De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Mobiliteitsplan Presentatie 31 augustus 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Mobiliteitsplan Presentatie 31 augustus 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Mobiliteitsplan Presentatie 31 augustus 2007

2 Evaluatie mobiliteitsplan Toelichting Doelstelling / timing:  Evaluatie maatregelen doorgevoerd op 15 oktober 2004 (op basis van cijfergegevens periode 2004-2006)  Tevens behandeling van een aantal bijkomende items  Op basis van grondige evaluatie concrete voorstellen doen ter verfijning van het mobiliteitsbeleid  Kennisname evaluatie gemeenteraad op 4 september  Raadpleging bevolking en eventuele doelgroepen in september en oktober  Definitieve beslissingen pas eind dit jaar Presentatie:  Deel 1: Vaststellingen  Deel 2: Ideeën/Voorstellen  Deel 3: Algemene conclusies  Deel 4: Vragenronde

3 1. Inleiding 2. Mobiliteitsplan 2004 3. Mobiliteit in Brugge – evolutie en cijfers 4. Controle 5. Blauwe zone 6. Bewonersparkeren 7. Betalend parkeren 8. Parkeren in de rand 9. Gemeentelijke parkeerkaart voor de zorgsector 10. Andere parkeervoorzieningen 11. Publieke parkings Inhoudstabel Hoofdstukken evaluatiedocument

4 12. Randparkings en P&R-terreinen 13. Vrachtwagenproblematiek in de binnenstad 14. Fietsmaatregelen 15. Openbaar vervoer 16. Invoering van zone 30 17. Realisatie “Actieplan veilige schoolomgeving” 18. Bedrijfsvervoerplan Stad Brugge 19. Studie relatie mobiliteit – luchtkwaliteit 20. Algemene conclusies Inhoudstabel Hoofdstukken evaluatiedocument

5 DEEL I VASTSTELLINGEN Evaluatie mobiliteitsplan

6 Aanpak van de evaluatie  Uitgevoerde tellingen en metingen:  Evolutie parkeren binnenstad t.o.v. 1999  Tellingen inkomend verkeer binnenstad  Parkeertellingen onmiddellijke randwijken  Parkeerstudie binnenstad – deelgemeenten  Cijfers De Lijn  Cijfers N.V. Interparking  Aantal vastgestelde parkeerovertredingen  Studie VITO over relatie luchtkwaliteit – verkeer  Registratie klachtenmeldingen en opmerkingen bij mobiliteitscel en andere stadsdiensten / politie

7 Telling oktober 2006 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeercijfers 1999 vs. 2006

8 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Bezettingsgraad per zone oktober 2006

9 Telling augustus 2006 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeercijfers 1999 vs. 2006

10 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Bezettingsgraad per zone augustus 2006

11 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeercijfers 1999 vs. 2006 Conclusies blauwe zone/bewonersparkeren binnenstad: 1.Gemiddelde bezettingsgraad in de binnenstad: 75% 2.18% minder geparkeerde voertuigen in 2006 in vergelijking met 1999 tijdens reguliere werkmaand (-4% in augustus) 3.In elk van de 12 zones een daling van de parkeerdruk tijdens reguliere werkmaand (in oktober 2006 dalingen tussen -27% tot -1%) 4.Zone 1: 3 knelpuntzones  Steenstraat  Burg  Begijnhof 5.Zone 2 (West-Brugge): tekort aan voorbehouden parkeerplaatsen

12 Conclusie: 1.Hoog aandeel fietsers neemt nog toe: stijging van 57% naar 63% 2.Er rijden 20% minder wagens de binnenstad in tijdens de ochtendspits 3.2/3 van het inkomend verkeer in de binnenstad bestaat uit fietsers, 1/3 uit wagens Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Tellingen inkomende auto’s en fietsers 63% 37% fietsen motorvoertuigen 57% 43% fietsen motorvoertuigen % verhouding 2006% verhouding 2004

13 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Evolutie openbaar vervoer  Van 8 miljoen reizigers in 2004 naar 9,2 miljoen reizigers in 2006: 15% meer busgebruikers  Bijna verzesvoudiging van het busgebruik in vergelijking met 1991

14 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Mobiliteitsplan = wijziging vervoersmodi

15 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Controle en handhaving  Handhaving noodzakelijk  controle werkt: helft minder overtredingen op jaarbasis  Van 7.500 overtredingen in nov. 2004 naar 2.500 in sept. 2006  80% door Belgen, 20% door buitenlanders

16 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Controle en handhaving  Blauwe zone wordt goed nageleefd  Procentueel 4x meer overtredingen op het betalend parkeren

17 Gemiddelde bezettingsgraad=56% LOB 1 Stubbenkwartier Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeertellingen randwijken

18 Gemiddelde bezettingsgraad=58% LOB 2 Kristus-Koning Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeertellingen randwijken

19 Gemiddelde bezettingsgraad=53% LOB 3 Buiten de Smedenpoort - Legeweg Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeertellingen randwijken

20 Gemiddelde bezettingsgraad=54% LOB 4 Magdalenakwartier Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeertellingen randwijken

21  Geen fundamentele verschuivingen voor en na invoering mobiliteitsplan in de 4 lobben  Overal toename van parkeerdruk op zaterdag  Zeer lichte stijging op werkdagen  Bezettingsgraad in elke lob lager dan 60% Conclusie:  globaal per lob geen structureel probleem  wel individuele “probleemstraten” (dezelfde als van voor het mobiliteitsplan)  werknemers binnenstad hebben gekozen om de alternatieven Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeertellingen randwijken

22 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeertellingen deelgemeenten (dag & nacht): resultaten

23 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Parkeertellingen deelgemeenten (dag & nacht): vaststellingen  Geen globale parkeernood, noch overdag, noch ‘s nachts  Op punctuele plaatsen hoge parkeerdruk  ‘s nachts  Oudere woonkernen (bv. Sint-Kruis, Sint-Andries, Assebroek)  Andere (meer punctueel): bv. Wijnenburgstraat, Genadedal, Koolkerkse Steenweg, Dorpsstraat, Pastoriestraat,…  overdag  Invalswegen (bv. Moerkerkse Steenweg, Maalse Steenweg, Oostendse Steenweg,…)  Andere: bv. Slachthuisstraat, Blekerijstraat, omgeving G. Lemanlaan, omgeving Sint-Baafs

24 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Publieke parkings  Globaal: status-quo in gebruik parkings voor en na mobiliteitsplan  Verschuiving van parkings binnenstad (-47.000) naar parking station (+57.000)  Werknemersabonnementen: gemiddeld 168/maand  Andere abonnementen: status-quo  Cursistentarief parking Begijnhof: stijgende lijn (bv. € 10-kaart van 1221 in 2004 naar 1820 in 2006)  Avondtarief Zand en Biekorf: goed gebruikt

25 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Randparkings en P&R-terreinen  Auto  Duidelijk verschil in gebruik per parking  Bevrijdingslaan, Magdalenastraat en Boogschutterslaan goed gebruikt  Steenbrugge gebruik neemt toe (volledige bezetting tijdens kerstmaand)  Jan Breydel en Coiseaukaai zeer matig Conclusie: belangrijke parkeerwissel voor de toekomst en belangrijke functie als overloopparking op drukke momenten  Fiets  Gemiddelde bezettingsgraad van fietskluizen van 65%  Locaties met bijna volledige bezetting  Fietskluizen Jan Breydel worden nauwelijks gebruikt Conclusie: pilootproject = succes

26 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Andere parkeervoorzieningen  Cambio-autodelen: succesvol  Eind 2006: 83 gebruikers  Gestage stijgende evolutie

27 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Andere parkeervoorzieningen  Ondergrondse parking Langestraat / Predikherenrei  Rotatieparking voor 200 voertuigen  Voorzien in mobiliteitsplan  Beslissend stadium  Start van de werken voorjaar 2009  Parkeergelegenheid motorhomes  Recente parkeerfaciliteiten op Kanaaleiland  Voornamelijk kampeerautoterrein wordt druk gebruikt

28 Evaluatie mobiliteitsplan: vaststellingen Studie relatie verkeer – mobiliteit - luchtkwaliteit  Nieuwe dimensie in het mobiliteitsbeleid  Studie VITO op basis van situatie 2003, metingen 2006 en prognose 2012  Tussen april en juli 2006 werden op meer dan 20 locaties metingen uitgevoerd  Brugge heeft de beste luchtkwaliteit van alle Vlaamse centrumsteden  Op basis van de huidige evoluties: in 2012 enige stad in Vlaanderen die de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen kan behalen

29 DEEL II IDEEËN/VOORSTELLEN Evaluatie mobiliteitsplan

30  Behoud blauwe zone 4 uur onder voorwaarde behoud huidig controleniveau en optreden tegen misbruik parkeerschijf  Van 2 naar 3 zones: aparte zonering voor 3 knelpuntwijken “Steenstraat”, “Burg” en “Begijnhof” met invoering van betalend parkeren, uitgezonderd bewoners.  Zone 2 (West-Brugge): aanpassing parkeerregime: volledig betalend parkeren, uitgezonderd bewoners  Afhankelijk van de gekozen opties: al of niet invoering van een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Parkeren: blauwe zone/bewonersparkeren Zone 1 Zone 2 Zone 3

31  Behoud maximumduur van 2 uur (Burg 1 uur)  Aanpassing tarieven en bevordering kortparkeren / rotatie door 2 de uur duurder te maken dan 1 ste uur  Onderzoek invoering nieuwe technieken (bv. GSM- parkeren) Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Parkeren: betalend parkeren

32  Tarieven: te bespreken met de uitbater na deze evaluatie in functie van definitieve keuzes  Parking Zilverpand:stapsgewijze afbouw als rotatieparking:  Uitbouw als buurtparking voor bewoners  Invoering van extra-goedkoop bewonerstarief (bewonersabonnement)  Alle parkings ook ‘s nachts open – veralgemening avondtarief  Nieuwe rotatieparking met in totaal 450 plaatsen in functie van realisatie congressite Oud Sint-Jan, mits toepassing “standstill”-principe = compensatie door:  200 parkeerplaatsen bovengronds => ondergronds  250 bijkomende parkeerplaatsen (cfr. ombouw parking Zilverpand tot buurtparking en afbouw van een aantal betalende parkeerplaatsen in de 4 hoofdhandelsstraten) Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Parkeren: ondergronds parkeren

33  Behoud venstertijden laden en lossen  In de 4 centrale handelstraten (Noordzandstraat, Zuidzandstraat, Steenstraat en Geldmuntstraat):  Uitbereiding aantal laad- en loszones  Uitbereiding aantal fietsstallingen  Voorzien van een aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap  Mogelijks invoering van een lengtebeperking voor zwaar verkeer in de binnenstad, na nauw overleg met de sector Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Zwaar verkeer binnenstad

34  Parkeerproblematiek in deelgemeenten (en dus ook de randwijken) maakt integraal onderdeel uit van het parkeerbeleid van de stad, net zoals de binnenstad, en wordt permanent opgevolgd en geëvalueerd, zodanig dat ook hier tijdig kan ingegrepen worden indien nodig, zelfs nog voor volgende evaluatie in 2010  In probleemwijken en -straten worden bijkomende buurtparkings voorzien, net zoals dit de voorbije decennia het geval was in de binnenstad Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Parkeren in de deelgemeenten

35  Bij bouwprojecten dienen telkens voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien te worden (strikte toepassing van de stedenbouwkundige verordening is noodzakelijk)  Behoud huidige werkwijze parkeren buurtwinkels  Uitvoering van 2 de fase invoering parkeerverbod voor vrachtwagens >5 ton in woonwijken Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Parkeren in de deelgemeenten

36  Realisatie aanvullend fietsroutenetwerk tegen 2010  Promotie citymarketingcampagne “Brugge Fietsstad”  Comfortabele fietsinfrastructuur op gemeente- en gewestwegen: diverse projecten in voorbereiding  Fietskluizen op de randparkings: bijkomende communicatie en punctuele aanpassingen  Voorzien van fietskluizen in de binnenstad voor privaat gebruik door bewoners Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Fietsen

37  Overdekte bewaakte fietsenstalling tegen betaling op centrale plaats in de binnenstad  Fietsstallingen station Brugge: kant centrum gebruiksklaar eind 2008; kant Sint-Michiels voorjaar 2009  Mobiele fietsrekken nav culturele evenementen  Op systematische wijze fietsende gidsbrigades en –routes voorzien voor toeristen Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Fietsen

38  Uitbreiding stadsnet met minstens 2 nieuwe lijnen: ontdubbeling lijn 11 en nieuwe lijn station – KHBO – Kinepolis - Chartreuze  De huidige exploitatievorm wordt behouden  Brugge kiest voor “de bus van de toekomst” door de stapsgewijze invoering van milieuvriendelijke en geluidsarme hybride bussen. Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Openbaar vervoer

39  Aanbevelingen VITO zullen de leidraad zijn van het beleid voor de komende jaren in de relatie mobiliteit – verkeer – luchtkwaliteit.  Realisatie concrete maatregelen voorgesteld door VITO:  invoering van milieuvriendelijke hybride bussen  gebruik van propere brandstoffen en motoren  vergroening van het stedelijk wagenpark  concrete opvolging van de luchtkwaliteit door het stadslabo Evaluatie mobiliteitsplan: voorstellen Luchtkwaliteit

40 DEEL III ALGEMENE CONCLUSIES Evaluatie mobiliteitsplan

41  20% minder wagens in de binnenstad  5% meer fietsgebruik  15% meer gebruik openbaar vervoer  De maatregelen die op 15 oktober 2004 ingevoerd werden hebben hun doel niet gemist. Het beoogde resultaat werd bereikt  Voostellen worden voorgelegd aan de bevolking en specifieke doelgroepen: pas daarna definitieve beslissingen  Invoering nieuwe maartregelen najaar 2008  Nieuwe evaluatie in 2010 Evaluatie mobiliteitsplan Algemene conclusies

42 Bedankt voor uw aandacht Vragenronde Evaluatie mobiliteitsplan


Download ppt "Evaluatie Mobiliteitsplan Presentatie 31 augustus 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google