De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan d’optimalisation des Services de Police ~ Optimalisatieplan Politiediensten 3 / 07 / 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan d’optimalisation des Services de Police ~ Optimalisatieplan Politiediensten 3 / 07 / 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Plan d’optimalisation des Services de Police ~ Optimalisatieplan Politiediensten
3 / 07 / 2013

2 Introduction Cadre de référence Timing Principaux objectifs
Police intégrée Police fédérale Police locale Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

3 Inleiding Referentiekader Timing Voornaamste doelstellingen
Geïntegreerde politie Federale politie Lokale politie Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

4 I. La Police Intégrée 12 objectifs
Augmenter la capacité opérationnelle Moderniser les équipements et outils de communication Consolider le concept de police intégrée Adapter la gestion des ressources humaines Ajuster l’organisation policière Renforcer l’éthique et la déontologie Adapter la formation policière Privilégier une politique de rémunération « fonctionnelle » Une gestion plus efficace et mieux protégée de l’information Réformer l’Inspection générale Optimaliser la gestion budgétaire Stabiliser le financement de la police intégrée Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

5 I. Geïntegreerde Politie 12 doelstellingen
Opvoeren van de operationele capaciteit Stabiliseren van de financiering van de geïntegreerde politie Moderniseren van de uitrustingen en de communicatiemiddelen Consolideren van het concept geïntegreerde lokale politie Aanpassen van het human ressources beheer Aanpassen van de politieorganisatie Aanpassen van de politieopleiding Versterken van de ethiek en de deontologie en moderniseren van het tuchtstatuut Verzekeren van een efficiënter en beter beschermd beheer van de politie-informatie Bevoorrechten van een functioneel bezoldigingsbeleid Optimaliseren van het begrotingsbeheer Hervormen van de algemene Inspectie Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

6 Doelstelling Geïntegreerde Politie Opvoeren van de operationele politiecapaciteit voor een grotere aanwezigheid en effectieve operationele prestaties op het terrein door het jaarlijkse rekruteringsniveau te stabiliseren op aspiranten om onder meer de demografische schok van de politiediensten op te vangen door de selectie- en rekruteringsprocedures te hervormen om beter te anticiperen op de behoeften van de verschillende diensten van de geïntegreerde politie door in eerste instantie de politieprestaties terug te brengen tot de kerntaken door de administratieve taken en procedures te verlichten door de budgetten en de organisatie van de politiediensten te optimaliseren om te voldoen aan de boven beschreven doelstellingen Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

7 Objectif Police intégrée Augmenter la capacité policière opérationnelle afin d’assurer plus de présence et de prestations effectives sur le terrain en stabilisant le niveau de recrutement annuel à aspirants afin, notamment, de juguler le choc démographique dans les services de police  en réformant les procédures de sélection et de recrutement afin de mieux répondre aux besoins des différents services de la police intégrée en recentrant prioritairement les prestations policières vers les tâches essentielles  en allégeant les tâches et procédures administratives ; en optimalisant les budgets et l’organisation des services de police pour répondre aux objectifs décrits ci-dessus. Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

8 Objectif 2 Police intégrée Consolider le concept de police intégrée par un renforcement du lien fédéral-local grâce à : l’instauration d’un « comité de direction élargi » associant la Commission permanente de la police locale (CPPL)  une meilleure concertation, coordination et collaboration entre les services de recherche de la police fédérale (PJF) et de la police locale (SER)  le renforcement et l’intensification de l’appui pour les missions de police administrative Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

9 Doelstelling 2 Geïntegreerde Politie Consolideren van het concept geïntegreerde politie door een sterkere band tussen het federale en lokale niveau dankzij: de oprichting van een «Uitgebreid directiecomité» waarbij de VCLP betrokken is de versterking van de samenwerking, de coördinatie en het overleg tussen de opsporingsdiensten van de federale politie en van de lokale politie de versterking en de intensifiëring van de steun voor de missies van de bestuurlijke politie Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

10 Objectif Police intégrée Doelstelling 3 Geïntegreerde Politie
Ajuster l’organisation policière afin de tenir compte des réformes en cours réforme de la Justice et réforme de l’Etat ~ Aanpassen van de politieorganisatie om rekening te houden met de lopende hervormingen hervorming van Justitie en Staatshervorming Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

11 Objectif 4 Police intégrée Adapter la formation policière aux exigences opérationnelles et aux attentes du personnel Augmenter les sessions de formation Améliorer la qualité de la formation et instaurer un stage probatoire Mutualisation du coût salarial en cas de promotion sociale Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

12 Doelstelling 4 Geïntegreerde Politie Aanpassen van de politieopleiding aan de operationele vereisten en aan de verwachtingen van het personeel De informatiesessies verhogen De kwaliteit van de opleiding verbeteren en een proefstage instellen De mutualisering van de loonkost in geval van sociale promotie Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

13 Objectif 5 Police intégrée Assurer une gestion plus efficace et mieux protégée de l’information policière Exigence de qualité et de rigueur Décloisonnement et échange des informations Banque nationale des Données (BNG) Adaptation des dispositions légales Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

14 Doelstelling 5 Geïntegreerde Politie Verzekeren van een efficiënter en beter beschermd beheer van de politie-informatie Vereiste van kwaliteit en strengheid De doorstroming en de uitwisseling van de (gerechtelijke en bestuurlijke) inlichtingen Nationale Gegevensbank (NGB) Aanpassing wettelijke bepalingen Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

15 Optimalisering op federaal niveau Optimalisering op lokaal niveau
Doelstelling 6 Geïntegreerde Politie Optimaliseren van het begrotingsbeheer teneinde de herinvestering in het operationeel personeel en de modernisering van de investeringen mogelijk te maken ten bate van de beide politieniveaus Optimalisering op federaal niveau Optimalisering op lokaal niveau Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

16 Optimalisation au niveau fédéral Optimalisation au niveau local
Objectif 6 Police intégrée Optimaliser la gestion budgétaire afin de permettre une augmentation du personnel opérationnel et la modernisation des investissements des deux niveaux de police Optimalisation au niveau fédéral Optimalisation au niveau local Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

17 Objectif 7 Police intégrée Stabiliser le financement de la police intégrée et permettre de disposer de recettes complémentaires à affecter aux zones de la police locale et à la police fédérale Choc démographique Emergence de nouveaux phénomènes de sécurité Recours intensif aux nouvelles méthodes d’intervention, de prélèvement et d’identification de la police technique et scientifique Dimension internationale de la criminalité et des organisations criminelles Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

18 Doelstelling 7 Geïntegreerde Politie De financiering stabiliseren van de geïntegreerde politie en de mogelijkheid creëren om te beschikken over aanvullende inkomsten voor de zones van de lokale politie en aan de federale politie Demografische schok Opduiken van nieuwe veiligheidsfenomenen Intensief beroep op nieuwe methodes van interventie, monsterneming en identificatie van de technische en wetenschappelijke politie internationale dimensie van de criminaliteit en van de criminele organisaties Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

19 Doelstelling 8 Geïntegreerde Politie Moderniseren van de uitrustingen en de communicatiemiddelen
ICT-Masterplan Betrouwbare en operationele combinatie van het intranet met het Internet Gebruik van nieuwe communicatiemiddelen, zoals de sociale media Versterking van de telecommunicatie Modernisering van de politie-uitrustingen en hun toepassingen Informaticaplatform voor de politie Kader-omzendbrief Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

20 Objectif 8 Police intégrée Moderniser les équipements et les outils de communication (ICT)
Masterplan ICT Combinaison fiable et opérationnelle de l’intranet avec Internet Nouveaux moyens de communication (médias sociaux) Renforcement de la télécommunication Modernisation des équipements (et de leurs applications) Plateforme policière informatique Circulaire-cadre Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

21 Objectif 9 Police intégrée Adapter la gestion des ressources humaines afin d’anticiper les départs et accroître la motivation du personnel Anticipation et gestion des départs Motivation et épanouissement professionnel du personnel des services de police Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

22 Doelstelling 9 Geïntegreerde Politie Aanpassen van het beheer van human ressources om te anticiperen op de uitstroom en om de motivering van het personeel van de politiediensten te versterken Anticipateren op en het beheer van de uitstroom Motivatie en professionele ontplooiing van het personeel van de politiediensten Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

23 Objectif Police intégrée Doelstelling 10 Geïntegreerde Politie
Renforcer et réformer l’éthique et la déontologie et moderniser le statut disciplinaire ~ Versterken van de ethiek en de deontologie en moderniseren van het tuchtstatuut Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

24 Objectif Police intégrée Doelstelling 11 Geïntegreerde Politie
Privilégier une politique de rémunération fonctionnelle ~ Bevoorrechten van een functioneel bezoldigingsbeleid Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

25 Objectif Police intégrée Doelstelling 12 Geïntegreerde Politie
Réformer l’inspection générale des services de police et procéder à la désignation de l’inspecteur général et de son adjoint ~ De algemene inspectie van de politiediensten hervormen en overgaan tot de aanwijzing van de Inspecteur-generaal en zijn adjunct Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

26 Plan d’optimalisation des services de Police
Cadre de référence Timing Principaux objectifs Police intégrée Police fédérale Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

27 II. La Police fédérale 11 objectifs
Renforcer la vision stratégique, l’unicité et l’efficacité du management Répartir adéquatement les fonctions et compétences Favoriser la capacité opérationnelle déconcentrée « Accompagner » la réforme judiciaire Améliorer la gestion, la technologie et l’analyse de l’information Renforcer la capacité opérationnelle spécialisée Distinction entre Police judiciaire et Police administrative Optimaliser et simplifier la structure d’organisation Internationalisation et Coopération policière internationale Optimaliser la gestion et le suivi budgétaires Moderniser la politique de communication Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

28 II. De Federale Politie 11 doelstellingen
Versterken van de strategische visie, het unieke karakter en de doeltreffendheid van het management Adequaat verdelen van de functies en competenties Bevorderen van de implementatie van de gedeconcentreerde operationele capaciteit De gerechtelijke hervorming “begeleiden” Verbeteren van het beheer, de technologie, en de analyse van de informatie Versterken van de gespecialiseerde operationele capaciteit Optimaliseren en vereenvoudigen van de organisatie structuur Het behoud van het onderscheid tussen gerechtelijke politie en bestuurlijke politie Optimaliseren van het begrotingsbeheer en de begrotingsopvolging Internationalisering en internationale politiesamenwerking Moderniseren communicatiebeleid Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

29 Objectif Police intégrée Doelstelling 1 Geïntegreerde Politie
Renforcer la vision stratégique, l’unicité et l’efficacité du management en accentuant le rôle et les services du Commissariat général ~ De strategische visie, het unieke karakter en de doeltreffendheid van het management versterken door de rol en de diensten van het commissariaat-generaal te benadrukken Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

30 Objectif Police intégrée Doelstelling 2 Geïntegreerde Politie
“Accompagner” la réforme judiciaire ~ De gerechtelijke hervorming “begeleiden” Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

31 Objectif Police intégrée Doelstelling 3 Geïntegreerde Politie
Faciliter la mise en œuvre de la capacité opérationnelle déconcentrée ~ De implementatie van de gedeconcentreerde operationele capaciteit bevorderen Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

32 Objectif 4 Police fédérale Optimaliser la gestion et le suivi budgétaire afin de réinvestir dans le personnel opérationnel et dans les investissements Optimaliser la gestion des moyens financiers Optimaliser la gestion, les choix de remplacement et les choix d’affectation du personnel Evaluation, motivation et adhésion du personnel Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

33 Doelstelling 4 Federale Politie Het budgettair beheer en de budgettaire opvolging optimaliseren om te herinvesteren in het operationeel personeel en in de investeringen Optimaliseren van het beheer van de financiële middelen Het beheer, de vervangingskeuzes en de keuzes inzake de aanwijzing van het personeel optimaliseren Evaluatie, motivatie en adhesie van het personeel Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

34 Objectif Police intégrée Doelstelling 5 Geïntegreerde Politie
Assurer le maintien de la distinction entre Police judiciaire et Police administrative dans la structure d’organisation de la Police fédérale ~ Het behoud van het onderscheid tussen gerechtelijke politie en bestuurlijke politie binnen de organisatiestructuur van de federale politie verzekeren Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

35 Doelstelling 6 Federale Politie De organisatiestructuur van de federale politie optimaliseren en vereenvoudigen Huidige organisatiestructuur De (voorziene en) reële organieke capaciteit en de vervangingsgraad Grote krachtlijnen om de huidige organisatiestructuur aan te passen en te stimuleren De vernieuwde structuur van het commissariaat-generaal (CG) Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

36 Objectif 6 Police fédérale
Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

37 Objectif 6 Police fédérale Optimaliser et simplifier la structure d’organisation de la Police fédérale Structure d’organisation actuelle Capacité organique (prévue) et réelle et le taux de remplacement Lignes de force afin d’adapter et de dynamiser l’organisation actuelle Structure renouvelée du Commissariat général (CG) Structure renouvelée de la Direction générale de la Police administrative (DGA) Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

38 Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

39 Doelstelling 6 Federale Politie De organisatiestructuur van de federale politie optimaliseren en vereenvoudigen Huidige organisatiestructuur De (voorziene en) reële organieke capaciteit en de vervangingsgraad Grote krachtlijnen om de huidige organisatiestructuur aan te passen en te stimuleren De vernieuwde structuur van het commissariaat-generaal (CG) De vernieuwde structuur van de algemene directie van de bestuurlijke politie (DGA) De vernieuwde structuur van de algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

40 Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

41 Objectif 6 Police fédérale Optimaliser et simplifier la structure d’organisation de la Police fédérale Structure d’organisation actuelle Capacité organique (prévue) et réelle et le taux de remplacement Lignes de force afin d’adapter et de dynamiser l’organisation actuelle Structure renouvelée du Commissariat général (CG) Structure renouvelée de la Direction générale de la Police administrative (DGA) Structure renouvelée de la Direction générale de la Police judiciaire (DGJ) Directions déconcentrées de la Police fédérale Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

42 Objectif 6 Police fédérale
Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

43 Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

44 Objectif 6 Police fédérale Optimaliser et simplifier la structure d’organisation de la Police fédérale Structure d’organisation actuelle Capacité organique (prévue) et réelle et le taux de remplacement Lignes de force afin d’adapter et de dynamiser l’organisation actuelle Structure renouvelée du Commissariat général (CG) Structure renouvelée de la Direction générale de la Police administrative (DGA) Structure renouvelée de la Direction générale de la Police judiciaire (DGJ) Directions déconcentrées de la Police fédérale Liens & procédures d’arbitrage entre Police fédérale et autorités judiciaires Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

45 Objectif 6 Police fédérale
Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

46 Objectif 7 Police fédérale Répartir adéquatement les fonctions et compétences des mandataires de la Police fédérale et promouvoir un système d’évaluation fondé sur les résultats Commissariat général de la Police fédérale Commissaire générale, directeurs généraux et « Comité de direction » Directeur(s) d’arrondissement Mandataires Système d’évaluation Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

47 Doelstelling 7 Federale Politie De functies en competenties van de mandaathouders van de federale politie adequaat verdelen en een evaluatiesysteem op basis van de resultaten bevorderen De Commissariaat-generaal van de federale politie De Commissaris-generaal, de directeurs-generaal en het « directiecomité » De Arrondissementsdirecteurs De Mandaathouders Het evaluatiesysteem Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

48 Doelstelling 8 Federale Politie De gespecialiseerde operationele capaciteit versterken en snel en gepast reageren op de vragen om steun De Bestuurlijke Politie De Gerechtelijke Politie De « Speciale eenheden » De Logistiek en de ICT Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

49 Objectif 8 Police fédérale Renforcer la capacité opérationnelle spécialisée et réagir de façon prompte et appropriée aux demandes d’appui La Police administrative La Police judiciaire Les « Unités spéciales » La logistique et l’ICT Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

50 Objectif Police intégrée Doelstelling 9 Geïntegreerde Politie
Améliorer la gestion, la technologie et l’analyse de l’information au sein de la Police fédérale ~ Het beheer, de technologie, en de analyse van de informatie binnen de federale politie verbeteren Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

51 Objectif Police intégrée Doelstelling 10 Geïntegreerde Politie
Déployer l’internationalisation et intensifier la Coopération policière internationale ~ De internationalisering ontplooien en de internationale politiesamenwerking versterken Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

52 Objectif Police intégrée Doelstelling 11 Geïntegreerde Politie
Moderniser la politique de communication interne et externe ~ Het interne en externe communicatiebeleid moderniseren Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

53 Plan d’optimalisation des Services de Police
Cadre de référence Timing Principaux objectifs de la réforme Police intégrée Police fédérale Police locale Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

54 III. La Police locale 5 objectifs
Améliorer le processus de recrutement et la formation Renforcer les effectifs sur le terrain Renforcer la capacité de financement des zones de la Police locale Améliorer le fonctionnement des zones de la Police locale Commission permanente de la Police locale (CPPL) Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

55 III. De Lokale Politie 5 doelstellingen
Het rekruterings - en opleidingsproces voor de zones van de lokale politie verbeteren De manschappen op het terrein versterken De financieringscapaciteit van de zones van de lokale politie versterken De werking van de zones van de lokale politie verbeteren De Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP) Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

56 Objectif Police locale Doelstelling 1 LokalePolitie
Améliorer le processus de recrutement et la formation au profit des zones de la Police locale ~ Het rekruterings- en opleidingsproces voor de zones van de lokale politie verbeteren Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

57 Objectif Police locale Doelstelling 2 LokalePolitie
Renforcer les effectifs sur le terrain ~ De manschappen op het terrein versterken Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

58 Objectif Police locale Doelstelling 3 LokalePolitie
Renforcer la capacité de financement des zones de la Police locale ~ De financieringscapaciteit van de zones van de lokale politie versterken Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

59 Objectif Police locale Doelstelling 4 LokalePolitie
Améliorer le fonctionnement des zones de la Police locale ~ De werking van de zones van de lokale politie verbeteren Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten

60 Objectif Police locale Doelstelling 5 LokalePolitie
Commission permanente de la Police locale (CPPL) ~ De Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP) Plan d'optimalisation des services de police Optimalisatieplan Politiediensten


Download ppt "Plan d’optimalisation des Services de Police ~ Optimalisatieplan Politiediensten 3 / 07 / 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google