De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overview programma ISD 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overview programma ISD 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Overview programma ISD 2015
Eduard Renger Programmamanager Expertisecentrum Sociaal Domein

2 Agenda Informatievoorziening Sociaal Domein
Resume 2014 Leidende principes Aanpak 2015 Pilots Gemeentelijk gegevensknooppunt Aansluiting Ondersteuning CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening)

3 Resume 2014 Beleidsmonitor Archetypes met afgeleide producten
Diverse standaarden Gemeentelijk gegevensknooppunt Declaraties Zorgtoewijzing WLZ indicatie Woonplaatsbeginsel (februari) Privacyscan en andere privacy producten Website met handreikingen Breed gemeentelijk netwerk

4 Leidende principes De basis is op orde
Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd Er is inzicht in het proces en de uitkomsten

5 Leidende principes De basis is op orde
Continuïteit van zorg is gewaarborgd in 2015 De factuur kan worden betaald De uitvoering is zo eenvoudig mogelijk Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd Er is inzicht in het proces en de uitkomsten

6 Leidende principes De basis is op orde
Continuïteit van zorg is gewaarborgd in 2015 De factuur kan worden betaald De uitvoering is zo eenvoudig mogelijk Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd De kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog De zorg moet goedkoper Er is inzicht in het proces en de uitkomsten

7 Leidende principes De basis is op orde
Continuïteit van zorg is gewaarborgd in 2015 De factuur kan worden betaald De uitvoering is zo eenvoudig mogelijk Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd De kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog De zorg moet goedkoper Er is inzicht in het proces en de uitkomsten Inzicht in gecontracteerde zorg Inzicht in effecten van de zorg Inzicht in geleverde zorg Inzicht in de kosten van zorg Transparantie voor de burger

8 ISD 2015 Privacy & beveiliging Toegang Gedwongen justitieel kader
Beleidsinformatie, sturing en verantwoording en sturing en bekostiging (zowel horizontaal als verticaal) Burger/zelfregie/zelfredzaamheid. Denk daarbij oa aan het gebruik van: Portalen Apps Geo informatie Totstandkoming en verwerking van informatie (administratieve processen) omtrent: Declaratie Rechtmatigheid van zorg PGB CAK (Eigen -/Ouderbijdrage)

9 Learning by doing while sharing
Het mechanisme Learning by doing while sharing

10 Klankbordgroep Stuurgroep DR/Bestuur
Eerste selectiecriteria Tweede selectiecriteria Prescreening Implactanalyse uitvoerbaarheid (+advies aan stuurgroep) Derde selectiecriteria Ondersteuningstrajecten Klankbordgroep Stuurgroep DR/Bestuur

11 Wat is een pilot? Een pilot wordt altijd opgepakt in samenwerking en samenspraak met de gemeenten zelf. De pilots kennen een dubbel doel: het ophalen van praktijkervaringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen binnen ISD 2.0 Het uitwerken en testen in de praktijk van deze producten en oplossingen.

12 Wat is een pilot niet? Ondersteuning aan individuele gemeenten zonder doorvertaling naar de rest van het land (OTD, Ondersteuning, Aansluiting) Ontwikkeling van standaarden en/of testen van doorontwikkeling GGK (Buitengemeentelijke Informatie) Technische ondersteuning en doorontwikkeling bij aansluiting van gemeenten en samenwerkingsverbanden (Aansluiting)

13 Pilots, is dat nu nodig?

14 Binnengekomen Onderwerpen
Artsenroute. Samenwerking: informatie uitwisselen. Standaardberichten en financiële informatie. Monitoring /beleidsinformatie op outcome niveau. Wijkbudgetten. GGZ/vrijgevestigden toewijzing. Woonplaatsbeginsel.

15 Wat bieden we de pilots? Inzet expertise. Inzet procesbegeleiding.
Capaciteit voor de analyse/verwerking. Uitwisseling met andere gemeenten. In voorkomende gevallen Co-financiering. Via andere projecten: doorkijk naar ontwikkeling standaarden, landelijke ontwikkeling, aansluiting.

16 Wat hebben we nodig van jullie?
Vragen die breed leven: wat zijn de onderwerpen waarop we moeten schakelen? Leads en tips innovatie: waar broeit het? Als ik een onderwerp heb: breder kijken goede voorbeelden. Als er een innovatieplan komt: kritisch/technisch meekijken. Waar hoort het?

17 Gemeentelijk Gegevensknooppunt: Ambitie
Door de decentralisaties neemt de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en andere partijen toe 1 knooppunt bedient 393 gemeenten 1 knooppunt verbindt gemeenten met buitenwereld Beschikbaar vanaf januari 2015, daarna uitbouwen regelt de gegevensuitwisseling van gemeenten met diverse ketenpartijen en landelijke instanties. Biedt diensten aan gemeenten die het uitwisselen van informatie vergemakkelijken. bestaande voorzieningen worden zo veel mogelijk hergebruikt.

18 (zorg & ondersteuning)
Het GGK tussen gemeenten en aanbieders Gemeenten Aanbieders (zorg & ondersteuning) GGK Inlich-tingen Bureau VSP VECOZO RINIS ICT-leveranciers ICT-leveranciers CIZ WLZ

19 GGk in aantallen (stavaza)
Stand van zaken 10 februari Aanmeldingen 357 gemeenten Aangesloten 219 gemeenten Wmo Toewijzing 3752 berichten Wmo declaratie 22 bericht Jeugdzorg toewijzing 189 berichten Jeugdzorg declaratie 6 bericht Wlz-check 256 opvragingen

20 Wensen GGK 2015 en verder Woonplaatsbeginsel (februari 2015)
Overige berichten iWmo (mutatie en einde zorg) Overige berichten iJw (mutatie en einde zorg) CORV-berichtenverkeer (Berichtenverkeer Jeugd-/Justitieketen) PGB-trekkingsrecht (SVB) Eigen bijdrage CAK Indicatie arbeidsvermogen Indicatieadvies Wmo Beleidsinformatie

21 Aansluiten: WAT doen we?
Ondersteuning van gemeenten bij de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) In gebruik nemen webportaal GGK In gebruik nemen webservices GGK In gebruik nemen nieuwe diensten GGK (woonplaatsbeginsel) In gebruik nemen nieuwe berichten in GGK de routeervoorziening CORV (technische ondersteuning) het trekkingsrechtensysteem (PGB) eigen bijdrage (CAK) inrichting gegevensaanlevering Beleidsmonitor CBS Prioritering en planning aansluittrajecten: afhankelijk van besluitvorming programma (~3D Ketenanalyse)

22 Aansluiten: HOE doen we dat ?
Een simpel proces Inventarisatie Praktijktoets Plannen Aan de slag 25 Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept

23 Ondersteuning Website Helpdesk Webinars Regionale sessies Trainingen
Accountmanagers Jitze Bakker, Rinko Huisman, Esther Hengeveld, Andre van Nijkerken, Ernst Koperdraat Samenwerking met andere programma’s

24 Demonstratie CORV 27 januari 2014 Kenmerken CORV Digitaal knooppunt dat zorgt voor elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen en gemeenten Alle partijen zijn sinds 1 januari 2015 verplicht aangesloten Opdrachten; het zijn geen vrijblijvende berichten Uniforme berichten; geen onderlinge bilaterale afspraken Geen opslag van persoonsinformatie Per bericht (3x) aflevering op één aansluitpunt bij aangesloten partijen Aflevergarantie; track & trace 100% digitaal, beveiligd, snel 24 Demonstratie CORV | 27 januari 2014

25 VTO T&B NotG NotR ZOF 25 CORV in kort bestek

26 De berichten en aansluiting
Verzoek tot onderzoek (VTO) Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO) door de gemeente, of de door de gemeente gemandateerde jeugdhulpaanbieder, bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De retourberichten op het ingediende verzoek (ontvangstbevestiging, notificatie intake en notificatie uitkomst onderzoek) vanuit de RvdK worden naar de verzoeker gestuurd; Notificaties JB/JR Het ontvangen van (spontane) notificaties vanuit Justitie partijen, die niet zijn gerelateerd aan eerdere berichten vanuit de gemeente. Dit betreft meldingen omtrent ambtshalve onderzoeken (notificatie start en notificatie uitkomst) vanuit de RvdK en de notificaties jeugdreclassering (Toezicht en Begeleiding die is opgelegd vanuit OM, Rechtbank of RvdK). Gemeenten krijgen deze notificaties t.b.v. van hun regie-functie; Zorgmelding Politie Ontvanger van een zorgmelding; Zorgformulier Politie (ZOF) vanuit de politie aan de door de gemeente aangewezen partij die de toegang- en toeleiding functie vervult. Gemeenten krijgen dit bericht vanuit hun regie-functie en in de rol van toeleider naar jeugdzorg.

27 Stand van zaken Alle gemeenten zijn aangesloten op CORV en/of hebben partijen gemachtigd om taken namens hen uit te voeren (o.a. GI of Veilig Thuis) Ook de justitiele partijen zijn sinds 1 januari aangesloten op CORV De eerste berichten zijn verstuurd en ontvangen Zorgmeldingen: worden qua aantal conform verwachting verstuurd en ontvangen VTO: aantal die door de Raad worden ontvangen zijn conform verwachting, maar het aantal VTO’s dat via CORV gaat is nog slechts 15% Notificaties JB/JR: aantal blijft achter

28 Enkele reacties en aandachtspunten
Aantal berichten (VTO’s en notificaties) die via CORV worden verstuurd blijven nog achter. @Actie: VenJ, Raad, Justid, VNG en KING hebben hier gezamenlijk een plan voor gemaakt Enkele berichten zijn verkeerd Raad en Justid pakken dit op obv. Meldingen Behoefte om aanvullend ook beveiligd te kunnen communiceren en informatie uit te onderzoek naar beveiligde communicatie en wordt gestart vanuit ISD/CORV De nieuwe werkprocessen op jeugd zijn nog niet overal helder. @Actie: nadere uitwerking van enkele processen conform archetypen

29 CORV in cijfers Zorgmeldingen op niveau, notificaties en VTO blijven achter In januari (week 2 t/m 5) zijn er van de 560 reguliere VTO’s 57 via de CORV ontvangen. Dat is 10 % Er zitten een stijgende lijn in (week 5 | 24/178 | 13%) Bronnen: Justid en de Raad

30 Plan van aanpak begin 2015 Aansluiten gemeenten (KING, afgerond)
Monitoring obv. gebruik en verzonden berichten (Raad en Justid) Gebruik CORV stimuleren bij gemeenten en partners (ism. VenJ, Raad en GI), eventueel in regiosessies Doorontwikkeling standaarden en beheer (StUF-)CORV, incl. releaseplannening en leveranciersmanagement Opzetten van pilots CORV, bijvoorbeeld: Beveiliging en aansluitvoorwaarden Migratie van deurmat naar ondersteunend systeem Beveiligd communiceren Accountmanagement en helpdesk

31 Reacties, vragen of opmerkingen


Download ppt "Overview programma ISD 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google