De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 17 maart 2013 Psalm 23 : 1, 2, 3 Psalm 34 : 1, 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 17 maart 2013 Psalm 23 : 1, 2, 3 Psalm 34 : 1, 5"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 17 maart 2013 Psalm 23 : 1, 2, 3 Psalm 34 : 1, 5 Gezang 178 : 1, 3, 9, 10 Psalm 133 : 1, 2, 3 Gezang 182 : 1, 6 Gezang 259 : 1, 2 Markus  (HSV)

2 Spreuk van de week “Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd .” Spreuken 12: 19

3 De collecten zijn vandaag voor: Emeritikas Kerk

4 Welkom in deze ochtenddienst
Voorganger: Ds. J.F. Ezinga

5 Welkom en mededelingen

6 Psalm 23 : 1, 2, 3 Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen, fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

7 Psalm 23 : 1, 2, 3 Zelfs door een dal van diepe duisternissen waar ik het licht der levenden moet missen, vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde met stok en staf, tot troost en tot geleide. Onder het oog van hen die mij verraden richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

8 Psalm 23 : 1, 2, 3 Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede, Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen zullen mij volgen al mijn levensdagen. Ik zal het welkom horen van mijn koning en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

9 Stil gebed, votum, groet

10 Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Psalm 34 : 1, 5 Ik loof den HEER altijd. Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. Ja, ik beroem mij op den HEER en prijs zijn hoog beleid. Gods kleinen horen mij en zij verheugen zich tezaam. Verheft met mij des HEREN naam, zegent dien en weest blij.

11 Komt kindren, hoort mij aan. Wie vindt een leven lang en goed?
Psalm 34 : 1, 5 Komt kindren, hoort mij aan. Wie vindt een leven lang en goed? Hij die Gods wil met vreugde doet en in zijn dienst wil staan. Weerhoud uw tong van kwaad zodat gij niemand schade doet. Wijk van het kwade en doe goed, sticht vrede metterdaad.

12 10 geboden

13 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood
Gezang 178 : 1, 3, 9, 10 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.

14 Om de zalving door een vrouw, vreugde-olie, geur van rouw,
Gezang 178 : 1, 3, 9, 10 Om de zalving door een vrouw, vreugde-olie, geur van rouw, teken van wat komen zou, Kyrie eleison.

15 Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij,
Gezang 178 : 1, 3, 9, 10 Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij, ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.

16 Heer, om uw vijf wonden rood, om uw onverdiende dood,
Gezang 178 : 1, 3, 9, 10 Heer, om uw vijf wonden rood, om uw onverdiende dood, smeken wij in onze nood, Kyrie eleison.

17 Gebed

18 We lezen uit de Herziene Statenvertaling Markus 14 : 1 - 9

19 Markus 14 : 1-9 1 En na twee dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem door een list te grijpen en te doden. 2 Maar zij zeiden: Niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat.

20 Markus 14 : 1-9 3 En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. 4 En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf?

21 Markus 14 : 1-9 5 Want die had voor meer dan driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen scherp tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. 7 Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd.

22 Markus 14 : 1-9 8 Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. 9 Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.

23 Psalm 133 : 1, 2, 3 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

24 Psalm 133 : 1, 2, 3 Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.

25 Psalm 133 : 1, 2, 3 Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

26 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas.
Vandaag gaat het over: “Judas verraadt Jezus” (Lucas 22:1-6 en 47-53)

27 Verkondiging

28 Gezang 182 : 1, 6 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

29 Gezang 182 : 1, 6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

30 Gebeden

31 De kinderen komen terug uit de bijbelklas
Collecten De kinderen komen terug uit de bijbelklas De collecten zijn vandaag voor: Emeritikas Kerk

32 Gezang 259 : 1, 2 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

33 Gezang 259 : 1, 2 Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

34 Zegen Te beantwoorden met

35 Vanmiddag om 17 uur dienst met ds. H. van Eeken

36


Download ppt "Zondag 17 maart 2013 Psalm 23 : 1, 2, 3 Psalm 34 : 1, 5"

Verwante presentaties


Ads door Google