Dit alles met garanties omkleedt!">

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energie Prestatie Vergoeding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energie Prestatie Vergoeding"— Transcript van de presentatie:

1 Energie Prestatie Vergoeding
NORM voor NOM en soortgelijk

2 Nul op de Meter woning Definitie in SOK Stroomversnelling
Energie: "Bij een Nul Op de Meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting)  op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands normen.” Binnenmilieu/comfort (Temperatuuroverschrijdingsuren, CO2-niveau, etc.) Te realiseren kwaliteitsniveau van de woning en de instandhoudingskosten  => Dit alles met garanties omkleedt!

3 Vertaling naar prestatiecontracten
De prestatiegarantie wordt afgegeven op woningniveau (niet component) Compleet pakket gegarandeerde prestatieaspecten Energie Binnenmilieuprestaties (TO-uren, CO2 concentratie in de woonruimtes, max dB, etc.) Onderhoud Afwijkend referentiegebruik (indien van toepassing) Concretisering “Voor” en “Na” Duur prestatiegarantie (ook in relatie tot onderhoud) Bepalingen t.a.v. monitoring, informatievoorziening bewoner/bouwer, bewijsvoering (bouwtransparant!) en privacy (slimme meter) Kosten voor prestatiegarantie, bemetering, monitoring en rapportage zijn inclusief

4 Prestatiecontracten …
Bepaling correctie voor afwijking klimaatjaar (graaddagen, koelgraaddagen) Bepalingen t.a.v. bouw-verwijtbare afwijking (technisch herstel/financiële compensatie) Bepaling t.a.v. energieprijsschommelingen buiten bandbreedte Bepaling t.a.v. vroegtijdig vertrek bewoner (garantieduur/onderhoud) Bepaling t.a.v. evt. faillissement garantieverlener

5 Waarom neemt de overheid de Stroomversnelling definitie niet over?
Er is meer dan Nul op de Meter…

6 Randvoorwaarden wetgeving Overheid
Geen Gelegenheidswetgeving Bescherming huurrecht Eenvoudig toetsbaar (liefst aan de hand van bestaande normen en via norm aangewezen methodieken) Onafhankelijk van wie er woont en hoe die woont … niet te duur (voor de schatkist) Geen fossiel gas Stimulans voor verregaande vraagreductie (o.a. met hoogwaardige schil)

7 Wensen wetgeving Energiesprong/Stroomversnelling
Woonlastenneutraliteit mogelijk Duurzaam: stimuleert vraagreductie en afdekking restant energiegebruik met duurzaam geproduceerde energie Houdt woning na renovatie en/of mutatie beschikbaar voor lage inkomensgroepen (binnen DAEB) Economisch haalbare businesscase te maken voor woningcorporatie en bouwers Geen gedoe met complexe wet- en regelgeving c.q. hoge bijkomende (administratieve) lasten Stimuleert innovatie (of beperkt het in ieder geval niet) Alleen bemetering nodig in geval van conflict (op basis van monitoringsprotocol). Weert freeriders (woco en conceptaanbieders)

8 Wetswijziging Verhuurder en huurder kunnen in het kader van door de verhuurder aan te brengen of aangebrachte energiebesparende en energieleverende voorzieningen aan de woonruimte schriftelijk overeenkomen dat de betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot de kosten van de nutsvoorziening met een individuele meter wordt voldaan in de vorm van een energieprestatievergoeding voor een door de verhuurder gegarandeerde energieprestatie van de woonruimte als gevolg van die voorzieningen. De huurcommissie toetst de redelijkheid van de overeengekomen energieprestatievergoeding aan de bij of krachtens het derde en vierde lid gegeven regels.

9 De energieprestatievergoeding is gebaseerd op een door de verhuurder gegarandeerde maximale netto warmtevraag en een gegarandeerde minimale productie van duurzaam opgewekte finale energie en bedraagt ten hoogste een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld bedrag. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de energieprestatievergoeding kan worden overeengekomen en de redelijkheid van de vergoeding.

10 Memorie van toelichting
Uitgegaan wordt van het reeds bestaande wettelijk onderscheid voor:  Woningverbetering en energiebesparende maatregelen als onderdeel van de huurprijs; Energieleverende voorzieningen in de vorm van een energieprestatievergoeding als onderdeel van de nutsvoorziening; Voor eventuele additioneel aangebrachte energiebesparende gebruiksapparatuur kunnen servicekosten in rekening worden gebracht.

11 Uitwerking EPV (na marktconsultatie)
EPC < -0,2 en Maximale energieprestatievergoeding bij een woning verwarmd met hernieuwbare warmte, niet vallend onder de warmtewet en verrekend tegen nultarief. Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (Qv) [kWh/m2] Minimale hernieuwbare warmteopwek voor verwarming en warm tapwater [kWh_th/m2]* Minimale productie saldeerbare, hernieuwbare opgewekte finale energie [kWh/m2]** Maximale vergoeding [€/m2/maand] 0 < Qv ≤ 30 Qv + 15 30 1,40 30 < Qv ≤ 40 1,20 40 < Qv ≤ 50 1,00 Qv = Q_H,nd,an / (3,6 * Ag)

12 Uitwerking EPV (na marktconsultatie)
Maximale energieprestatievergoeding bij een woning verwarmd met hernieuwbare warmte, vallende onder de warmtewet en verrekend volgens de warmtewet. Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (Qv) [kWh/m2] per jaar Minimale productie saldeerbare, hernieuwbare opgewekte finale energie [kWh/m2] per jaar** Maximale vergoeding [€/m2/maand] 0 < Qv ≤ 15 30 0,90 15 < Qv ≤ 30 0,80 30 < Qv ≤ 40 0,50 40 < Qv ≤ 50 0,20 * Geproduceerd in, aan, op of nabij de woning, waarbij nabij een straal van 10 km rondom de woning betreft. ** Geproduceerd in, aan, op of nabij de woning, waarbij nabij een straal van 10 km rondom de woning betreft. De minimale productie hoeft niet groter te zijn dan kWh_e per woning en mag niet kleiner zijn dan kWh_e per woning. De hier bedoelde productie van energie is additioneel aan de minimale hernieuwbare warmte opwek uit de vorige kolom. Van deze 30 kWh/m2 is tenminste 27 kWh/m2 beschikbaar voor huishoudelijk verbruik.

13 Bovendien Daarnaast maakt de energieprestatiegarantie duidelijk welke consequenties het gedrag van de huurder heeft op zijn energierekening Welk gebruikersgedrag hoort bij de hoogte van de EPV en wat, bij dat en bij afwijkend gebruikersgedrag, de consequenties zijn voor de eventueel resterende energierekening van de huurder; Hoeveel energie de woning opwekt voor vrij gebruik (niet voor warmte opwek of warm tapwater) voor de huishoudelijke apparatuur van de huurder;

14 Energiesprong/Stroomversnelling wensen wetgeving
Woonlastenneutraliteit mogelijk: Ja Duurzaam: stimuleert vraagreductie en afdekking restant energiegebruik met duurzaam geproduceerde energie: Ja / Deels (afh. **Eis HH E-gebruik) Houdt woning na renovatie en/of mutatie beschikbaar voor lage inkomensgroepen (binnen DAEB): Ja Economisch haalbare businesscase te maken voor woningcorporatie en bouwers: Ja Geen gedoe met complexe wet- en regelgeving c.q. hoge bijkomende (administratieve) lasten: Redelijk Stimuleert innovatie (of beperkt het in ieder geval niet): ja en nee Alleen bemetering nodig in geval van conflict (op basis van monitoringsprotocol): Ja Weert freeriders: Discussie?

15 Zorgen? Saldeerbaar en overheidsbeleid (EZ); risico voor verhuurder en/of huurder Energieprijsdaling Jaarlijkse prestatietoets

16 Discussiepunten Welke m2? GBO/VVO (lastig voor wie? bouwer/adviseur/corporatie/huurcommissie) Eisen aan deelposten ter bescherming huurder (tegen ‘freeriders’) Ventilatie-eis? Zomercomfort? Opname tekst rondom prestatiegarantie Clausule rondom Nieuwbouw EPV-hoogte EPC < -0,2 nog nodig? (zomercomfort penalty…)


Download ppt "Energie Prestatie Vergoeding"

Verwante presentaties


Ads door Google