De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk VV-AD 678 DPB Brugge – 5 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk VV-AD 678 DPB Brugge – 5 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk VV-AD 678 DPB Brugge – 5 november 2014

2 Agenda Realisatie van het leerplan Belang van werkwoorden binnen LPD
Geïntegreerd werken Evalueren (begeleidende en beoordelende evaluatie) Uitwisseling, ervaringen, tips,…

3 Realisatie van het leerplan

4 Competenties/algemene doelstellingen ( kennis, vaardigheden, attitudes)
Concretisering AD’s (9) in verschillende leerplandoelstellingen (120) Van LPD naar onderliggende doelen Doelen in leerlingentaal Handeling –(evaluatie)criteria

5 Leerplandoelen die vragen oproepen?

6 AD 7 lpd 7.8 : in het werkveld kennismaken met reinigings- en onderhoudssystemen in de groothuishouding en met de context waarin ze worden gebruikt. Kennismaken met = leren kennen Hoe realiseren? Hoe evalueren?

7 Aandachtspunten Vertrekken vanuit LPD en onderliggende doelen
Context leerplan Doelgroepen: Medeleerlingen; Gezonde kinderen van 2.5 tot 10 jaar Gezonde volwassenen Situatie: Geen acute veranderingen of problemen te verwachten Opdrachten: Een lage moeilijkheidsgraad; Duidelijke instructies; Directe begeleiding van de leraar. Belang van leerlijnen (zie vvkso) Binnen een welomschreven opdracht = duidelijke instructies, concrete doelen, bijhorende criteria

8 Belang van werkwoorden
Geeft het minimaal vereiste beheersingsniveau weer, het verwijst naar de handeling die van de leerling verwacht wordt.

9

10 Geïntegreerd werken

11 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan
Integratie/samenhang fundament van Geïntegreerd Werken Doel: Samenhang zien tussen verschillende AD’s en LPD Samenhang zien tussen geleerde op school en de toepassing tijdens geïntegreerd werken (cyclisch leren) = transfer Mogelijkheden tot integratie Binnen 1 AD Tussen de verschillende AD’s Kennis- vaardigheden en attitudes

12 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan
Veronderstelt een vakoverschrijdende planning volgens gekozen ordeningskader door interdisciplinair team Werkvormen: casussen met denk- en doe- opdrachten, simulatieoefeningen, rollenspelen, projecten, observatieopdrachten, … (suggesties bij wenken) rekening houden met schoolcontext: lokalen, aantal lln, studiebezoeken, projecten, thema’s …

13 Evalueren

14 Vak verzorging-voeding = 16 uur/week
Omvat 9 algemene doelen en verschillende LPD Worden door meerdere leraren aangeleerd en /if dus ook geëvalueerd Realisatie van leerplan in meer of mindere mate een integratie/samenhang van de LPD Gevolgen voor de evaluatie = evaluatie is verantwoordelijkheid van het team

15 Waar staan we in het leerproces (begeleidend evalueren)
Waar staan we in het leerproces (begeleidend evalueren)? Kans tot oefenen-training, leren uit gemaakte fouten, leren uit gekregen feedback = kans tot groeien. Wat is onze einddoelstelling = beheersen van de LPD (beoordelend evalueren)? Op welke manier kunnen we daar het best geraken (afstemmen lespraktijk)?

16 Begeleidende evalueren
Beoordelend evalueren Wat? Kansen om te groeien naar wat van hem verwacht wordt 120 leerplandoelstellingen die elk op zich en in samenhang met elkaar geëvalueerd dienen te worden. Wanneer? Permanent en regelmatig Tijdens oefenperiode Tijdens de graad; na oefenperiode (meerdere kansen?) Hoe? Via feedback, continue reflectie en bijsturing Cfr. LPD (werkwoord) Rol leerkracht? Coach Evaluator Rol leerling(en)? Lerenden Co-evaluatoren Doel? Inzicht krijgen op en in handen nemen van eigen leerproces, eigen mogelijkheden, vorderingen en beperkingen leren kennen, zichzelf bijsturen en opnieuw proberen/oefenen/… Attestering

17 Suggesties begeleidend evalueren
Samen criteria zoeken => motiverend + deel van leerproces (vb. onderliggende doelen?). Ook in functie van Leerlingengedrag/handelingen/producten…m.b.t. het leren observeren en registreren (bij elkaar). Coachen: wat we als leraar zien, horen, voelen….spiegelen of ‘teruggeven’. Feedback geven: zinvol, vanuit ik-vorm, concreet, onderscheiden van gedragsbeschrijvingen en interpretaties, peilen naar reacties…. Vragen naar bevindingen van de leerlingen zelf m.b.t. de opgegeven criteria: hoe kijkt hij naar zijn leerproces, hoe ervaart hij dit, hoe ervaart hij de opdracht…. Kort op de bal bijsturen: concrete werkpunten en advies formuleren, zeggen wat leerling al goed doet, wat hij beter kan en hoe de leerling dit best aanpakt. Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat en voldoende tijd voorzien voor het begeleidend evalueren. Het eigen onderwijsproces aanpassen aan het leerproces van leerlingen. Reflectie is aanzet tot evaluatie

18 Methodieken begeleidend evalueren
Volgens bepaalde werkmodellen, bv. Korthagen, Starr-methode, Swot-analyse…. Mondeling, schriftelijk, met woorden, symbolen, kleuren Co-evaluatie, zelfevaluatie, peerevaluatie. Brainstorm en uitwisseling ideeën Valkuilen?

19 Suggesties beoordelend evalueren
Eerst aanleren en begeleiden, daarna pas beoordelen! Eenzelfde leerplandoelstelling kan op verschillende momenten en door verschillende leraren geëvalueerd worden. dezelfde lijst van criteria te hanteren Verschillende leraren kunnen echter verschillende of slechts een beperkt aantal criteria uit een zelfde lijst beoordelen. De evaluatie kan met een stijgende moeilijkheidsgraad opgebouwd worden. Ook de context waarbinnen de doelstelling moet worden bereikt kan gaandeweg complexer worden (o.a. transfer naar een lid van de doelgroep toe, in concrete situatie). Wanneer leerplandoelstellingen in samenhang evalueren (ook begeleidend evalueren in samenhang) Maken van de nodige afspraken in team!

20 Criteria opstellen Nood aan nascholing (via Eekhoutcentrum in toekomst)? In team uitwerken + tijd voorzien hiervoor. Aftoetsen aan leerlingen / 3de graad Selecteren Nood aan uitwisseling tussen scholen?

21 Voorbeeld 1.5 bij de uitvoering van een opdracht milieubewust handelen
6.9 met ondersteuning van een werkmodel gerechten uit de dagelijkse keuken voor medeleerlingen bereiden en toepassen van bereidingswijzen Of 8.7 met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passend reinigings- en/of onderhoudssysteem en deze keuze verantwoorden 8.11 met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passende temperatuur van het reinigings- en/of onderhoudsproces en deze keuze verantwoorden Onderliggende doelen (1,5): De leerling: Beperkt en sorteert afval Kiest en koopt materialen en benodigdheden aan die zo weinig mogelijk negatieve effecten hebben voor het milieu Doseert het energie- en watergebruik

22 Registreren van evaluatie
Opdracht : stel (evaluatie) criteria op bij de uitvoering van een opdracht rekening houdende met lpd dia 21

23 Registreren van evaluatie
Uitwisseling Belang van gewichten (suggesties servicedocument) – leerlijn

24 Nieuwe website


Download ppt "Netwerk VV-AD 678 DPB Brugge – 5 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google