De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 27 juli 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. J. van Mulligen (Lelystad) Ouderling:W.H. van Eeken Organist:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 27 juli 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. J. van Mulligen (Lelystad) Ouderling:W.H. van Eeken Organist:"— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 27 juli 2014 middagdienst

2 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. J. van Mulligen (Lelystad) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Evangelisch lied 406 Stil gebed, votum en groet Psalm 96: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7-19 Gezang 106: 1, 2, 3 en 4 Preek over 1 Petrus 4: 7 Psalm 98: 1 en 4

4 4 Orde van de dienst - 2 Gebeden Collectes: diaconie en kerk Gezang 300: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Gezang 300: 6 Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6

7

8

9

10

11

12

13 © Joh. de Heer & zn. (met toestemming van CCLicentie)

14 Stil gebed Votum en groet 14

15 Psalm 96: 1, 6 en 7 1 Zingt voor den H EER op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 15

16 Psalm 96: 1, 6 en 7 6 In 't lied dat klinkt als Hij zal komen zijn aard' en hemel opgenomen, de zee herhaalt het duizendvoud en door de stilte van het woud weerklinkt het loflied van de bomen. 16

17 Psalm 96: 1, 6 en 7 7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen. 17

18 Gebed 18

19 19 Schriftlezing 1 Petrus 4: 7 – 19 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

20 20 7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

21 21 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

22 22 12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.

23 23 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker.

24 24 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. 17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden?

25 25 18 Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? 19 Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.

26 Gezang 106

27

28

29

30 30 Preek over 1 Petrus 4: 7 7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Thema: H ET EINDE IS NABIJ

31 31

32 Psalm 98: 1 en 4 1 Zingt een nieuw lied voor God den H ERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den H EER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 32

33 Psalm 98: 1 en 4 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid. 33

34 Gebeden 34

35 35 Collectes voor: 1.Diaconie 2.Kerk

36 Gezang 300: 1 en 2 1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht. 36

37 Gezang 300: 1 en 2 2 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld. 37

38 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

39 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

40 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

41 Gezang 300: 6 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voorgoed! 41

42 Zegen te beantwoorden met 42

43 43


Download ppt "1 Zondag 27 juli 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze gezamenlijke dienst! Voorganger :ds. J. van Mulligen (Lelystad) Ouderling:W.H. van Eeken Organist:"

Verwante presentaties


Ads door Google