De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federatie Belastingadviseurs Flex B.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federatie Belastingadviseurs Flex B.V."— Transcript van de presentatie:

1 Federatie Belastingadviseurs Flex B.V.
Jan Schurings en Sander Marges

2 Flex B. V. Algemene inleiding, invloed op statuten bestaande B. V
Flex B.V. Algemene inleiding, invloed op statuten bestaande B.V.’s, positie statutaire directie en overgangsrecht

3 Historie: - Inspire art arrest - Expert groep - Consultatie fase
- Wetsvoorstel - Overgangswet

4 Belangrijke wijzigingen:
Algemene bepalingen – afdeling 1 Het verplichte maatschappelijk kapitaal vervalt Het minimum kapitaal van EUR ,00 vervalt Kapitaal kan in vreemde valuta uitgedrukt worden (ponden, dollars etcetera) Coupures in meer dan 2 cijfers achter de komma Introductie nieuw orgaan in de houders van aandelen met een bepaalde aanduiding Functie: Toekennen bevoegdheden

5 Belangrijke wijzigingen:
De aandelen – afdeling 2 Uitgifte tegen ten minste nominale waarde, storting kan geheel of gedeeltelijk later plaatsvinden.

6 Belangrijke wijzigingen:
De aandelen – afdeling 2 Aan (een deel van) de aandelen kunnen bij de statuten: Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard worden verbonden. Eisen gesteld worden aan het aandeelhouderschap. De verplichting tot aanbieding worden verbonden in gevallen omschreven in de statuten.

7 Belangrijke wijzigingen:
De aandelen – afdeling 2 Sanctie niet nakoming: Opschorten stemrecht, recht op uitkering en/of vergaderrecht. Verplichte aanbieding en statutaire volmacht tot overdracht.

8 Belangrijke wijzigingen:
De aandelen – afdeling 2 Invoeren verplichtingen in bestaande statuten Positie bestaande aandeelhouders

9 Belangrijke wijzigingen:
De aandelen – afdeling 2 Blokkade: Verplichte statutaire blokkeringsregeling vervalt Blokkade kan op maat worden ontworpen Vrije kring kan worden ingericht naar wens bijvoorbeeld: intragroep overdracht In statuten kan worden afgeweken van de wettelijke waarderingsystematiek Lock up regeling in statuten mogelijk Blokkade kan buiten toepassing gesteld worden door rechter Relatie tot pandrecht op aandelen

10 Belangrijke wijzigingen:
Het vermogen van de Vennootschap – afdeling 3 Bankverklaring bij storting in contanten bij oprichting vervalt - storting kan ook geheel later plaatsvinden - sanctie 2:180 BW aansprakelijkheid directeuren vervalt - Let op: inkoop niet mogelijk Accountantsverklaring bij storting in natura bij en na oprichting vervalt Let op: beschrijving blijft bestaan * geldigheidstermijn beschrijving naar 6 maanden * waarderingsmethode hoeft niet in maatschappelijk verkeer aanvaardbaar te zijn Nachgründung 2:204c BW vervalt Financial assistance 2:207c BW vervalt

11 Belangrijke wijzigingen:
Het vermogen van de Vennootschap – afdeling 3 Positie directeuren bij kapitalisering nachgründung en financial assistance

12 Belangrijke wijzigingen:
Het vermogen van de Vennootschap – afdeling 3 Inkoop van aandelen: Directie besluit omtrent inkoop Vermogenseis: → inkoop niet toegestaan indien eigen vermogen -/- verkrijgingsprijs < wettelijke en statutaire reserves → niet kunnen voortgaan met voldoen van opeisbare verplichtingen - Statuten kunnen inkoop uitsluiten/beperken

13 Belangrijke wijzigingen:
Het vermogen van de Vennootschap – afdeling 3 Kapitaalvermindering: Goedkeuring directie nodig (=uitkering) Publicatie/verzetprocedure vervalt

14 Belangrijke wijzigingen:
Het vermogen van de Vennootschap – afdeling 3 Uitkering winst en reserves: Avva bevoegd tot bestemming winst en reserves → statutair te beperken of aan ander orgaan over te dragen Uitkering niet toegestaan indien eigen vermogen < wettelijke en statutaire reserves Besluit tot uitkering heeft geen gevolg zolang bestuur geen goedkeuring heeft verleend Winstrechtloze aandelen

15 Belangrijke wijzigingen:
Het vermogen van de Vennootschap – afdeling 3 Positie statutair bestuurder bij uitkering: Balanstest Uitkeringstest Kunnen blijven voortgaan met voldoen van opeisbare verplichtingen Sanctie Disculpatie Positie aandeelhouder die uitkering ontvangt Verhouding tot 2:248 BW

16 Belangrijke wijzigingen:
De algemene vergadering – afdeling 4 Jaarlijks ten minste 1 algemene vergadering of besluit buiten vergadering uitzondering aandeelhouder = bestuurder Decharge

17 Belangrijke wijzigingen:
De algemene vergadering – afdeling 4 De algemene vergadering: Recht vergadering te doen oproepen van 10% → 1% Afwijzing slechts bij zwaarwichtig belang van de vennootschap Oproepingstermijn kan terug naar 8 dagen Vergaderen buiten Nederland

18 Belangrijke wijzigingen:
De algemene vergadering – afdeling 4 Vergaderrecht: Vergaderrecht vervangt de rechten die de wet toekent aan met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen Aandeelhouder → ook bij stemrechtloze aandelen Optioneel certificaathouder, pandhouder, vruchtgebruiker

19 Belangrijke wijzigingen:
De algemene vergadering – afdeling 4 Certificering van aandelen: Motieven 2 varianten Stemrechtloze aandelen als alternatief voor certificering

20 Belangrijke wijzigingen:
De algemene vergadering – afdeling 4 Stemrecht: Uitgangspunt blijft evenredig stemrecht Afwijking mogelijk zoals meervoudig stemrecht of absolute stemrechtbeperking Regeling geldt voor alle besluiten, er kan dus niet per (type) besluit gedifferentieerd worden Stemrechtloze aandelen

21 Belangrijke wijzigingen:
De algemene vergadering – afdeling 4 Besluit buiten vergadering: Niet langer alle aandeelhouders unaniem Alle vergadergerechtigden stemmen in met wijze van besluitvorming, besluit vervolgens met inachtneming van normale bepalingen van besluitvorming Directeuren en Raad van Commissarissen moeten adviserende stem kunnen uitbrengen.

22 Belangrijke wijzigingen:
Het bestuur van de vennootschap – afdeling 5 Concrete instructiebevoegdheid Positie statutair bestuurder

23 Belangrijke wijzigingen:
Het bestuur van de vennootschap – afdeling 5 Benoeming/ontslag bestuurders en leden van de raad van commissarissen Aan wie komt bevoegdheid toe? Nieuw: ook aan ander orgaan toe te kennen. Let op: bevoegdheid tot benoeming is ook bevoegdheid tot ontslag. Bevoegdheid tot ontslag ook toe te kennen aan ander orgaan. Regeling omtrent bindende voordracht

24 Overgangsrecht: Beperkte noodzaak Te vinden in Invoeringswet
Algemeen deel en specifiek deel

25 Algemeen deel overgangsrecht (deel 1):
Aantal overgangsbepalingen uit Overgangswet Nieuw BW van overeenkomstige toepassing verklaard Hoofdregel: onmiddellijke werking ten aanzien van feiten die na inwerkingtreding voorvallen (art. 68) Wetswijziging heeft in beginsel geen invloed op rechtshandelingen en besluiten die eerder rechtsgeldig tot stand zijn gekomen Geen wijziging in bestaande rechten (art. 69) Verwijzing naar oude wet wordt bij fictie verwijzing naar nieuwe wet (art. 71) Art. 74 regelt invloed op gerechtelijke procedures Art. 75: redelijkheid en billijkheid kunnen tot andere uitkomst nopen

26 Algemeen deel overgangsrecht (deel 2):
Art. 79, 80 en 81: oude rechtshandelingen alsnog vernietigbaar of nietig, of juist onaantastbaar en geldig? Art. 82: verjaring rechtsvordering Art. 173: aansprakelijkheid en schadevergoeding

27 Specifiek deel overgangsrecht:
Bevat regelingen voor: Certificaten met vergaderrecht Blokkeringsregeling Aansprakelijkheidsverklaringen Kapitaalvermindering Oproeping AvA’s Belet en ontstentenis van commissarissen

28 Conclusie overgangsrecht:
- Niet verplicht om onmiddellijk statuten aan te passen, maar verdient wel aanbeveling deze te laten doorlichten

29 VRAGEN?


Download ppt "Federatie Belastingadviseurs Flex B.V."

Verwante presentaties


Ads door Google