De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 2012-01-29.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 2012-01-29."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen

2 waarin onze eigen predikant ds. H. de Bruijne voorgaat
Goedemorgen, welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant ds. H. de Bruijne voorgaat

3 Welkom en mededelingen Psalm 42: 1 en 7 Psalm 92: 1 en 2 (o.b.)
Orde van dienst (1) Welkom en mededelingen Psalm 42: 1 en 7 Psalm 92: 1 en 2 (o.b.) Stil gebed – votum – groet Gezang 221: 1 Tien geboden Gezang 221: 2 Gebed

4 Schriftlezing: Marcus 2: 23-28 en 1 Samuël 21: 1-7 Psalm 65: 1 en 2
Orde van dienst (2) Schriftlezing: Marcus 2: en 1 Samuël 21: 1-7 Psalm 65: 1 en 2 Preek Psalm 119: 1 Gebeden Collecten ”Dit is de dag van ons geluk”: 1 t/m 5 Zegen

5 Spreuk van de week “Wat een goddeloze vreest, overkomt hem, een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt” (Spr. 10: 24)

6 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht,
Psalm 42: 1 en 7 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
Psalm 42: 1 en 7 Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer: Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven.

8 Welkom en mededelingen

9 Psalm 92: 1 en 2 (oude berijming)
.Laat ons den rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. 't Is goed, o Opperheer, dat w' ons in U verblijden, 't zij d' uchtendstond, vol zoetheid ons stelt Uw gunst in 't licht, 't zij ons de nacht bericht van Uwe trouw en goedheid.

10 Psalm 92: 1 en 2 (oude berijming)
't Voegt ons met blijde klanken door 't voorbedachte lied Hem, die het al gebiedt, op harp en luit te danken, Gij hebt door Uw vermogen, O HEER, mijn hart verheugd; ik zal, verrukt van vreugd, Uw grote daân verhogen.

11 Stil gebed – votum – groet

12 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis,
Gezang 221: 1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is! Here Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten, deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaalgen sabbatsvree!

13 Tien geboden

14 Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af!
Gezang 221: 2 Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af! Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden w' uit ons zondengraf. Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven, en herboren - opgestaan, achter U ten hemel gaan!

15 Gebed

16 Schriftlezing uit de NBV: Marcus 2: 23 – 28 2. 1 Samuël 21: 1 - 7

17 Marcus 2 23 Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 24 ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’

18 25 Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26 Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’

19 27 En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; 28 en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’

20 1 Samuël 21: 1 – 7 1 Daarop ging David weg en Jonatan keerde terug naar de stad. David ontkomt met behulp van Achimelech 2 David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech.

21 Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ 3 ‘Orders van de koning,’ antwoordde David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek.

22 4 Maar nu ter zake: wat hebt u in voorraad
4 Maar nu ter zake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.’ 5 ‘Gewoon brood heb ik niet,’ antwoordde de priester. ‘Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.’

23 6 ‘Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden,’ antwoordde David. ‘Altijd als ik er met mijn mannen op uit trek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.’

24 7 Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst.

25 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
Psalm 65: 1 en 2 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

26 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
Psalm 65: 1 en 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

27 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Marcus 1: 21 – 28: De roeping van de discipelen is hun onderwerp

28 preek

29 Welzalig wie de rechte wegen gaan,
Psalm 119: 1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

30 Voorbede en dankzegging

31 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.
Daarna wordt er gecollecteerd: Emeritikas Kerk

32 “Dit is de dag van ons geluk”
(Bron: “Zolang je zingt leef je”, Gez. 16. Tekst Hans Bouma, Mel. Louis van Dijk. Ook te zingen op mel. Ps. 100, Ps. 134, Gez. 133, Gez. 239)

33 “Dit is de dag van ons geluk”: 1, 2, 3, 4 en 5
wij ademen de grote rust, God zet ons in een gunstig licht, Hij roept ons voor zijn aangezicht

34 “Dit is de dag van ons geluk”: 1, 2, 3, 4 en 5
Gedenkend wie wij zijn geweest, vieren wij ons bevrijdingsfeest, God trok ons uit de slavernij, wij mensen mogen er weer zijn.

35 “Dit is de dag van ons geluk”: 1, 2, 3, 4 en 5
   Heer Jezus, Gij breekt uit het graf, met U begint de nieuwe dag, Gij voert ons in uw uittocht mee, o Herder die ons toekomst geeft.

36 “Dit is de dag van ons geluk”: 1, 2, 3, 4 en 5
Wat ons ook van de mensen scheidt, vandaag spreekt uw barmhartigheid, wij allen delen in uw rust, het dier leeft zelfs naar hartelust.

37 “Dit is de dag van ons geluk”: 1, 2, 3, 4 en 5
de dag waaruit het duister vlucht, en teken van wat God bedoelt, een wereld waar de vrede bloeit.

38 Zegen te beantwoorden met 38

39


Download ppt "Zondagmorgen 2012-01-29."

Verwante presentaties


Ads door Google