en gerst [hres - seora]

3 3. en van wijnstokken [Nfg - gefèn]
4. En vijgebomen [Na[ - te’ane] 5. en granaatappelen [Nvmr - rimon] 6. een land van olierijke olijfbomen [Nms [yz – zajit sjemen] 7. en honing [sbd - dewasj].

4 Zomer/rijp in de zin van het einde van een proces
(Amos 8:2)

5 Cyclus van het vruchtdragen
zaaien Ontkie-men Groei-en bloeien vrucht-dragen

6

7 Cyclus van de Bijbelse Feesten
zaaien Ontkie-men Groei-en bloeien vrucht-dragen

8 Sjabbat NAJAARSFEESTEN VOORJAARSFEESTEN Lev.23 6 Jom Kippoer
Grote Verzoendag 7 Soekot Loofhutten feest 8 Sjemini Atsetret Achtste Dag 5 Rosj haSjana Dag van de Bazuin 2 Chaq ha Matzot Ongezuurde Broden Feest 3 Bikoeriem Feest van de eerstelingen 4 Sjavoeot Pinksteren 1 Pesach Sederavond

9 Leviticus 23:1,2 

10 Uitstorting Heilige Geest Nieuwe Hemel & Nieuwe Aarde
GELAAGDE FEESTEN Soekot Messiaans Vrederijk Woestijnreis Israël Fruit Oogst SJAVOEOT Uitstorting Heilige Geest Wetgeving Tarwe oogst Profetie Historie Israël Schepping - aarde Sjmini Atseret Nieuwe Hemel & Nieuwe Aarde Komst beloofde land Fruit Oogst PESACH Verzoening Jesjoea Bevrijding Egypte Gerste oogst

11 Spreuken 6: 6 Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs: 7 hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, 8 bereidt zij in de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs.

12 Spreuken 10: Wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt.

13 Mattheüs 24: Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de oogst nabij is. Mattheüs 24: Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Uit-sprui-ten Groei-en Bloei-en Vruchtdragen rijpen Theros Zomer – oogst Verwant aan therme - warmte Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

14 Lucas 21: 29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. 30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

15 Mattheus 24:3 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

16

17 een nieuwe fase

18 een nieuwe fase Rosj ha Sjana Jom Teroeah De dag van het schallen Tisjri 1

19 hvhy Mvy kuriakh hmera een nieuwe fase jom JHWH kuriakei hemerai
Openbaring 1:10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

20 een nieuwe fase Jom Kipoer Grote Verzoendag Dag van de bedekking Tisjri 10

21 een nieuwe fase Numeri 6: 22 De HERE nu sprak tot Mozes:
23 Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: 24 De HERE zegene u en behoede u; 25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

22 een nieuwe fase Maleachi 4:1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen;

23 een nieuwe fase Soekot Loofhutten Feest Het Messiaanse Rijk Tisjri 15

24 een nieuwe fase Soekot Loofhutten Feest Het Messiaanse Rijk Tisjri 15

25 een nieuwe fase Sjemini Atseret De Achtste Dag De voleinding Tisjri 22

26 een nieuwe fase Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. […] 25 De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de HERE.

27 een nieuwe fase 5. Rosj ha Sjana 6. Jom Kipoer 7. Soekot 8.
Sjmini Atseret 1. Pesach 2. Chaq ha matzot 3. Bikoe-riem 4. Sjavoeot

28 Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua
een nieuwe fase Gerard J.Wijtsma Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten Opening Soekot 2014


Download ppt "Deut.8:7 Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; 1. een land."

Verwante presentaties


Ads door Google