De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwilliger gezocht voor ondersteuning bij broodmaaltijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwilliger gezocht voor ondersteuning bij broodmaaltijd"— Transcript van de presentatie:

1 VRIJWILLIGERS GEZOCHT 1/2 Riemsoord Appelscha, onderdeel van Zorggroep Liante
Vrijwilliger gezocht voor ondersteuning bij broodmaaltijd Als vrijwilliger ondersteunt u de beroepskracht in het restaurant. U helpt mee de tafels te dekken, assisteert eventueel waar nodig de cliënt bij het klaarmaken van een boterham. Samen met de beroepskracht ruimt u alles op en zet het weer klaar voor de volgende dag. Het doel is dat de cliënten in een gezellig samenzijn kunnen eten. Meer informatie Wij bieden een leuke werksfeer en samenwerking met cliënten, medewerkers en andere vrijwilligers. Ook krijgt u evt. reiskostenvergoeding, een verjaardags- en Kerstattentie en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers.

2 VRIJWILLIGERS GEZOCHT 2/2 Riemsoord Appelscha, onderdeel van Zorggroep Liante
Wij zoeken een vrijwilliger die: • affiniteit heeft met de ouder wordende medemens • enthousiast is om te helpen en om contact te maken met mensen. • flexibel inzetbaar is • afspraken nakomt • klantgericht is en klantgericht handelt Solliciteren Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met Dineke  Oenema, vrijwilligerscoördinator Riemsoord.   Zij is op dinsdag bereikbaar via telefoon of

3 Haulerwijk zingt tegen Ebola
Wanneer: 8 februari a.s. Waar: Kruiskerk te Haulerwijk Aanvang: 19:00 Zing en muziekavond met collecte voor de samenwerkende Christelijke Organisaties: Tear, ZOA, Dorcas, Woord en Daad en Red een Kind. (Giro 550) die helpen bij de bestrijding van Ebola en de wederopbouw van de door deze ziekte getroffen gebieden. Na afloop mogelijkheid tot napraten met een kopje koffie. Kom allemaal en neem uw buren of visite rustig mee.

4 Haulerwijk zingt tegen Ebola
Met medewerking van: Huiskring Micha op Maandag; Organist Arian van der Mark, Openhof Combo met Jeroen Elsinga; Zangkoor Voices met Isaak van Apeldoorn; Tonnie Barelds en vele anderen!!! Informatie of Vervoer? Bel: Machiel van der Bos of, Meine Jansma Het belooft een mooie avond te worden. U kunt wat betekenen voor die gebieden in de wereld die zo erg getroffen zijn door deze epidemie. We hopen hierover een korte presentatie te geven.

5 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 8 februari a.s. Ophalen zusters: L. v/d Meulen 15:30 Kerkdienst: ds. C. van der Leest (Groningen- Oost) 15:30 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Je mond :00 Haulerwijk zingt tegen Ebola

6 Agenda aanstaande week 2/2
Zondag 15 februari a.s. Ophalen zusters: P. Mulder 09:15 Oppas: Wietse & Elise 09:30 Kerkdienst: br. P. Zuidema :00 Kerkdienst: br. A. Smit 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Met Jezus hoef je niet bang te zijn

7 Jarigen aanstaande week
Op zondag 8 februari wordt jarig: Zr. A. Bijzitter-Fokkema Op zaterdag 14 februari wordt jarig: Eelke van der Heide De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. C. van der Leest Organist: br. M. Jansma Beamist: br. E. van der Heide Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Lied 21: 1, 2 ,4 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja! 2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer; rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer. Machtigen wanklen in hun waan, - roepen wij dan de Here aan.

13 Lied 21: 1, 2 ,4 4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, - Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! Halleluja!

14

15 Lezen Lucas 6: 27-42 27 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

16 Lezen Lucas 6: 27-42 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

17 Lezen Lucas 6: 27-42 36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ 39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil?

18 Lezen Lucas 6: 27-42 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

19

20 Lied 285: 1-4 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

21 Lied 285: 1-4 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

22 Lied 285: 1-4 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

23 Lied 285: 1-4 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

24

25 Tekst Matteüs 5: 43-48 43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

26

27 Onze naaste liefhebben
Preek Onze naaste liefhebben 1 Christus sluit aan bij Lev.19 De Farizeeën beperkten dit Vreemdeling = proseliet Naaste = mede-Farizeeër Christus: zelfs je vijand liefhebben

28 Onze naaste liefhebben: (1) Ruimhartig zijn t.o. allen
Preek 2 Onze naaste liefhebben: (1) Ruimhartig zijn t.o. allen Doorsnee: hart voor wie na staan Tollenaars en heidenen Beschamend voor ons Christus: ‘Meer dan het gewone’ Soms: liefde laat zich niet dwingen Negatief t.o. wie verder weg is

29 Onze naaste liefhebben: (1) Ruimhartig zijn t.o. allen
Preek 3 Onze naaste liefhebben: (1) Ruimhartig zijn t.o. allen Zonder onderscheid liefhebben Niet: lief vinden De ander van dienst zijn Bidden voor de vijand, = haalbaar: Ik en m’n vijand = gelijkwaardig Dus: groepsdenken achter ons laten

30 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld
Preek 4 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld En de wraakpsalmen dan? Soms: OT = lager godsdienstig peil OT = anders: beloften; Kanaän NT: onkruid+koren samen op de akker Christenen = verdraagzaam Tijd van Gods geduld; kans: inkeer

31 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld
Preek 5 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld Geen berusten in het kwaad Je kwaad maken over de zonde Verlangen: het kwaad wordt gestopt Leefruimte geven aan wie anders zijn Nooit iemand definitief afschrijven Goed voor je vijand zijn

32 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld
Preek 6 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld Je opwerken om bij God in de smaak? Soms: pas kind, als > voorwaarden. We zijn kind + je gedrágen als kind God is royaal in zijn liefde: zon/regen Zon/regen soms catastrofaal = Oproep: verwacht het van God Overheersend: zon/regen = liefde

33 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld
Preek 7 Onze naaste liefhebben: (2) Recht doen aan Gods geduld Overheersend: zon/regen =Gods liefde = Hart hebben voor wie ook maar Moeilijk; Christus is ons voorgegaan Zo worden we aangespoord: Groepsdenken achter ons laten Leefruimte geven aan wie anders zijn In ons gedrag op God lijken

34

35 Lied 481: 1, 2, 4 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

36 Lied 481: 1, 2, 4 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

37 Lied 481: 1, 2, 4 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

38

39 Apostolische Geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen)
I 1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. II 2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; 5 op de derde dag opgestaan uit de doden;

40 Apostolische Geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen)
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; 7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. III 8 Ik geloof in de Heilige Geest. 9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 10 vergeving van de zonden; 11 opstanding van het vlees; 12 en een eeuwig leven.

41

42 Lied 21: 3, 5, 7 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

43 Lied 21: 3, 5, 7 5 O gij verdrukte, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja! Halleluja!

44 Lied 21: 3, 5, 7 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! Halleluja!

45

46 Collecte 1e collecte: Beheer en Administratie 2e collecte: Verplichtingen Kerkverband

47

48 Psalm 112: 1-3 1 God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de HERE vrezen. Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, zijn nageslacht is groot op aarde. Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, beërft een overvloed van zegen. 2 Zijn goede naam wordt nooit te schande, zijn recht is veilig in Gods handen. Zelfs in de nacht ziet hij het dagen, een glans van liefd' en welbehagen. Gods waarheid zal voor al de zijnen als zonlicht in het duister schijnen.

49 Psalm 112: 1-3 3 Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefd' en recht laat leiden. Hij is standvastig, wankelt nimmer, zijn goede trouw bestaat voor immer. Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen, de HEER zal steeds zijn schuilplaats wezen

50

51 Amen A - men, a - men, a - men.

52

53 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Vrijwilliger gezocht voor ondersteuning bij broodmaaltijd"

Verwante presentaties


Ads door Google