De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 30 november morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 30 november morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 30 november morgendienst

2 Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden te Hilversum Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Stil gebed, votum en groet Psalm 130: 1 en 3 Verootmoediging
Orde van de dienst - 1 Welkom Gezang124: 1 Mededelingen Gezang 117: 1, 4 en 7 Stil gebed, votum en groet Psalm 130: 1 en 3 Verootmoediging Opwekking 350 Gods normen Psalm 19:5 Gebed

4 Schriftlezing: Rechters 12:7 – 13:7 Psalm 2: 1 en 2
Orde van de dienst - 2 Schriftlezing: Rechters 12:7 – 13:7 Psalm 2: 1 en 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek: De messiaanse Rechter Gezang 262: 1 en 3 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: diaconie en kerk Gezang 126: 1 en 3 Zegen

5 Welkom

6 Gezang 124: 1 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

7 Mededelingen

8 Gezang 117: 1, 4 en 7 1 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed? Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis, opdat wat U behage ons klaar en zeker is.

9 Gezang 117: 1, 4 en 7 4 'k Lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij! Ik was bevlekt met zonden Gij komt en reinigt mij! Het leven was mij sterven tot Gij mij op deedt staan. Gij doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan.

10 Gezang 117: 1, 4 en 7 7 Nog eens zal Hij verschijnen als richter van 't heelal, die 't hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 130: 1 en 3 1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer. Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

13 Psalm 130: 1 en 3 3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

14 Verootmoediging

15 Opwekking 350: 1, 2, 3 en 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

16 Opwekking 350: 1, 2, 3 en 4 2 Heer, ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

17 Opwekking 350: 1, 2, 3 en 4 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

18 Opwekking 350: 1, 2, 3 en 4 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. leder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.

19 Gods normen voor ons leven

20 Psalm 19: 5 5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. ……

21 …… Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen
…… Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen!

22 Gebed

23 Schriftlezing: Rechters 12:7 tot 13:7 door Frieke Boiten uit de NBV

24 Rechters 12 7 Zes jaar was de Gileadiet Jefta rechter over Israël. Toen stierf hij en werd begraven in zijn woonplaats in Gilead. Ibsan, Elon en Abdon 8 Na Jefta was Ibsan uit Bet-Lechem rechter over Israël. 9 Hij had dertig zonen. Zijn dertig dochters huwelijkte hij buiten zijn eigen familie uit, en ook voor zijn zonen koos hij dertig bruiden van buiten de familie. Zeven jaar leidde hij Israël. 10 Toen stierf hij en werd begraven in Bet-Lechem.

25 11 Na hem was Elon uit de stam Zebulon rechter over Israël
11 Na hem was Elon uit de stam Zebulon rechter over Israël. Tien jaar leidde hij het land. 12 Toen stierf hij en werd begraven in Ajjalon in Zebulon. 13 Na hem was Abdon, de zoon van Hillel, uit Piraton rechter over Israël. 14 Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen, die allemaal een ezelshengst als rijdier hadden. Acht jaar leidde hij Israël. 15 Toen stierf hij en werd begraven in Piraton in Efraïm, in het bergland dat ooit aan de Amalekieten had toebehoord.

26 Rechters 13: De geboorte van Simson
1 Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen veertig jaar lang over aan de Filistijnen. 2 In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. 3 Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer. ‘Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen,’ zei hij. ‘Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren.

27 4 Onthoud u daarom van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. 5 U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.’

28 6 De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. ‘Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit,’ zei ze, ‘het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd. 7 Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of andere drank drinken en niets onreins eten, want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als nazireeër aan God gewijd zijn.’

29 Psalm 2: 1 en 2 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. 't Is tegen het gezag van God den Here en tegen zijn gezalfde vorst gericht: “Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!”

30 Psalm 2: 1 en 2 2 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: “Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de berg der heiligheid.”

31 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Het thema is daar: God belooft de Vredevorst, naar Jesaja 8:23 - 9:6.

32 Preek over het thema: De messiaanse Rechter

33

34 Gezang 262: 1 en 3 1 Op, waakt op! zo klinkt het luide. Wat wil dit roepen toch beduiden, gij torenwachters van de tijd? Middernacht is aangebroken, zijn uwe lampen wel ontstoken, gij maagden, die de Heer verbeidt? ……

35 …… Gij slapenden, ontwaakt, de Bruidegom genaakt
…… Gij slapenden, ontwaakt, de Bruidegom genaakt! Halleluja, nu opgestaan! Het feest breekt aan; gij moet Hem ijlings tegengaan.

36 Gezang 262: 1 en 3 3 Laat ons U ter ere zingen met allen, die uw troon omringen, één koor van mens' en englenstem! Paarlen zijn der poorten bogen, die nederdalen uit den hoge: het hemelse Jeruzalem. ……

37 …… Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed zulk een vreugde. Zo juichen wij en roemen blij de glorie van uw heerschappij!

38 Gebeden

39 De kinderen komen terug.

40 Collectes: Diaconie Kerk

41 Gezang 126: 1 en 3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht der hemel door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

42 Gezang 126: 1 en 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

43 Zegen te beantwoorden met

44 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. G. P. M
Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden te Hilversum.


Download ppt "Zondag 30 november morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google