De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsomstandigheden Deel 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsomstandigheden Deel 2"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsomstandigheden Deel 2
Hoofdstuk 3 Arbeidsomstandigheden Deel 2

2 Hoe wordt de Arbo-wet ’98 verder uitgewerkt?
Arbobesluit Arboregeling Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

3 Arbobesluit Specifiekere voorschriften mbt het tegengaan van bepaalde risico’s. Indeling bepalingen naar onderwerp en samengebracht in één hoofdstuk. In principe geldig voor alle bedrijven, voor de overheid en voor alle categorieën werknemers.

4 Arboregeling De Arboregeling heeft dezelfde hoofdstukindeling als het Arbobesluit, maar heeft een gedetailleerde uitwerking van de voorschriften uit het Arbobesluit.

5 Beleidsregels arbeidsomstandigheden-wetgeving
Geven aan hoe het vereiste beschermingsniveau bereikt kan worden. Er zijn geen bindende voorschriften, maar gestelde minimumbeschermingsniveau moet wel bereikt worden.

6 Arboconvenant Overeenkomst tussen betrokken partijen binnen een bepaalde branche om de arbeidsomstandigheden in organisaties te verbeteren, het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te reduceren Arbeidsomstandigheden zoals RSI, werkdruk, fysieke belasting, het omgaan met gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting en lawaai.

7 Overige wettelijke arboregelingen
De Arbeidstijdenwet 1995 De Wet verbetering poortwachter

8 De Arbeidstijdenwet Sinds 1995 (ATW).
Voor alle sectoren standaard-regelingen voor maximale arbeidstijden en minimumrusttijden. Doel is bij te dragen aan gezonde en veilige werkomstandigheden.

9 Arbeidstijdenwet 1995 De werkgever wordt verplicht om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. Er bestaan strenge regels ten aanzien van nachtarbeid. Hiervoor ontheffing aanvragen bij Arbeidsinspectie.

10 De standaardregeling en de overlegregeling
In de standaardregeling staan de algemene uitgangspunten. Een werkgever kan daarbij niet van een werknemer eisen om werk buiten de normtijden te verrichten De standaardregeling heeft uitsluitend betrekking op werknemer van 18 jaar. In de overlegregeling kunnen partijen een op de specifieke bedrijfssituatie afgestemde regeling opstellen.

11 Jongeren (artikel 4.4 ATW)
Er is een verbod op arbeid door jongeren met inbegrip van regels met de uitzonderingen hierop. Voor jongeren onder de 16 jaar geldt in principe een arbeidsverbod. 16- en 17-jarigen mogen wel werken, maar er zijn wel beperkingen.

12 Arbeid en zwangerschap (artikel 4.5 ATW)
Rond de vermoedelijke datum van bevalling is er een verbod om te werken. Dat arbeidsverbod gaat ten minste 4 weken van tevoren in en duurt minimaal tot 6 weken na de bevalling. Er zijn een aantal extra rechten op het gebied van arbeids- en rusttijden.

13 Arbeidstijdenbesluit
Aanvullingen en uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet. Deze gelden voor bepaalde categorieën werknemers. Uitzonderingen voor een aantal specifieke situaties en sectoren. Daar mag in de meeste gevallen alleen na collectief overleg gebruik van worden gemaakt.

14 Andere bronnen arbeidstijden
Nederlandse wetgeving Art. 7: 611 van het Burgerlijk Wetboek Cao’s Burgerlijk Wetboek en Wet Arbeid en Zorg mbt vakanties en verlof Vakanties en verlof ook in de EG – Arbeidstijdenrichtlijn 93/1-4/EEG

15 De Wet verbetering Poortwachter
Sinds 1 april 2002. Geeft de werkgever een grotere verantwoordelijkheid voor zieke en arbeidsgehandicapte werknemers. Extra inzet van de werkgever om zieke werknemers weer snel aan de slag te krijgen. Ook werknemers moeten uitval uit het arbeidsproces tegengaan.

16 Verzuimmanagement Alle activiteiten die het management neemt om het verzuim in de organisatie te beheersen. Bevorderen van re-integratie van zieke medewerkers.

17 Verzuimmanagement Verzuim rapporteren aan personeelszaken of administratie Melden van bezettingstekorten Communicatie verzuimprocedures met de medewerkers Bespreken aantal ziektemeldingen tijdens werkoverleg, OR-vergaderingen, enzovoort Bijhouden van verzuimdossiers Uitvoeren van verplichtingen die door de Wet Poortwachter zijn opgelegd ten behoeve van medewerkers die langer dan 6 weken verzuimd hebben.

18 Drie soorten verzuim Wit verzuim Grijs verzuim Zwart verzuim

19 Maatregelen Het opstellen van duidelijke procedures ten aanzien van ziekmelding. Het voeren van gesprekken met en het geven van aandacht aan medewerkers over motivatie en inzet tijdens functionerings- of beoordelingsgesprekken. Het laten uitvoeren van controles bij de werknemer thuis door middel van een bedrijfsbezoek. Het opnemen van sancties in arbeids- en werkreglementen met betrekking tot ‘spijbelgedrag’.

20 Personeelsadviseur (P-adviseur)
Draagt zorg voor personele aangelegenheden zoals verzuimbeleid. Volgt de in-, door- en uitstroom van personeel. Een specifieke functie voor de verzuimbeheersing.


Download ppt "Arbeidsomstandigheden Deel 2"

Verwante presentaties


Ads door Google