De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspiratiedag 23 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspiratiedag 23 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Inspiratiedag 23 oktober 2014
Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen van op de werkvloer bekeken Inspiratiedag 23 oktober 2014 Jolien Dewaele (Vlaamse overheid) Prof. Dr. Filip De Rynck (UGent)

2 Inhoud Situering Aanpak Administratieve interacties geanalyseerd
Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen Vooruitblik

3 Situering

4 Situering Bredere inbedding van dit project
Focus: administratieve interacties Doelstellingen

5 Situering Bredere inbedding van dit project
Complementair aan andere projecten rond administratieve vereenvoudiging (vanuit BZ en andere beleidsdomeinen) Aansluiting bij diverse bestaande initiatieven Open Standaarden Lokale Overheden (OSLO) Geo-Monitor Complementariteit zal blijken uit aanpak en doorheen verdere presentatie. OSLO: diverse vormen van informatieuitwisseling in kaart gebracht, ook gekeken naar achterliggende standaarden, technologische onderbouw,…

6 Situering Focus: administratieve interacties
De manier waarop de Vlaamse overheid in sectorale stromen (digitale) informatie opvraagt waarvoor de Vlaamse overheid bepaalde uitwisselingsplatformen, standaarden en procedures vastlegt. Voorbeelden (diversiteit van onderzochte ketens duiden): Aanvraag subsidie Finse piste Rapportering opcentiemen Geografische informatie: vergunningenregister, plannenregister,… Bestuurlijk toezicht

7 Situering Focus: administratieve interacties
Interacties in kaart gebracht vanuit breedteperspectief Focus op reguliere processen met een regelmatig karakter (minstens jaarlijks), niet in focus: occasionele enquêtes via Vlaamse overheden Methodologische beperkingen Planlastendecreet en BBC niet in onderzoek opgenomen Interbestuurlijke relatie beperkt tot relatie gemeente-Vlaams Federale instanties niet meegenomen, vanuit lokaal niveau is dat vaak een irrelevante opdeling Geen OCMW’s en politiezones meegenomen Ontbrekende elementen mogen ook vandaag nog gemeld worden

8 Situering Doelstellingen inspiratiedag
Plenaire terugkoppeling: voorstelling onderzoeksresultaten Interactieve workshops: dialoog lokaal-Vlaams Vervolgtraject: verwerking ervaringen die vandaag aan bod komen overkoepelend rapport: aanbevelingen en vergelijkingen over de vier lokale besturen heen

9 Aanpak

10 Aanpak Analyse in vier lokale besturen, variërend naar schaalgrootte
Pittem: inwoners Aalter (piloot): inwoners Leuven: inwoners Gent: inwoners Analyse opgebouwd in verschillende fases Inventariseren en beschrijven van administratieve interacties Evalueren van ‘last’ bij administratieve interacties (lokaal en Vlaams) Terugkoppeling op lokaal en Vlaams niveau Verklaren van de (uiteenlopende) evaluaties Formuleren van aanbevelingen die tot efficiëntiewinsten moeten leiden

11 Aanpak Motivatie voor 4 lokale besturen
Differentiatie naar schaal en naar interne processen Verwachting dat deze variabelen een impact hebben op ervaringen en evaluaties van ‘last’ ‘Last’ heeft misschien te maken met de uiteenlopende interne kwaliteit van processen in gemeenten en de interne organisatie in die gemeenten

12 Aanpak Gevisualiseerde ketenreconstructies
Vanop de werkvloer van lokaal bestuur getekend: uitvoering als start van de analyse en start van de ketenreconstructie Reconstructie aan de hand van verschillende stappen in het proces vanuit lokaal niveau tot op niveau van verwerking en dossierafhandeling op Vlaams niveau Zowel op lokaal als op Vlaams niveau bevraging van die ambtenaren die instaan voor verzamelen, verwerken en uitwisselen van informatie

13 Administratieve interacties geanalyseerd

14 Administratieve interacties geanalyseerd
Beschrijvend luik Analyse inkomende en uitgaande brieven Administratieve interacties: een breedteperspectief GIS als bijzondere problematiek Evaluerend luik Hoe evalueren lokale ambtenaren administratieve interacties? Hoe evalueren Vlaamse ambtenaren administratieve interacties? Verklarend luik Wat verklaart ervaringen van ‘last’? Wat verklaart lokale differentiatie? Wat verklaart Vlaamse differentiatie?

15 Administratieve interacties geanalyseerd
Beschrijvend luik: analyse postregistratie Voorafgaand aan inventarisatie en beschrijving: analyse van uitgaande brieven in referentiejaar 2013 Aanpak: screening van elke uitgaande brief in 2013, op basis van adresgegevens bestemming bepaald en op basis van onderwerp aard van de interactie bepaald Analyse niet in elk lokaal bestuur mogelijk, afhankelijk van de wijze waarop briefwisseling al dan niet (elektronisch) wordt bijgehouden Resultaten beschikbaar voor gemeente Aalter en gemeente Pittem Aalter: 9% van alle uitgaande brieven naar Vlaamse overheid Pittem: 5% van alle uitgaande brieven naar Vlaamse overheid

16 3. Administratieve interacties geanalyseerd
Uitgaande brieven: gemeente Aalter (2013)

17 3. Administratieve interacties geanalyseerd
Uitgaande brieven: gemeente Aalter (naar beleidsdomein)

18 Administratieve interacties geanalyseerd
Beschrijvend luik Conclusies over de briefwisseling: Het aantal interacties via briefwisseling vanuit Vlaanderen is beperkt Als er sprake is van ‘administratieve last’, dan komt die niet van de briefwisseling Limieten van onderzoek: s niet geanalyseerd

19 Administratieve interacties geanalyseerd
Beschrijvend luik Aantal interacties Graad van interactie Object van de interacties Frequentie van de interacties Kanalen en technologische inbedding van interacties Aantal betrokken actoren (lokaal en Vlaams) in ketens GIS als bijzondere problematiek

20 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Aantal interacties Aantal onderzochte administratieve interacties per lokaal bestuur Lokaal bestuur Aantal onderzochte ketens Aalter 17 Leuven 47 Pittem 20 Gent 58 Nuancering bij Aalter maken: methodologie, verwijzing naar politie, kleine interacties waarvan je aan gemeente zelf moest zeggen dat die interacties ook bestaan Voorzichtige conclusies over schaal

21 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Aantal interacties Vaststellingen: Niet alleen schaalgrootte van lokale besturen bepaalt het aantal en de aard van de administratieve interacties, maar ook het producten- en dienstenaanbod van een gemeente. Inductief onderzoek: kans dat bepaalde ketens niet in kaart gebracht zijn, omdat die door lokale medewerkers als banaal worden ervaren.

22 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Aantal interacties Verschillen naar aanbod van diensten en producten Gemeente Pittem biedt geen kinderopvang, noch onderwijs aan Gemeente Aalter Buitenschoolse Kinderopvang Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Stad Leuven en stad Gent Kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang Stedelijk onderwijs en deeltijds kunstonderwijs (DKO) Sommige oproepen voor projectsubsidies zijn enkel naar centrumsteden gericht

23 Administratieve interacties geanalyseerd
2. Graad van interactie Graad van interactie Omschrijving en voorbeeld Geen interactie Gemeentelijke diensten komen helemaal niet in aanraking met de Vlaamse overheid of de interactie is beperkt tot informatieuitwisseling in het kader van BBC / Planlastendecreet. Bijvoorbeeld: interne gemeentelijke diensten Beperkte interactie Gemeentelijke diensten wisselen informatie uit met de Vlaamse administratie, maar de frequentie van uitwisseling is beperkt en het aantal diensten aan wie informatie moet aangeleverd worden is eveneens beperkt. Bijvoorbeeld: bibliotheek, sportdiensten Hoge interactie Gemeentelijke diensten moeten op verschillende tijdstippen aan verschillende Vlaamse administraties informatie aanleveren Bijvoorbeeld: ruimtelijke ordening, onderwijs, kinderopvang Geen interacties: onderscheid tussen geen interactie en geen interactie vanuit onze focus

24 Interacties vanuit de stad Leuven met de Vlaamse overheid
DAR AGIV WSE VDAB WVG K&G BZ EWI LV OV RWO LNE CJSM FB iV MOW Directie sociale zaken Directie data- en facilitair beheer Directie ruimtelijke ontwikkeling Directie cultuur Directie personeel Hoge interactie: meeste van de interacties afkomstig uit sociale zaken en data- en facilitair beheer (aangeduid in rood + dikke pijlen). Beperkte interactie: oranje, onderscheid blijkt uit dikte van de pijlen (specifiek voor Leuven wordt meeste van de geografische / ruimtelijke informatie vanuit data- en facilitair beheer uitgewisseld, waardoor interacties vanuit ruimtelijke ontwikkeling niet zo hoog liggen). Geen / nauwelijks interactie: in groen aangeduid, dunne pijlen Directie algemene zaken Directie burgerzaken Directie openbaar domein Directie financiën Politie Leuven Directie sport Directie communicatie en stadsmarketing Stad Leuven

25 Administratieve interacties geanalyseerd
2. Graad van interactie Vaststelling: Als er plan- en administratieve lasten zijn in de interbestuurlijke relatie tussen lokale en Vlaamse diensten, dan verschillen die sterk naargelang de gemeentelijke dienst.

26 Administratieve interacties geanalyseerd
3. Object van interacties Personeelsgegevens Financiële gegevens Eenmalige subsidies Recurrente subsidies Datatoelevering huisvesting / wonen Datatoelevering milieu Perceelsgebonden informatie Plannen en vergunningen Gegevens over doelgroepen Inspectie / verificatie / toezicht Gegevens over gemeentelijke instellingen Geografische informatie

27 Administratieve interacties geanalyseerd
4. Frequentie van de interacties Gebaseerd op onderzochte interacties vanuit de stad Gent (n=58).

28 Administratieve interacties geanalyseerd
4. Frequentie van de interacties Vaststellingen: Meer dan de helft van de onderzochte interacties op jaarlijkse basis Permanent verwijst naar het voortdurend bijhouden van gegevens (bv. plannenregister, GRB,…) Maandelijks aanleveren voornamelijk in kader van personeelsgegevens (bv, prestatiestaten gesco’s) Regelmatige tijdstippen (bv. teldagen in het onderwijs voor de omkadering) Ongeveer 60% van de onderzochte interacties: jaarlijks

29 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Kanalen en technologische inbedding Diverse informatiedragers op Vlaams niveau: webapplicaties, elektronische zendingen en papieren standaardformulieren Eigen lokale systemen naast de door de Vlaamse overheid opgelegde systemen Al dan niet geautomatiseerde overdracht Vaststellingen?

30 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Kanalen en technologische inbedding Lokale besturen moeten data aanleveren via verschillende webloketten die Vlaamse overheid hen oplegt Bijvoorbeeld: BIOS2, e-subsidieloket, online afvalstoffenenquête,… Geografische informatieuitwisseling: verschillende toepassingen vanuit verschillende beleidsdomeinen en entiteiten (komt later nog aan bod) Verschillende manieren om in te loggen Federaal token, e-ID Gebruikersnaam en wachtwoord Lokale besturen kiezen er soms ook zelf voor om data zowel via als per post op te sturen omwille van termijnen, hoewel de Vlaamse overheid hen daartoe niet verplicht (bv. aanvraag subsidie Finse piste)

31 Verschillende webapplicaties

32 “Alles is wel online, maar je moet overal apart inloggen: ofwel met een e-ID, ofwel met gebruikersnaam en wachtwoord. Dat is een beetje de frustratie die nu naar boven aan het komen is: bij de Vlaamse overheid heb je verschillende departementen die elk met hun eigen ding bezig zijn.” (lokale ambtenaar Ruimtelijke Organisatie en Leefomgeving, gemeente Aalter)

33 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Kanalen en technologische inbedding Niet alleen webapplicaties om informatie uit te wisselen: Bijvoorbeeld: elektronische zendingen (personeelsadministratie onderwijs) Bijvoorbeeld: standaardformulieren in kader van verificatie Deeltijds Kunstonderwijs

34 Personeelsadministratie onderwijs (Leuven)
Deeltijds Kunstonderwijs - academie - conservatorium Elektronische zendingen (bezoldigingsvoorwaarden) ~ omzendbrief indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs WIZA (academie) DKO3 (conservatorium) Stad Leuven (directie sociale zaken, afdeling onderwijs en scholen) Basisonderwijs - gewoon type - buitengewoon onderwijs Elektronische zendingen (persoons- en opdrachtgebonden gegevens) ~ omzendbrief indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs INFORMAT Administratieve opvolging/informatieverstrekking (bv. vaste benoeming, loopbaanonderbreking,…) Onderwijs en Vorming (AgODi) Geldelijke opvolging/informatieverstrekking Uitbetaling van de lonen Stad Leuven (directie sociale zaken) nieuwe indiensttreding - Diploma - Attest van goed gedrag en zeden - Bankrekeningnummer - Attest medische geschiktheid EDISON / algemeen adres

35 Deeltijds Kunstonderwijs: voorbeeld standaardformulier

36 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Kanalen en technologische inbedding Bijvoorbeeld: leegstandsregister Elk van de 4 onderzochte lokale besturen gebruikt naast het door de Vlaamse overheid opgelegde systeem (RWO Data Manager) nog een eigen systeem om aan dossieropvolging in kader van leegstand te doen. Naast leegstandsregister nog voorbeelden waar lokale besturen voor eigen systeem kiezen naast het door de Vlaamse overheid opgelegde systeem Afvalstoffenenquête (gemeente Aalter bv. houdt kwantitatieve gegevens daarnaast ook in Excel-bestanden bij om facturen later te controleren) Geografische toepassingen: stad Leuven doet aan dossieropvolging in (intern GIS) en gebruikt opgelegde webloketten enkel voor verplichte uitwisseling

37 Ketenreconstructie leegstandsregister (Gent)
Stad Gent (afdeling bouw- en woontoezicht) Administratief vooronderzoek in kader van leegstand Terreincontroles op basis van administratief vooronderzoek Controle bevolkingsregister Invoer leegstandsdossiers in intern systeem Screening GRIP Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Belasting leegstaande woningen Screening ROL2000 Screening studentenkamers (o.b.v. lijsten brandweer) RWO Data Manager Controle taks 2e verblijven

38 Ketenreconstructie leegstandsregister (Aalter)
Cel Ruimtelijke Organisatie en Leefomgeving (ROL) Uitsorteren van bestaande lijsten Cel Burgerzaken (o.b.v. bevolkingslijsten) Gemeentelijke heffing op leegstand Leegstandsregister (2 delen: gebouwen en woningen) het adres van het leegstaande pand; de kadastrale gegevens van het leegstaande pand; de identiteit en het adres van de zakelijk gerechtigde; het nummer en de datum van de administratieve akte; de indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname; eventueel, de feiten die aanleiding geven tot een vrijstelling van de leegstandsheffing overeenkomstig artikel van het decreet, met de vermelding van de begin- en einddatum van de vrijstelling; eventueel, de datum van de indiening van een beroep overeenkomstig artikel 6, en de datum en de aard van de beslissing in beroep. (bron:https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/grond_en_pand enbeleid/leegstandsregister_en_leegstandsheffing/leegstandsregister_algemene_principes?f 03f25ee475a65ab2bbbec6bae9205efa65a581e=6o8i9c62l0p5khtl8pbd0p9vg0 Politiezone Aalter-Knesselare (vaststelling domicilie) Gesorteerde lijsten Eandis BPost Gemeente organiseert minimaal jaarlijkse controle voor actualisatie leegstandsregister. Interne systemen - Flexiweb - Remmicon - CRM - Klapper - dossiers hernummering Manuele ingave Vermelden dat deze voorbeelden ook overzicht geven van hoe interne organisatie kan verschillen, bv. in voorbereidende fase al dan niet beroep doen op Eandis, B-post, politiediensten,...

39 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Kanalen en technologische inbedding Bijvoorbeeld: energieprestatiedatabank Stad Leuven: geautomatiseerde gegevensuitwisseling; dossiers worden automatisch uit geëxporteerd. Gemeente Aalter: manuele gegevensuitwisseling; dossiers moeten manueel ingegeven worden. Kanaal en technologie Slide toevoegen over webloketten Logo’s invoegen Verschillende inlogmechanismen Evaluatie: zijn er klachten / evaluatie over gebruiksvriendelijkheid? Hier nog beschrijvend

40 Ketenreconstructie Energieprestatiedatabank (Leuven)
Aanvraag aan het loket (burger / architect / …) Dossierbehandelaar (directie ruimtelijke ontwikkeling, afdeling bouwen, wonen en milieu) Directie data- en facilitair beheer Export vanuit Indien ontbrekende informatie datum- en beslissingsvelden gekoppelde acties Energieprestatiedatabank ter bevestiging Vlaams Energieagentschap (VEA) Aanmaak van een nieuw dossier in de databank = basis voor startverklaringen en vergunningen, maar ook een instrument voor handhaving

41 Ketenreconstructie Energieprestatiedatabank (Aalter)
Afgeleverde bouwvergunning (ROL2000) Gemeente Aalter (cel Ruimtelijke Organisatie en Leefomgeving) Informatie vanuit Remmicom beschikbaar Interne opvolging dossiers Energieprestatiedatabank Energieprestatiedossier(s) toevoegen Aantal toegevoegde dossiers invullen Gemeente Aalter Vlaams Energieagentschap (VEA) Aanmaak van een nieuw dossier in de databank = basis voor startverklaringen en vergunningen, maar ook een instrument voor handhaving

42 Administratieve interacties geanalyseerd
6. Aantal betrokken actoren (lokaal en Vlaams) in ketens Verschillende types mogelijk 1-op-1 relatie Bijvoorbeeld: kwaliteitscontrole zwembaden Zwembadbeheerders voeren controles uit en bezorgen die informatie aan een Vlaamse administratie: toezicht volksgezondheid 1-op-meerdere relatie Bijvoorbeeld: verificatie Deeltijds Kunstonderwijs (stad Leuven) Lokale ambtenaren bezorgen vanuit de instellingen van DKO informatie zowel aan AgoDi als aan de onderwijsinspectie

43 Administratieve interacties geanalyseerd
6. Aantal betrokken actoren (lokaal en Vlaams) in ketens Meerdere-op-1 relatie Bijvoorbeeld: pesticidendatabank (stad Gent) Milieudienst vraagt gegevens over gebruik pesticiden aan gemeentelijke diensten op, verzamelt die en verwerkt de gegevens om ze door te geven aan 1 Vlaamse overheidsdienst: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Meerdere-op-meerdere relatie Bjivoorbeeld: gemeente Aalter: rapportering Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Personeelsdienst, dienst buitenschoolse kinderopvang leveren aan Kind & Gezin, departement WSE en FCUD informatie aan Vermelden dat relatie ook varieert naargelang lokaal bestuur (bv. Pittem: 1 milieudienst  Gent: milieudienst, dient milieutoezicht,…)

44 Ketenreconstructie buitenschoolse kinderopvang (Aalter)
Cel Budget Leveren informatie Buitenschoolse Kinderopvang aan Cel Personeel Cel Buitenschoolse Kinderopvang Formulier in geval van nieuwe aanwerving Datatoelevering gegevens personeelsleden BKO VDAB Formulier uitbreidingsronde Formulier Kind & Gezin Formulier FCUD Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) Per kwartaal: overzicht personeelsverloop, personeelswissels, nieuwe aanwervingen, wijzigingen contracten,… Bijkomende vragen via ! Digitaal webloket departement WSE Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Maandelijks: aanlevering personeelsgegevens (weerwerk gesco’s) Kind & Gezin Jaarlijks: lijst van personeelsleden in dienst

45 Administratieve interacties geanalyseerd
7. GIS als bijzondere problematiek Sectorspecifieke informatieuitwisseling: informatie met een geografische component GIS-Monitor (2013) geeft de GIS-maturiteit van lokale besturen weer GIS wordt sinds 2010 in steeds meer beleidsdomeinen ingezet Lokale besturen maken sinds 2008 voor steeds meer toepassingen gebruik van GIS Slechts 14% van de Vlaamse lokale besturen slagen erin om GIS-bestanden op een geautomatiseerde wijze aan andere overheden aan te leveren (Bron: Vlaamse overheid (2014). Rapport: Analyse van het gebruik van geografische informatie bij de Vlaamse lokale besturen.)

46 Administratieve interacties geanalyseerd
7. GIS als bijzondere problematiek Gemeente Aalter: type 3 (Geo-Monitor) “We zijn naar die GIS-verplichtingen aan het toewerken, we weten al waar we naar toe moeten, dat is al een voordeel, er is tenminste al een bewustzijn.” (GIS-coördinator, gemeente Aalter)

47 Administratieve interacties geanalyseerd
7. GIS als bijzondere problematiek Stad Leuven: type 5 (Geo-Monitor) “Wij willen de kost van het updaten van data zo laag mogelijk houden. Onze besparing zit in het gegeven dat onze werkprocessen op hetzelfde platform draaien, zodanig dat we geen aparte personen data moeten laten invullen. Dat is meteen ook onze drijfveer: het bijhouden van al onze data” (directeur directie data- en facilitair beheer, stad Leuven)

48 Administratieve interacties geanalyseerd
7. GIS als bijzondere problematiek Gemeente Pittem: type 2 (Geo-Monitor) De gemeente Pittem is sinds september 2014 ontvoogd en geniet bijgevolg stedenbouwkundige autonomie. Ervaringen rond die ontvoogding komen in deel 2 aan bod door dhr. Eddy Truyaert (stedenbouwkundig ambtenaar, Pittem)

49 Administratieve interacties geanalyseerd
7. GIS als bijzondere problematiek Stad Gent: type 4 (Geo-Monitor) “We proberen zoveel mogelijk te automatiseren, maar dat kost heel wat tijd, geld en energie.” “Er zijn in het verleden wel zaken geweest, zeker waar steden en gemeenten al veel investeringen hadden gedaan en waar ze dan naar een ander systeem moeten migreren dat nog meer geld gaat kosten of meer mankracht vragen. Maar dat is dan even de zure appel door om er dan de voordelen van te kunnen zien. Het lukt wel.” (GIS-medewerker, stad Gent)

50 Administratieve interacties geanalyseerd
7. GIS als bijzondere problematiek Tabel: Informatieuitwisseling met geografische component (stad Leuven) Administratieve interactie Webloket Vlaamse overheid Beleidsdomein KLIP AGIV – Geoloket DAR Plannenregister Leegstandsregister RWO Data Manager RWO Energieprestatiedatabank LNE Vergunningenregister CRAB RVV ROP Planbaten / planschade Gemeentelijke inventaris risicogronden Webloket OVAM Inventaris onroerend erfgoed RWO (jaarlijkse papieren bevraging) Rapportering VMM Webloket VMM GIPOD Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

51 Administratieve interacties geanalyseerd
7. GIS als bijzondere problematiek Lokaal niveau: De maturiteit van lokale besturen op gebied van GIS verschilt, is ook al gebleken uit de analyse in de Geo-Monitor. Verschillende keuzes van lokale besturen voor gebruik GIS: bv. Leuven kiest voor eigen standaarden en wijkt daarbij af van Arcgis (zoals door Vlaamse overheid vooropgesteld in handleidingen en richtlijnen) Vlaams niveau: verschillende beleidsdomeinen, agentschappen en entiteiten vragen aan lokale besturen informatie met een geografische component op

52 Administratieve interacties geanalyseerd
Beschrijvend luik: conclusies Variatie aan administratieve interacties Niet elke gemeentelijke dienst komt in aanraking met de Vlaamse overheid Aan te leveren informatie varieert: aanvraag en verantwoording van subsidies, personeelsgegevens,… en bovendien een groot aandeel informatie met geografische component Frequentie van informatieuitwisseling varieert, hier focus op regelmatige interacties Variatie in interne organisatie van lokale besturen Aantal betrokken diensten / actoren Technologische aspecten

53 Administratieve interacties geanalyseerd
Evaluerend luik Hoe evalueren betrokkenen administratieve interacties? Gebruiksnut: al dan niet intern gebruik van data Tijdsinvestering: verzamelen, verwerken en uitwisselen van informatie Gebruiksvriendelijkheid van systemen Al dan niet terugkoppeling vanuit de Vlaamse overheid Al dan niet gebruik van data door de Vlaamse overheid Regelgeving / technische richtlijnen

54 3. Administratieve interacties geanalyseerd
1. Gebruiksnut: al dan niet intern gebruik van data Bijvoorbeeld: BIOS2 Stad Leuven gebruikt de data die ze moeten aanleveren in het kader van BIOS2 ook voor interne doeleinden (Pittem en Aalter ook) Stad Gent gebruikt de data die ze moeten aanleveren in het kader van BIOS2 niet, zij leveren de gegevens aan omdat ze daartoe verplicht zijn, maar gebruiken een eigen systeem voor de opvolging en monitoring van data. In hun eigen systeem houden ze data op een meer gedetailleerd niveau bij. Verdere opsplitsing naar doelgroepen Verdere opsplitsing naar collectiebeleid

55 Ketenreconstructie BIOS2 (Leuven)
Directie Cultuur afdeling bibliotheek BIOS2 Bibliotheek Informatie en Opvolgingssysteem Beleidsdomein CJSM 1. Adresgegevens 2. Bibliotheekgegevens 3. Jaargegevens Verwerking gegevens door VO Samenvoegen van ontvangen gegevens gemeentebesturen + terugkoppeling gemeentebestuur Jaarverslag (stadsbestuur) Interne presentatie (bibliotheekmedewerkers) Benchmark Gebruik van gegevens vanuit de lokale besturen voor beleidsmatige doeleinden: in beeld brengen van de sector (jaar na jaar) evoluties en trends in kaar brengen Stad Leuven Vlaamse overheid (CJSM)

56 (lokaal bibliotheekmedewerker, stad Leuven)
“Ja, wat wij bijvoorbeeld naast dat jaarverslag ook doen is echt werken met die cijfers uit BIOS2. Ik had hier nu toevallig nog het een en ander gevonden. In februari maakt een medewerker een presentatie op om alle medewerkers mee te trekken in het verhaal en hen aan te moedigen. Dat stimuleert hen dan ook als ze eens horen waar ze zich binnen het hele verhaal situeren.” (lokaal bibliotheekmedewerker, stad Leuven)

57 Ketenreconstructie BIOS2 (Gent)
Stad Gent - departement personeel - departement financiën - departement facility management Stad Gent: Departement cultuur en sport (bibliotheek) Stad Gent 14 bibliotheekfilialen VUBIS BIOS2 Verwerking gegevens door VO Samenvoegen van ontvangen gegevens gemeentebesturen + terugkoppeling gemeentebestuur Stad Gent Vlaamse overheid (CJSM) Monitoring van gegevens vanuit VUBIS Gebruik van gegevens vanuit de lokale besturen voor beleidsmatige doeleinden: in beeld brengen van de sector (jaar na jaar) evoluties en trends in kaar brengen

58 (lokale bibliotheekmedewerker, stad Gent)
“Als wij willen werken aan ons collectiebeleid, zijn wij niets met de gegevens die we moeten invoeren in BIOS wat de collectie betreft, ook niet wat de rest betreft. Dat is dus extra op te leveren, terwijl wij wel heel veel data hebben, waar we mee aan de slag kunnen, maar die passen dan weer niet in BIOS” (lokale bibliotheekmedewerker, stad Gent)

59 3. Administratieve interacties geanalyseerd
2. Tijdsinvestering Gemeentelijke inventaris risicogronden (Pittem): overdracht van informatie verloopt vlot, maar tijdsinvestering zit vooral in de voorbereiding in kader van informatie verzamelen en invoeren in Decreetsuite. Register Onbebouwde Percelen (Leuven): overgang van CAD-plannen naar informatie in intern GIS Vaststelling vanuit 4 lokale besturen: Vlaamse overheid is zich niet altijd bewust van ‘verborgen tijd’ in voortraject van interacties

60 Ketenreconstructie gemeentelijke inventaris risicogronden (Pittem)
Milieudienst Invoeren milieuvergunningen Decreetsuite (Schaubroeck) Automatische tool: zip-file OVAM - Overzicht inventarisatie risicogronden Vlaanderen - Handhaven onderzoeksplicht - Onmiddellijke koppeling met Grondinformatieregister (GIR)

61 (milieuambtenaar, gemeente Pittem)
“In principe zitten alle vergunningen vanaf 1992 in die databank, dus in die Decreetsuite. Dus hier voor die inventaris zijn we in principe in orde, maar voor 1992 waren er ook vergunningen en die zitten er dus nog niet allemaal in, maar dat is zo een typisch werkje voor als er eens tijd over is.” (milieuambtenaar, gemeente Pittem)

62 Ketenreconstructie Register Onbebouwde Percelen (Leuven)
Directie data- en facilitair beheer opmeten van gebouwen (opmaak register) Vraag voor 1e validatie Ruimte Vlaanderen (provinciale afdeling) Eventuele aanpassingen Directie data- en facilitair beheer Subsidies Bewerkingen vanuit Excel-bestand Besturen en rechtspersonen (VO, gemeente, kerkfabrieken,…) RWO Data Manager Directie financiën Aanschrijven: automatische mailing mogelijk Ruimte Vlaanderen (2e validatie) Belastingen (rechtspersonen aanschrijven) Kwaliteitscontrole Click view (interne verwerking gegevens)

63 (lokale ambtenaar directie data- en facilitair beheer, stad Leuven)
“Dat is toch wel een beetje werk geweest, mijn collega is daar in de tijd mee bezig geweest. Ik zou daar toch een aantal maanden durven op zetten. Daar is veel heen en weer werk geweest, ook met de software leverancier, want de tool moest dan ook aangepast worden. Dus daar is toch wel wat tijd en geld in gestoken, vooral geld.” (lokale ambtenaar directie data- en facilitair beheer, stad Leuven)

64 Administratieve interacties geanalyseerd
3. Gebruiksvriendelijkheid van systemen Bijvoorbeeld: afvalstoffenenquête OVAM legt aan lokale besturen geen vast formaat op. Lokale besturen leveren gegevens aan, verwerking van data gebeurt op Vlaams niveau in eigen Vlaamse databank. Vlaamse overheid zet eigen personeelsleden in om data op Vlaams niveau te verwerken i.t.t. vele andere ketens waar die verantwoordelijkheid naar standaarden en eisen naar lokale besturen wordt verschoven.

65 Ketenreconstructie afvalstoffenenquête (Pittem)
Intercommunale overzicht afvalstoffengegevens Milieudienst Technische dienst aanlevering gegevens Afvalstoffengegevens - Huishoudelijke afvalstoffen - Klein gevaarlijk afval - Bedrijfsaval Kwalitatief gedeelte (80 vragen) - Beoordeling samenwerkingsovereenkomst - Jaarrapport - Beoordeling Vlaams beleidsdoelstellingen - Rapportering Eurostat - Vragen burgers / studenten / studiebureaus / … Verwerking ontvangen gegevens in eigen databank (OVAM)

66 “Vroeger was dat op papier, nu is dat digitaal, dat is nu wel een stuk gemakkelijker.”
(milieuambtenaar, gemeente Pittem) “De gemeentes zetten dat in ons online systeem en dan begint het grote werk voor ons. Eens de gemeenten hun gegevens online hebben ingegeven, is het de bedoeling dat al die gemeenten in het systeem ook naar onze eigen OVAM laag komen. Dat wordt dus gepompt naar onze eigen databank, dat is een andere databank waarmee we allerlei dingen kunnen doen” (Vlaams medewerker, OVAM)

67 Administratieve interacties geanalyseerd
4. Al dan niet terugkoppeling vanuit de Vlaamse overheid Bijvoorbeeld: rapportering handhavingscollege Stad Leuven: lokale ambtenaren ervaren terugkoppeling in de vorm van een jaarrapport als positief om zichzelf als stad te positioneren Stad Gent: lokale ambtenaren zijn het niet altijd eens met conclusies die in het jaarrapport geformuleerd zijn

68 Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving
Ketenreconstructie rapportering milieuhandhavingscollege (stad Leuven) Directie Ruimtelijke ontwikkeling afdeling bouwen, wonen en milieu Vult vragenlijst samen met verantwoordelijke van de politie in Bevraging over milieuhandhavingsactiviteiten (1) Algemeen (2) Burgemeester (3) Toezichthouder(s) (4) Strategisch meerjarenprogramma Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving Omzetten van Word-documenten in generiek Excel-bestand wanneer jaarrapport beschikbaar Jaarrapport

69 (lokale milieuambtenaar, stad Leuven)
“Ik bekijk dat jaarrapport wel eens, omdat daar vaak ook dingen in staan of aangegeven wordt wat de knelpunten zijn. Ik kijk daar wel eens naar om te kijken wat de evoluties zijn, hoeveel gemeenten er reageren. Er wordt een analyse gemaakt naar de grootte van de gemeentes en het aantal controletaken en zo. Dus je kan jezelf wel herkennen of situeren, dat is wel nuttig, vind ik” (lokale milieuambtenaar, stad Leuven)

70 Ketenreconstructie rapportering milieuhandhavingscollege (stad Gent)
Departement milieu, groen en gezondheid (dienst milieutoezicht) Milieutoezicht Opvolgings- en Registratiesysteem (MITROS) Bevraging over milieuhandhavingsactiviteiten (1) Algemeen (2) Burgemeester (3) Toezichthouder(s) (4) Strategisch meerjarenprogramma Vragenlijst via naar Vlaamse overheid (ook info politie) Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving Omzetten van Word-documenten in generiek Excel-bestand wanneer jaarrapport beschikbaar Jaarrapport

71 (lokale milieuambtenaar, stad Gent)
“De keren dat ik in dat jaarrapport heb gekeken heb ik daar al conclusies zien in staan, waar ik het toch niet helemaal mee eens was. En dus dan dacht ik onmiddellijk weer dat het toch jammer was dat er geen ruimere vertegenwoordiging is in die Vlaamse hoge raad van steden en gemeenten, want anders zouden we het ontwerp gezien hebben en hadden we kunnen helpen om bepaalde zaken bij te sturen. Ik denk dat zij moeten redeneren dat ze ook op lokaal niveau zeer waardevolle informatie kunnen krijgen.” (lokale milieuambtenaar, stad Gent)

72 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Al dan niet gebruik van data door de Vlaamse overheid Lokale ambtenaren weten niet altijd waarom Vlaamse overheidsdiensten informatie opvragen en waarvoor ze die informatie vervolgens gebruiken. Positieve evaluatie: Bv. rapportering flexibele en occasionele opvang (K&G) Bv. rapportering publiek-private samenwerkingen (ABB) Negatieve evaluatie: Bv. Register Onbebouwde Percelen (Ruimte Vlaanderen) Bv. afvalstoffenenquête – kwalitatief luik (OVAM)

73 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Al dan niet gebruik van data door de Vlaamse overheid Positieve evaluaties “Dat je dat moet rapporteren naar Kind & Gezin is dus logisch. En voor occasionele en flexibele opvang kregen we tot nu toe iets extra, dus lijkt me dat ook logisch dat je daarvoor iets extra moet registreren” (lokale medewerker dienst kinderopvang, stad Leuven) “De begeleidende brief van ABB leek me wel duidelijk. Een correcte inschatting van de overheidsschuld vergt inderdaad dat je ook de waarborgen opvolgt” (lokale medewerker dienst financiën, stad Gent)

74 Administratieve interacties geanalyseerd
5. Al dan niet gebruik van data door de Vlaamse overheid Negatieve evaluaties “Ik weet eigenlijk ook niet echt wat de intentie van de Vlaamse overheid was om dat op te vragen” (lokale ambtenaar directie data- en facilitair beheer, stad Leuven) “Ik weet wel niet waarom sommige van die vragen in het kwalitatieve deel op zo’n detail niveau gevraagd worden…” (lokale ambtenaar Ruimtelijke Organisatie en Leefomgeving, gemeente Aalter)

75 Administratieve interacties geanalyseerd
6. Regelgeving / technische richtlijnen Bijvoorbeeld: richtlijn planbaten – planschade die Vlaamse overheid aanreikt is erg omvangrijk en technisch Stad Leuven: lokale ambtenaren ervaren de achterliggende technische richtlijn als erg complex omwille van focus op Arcgis gebruik (stad Leuven wijkt daar van af) Gemeente Pittem: lokale ambtenaren wijzen op complexiteit van technische richtlijn in de praktijk, doordat de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) niet altijd de grenzen van een perceel volgen. Dit leidt tot technisch moeilijke situaties in praktijk.

76 Ketenreconstructie planbaten – planschade (Leuven)
Directie ruimtelijke ontwikkeling Input van het grafisch register RUP (d.i. plannen zoals planbaten, planschade en kapitaal/gebruikersschade) in geometrie bronbestemming doelbestemming tot welk RUP behoort het vlak plan ID nummer datum goedkeuring Afdeling ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid is verantwoordelijk voor de opmaak van de plannen en de procedure Directie data- en facilitair beheer Opmaak RUP - voorontwerp - ontwerp RUP wordt definitief goedgekeurd Resultaat overlay planbaten-kadastrale percelen invoeren in (in object Planbatenzones) en aanvullen met: al dan niet vrijstelling reden van vrijstelling via externe software (FME, Excel en Acces): plannen grafisch register omzetten volgens ‘Technische richtlijn Planbaten’ overlay van Planbaten met gegevens kadastrale percelen, en verdere bewerking volgens ‘Technische richtlijn Planbaten’ via externe software (FME): planbatenzones omzetten volgens ‘Technische richtlijn Planbaten’ , met als resultaat ‘register deelpercelen planbaten’ Binnen 90 dagen na van kracht worden RUP VLABEL (FTP server) Berekenen + versturen van aanslagbiljetten RWO Data Manager (shape files)

77 (lokaal medewerker, stad Leuven)
“De Vlaamse overheid heeft daar een handleiding voor gemaakt, dat zijn dus de technische richtlijnen. Als ik dat lees, is dat voor mij nog heel moeilijk, dus als je daar technisch niet voortdurend mee bezig bent, dan kan je dit niet begrijpen…” (lokaal medewerker, stad Leuven)

78 Ketenreconstructie planbaten-planschade (Pittem)
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Opmaak RUP - voorontwerp - ontwerp Dienst ruimtelijke ordening Input van het grafisch register RUP (d.i. plannen zoals planbaten, planschade en kapitaal/gebruikersschade) geometrie bronbestemming doelbestemming tot welk RUP behoort het vlak plan ID nummer datum goedkeuring RUP wordt definitief goedgekeurd plannen grafisch register omzetten volgens ‘Technische richtlijn Planbaten’ overlay van Planbaten met gegevens kadastrale percelen, en verdere bewerking volgens ‘Technische richtlijn Planbaten’ planbatenzones omzetten volgens ‘Technische richtlijn Planbaten’ , met als resultaat ‘register deelpercelen planbaten’ Binnen 90 dagen na van kracht worden RUP VLABEL (FTP server) Berekenen + versturen van aanslagbiljetten RWO Data Manager (shape files)

79 (lokaal ambtenaar dienst stedenbouw, Pittem)
“Het is heel moeilijk, echt waar, maar ja, we zijn er toch aan uitgeraakt. Maar het is echt moeilijk. Je zit met overlappingen, je hebt de percelen zelf, maar de grenzen van het RUP lopen soms dwars door die percelen, je moet daar dan aparte bestanden voor aanmaken. (lokaal ambtenaar dienst stedenbouw, Pittem)

80 Administratieve interacties geanalyseerd
Evaluerend luik: conclusies Evaluatie van interacties varieert tussen de lokale besturen Terugkoppeling vanuit de Vlaamse overheid in de vorm van een jaarrapport wordt niet altijd positief geëvalueerd Gebruiksnut van BIOS2 varieert van onbruikbaar tot heel nuttig Digitalisering kan tot hogere gebruiksvriendelijkheid leiden (bv. afvalstoffenenquête), maar digitalisering is geen synoniem voor vereenvoudiging Lokale ambtenaren weten niet altijd waarom Vlaamse overheidsdiensten informatie opvragen Regelgeving / richtlijnen / handleidingen zijn niet altijd afgestemd op de praktijk (bv. planbaten-planschade) Eensgezindheid: informatieuitwisseling impliceert ook het verzamelen en verwerken van data, deze voorafgaande stappen mogen niet vergeten worden in de keten

81 Administratieve interacties geanalyseerd
Verklarend luik: wat verklaart lokale differentiatie? Verhouding gemeente – softwareleveranciers / ondersteuners Padafhankelijkheid Capaciteit

82 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Gemeente – software leveranciers / ondersteuners Gemeente Aalter: problematiek van verschillende software pakketten, van verschillende software leveranciers die niet met elkaar communiceren. “Ik denk niet dat dat altijd aan de Vlaamse overheid ligt, ik denk dat het vaak gewoon gaat over informatica. Het is misschien iets wat software fabrikanten moeten oplossen. Er zijn natuurlijk ook de commerciële belangen.” (lokale ambtenaar Ruimtelijke Organisatie en Leefomgeving, gemeente Aalter)

83 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Gemeente – software leveranciers / ondersteuners Gemeente Pittem: sterke afhankelijkheid van software leverancier, betrokken partner in ketenreconstructies, bv. bij opmaak vergunningenregister. “Er is een tool in ons pakket – de Decreetsuite – die het mogelijk maakt om een zip-file op te laden. En dat wordt dan ook nog altijd eens nagekeken door het software bureau. Soms zijn er ook opmerkingen in het programma en dan kunnen we dat niet versturen, dus zij lossen dat dan op.” (lokale ambtenaar ruimtelijke ordening, gemeente Pittem)

84 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Gemeente – software leveranciers / ondersteuners Stad Leuven: keuze voor samenwerking met eigen software leverancier “Wij hebben een eigen software programma waarin dingen worden geprogrammeerd, maar wij bepalen eigenlijk zelf hoe en wat.” (lokale ambtenaar directie data- en facilitair beheer, stad Leuven)

85 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Gemeente – software leveranciers / ondersteuners Stad Gent: samenwerking met verschillende software leveranciers Samenwerking met Digipolis “Wij hebben daar nu wel een goeie samenwerking in die zin dat wij wel kunnen eisen dat dat daar wijzigingen moet aan gebeuren. Alleen moeten wij dat zelf bewaken, Digipolis gaat dat niet bewaken. Wij zijn eigenlijk opdrachtgever.” (GIS-consulent, stad Gent) Opmerken dat er verschillende structuren zijn rond software / ondersteuning in de 4 lokale besturen

86 Administratieve interacties geanalyseerd
1. Gemeente – software leveranciers / ondersteuners Stad Gent: Samenwerking met externe firma in kader van kinderopvang “Het is een externe firma die verantwoordelijk is voor Tinkelbel. Zij doen de aanpassingen op basis van de nieuwe regelgeving. Ik meen te weten dat zij ook wel regelmatig samenzitten met Kind & Gezin om de aanpassingen te kunnen doen.” (lokale ambtenaar, kinderopvang, stad Gent)

87 Administratieve interacties geanalyseerd
2. Padafhankelijkheid: eerder genomen beslissingen Bijvoorbeeld: stad Leuven wijkt af van Arcgis standaard zoals door Vlaamse overheid gehanteerd in richtlijnen / handleidingen “Intern is het ook zeker gebruiksvriendelijk, het nadeel van dit systeem is dat we afwijken van de meeste andere gemeentes en de richtlijnen die worden opgesteld door de Vlaamse overheid gaan vaak uit van een Arcgis gebruik, waarbij die handleidingen dan vooral daarop afgesteld zijn, maar dit is totaal anders, ik heb vroeger met Arcgis gewerkt, maar dit is echt totaal anders.” (lokale ambtenaar, directie data- en facilitair beheer, stad Leuven)

88 Administratieve interacties geanalyseerd
2. Padafhankelijkheid: eerder genomen beslissingen Heeft ook te maken met de houding van lokale besturen: geen van de geanalyseerde besturen stelde zich bijvoorbeeld kandidaat als piloot voor de digitale bouwaanvraag. “Dat is bijvoorbeeld ook onze schrik met de digitale bouwaanvraag (DBA) waar we eigenlijk op voorhand al gevoeld hebben vanuit het kabinet van de minister, dat die te hard aan het pushen is om een portaal te maken. Dat portaal spreekt nog aan geen kanten met ons systeem, dus die pakketten spreken niet met elkaar. De ontwikkelaars van DBA, de mensen die eigenlijk het portaal ontwikkeld hebben, hebben nog geen initiatief genomen ten aanzien van de gekende ontwikkelaars. Wij gaan dat als stad niet doen, dat is onze job niet. Wij verwachten dat de collega’s van de Vlaamse overheid dat gaan doen.” (lokale ambtenaar, dienst stedenbouw, stad Gent)

89 Administratieve interacties geanalyseerd
3. Capaciteit Beleidsmatig: aspecten waarop managementteam, schepenen sterk inzetten Bijvoorbeeld: sterke inzet op leegstand vanuit stad Gent, geen zuiver Vlaamse verplichting Bestuurskundig: schaal en toegang tot de Vlaamse overheid De capaciteit en expertise in gemeenten om een strategie te ontwikkelen om aan te haken op architecturen Technisch: verschuiving van administratieve last naar financiële last. Bijvoorbeeld: geldt koppelingsuitdaging voor elke administratieve interactie?

90 Administratieve interacties geanalyseerd
Verklarend luik: wat verklaart Vlaamse differentiatie? Aangeboden technologische onderbouw Bijvoorbeeld: lokale loonadministratie en data nodig voor uitbetaling subsidies niet op elkaar afgestemd (verschillende codes) Aandacht voor standaarden Bijvoorbeeld: GIS, verschillende naast elkaar lopende initiatieven uit verschillende beleidsdomeinen, agentschappen, entiteiten Betrokkenheid lokale besturen bij opbouw systemen Bijvoorbeeld: BIOS2; aandacht voor betrokkenheid van lokale besturen bij opstart van systeem Aandacht voor nazorg Bijvoorbeeld: verkeersbordendatabank, sterke inzet bij opbouw van initiatief, maar weinig aandacht voor vervolgtraject

91 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen

92 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Gebruiksvriendelijkheid en gebruiksnut als problemen Differentiatie als probleem? Aanbevelingen in kader van optimalisatie van processen De nood aan koppelen en interoperabiliteit De nood aan informatieanalyses en informatiemodellen Randvoorwaarden

93 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Gebruiksvriendelijkheid Ervaring van last heeft vaak te maken met gebruiksvriendelijkheidsproblemen (‘Usability’) Hangt samen met technische parameters Bv. energieprestatiedatabank “De EPB-lijst, daar is de export beperkt tot 200 dossiers per maand. Ik denk dat het 200 is, in ieder geval is het beperkt tot een aantal en als je in een bepaalde maand meer vergunningen hebt om te exporteren, dan geeft hij een foutmelding en dan moet je herbeginnen.” (lokale ambtenaar, dienst stedenbouw, stad Gent)

94 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Gebruiksvriendelijkheid Hangt vooral samen met de ‘governance’ van de ketens: opeenvolgende technische aanpassingen (bv. datumvelden in ruimtelijke ontwikkeling) helpdeskvoorzieningen (bv. Centaurus) aanspreekbaarheid en reactietijd (afstand lokaal bestuur – Vlaamse administratie) opmaak van handleidingen, enz. (bv. handleiding planbaten – planschade)

95 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Gebruiksnut: afwegingskader Lokaal gebruiksnut en (informatie over) het nut op Vlaams niveau bepalen de ervaring van last Bij enkele ketens is dat drie keer beperkt Vaak: gemeenten gebruiken data, data zitten in een systeem, maar moeten via een ander systeem aan de Vlaamse overheid worden bezorgd (bv. leegstandsregister) Doet de Vlaamse overheid er al dan niet iets mee? Gebruiksnut als probleem hangt ten dele samen met koppelingsprobleem (zie infra)

96 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Differentiatie als probleem? Differentiatie tussen lokale diensten, tussen ketens, tussen lokale besturen, tussen Vlaamse diensten Wanneer is die differentiatie wel of niet een probleem? Dat bepaalt de invulling van de meervoudige koppelingsuitdaging en de ambities (‘de behoefte aan integratie en koppelen’) Bij bepaalde (clusters van) ketens is dat zichtbaar een probleem, bij andere echter niet (1/1)

97 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Differentiatie binnen ketens Vlaams – lokaal geen koppeling: Niet noodzakelijk een probleem: volumes en interacties zijn vaak beperkt Een koppeling kan ertoe leiden dat de ‘last’ afneemt, bv. als lokale ambtenaren minder gegevens moeten overtypen, inscannen, manueel invoeren,… Kosten en baten van de koppeling beter afwegen

98 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Differentiatie binnen ketens Data in een lokaal systeem: Hoe kunnen systemen automatisch informatie doorzenden naar het Vlaamse systeem? Rol van leveranciers: meer open systemen Data niet in een systeem, maar bv. in Excel: Als informatie enkel voor Vlaamse overheid nuttig is Aanvaard dat als uitwisselingstype, leg het converteren bij de Vlaamse overheid Bv. afvalstoffenenquête OVAM: converteren van data ligt op Vlaams niveau

99 Overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen
Differentiatie tussen ketens De situatie nu, in zwart – wit: Een Vlaamse entiteit heeft een informatiebehoefte Zet een uniek proces op met een nieuwe applicatie / technologische component Waarbij de gemeente vaak over informatie beschikt De gemeente moet informatie aanleveren Die al in andere ketens vervat zit Zoals nu ook vastgesteld tijdens onderzoek: voortdurend nieuwe initiatieven die naast elkaar opgezet worden

100 De nood aan koppelen en interoperabiliteit
Aanbevelingen De nood aan koppelen en interoperabiliteit Zoals nu ook vastgesteld tijdens onderzoek: voortdurend nieuwe initiatieven die naast elkaar opgezet worden

101 Aanbevelingen Technische standaarden als oplossing
Technische interoperabiliteit om last te verminderen: In (veel) ketens zit info in een lokaal systeem dat in een ander systeem moet geraken en dat blijkt technisch soms moeilijk Selectief standaarden ontwikkelen en opleggen Standaarden opnemen in gemeentelijke ICT-bestekken Proactieve houding bij gemeenten om dat, t.a.v. Vlaamse systemen, bij de leverancier af te dwingen Vlaamse overheid maakt met leveranciers afspraken over afstemming van hun systemen op de Vlaamse Zoals nu ook vastgesteld tijdens onderzoek: voortdurend nieuwe initiatieven die naast elkaar opgezet worden

102 Aanbevelingen Standaarden als toveroplossing
“Hoe kan het dat StUF, hoewel dichtgetimmerd niet werkbaar blijkt? […] Zodra de communicatie complexer wordt haken veel leveranciers af. Het zal – zo redeneerde ik – toch niet zo zijn dat de StUF standaard feitelijk geen standaard is. Of zie ik iets over het hoofd en is de StUF-standaard toch geen echte standaard?” (Gemeentelijk I-adviseur uit Nederland, 2012: over de Nederlandse StUF-standaard) Zoals nu ook vastgesteld tijdens onderzoek: voortdurend nieuwe initiatieven die naast elkaar opgezet worden

103 De nood aan (1) informatieanalyses en (2) informatiemodellen
Aanbevelingen De nood aan (1) informatieanalyses en (2) informatiemodellen

104 “You don’t need a digital strategy to succeed in this world, you need a business strategy for the digital age” (PWC, 2014)

105 Aanbevelingen Betere informatieanalyse nodig
Waarom vragen we vanuit Vlaanderen data op? Wat doen we moet die informatie? Is de informatie al ergens beschikbaar op Vlaams niveau? Toepassing MAGDA-principe (Maximale Gegevensdeling tussen Administraties en Agentschappen) Kunnen we aansluiten bij bestaande standaarden? Welke platformen / toepassingen / principes kunnen tot een verbetering van de interbestuurlijke procesketen leiden? Toepassing KING-principe, naar analogie met Nederland

106 Aanbevelingen Niet het grote architectuurplan
“Het verder gedetailleerd standaardiseren van de functionaliteiten van systemen”, “standaardiseren van de functies van systemen, een soort top-down aanpak, van grof naar fijn, van hoofdinformatiefuncties naar informatiefuncties op detailniveau […]”

107 Aanbevelingen Een pragmatisch informatiemodel
Vanuit onze informatie – analyse (processen) Waar specifieke ketens en werkprocessen elkaar raken Geprioriteerd vanuit de ketens in deze studie met de meeste interacties, de grootste volumes, grootste winst Waar dat technisch het gemakkelijkst is Laat dat informatiearchitectuurmodel geleidelijk uitbreiden

108 Aanbevelingen Keteninformatisering in rondes
De idee van een allesomvattend plan en complete integratie inruilen voor … “Het niet dichttimmeren van een plan vooraf maar een plan in gang zetten.” (Meijer, 2014) Grilligheid en onvoorspelbaarheid van informatiebehoeftes Keuzes die gemeenten in het verleden hebben gemaakt en kosten voor aansluiting

109 Aanbevelingen Randvoorwaarden

110 Aanbevelingen: randvoorwaarden
Lokale bestuurskracht en capaciteit Schaal en aantal interacties Schaal en capaciteit / afhankelijkheid De capaciteit en expertise in gemeenten om een strategie te ontwikkelen om aan te haken op architecturen De voorbijgestreefde gesloten ICT-concepten van de leveranciers: naar meer open en koppelbare gemeentelijke architectuur Schaal en toegang tot de Vlaamse overheid Schaalvergroting voor ICT nodig: regionale samenwerking tussen lokale besturen en/of regionale interventies / standaarden

111 Aanbevelingen: randvoorwaarden
‘Governance’ van ketens Vlaamse coördinatiemechanismen Interbestuurlijke effectmeting, liefst door rechtstreekse dialoog Overleg en afspraken over toegankelijke service, informatie over gebruik, terugkoppeling naar gemeenten, open data Interbestuurlijke audits

112 Vooruitblik

113 Vooruitblik Vervolgtraject
Voor het eerst een min of meer volledig overzicht, organisatiebreed, zowel lokaal als Vlaams Nuttig voor lokale besturen (interne processen en systemen; onderlinge vergelijking) Nuttig voor de Vlaamse overheid / overheden Nuttig voor de interbestuurlijke ‘governance’ voorbereiding, uitwerking en implementatie Nuttig als uitgangspunt voor interbestuurlijke procesaudits

114 Vooruitblik Opmaak overkoepelend rapport
Aanvullende opmerkingen en suggesties vandaag Aanbevelingen op niveau van de individuele ketens en op niveau van de clusters Aanbevelingen op diverse bestuursniveaus Lokale besturen Vlaamse overheid Interbestuurlijk niveau


Download ppt "Inspiratiedag 23 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google