De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 2 december 2012 Psalm 45 ; 1, 2, 3 Evangelische liedbundel 248 Lied: Het tweede gebod Lied: Beeld mij niet af Geloofsbelijdenis I: I Koningen 12:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 2 december 2012 Psalm 45 ; 1, 2, 3 Evangelische liedbundel 248 Lied: Het tweede gebod Lied: Beeld mij niet af Geloofsbelijdenis I: I Koningen 12:"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 2 december 2012 Psalm 45 ; 1, 2, 3 Evangelische liedbundel 248 Lied: Het tweede gebod Lied: Beeld mij niet af Geloofsbelijdenis I: I Koningen 12: 25 – 32 (NBV) II: Kolossenzen 1: 12 – 23 (NBV)

2 Welkom in deze middagdienst Voorganger: Ds. H. de Bruijne
Ouderling: Cors Visser Organist: Krijn van Veen Intro

3 Welkom en mededelingen

4 zijt gij veel schoner dan een mensenkind.
Psalm 45 : 1, 2, 3 Met luider stem breng ik de koning hulde omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde, mijn tong rept als een snel bestuurde pen van hem wiens gratie ik niet waardig ben! Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring, de woorden van uw mond zijn vol bekoring, voor eeuwig en altoos door God bemind, zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

5 Psalm 45 : 1, 2, 3 Gord aan, o held, het zwaard van uw regering en hoed uw volk voor knechtschap en ontbering; rijd luisterrijk in heil en voorspoed voort en houd de teugels van het rechte woord; waarheid en majesteit zijn in uw handen en triomferend gaat gij door de landen om alle volken in uw ban te slaan; recht in het hart doet gij uw pijlen gaan.

6 Psalm 45 : 1, 2, 3 Uw troon, o Heer, staat bij uw rechtsgedingen onwankelbaar in alle wisselingen. Gij voert de scepter van uw majesteit als koningsstaf en staaft gerechtigheid. Uw liefde geldt het recht, uw haat het boze. Gij zijt de gesel van de goddeloze, dus heeft u boven allen God gewijd, o vorst, met olie die het hart verblijdt.

7 Stil gebed, votum, groet

8 Evangelische Liedbundel 248 : 1, 2, 3, 4, 5
Jezus, Jezus, Overwinnaar, op de allerhoogste troon, U voert mee tot in de hemel vele scharen als uw loon. U hebt aan het kruis gestreden, ons verlost van satans ban, bitt're pijn voor ons geleden. Ere, ere zij het Lam!

9 Evangelische Liedbundel 248 : 1, 2, 3, 4, 5
Jezus, Jezus, Overwinnaar, wie, ja wie is U gelijk? Niemand, niemand hier op aarde, zelfs niet in het hemelrijk! Heerlijkheid straalt heel uw wezen, vol van adel, majesteit; alles moet U ere geven in ootmoed'ge dankbaarheid.

10 Evangelische Liedbundel 248 : 1, 2, 3, 4, 5
Jezus, Jezus, Overwinnaar, alles maakt uw Naam nu groot, U bent uit het graf verrezen, opgestaan uit nacht en dood. Heerlijk treedt U uit het duister, stralend, schoner dan de zon, vol van majesteit en luister, U, die 't graf niet houden kon.

11 Evangelische Liedbundel 248 : 1, 2, 3, 4, 5
Zie, hoe werelden zich neigen voor uw heerlijkheid en macht, zie hoe alle heem'len buigen, zingen van uw grote kracht. d' Aarde is niet slechts geschapen door U, Jezus, 's Vaders Zoon, U verlost haar door uw offer, brengt de Vader haar als loon.

12 Evangelische Liedbundel 248 : 1, 2, 3, 4, 5
Daarom zij U lofgezongen, Jezus, Lam voor ons geslacht, tot het diep is doorgedrongen, daar, waar men uw kruis niet acht! Jezus, alle grendels springen, als wij roemen, Heer, uw bloed: werelden, zij moeten zingen, hoe uw bloed dit wonder doet!

13 Gebed

14 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: I I Koningen 12 : 25 – 32 II Kolossenzen 1 : 12 – 23

15 I. Koningen 12: 25 – 32 25 Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Efraïm, nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. 26 Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David 27 en overlegde bij zichzelf:

16 Wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de HEER, zullen ze zich weer hechten aan hun heer, koning Rechabeam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rechabeam aansluiten. 28 Na rijp beraad besloot hij om twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf.

17 Daarop zei hij tegen het volk: ‘U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan! Israël, dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid.’ 29 Het ene beeld liet hij in Betel plaatsen, en het andere in Dan, 30 waar het door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht. Zo verviel het volk tot zonde.

18 31 Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogten en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. 32 Ook stelde hij op de vijftiende dag van de achtste maand een feest in dat leek op het feest in Juda.

19 Hij besteeg dan, in Betel, de treden naar het altaar om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Betel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaatsen had aangesteld.

20 Kolossenzen 1 : 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

21 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

22 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

23 21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.

24 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

25 Het tweede gebod 1, 2, 3 “Beeld Mijn niet uit”, gebiedt de Heer. God wil dat elk Hem zo vereert als in zijn Woord ons is geleerd; zoals de Bijbel Hem laat zien, zo moet Hij dankbaar zijn gediend.

26 Het tweede gebod 1, 2, 3 Ver boven de verbeeldingskracht spreekt Hij als Vader vol van macht, die door zijn Zoon het heil ons bracht, de Zoon die liefheeft en die dient. Wie Christus zag, heeft God gezien.

27 Het tweede gebod 1, 2, 3 Een beeld van schepslen is vergund, een prent, een schilderij, een munt. God kan gediend zijn door de kunst, mits zij niet komt in plaats van ’t Woord, want het geloof is uit ’t gehoor.

28 Verkondiging

29

30

31 Verkondiging

32 Beeld Mij niet af en kniel niet neer
Beeld Mij niet af en kniel niet neer voor een gestalte van uw Heer. Vorm ook geen denkbeeld over Mij buiten mijn woord. En blijf daarbij.

33 Gebeden

34 De collecten zijn vandaag voor: 1 Diaconie 2 Kerk

35 De apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest,

36 geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

37 Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

38 Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk de gemeenschap der heiligen vergeving der zonden;

39 wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

40 Zegen te beantwoorden met


Download ppt "Zondag 2 december 2012 Psalm 45 ; 1, 2, 3 Evangelische liedbundel 248 Lied: Het tweede gebod Lied: Beeld mij niet af Geloofsbelijdenis I: I Koningen 12:"

Verwante presentaties


Ads door Google