De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 19 augustus 2012 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Cors Visser Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 19 augustus 2012 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Cors Visser Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 19 augustus 2012 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Cors Visser Organist: Krijn van Veen

3 Psalm 122: 1 en 3 Psalm 146: 1 en 3 ‘Wetslezing’ uit Matteüs 6: 19 – 34 Psalm 143: 1, 2 en 9 Gezang 303: 1, 2 en 5 Zingende gezegend lied 213 Psalm 89: 7 en 8 Handelingen 2: 41 – 47 1 Petrus 1: 1 – 9

4 Spreuk van de week: “Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt, zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit.” (Spreuken 11: 21)

5 Wilde dieren zien? Ga mee met de excursie op woensdag 29 augustus van 14.00 – 21.00 uur.

6 Wat gaan we doen? Naar de schaapskudde op de Ginkelse Heide. Pannenkoeken eten. Film kijken in Natuurcentrum Veluwe. Bezoek aan Wildkansel De Hindekamp.

7 Voor jong en oud: Extra spannend voor kinderen. Ook bereikbaar voor mensen met rollator of in een rolstoel. Aanmelden uiterlijk vandaag of morgen. Zie ook het mededelingenblad.

8 Welkom en mededelingen

9 Psalm 122: 1 en 3 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: “Gord u aan om naar des HEREN huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!” Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.

10 Psalm 122: 1 en 3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u, Om ’s HEREN tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 146: 1 en 3 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den HEER uw God.

13 Psalm 146: 1 en 3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

14 Gebed ‘Wetslezing’ uit Matteüs 6: 19 – 34

15 Psalm 143: 1, 2 en 9 O HERE, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden, Verhoor mij, God, die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont.

16 Psalm 143: 1, 2 en 9 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen, ga met uw knecht niet in ’t gericht, doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in uw licht?

17 Psalm 143: 1, 2 en 9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

18 Als eerste schriftlezing lezen we uit de Herziene Statenvertaling Handelingen 2: 41 – 47

19 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

20 Handelingen 2: 41 – 47 43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.

21 Handelingen 2: 41 – 47 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

22 Als tweede schriftlezing lezen we uit de Herziene Statenvertaling 1 Petrus 1: 1 – 9

23 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus

24 1 Petrus 1: 1 – 9 Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,

25 1 Petrus 1: 1 – 9 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

26 1 Petrus 1: 1 – 9 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

27 1 Petrus 1: 1 – 9 8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.

28 Gezang 303: 1, 2 en 5 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

29 Gezang 303: 1, 2 en 5 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

30 Gezang 303: 1, 2 en 5 Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

31 De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over David en Mefiboset. (2 Samuël 9: 1 – 13)

32 Preek

33 Zingende gezegend 213: 1, 2 en 3 Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden, dit huis, waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten heelt.

34 Zingende gezegend 213: 1, 2 en 3 Dit huis, waarin een gastheer is wiens zachte juk geen last meer is, dit huis is tot ons heil gegeven: een herberg voor wie moe en mat terzijde van het smalle pad struikelt en langer niet wil leven - plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid.

35 Zingende gezegend 213: 1, 2 en 3 Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase; hier kan men putten: nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend al wie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat.

36 Gebeden

37 Nadat de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: 1.Diaconie 2.Kerk

38 Psalm 89: 7 en 8 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

39 Psalm 89: 7 en 8 Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

40 Zegen

41 Er is nu gelegenheid om koffie of thee te drinken in de zaal achter de kerk. Vanmiddag begint de gezamenlijke dienst met de NGK om 17.00 uur in dit kerkgebouw.


Download ppt "Zondag 19 augustus 2012 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Cors Visser Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google