De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overview programma ISD 2015 Eduard Renger Programmamanager Expertisecentrum Sociaal Domein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overview programma ISD 2015 Eduard Renger Programmamanager Expertisecentrum Sociaal Domein."— Transcript van de presentatie:

1 Overview programma ISD 2015 Eduard Renger Programmamanager Expertisecentrum Sociaal Domein

2 Agenda Informatievoorziening Sociaal Domein –Resume 2014 –Leidende principes –Aanpak 2015 –Pilots –Gemeentelijk gegevensknooppunt –Aansluiting –Ondersteuning CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening)

3 Resume 2014 Beleidsmonitor Archetypes met afgeleide producten Diverse standaarden Gemeentelijk gegevensknooppunt –Declaraties –Zorgtoewijzing –WLZ indicatie –Woonplaatsbeginsel (februari) Privacyscan en andere privacy producten Website met handreikingen Breed gemeentelijk netwerk

4 Leidende principes De basis is op orde Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd Er is inzicht in het proces en de uitkomsten

5 Leidende principes De basis is op orde –Continuïteit van zorg is gewaarborgd in 2015 –De factuur kan worden betaald –De uitvoering is zo eenvoudig mogelijk Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd Er is inzicht in het proces en de uitkomsten

6 Leidende principes De basis is op orde –Continuïteit van zorg is gewaarborgd in 2015 –De factuur kan worden betaald –De uitvoering is zo eenvoudig mogelijk Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd –De kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog –De zorg moet goedkoper Er is inzicht in het proces en de uitkomsten

7 Leidende principes De basis is op orde –Continuïteit van zorg is gewaarborgd in 2015 –De factuur kan worden betaald –De uitvoering is zo eenvoudig mogelijk Innovatie van zorg en ondersteuning wordt aangejaagd –De kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog –De zorg moet goedkoper Er is inzicht in het proces en de uitkomsten –Inzicht in gecontracteerde zorg –Inzicht in effecten van de zorg –Inzicht in geleverde zorg –Inzicht in de kosten van zorg –Transparantie voor de burger

8 ISD 2015 Privacy & beveiliging Toegang Gedwongen justitieel kader Beleidsinformatie, sturing en verantwoording en sturing en bekostiging (zowel horizontaal als verticaal) Burger/zelfregie/zelfredzaamheid. Denk daarbij oa aan het gebruik van: Portalen Apps Geo informatie Totstandkoming en verwerking van informatie (administratieve processen) omtrent: Declaratie Rechtmatigheid van zorg PGB CAK (Eigen -/Ouderbijdrage)

9 Learning by doing while sharing Het mechanisme

10 Eerste selectiecriteria Prescreening Tweede selectiecriteria Implactanalyse uitvoerbaarheid (+advies aan stuurgroep) Derde selectiecriteria KlankbordgroepStuurgroepDR/Bestuur Ondersteuningstrajecten

11 Wat is een pilot? Een pilot wordt altijd opgepakt in samenwerking en samenspraak met de gemeenten zelf. De pilots kennen een dubbel doel: het ophalen van praktijkervaringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen binnen ISD 2.0 Het uitwerken en testen in de praktijk van deze producten en oplossingen.

12 Wat is een pilot niet? Ondersteuning aan individuele gemeenten zonder doorvertaling naar de rest van het land (OTD, Ondersteuning, Aansluiting) Ontwikkeling van standaarden en/of testen van doorontwikkeling GGK (Buitengemeentelijke Informatie) Technische ondersteuning en doorontwikkeling bij aansluiting van gemeenten en samenwerkingsverbanden (Aansluiting)

13 Pilots, is dat nu nodig?

14 Binnengekomen Onderwerpen Artsenroute. Samenwerking: informatie uitwisselen. Standaardberichten en financiële informatie. Monitoring /beleidsinformatie op outcome niveau. Wijkbudgetten. GGZ/vrijgevestigden toewijzing. Woonplaatsbeginsel.

15 Wat bieden we de pilots? Inzet expertise. Inzet procesbegeleiding. Capaciteit voor de analyse/verwerking. Uitwisseling met andere gemeenten. In voorkomende gevallen Co-financiering. Via andere projecten: doorkijk naar ontwikkeling standaarden, landelijke ontwikkeling, aansluiting.

16 Wat hebben we nodig van jullie ? Vragen die breed leven: wat zijn de onderwerpen waarop we moeten schakelen? Leads en tips innovatie: waar broeit het? Als ik een onderwerp heb: breder kijken goede voorbeelden. Als er een innovatieplan komt: kritisch/technisch meekijken. Waar hoort het?

17 17 Gemeentelijk Gegevensknooppunt: Ambitie Door de decentralisaties neemt de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en andere partijen toe 1 knooppunt bedient 393 gemeenten 1 knooppunt verbindt gemeenten met buitenwereld Beschikbaar vanaf januari 2015, daarna uitbouwen regelt de gegevensuitwisseling van gemeenten met diverse ketenpartijen en landelijke instanties. Biedt diensten aan gemeenten die het uitwisselen van informatie vergemakkelijken. bestaande voorzieningen worden zo veel mogelijk hergebruikt.

18 18 Het GGK tussen gemeenten en aanbieders GGK Inlich- tingen Bureau VSP VECOZO RINIS Aanbieders (zorg & ondersteuning) Gemeenten ICT-leveranciers CIZ WLZ

19 GGk in aantallen (stavaza) Stand van zaken 10 februari Aanmeldingen357 gemeenten Aangesloten219 gemeenten Wmo Toewijzing3752 berichten Wmo declaratie22 bericht Jeugdzorg toewijzing189 berichten Jeugdzorg declaratie6 bericht Wlz-check256 opvragingen

20 20 Wensen GGK 2015 en verder Woonplaatsbeginsel (februari 2015) Overige berichten iWmo (mutatie en einde zorg) Overige berichten iJw (mutatie en einde zorg) CORV-berichtenverkeer (Berichtenverkeer Jeugd-/Justitieketen) PGB-trekkingsrecht (SVB) Eigen bijdrage CAK Indicatie arbeidsvermogen Indicatieadvies Wmo Beleidsinformatie

21 Ondersteuning van gemeenten bij 1.de aansluiting op a.het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) In gebruik nemen webportaal GGK In gebruik nemen webservices GGK In gebruik nemen nieuwe diensten GGK (woonplaatsbeginsel) In gebruik nemen nieuwe berichten in GGK b.de routeervoorziening CORV (technische ondersteuning) c.het trekkingsrechtensysteem (PGB) d.eigen bijdrage (CAK) 2.inrichting gegevensaanlevering Beleidsmonitor CBS  Prioritering en planning aansluittrajecten: afhankelijk van besluitvorming programma (~3D Ketenanalyse) Aansluiten: WAT doen we?

22 Een simpel proces Inventarisatie Praktijktoets Plannen Aan de slag 25 FebMaartAprilMeiJuniJuliAugSept Aansluiten: HOE doen we dat ?

23 Ondersteuning Website Helpdesk Webinars Regionale sessies Trainingen Accountmanagers –Jitze Bakker, Rinko Huisman, Esther Hengeveld, Andre van Nijkerken, Ernst Koperdraat Samenwerking met andere programma’s

24 Kenmerken CORV 24 Digitaal knooppunt dat zorgt voor elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen en gemeenten Alle partijen zijn sinds 1 januari 2015 verplicht aangesloten Opdrachten; het zijn geen vrijblijvende berichten Uniforme berichten; geen onderlinge bilaterale afspraken Geen opslag van persoonsinformatie Per bericht (3x) aflevering op één aansluitpunt bij aangesloten partijen Aflevergarantie; track & trace 100% digitaal, beveiligd, snel

25 VTO T&B NotG NotR ZOF 25 CORV in kort bestek

26 De berichten en aansluiting Verzoek tot onderzoek (VTO) –Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO) door de gemeente, of de door de gemeente gemandateerde jeugdhulpaanbieder, bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De retourberichten op het ingediende verzoek (ontvangstbevestiging, notificatie intake en notificatie uitkomst onderzoek) vanuit de RvdK worden naar de verzoeker gestuurd; Notificaties JB/JR –Het ontvangen van (spontane) notificaties vanuit Justitie partijen, die niet zijn gerelateerd aan eerdere berichten vanuit de gemeente. Dit betreft meldingen omtrent ambtshalve onderzoeken (notificatie start en notificatie uitkomst) vanuit de RvdK en de notificaties jeugdreclassering (Toezicht en Begeleiding die is opgelegd vanuit OM, Rechtbank of RvdK). Gemeenten krijgen deze notificaties t.b.v. van hun regie-functie; Zorgmelding Politie –Ontvanger van een zorgmelding; Zorgformulier Politie (ZOF) vanuit de politie aan de door de gemeente aangewezen partij die de toegang- en toeleiding functie vervult. Gemeenten krijgen dit bericht vanuit hun regie- functie en in de rol van toeleider naar jeugdzorg.

27 Stand van zaken Alle gemeenten zijn aangesloten op CORV en/of hebben partijen gemachtigd om taken namens hen uit te voeren (o.a. GI of Veilig Thuis) Ook de justitiele partijen zijn sinds 1 januari aangesloten op CORV De eerste berichten zijn verstuurd en ontvangen –Zorgmeldingen: worden qua aantal conform verwachting verstuurd en ontvangen –VTO: aantal die door de Raad worden ontvangen zijn conform verwachting, maar het aantal VTO’s dat via CORV gaat is nog slechts 15% –Notificaties JB/JR: aantal blijft achter

28 Enkele reacties en aandachtspunten Aantal berichten (VTO’s en notificaties) die via CORV worden verstuurd blijven nog achter. @Actie: VenJ, Raad, Justid, VNG en KING hebben hier gezamenlijk een plan voor gemaakt Enkele berichten zijn verkeerd aangekomen @Actie: Raad en Justid pakken dit op obv. Meldingen Behoefte om aanvullend ook beveiligd te kunnen communiceren en informatie uit te wisselen @Actie: onderzoek naar beveiligde communicatie en email wordt gestart vanuit ISD/CORV De nieuwe werkprocessen op jeugd zijn nog niet overal helder. @Actie: nadere uitwerking van enkele processen conform archetypen

29 CORV in cijfers Bronnen: Justid en de Raad Zorgmeldingen op niveau, notificaties en VTO blijven achter In januari (week 2 t/m 5) zijn er van de 560 reguliere VTO’s 57 via de CORV ontvangen. Dat is 10 % Er zitten een stijgende lijn in (week 5 | 24/178 | 13%)

30 Plan van aanpak begin 2015 Aansluiten gemeenten (KING, afgerond) Monitoring obv. gebruik en verzonden berichten (Raad en Justid) Gebruik CORV stimuleren bij gemeenten en partners (ism. VenJ, Raad en GI), eventueel in regiosessies Doorontwikkeling standaarden en beheer (StUF-)CORV, incl. releaseplannening en leveranciersmanagement Opzetten van pilots CORV, bijvoorbeeld: –Beveiliging en aansluitvoorwaarden –Migratie van deurmat naar ondersteunend systeem –Beveiligd communiceren Accountmanagement en helpdesk

31 Reacties, vragen of opmerkingen 31


Download ppt "Overview programma ISD 2015 Eduard Renger Programmamanager Expertisecentrum Sociaal Domein."

Verwante presentaties


Ads door Google