De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERPLANTOELICHTING TWEEDE GRAAD VERZORGING VOEDING Brugge 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERPLANTOELICHTING TWEEDE GRAAD VERZORGING VOEDING Brugge 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 LEERPLANTOELICHTING TWEEDE GRAAD VERZORGING VOEDING Brugge 2014 1

2 2 ‘Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting 3  Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen  Toelichten van leerplan  Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting 4 Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Visie op zorg en dienstverlening Studierichtingsprofiel Geïntegreerde leerplannen Leeswijzer leerplan Servicedocument Kalender Inhoud leerplan

5 KENNISMAKEN

6 Kennismaken 6  Drie begeleiders zie ook www.kobrugge.be, websites begeleiding, personenzorgwww.kobrugge.be  Catherine.vandommele@vsko.be (indirecte zorg) Catherine.vandommele@vsko.be  Astrid.meganck@vsko.be (psych. ped. componenten) Astrid.meganck@vsko.be  Karine.willocx@vsko.be (directe zorg) Karine.willocx@vsko.be

7 Kennismaking 7  Wie ben je? Uit welke school? Welk vak of component geef je?  Eerste indruk: wat valt goed mee? En waar heb je het, nu nog, moeilijk mee?  Waarover wil je vandaag zeker meer weten?

8 Waarom dit soort leerplan? Componentoverschrijdend en geïntegreerd 8 Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evoluties in gezondheids- en welzijnszorg… Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, belang van beroepsprofielen kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, omgaan met kennis …

9 Waar vind je wat terug? 9  Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, www.vvkso.bewww.vvkso.be  Leerlijnen, http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be  Exceldocument met onderliggende doelen, www.dpbbrugge.be, site begeleiders personenzorg www.dpbbrugge.be  Basisvademecum en mindmaps leerplan, www.dpbbrugge.be, site begeleiders personenzorg www.dpbbrugge.be

10 VISIE OP LEREN 10 DPB Brugge - 2014

11 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven) 11 En de consequenties voor het onderwijzen  Belang van het brein  Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’  Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect  Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

12 Wiliam Glaser

13 Competentieontwikkelend leren (verbond) 13 Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) Ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

14 Gevolgen van vernieuwing 14  Leerplannen volgen elkaar direct op  Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen …  Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren  Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden!  Handelen centraal stellen!

15 Niet vergeten 15  De leraar doet ertoe! Of beter kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen …  Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd  Kwaliteit vraagt tijd

16 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid 16  Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling)  Groeien

17 INTRO VISIE OP ZORG EN DIENSTVERLENING 17 DPB Brugge - 2014

18 Intro visie op zorg en dienstverlening = inspirerend 18  Concrete ideeën  = marinade, niet een saus

19 STUDIERICHTINGSPROFIEL DPB Brugge-leerplantoelichting

20 Studiegebied personenzorg BSO leerplannen tweede en derde graad 20 Wat willen we bereiken met leerlingen op het einde van de rit? Rekening houdend met: - studiegebied - beroepsprofielen - haalbaarheid - aantrekkelijkheid - …

21 Studierichtingsprofiel 21 Jongeren – maken kennis met de wereld van de zorg en diensten – worden competent op het vlak van de indirecte (groot- en kleinhuishouding) en de directe zorg (zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen) – ontdekken binnen een aantal contexten hun kwaliteiten, mogelijkheden en interesses in functie van verdere oriëntering naar de directe zorg of indirecte dienstverlening

22 Studierichtingsprofiel 22 Beginsituatie  voldoen aan de instapvereisten  graag werken met en/of voor mensen  belang opsporen van individuele beginsituatie

23 Studierichtingsprofiel 23 Consequentie op pedagogisch-didactisch vlak  Leerlingen benaderen als totale personen (totale welbevinden en emancipatie)  Belang van integraal leren (praktijk-theorie / vakoverschrijdend)  Als lerarenteam kiezen voor theoretische kaders die aansluiten bij deze mensvisie (in overleg met lerarenteam derde graad)

24 Uitgangspunten bso personenzorg 24  2de graad vv = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen = mantelzorg waarbij leerlingen de diversiteit aan behoeften en wensen bij gezonde mensen leren kennen en ondersteunen  3de graad vz = professionele zorg en begeleiding bieden rekening houdend met de individuele gebruikers

25 Relatie 2de –3de graad 25  Op het einde van de rit kunnen leerlingen 3 verschillende trajecten concretiseren:  Verzorging – voeding Verzorging TBZ/zorgkundige  Verzorging – voeding Verzorging Kinderzorg  Verzorging – voeding Organisatiehulp Organisatieassistentie

26 26 Competenties 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 1 ste leerjaar2 de leerjaar 3 de leerjaar Algemene doelstellingen Tweede graadDerde graad Competenties Algemene doelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoel- stellingen Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’

27 Context 2° graad 27 Doelgroepen: medeleerlingen gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar gezonde volwassenen In de situatie van kind en volwassene zijn geen acute veranderingen te verwachten en geen problemen in de communicatie.

28 Context 2° graad 28 Opdrachten: met een lage moeilijkheidsgraad aan de hand van duidelijke instructies èn criteria = binnen welomschreven opdracht onder directe begeleiding van de leraar

29 Visie binnen leerplan 29  Vertrekken vanuit christelijk mensbeeld (respect en omgaan met ethische problemen)  In verbondenheid  Op verantwoordelijke wijze  Totaalvisie op zorg en begeleiding vertrekkende vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie

30 Lessentabel 30

31 Tijdsbesteding in leerplan min 16 uur voor 9 AD en 120 LPD 10-9-2013 31  Kwaliteitsbewust handelen en componentoverschrijdend werken (seminarie, project, geïntegreerd en participerend werken, AD1, AD9 …): min 2 uur/week  Pedagogisch handelen (communicatie, omgang, AD2, 3 en 5): min 3 uur  Directe zorg (gezondheid en welzijn, AD4): min 3 uur  Indirecte zorg (huishoudzorg, zorg voor leef- en woonsituatie AD6-8): min 5 uur (waarvan 4 u in didactische keuken) Wijze van organiseren is de vrijheid van de school!

32 GEÏNTEGREERD LEERPLAN 32 DPB Brugge - 2014

33 Basisvademecum 33 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2 de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2 Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3 Methodisch handelen 4 Communicatieschema 5 Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6 ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7 Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8 Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9 Reflecteren - Schema reflecteren

34 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan 34 - Samenhang zien tussen verschillende AD’s en LPD - Samenhang zien tussen geleerde op school en de toepassing tijdens geïntegreerd werken (cyclisch leren). - veronderstelt een vakoverschrijdende planning volgens gekozen ordeningskader door interdisciplinair team - Werkvormen: casussen met denk- en doe-opdrachten, simulatieoefeningen, rollenspelen, projecten, observatieopdrachten, … (suggesties bij wenken) rekening houden met schoolcontext: lokalen, aantal lln, studiebezoeken, projecten, thema’s …

35 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan 35  Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie  Inventarisatie via exceldocument Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

36 Integratie op verschillende niveaus 36 1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss verschillende AD’s Voorbeeld?

37 LEESWIJZER LEERPLAN 37 DPB Brugge - 2014

38 Hoe leerplan lezen? 38 Algemene doelstelling met context (doelgroepen en situaties) en toelichting (beginsituatie,derde graad, specialisatiejaren en duiding) Ordening via tussentitels Leerplandoelstelling met onderliggende doelen, toelichting en samenhang met andere lpd van het specifiek gedeelte

39 Hoe leerplan lezen? 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie 3 Binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken 9 Oriënteren op beroepen binnen de directe en indirecte zorg en studiekeuze 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 Binnen een welomschreven opdracht ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 Binnen een welomschreven opdracht een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden 7 Binnen een welomschreven zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor linnen 10-9-2013 39

40 Leerplan 40  Verplicht te volgen  Belang van de werkwoorden (zie lijst achteraan in leerplan) zowel voor het onderwijzen, het leren als voor het evalueren  Gebruiker: algemene term  Elke AD vindt plaats binnen een welomschreven opdracht  Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden

41 Concretisering van leerplan 41  Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria  Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatiemodel, infrastructuur …)  Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

42 SERVICEDOCUMENT RAADPLEGEN 42

43 Servicedocument 43 Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden

44 Evalueren zie 2.3 Servicedocument 44 Evaluatie = behalen van leerplandoelstellingen - Autonomie van de school - Verantwoordelijkheid directie en team VV - Evaluatiecriteria (kennis, vaardigheden, attitudes) SMARTI formuleren Fasen  Begeleidende evaluatie  Beoordelende evaluatie

45 Begeleidende evaluatie 45  Coaching van de lerende  Permanent en continu (feedback en feedforward)  Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln)  Los van attest

46 Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD! 46  Model van Korthagen met ervaring opdoen, terugblikken, analyseren, bijsturen, uitproberen  Gaat verder en dieper dan evalueren  Binnen visie van leerplan en studierichtingsprofiel

47 Beoordelende evaluatie 47  AD 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (120 LPD) in hun samenhang door team  Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria  Verschillende beoordelingsmethoden  Verschillende registratiemethoden  Gewicht verschillend per LPD / cluster  Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten

48 Beoordelende evaluatie 48  Tussentijdse evaluaties/rapport: - verstaanbaar voor leerlingen en ouders - wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe…  Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden.

49 KALENDER DPB Brugge-leerplantoelichting

50 Samenkomst voor 2de graad verzorging-voeding 50 Overleg per AD  Woensdag 5 november 2014:14 uur – 17 uur  OLV Hemelvaart- campus Spes Nostra; Sint-Andries Brugge. Gistelse steenweg 440 Overleg coördinatoren  Donderdag 15 januari 2015  9 uur- 12 uur  DPB Brugge

51 LEERPLAN TWEEDE GRAAD VERZORGING VOEDING (16 UUR SPECIFIEK GEDEELTE) 51 DPB Brugge-leerplantoelichting

52 AD1 Kwaliteitsbewust handelen 10-9-2013 52 Visie 1.1 Holistische mensvisie verduidelijken en toelichten 1.2 Werken rond opvoedingsproject van de school 1.3 Respectvol handelen: attitudes!  Gedrag begeleiden, evalueren en niet een attitude ‘an sich’  Formuleren als criteria

53 AD1 Kwaliteitsbewust handelen 10-9-2013 53 1.4 Methodisch handelen (informeren, plannen, uitvoeren en evalueren) 1.5 Milieubewust handelen 1.6 Veilig handelen 1.6 Ergonomisch handelen 1.7 Hygiënisch handelen 1.8 Economisch handelen

54 AD1 Kwaliteitsbewust handelen 10-9-2013 54 Observeren en registreren 1.10 Waarnemen, observeren en registreren 1.11 Belang van observeren toelichten 1.12 Menselijk gedrag observeren en registreren Reflecteren 1.13 Reflecteren over eigen kwaliteitsbewust handelen

55 AD 2 Communiceren in een 1-1 relatie 10-9-2013 55 Context: – Dagdagelijkse gesprekken/gelegenheidsgesprekken In overleg kader kiezen om gedrag en sociale interacties te duiden Visie 2.1 Begrippen m.b.t. communiceren in een 1-1 relatie verduidelijken, toelichten en exploreren 2.2 Relatie maatschappelijke tendensen en communicatie verduidelijken en toelichten 2.3 Communicatie situeren binnen een kader (zie ook AD5)

56 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie 10-9-2013 56 Vlot communiceren 2.4 Vanuit een holistische mensvisie respectvol communiceren: Verschillende fasen in de communicatie doorlopen Ik-boodschappen gebruiken Actief luisteren Aandacht hebben voor congruentie Feedback geven en ontvangen Vragen stellen

57 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie 10-9-2013 57 2.5 Op een vlotte wijze communiceren en hierbij gebruikmaken van communicatiemiddelen. 2.6 Afstemmen van de communicatie Reflecteren 2.7 Reflecteren

58 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken 10-9-2013 58 Visie 3.1 Begrippen m.b.t. werken in groep verduidelijken, toelichten en exploreren 3.2 Verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.3 Vanuit een holistische visie respectvol communiceren in groep

59 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken 10-9-2013 59 Vlot communiceren 3.3 Vanuit een holistische visie respectvol communiceren in groep 3.4 Vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 Afstemmen van de eigen communicatie

60 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken 10-9-2013 60 Samenwerken 3.6 Methodisch handelen bij een gedelegeerde en zelfgekozen groepsopdracht 3.7 Samenwerken bij het realiseren van een gedelegeerde en zelfgekozen groepsopdracht Reflecteren 3.8 Reflecteren over het samenwerken in groep

61 Gezondheidspatronen van Gordon 10-9-2013 61 - Gezondheidsbeleving en instandhouding - Voeding en stofwisseling - Uitscheiding - Activiteiten - Slaap en rust - Waarneming en cognitie - Seksualiteit en voortplanting Niet aan bod in AD4 - Zelfbeleving zie AD1, 2 en 5 - Rol en relatie zie AD1 en 5 - Stressverwerking zie AD1 - Waarden en levensopvatting zie AD1 en 9

62 AD4 Gezondheid en welzijn 10-9-2013 62 Gezondheidspatronen van Gordon als structuur Per patroon: - anatomie en fysiologie als basis voor derde graad, geen pathologie! - belang van (waarom) en zorg dragen (hoe) voor het menselijk functioneren van de gezonde mens (totale persoon/holisme) - aandacht voor het menselijk functioneren van de leerling zelf (zelfzorg en leefstijl) èn participerende activiteiten

63 AD4 Gezondheid en welzijn 10-9-2013 63 Visie 4.1 Begrippen gezondheid en welzijn verduidelijken en toelichten Gezondheid en welzijn 4.2 Gezondheids- en welzijnsbeleid op school verduidelijken en toelichten 4.3 Exploreren en toelichten waar jongeren in eigen regio terechtkunnen met vragen 4.4 Organisatie bezoeken en werking toelichten

64 AD4 Gezondheid en welzijn 10-9-2013 64 EHBO 4.5 In schoolcontext noodsituaties herkennen en gepast reageren als burger 4.6 Hulpinstanties op correcte wijze verwittigen 4.7 In schoolcontext kleine zorgen toedienen Gezondheidsbeleving en in standhouding 4.8 Gezondheidsbeleving en instandhouding verduidelijken en toelichten (thema’s) 4.9 Belang en doel van concrete acties m.b.t. gezondheidsbevordering toelichten

65 4 Gezondheid en welzijn 10-9-2013 65 Participeren 4.10 Participeren aan project m.b.t. gezondheidsbevordering, de doelgroep ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop deze begeleid wordt Voeding en stofwisseling 4.11 Kenmerken van normale voeding en stofwisseling verduidelijken (spijsvertering, huid en temperatuur)

66 AD4 Gezondheid en welzijn 10-9-2013 66 Uitscheiding 4.12 Kenmerken van normale uitscheiding verduidelijken (urine- en darmstelsel) 4.13 Kinderen ondersteunen bij uitscheiding Activiteiten 4.14 Kenmerken mbt normale activiteiten verduidelijken (ademhaling, hart en bloedvaten, bewegingstelsel) 4.15 Kinderen en volwassenen ondersteunen bij activiteiten Slaap en rust 4.16 Kenmerken van normale slaap en rust verduidelijken

67 AD4 Gezondheid en welzijn 10-9-2013 67 Waarneming en cognitie 4.17 Kenmerken van normale waarneming verduidelijken (zintuigen, zenuwstelsel) 4.18 Zorg dragen voor hulpmiddelen bij het waarnemen

68 AD4 Gezondheid en welzijn 10-9-2013 68 Seksualiteit en voortplanting 4.19 Kenmerken m.b.t. hormonale invloeden, seksualiteit en voortplanting verduidelijken (hormonaal stelsel) Reflecteren 4.20 Reflecteren over het eigen handelen (leefstijl) t.a.v. gezondheid en welzijn

69 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 10-9-2013 69 Visie 5.1 Vanuit een holistische mensvisie een kader om gedrag en sociale interacties te duiden verduidelijken en toelichten. 5.2 Gedrag bij uitvoering van opdracht situeren binnen een kader om gedrag en interacties te duiden. 5.3 Eigen gedrag situeren binnen bepaalde context en binnen een kader om gedrag en interacties te duiden.

70 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 10-9-2013 70 Levensloop 5.4 Verschillende levensfasen binnen de levensloop van de mens exploreren.

71 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 10-9-2013 71 Welbevinden 5.5 Het bij zichzelf verduidelijken van een basisemotie, een gedachte, een intentie, een gedrag / handeling. 5.6 Het expressief uitdrukken van een basisemotie, een gedachte, een intentie, een gedrag. 5.7 Kenmerken m.b.t. het lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel welbevinden verduidelijken en toelichten. 5.8 Beïnvloedende factoren (intern en extern) voor het lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel welbevinden verduidelijken en toelichten. 5.9 Verduidelijken hoe men het eigen welbevinden en dat van de anderen kan verhogen

72 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 10-9-2013 72 Participeren 5.10 Participeren aan een gepaste vrije tijdsactiviteit, ondersteunen van de doelgroep en kennismaken met wijze waarop deze wordt begeleid. Reflecteren 5.11 R eflectere n over het eigen (ped)agogisch handelen

73 Algemene leerplandoelstellingen 6-7-8 10-9-2013 73 Gekozen voor de zelfde ordening van de doelstellingen: – Stappen in het handelen: van plannen, voorbereiden tot nazorg – Dit betekent dat het ‘handelen’ centraal staat. (kennis aanbieden, vaardigheden inoefenen/herhalen vanuit de stappen die je zet in reële situaties) – Belang beeldvorming en waardering i.v.m. huishouding!

74 AD6 Maaltijd plannen, voorbereiden, bereiden 10-9-2013 74 Context: Eenvoudige dagelijkse keuken Keuze voor bereidingswijzen wordt bepaald door context Visie 6.1 Het begrip voedingsvoorlichting in zijn verschillende betekenissen verduidelijken en toelichten 6.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en maaltijdzorg verduidelijken en toelichten

75 AD6 Maaltijd plannen … 10-9-2013 75 Plannen / Voorbereiden 6.3 Met ondersteuning van een voedingsvoorlichtingsmodel, een maaltijd samenstellen en deze keuze toelichten 6.4 Met ondersteuning van een werkmodel een passende bereidingswijze, materialen en benodigdheden kiezen en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden – Aankopen en bewaren 6.5 Boodschappen/aankopen doen voor een persoon op basis van een met hem of haar besproken lijstje 6.6 De betekenis van de ingrediëntenlijst, de bereidingswijze, de houdbaarheidsdatum en de bewaarvoorschriften op een verpakking verduidelijken en toelichten

76 AD6 Maaltijd plannen … 10-9-2013 76 6.7 De aangekochte goederen opbergen en bewaren Plannen / Voorbereiden – Wegen en meten 6.8 Met ondersteuning van een werkmodel de benodigde hoeveelheden van een product afwegen, meten en schatten 6.9 Met ondersteuning van een werkmodel eenvoudige gerechten uit de dagelijkse keuken voor medeleerlingen bereiden en toepassen van bereidingswijzen 6.10 Met ondersteuning van een werkmodel een eenvoudig uit de dagelijkse keukenvoor een doelgroep buiten de klasgroep bereiden en toepassen van bereidingswijzen en 6.11 Met ondersteuning van een werkmodel werken met kleinhuishoudelijke toestellen

77 AD6 Maaltijd plannen … 10-9-2013 77 6.12 In het werkveld kennismaken met toestellen uit de groothuishouding en met de context waarin ze worden gebruikt Maaltijd nemen 6.13 Gerechten en dranken presenteren, inschenken en aanbieden 6.14 Samen maaltijd nemen met de klas 6.15 Samen maaltijd nemen met een doelgroep Nazorg 6.16 Een bereiding bewaren 6.17 De vaat wassen (machinaal en met de hand) en opruimen Reflecteren 6.18 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. voedingsgewoonten en maaltijdzorg

78 AD7 Zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 10-9-23 78 Visie 7.1 Begrippen m.b.t. reinigen en onderhoud verduidelijken en toelichten 7.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en interieurzorg verduidelijken en toelichten 7.3 De relatie tussen een gezonde leefstijl en reinigen en onderhouden verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden 7.4 Vanuit de oriëntatie op vuilheidsgraad, materiaal/grondstof, toepassing en eigenschappen het belang van de voorbereiding van reinigen en onderhouden verduidelijken en toelichten

79 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 10-9-2013 79 7.5 De gegevens op het etiket van een verpakking verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden Mechanische energie / actie 7.6 Het belang van de factor ‘mechanische energie/actie’ van het reiniging- en onderhoudproces verduidelijken 7.7 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passend reinigings- en/ of onderhoudsysteem (kleinhuishouding) en deze keuze toelichten 7.8 In het werkveld kennismaken met reiniging- en onderhoudsystemen in de groothuishouding en met de context waarin ze worden gebruikt

80 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 10-9-2013 80 Plannen / Voorbereiden - Chemie 7.9 Het belang van de factor 'chemie' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken 7.10 Met ondersteuning van een werkmodel een passend reinigings- en/of onderhoudproduct kiezen en deze keuze toelichten 7.11 Met ondersteuning van een werkmodel de benodigde hoeveelheden van een product meten en indien nodig oplossen in een correcte hoeveelheid water

81 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 10-9-2013 81 Plannen / Voorbereiden - Temperatuur 7.12 Het belang van de factor 'temperatuur' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken Plannen / Voorbereiden - Tijd 7.13 Het belang van de factor 'tijd' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken Reinigen en onderhouden 7.14 Met ondersteuning van een werkmodel opruimen, verluchten, reinigen en onderhouden van lokalen, keuken en leefruimten 7.15 Kennismaken met de zorg voor planten en kleine huisdieren

82 AD7 Zorg dragen voor lokalen … 10-9-2013 82 7.16 In leefruimten een huiselijke sfeer creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden Reflecteren 7.17 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. interieurzorg

83 AD8 Zorg dragen voor linnen 10-9-2013 83 Visie 8.1 Begrippen m.b.t. linnenzorg verduidelijken en toelichten 8.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en linnenzorg verduidelijken en toelichten 8.3 De relatie tussen een gezonde leefstijl en linnenzorg verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden 8.4 Vanuit de oriëntatie op de textiele grondstoffen het belang van de voorbereiding van het reinigingsproces verduidelijken en toelichten

84 AD8 Zorg dragen voor linnen 10-9-2013 84 8.5 De gegevens op een etiket van verpakking/kledingstuk/linnen verduidelijken en toelichten 8.6 Het belang van de factoren van het reinigingsproces van linnen verduidelijken Plannen / Voorbereiden – Mechanische energie / actie 8.7 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passend reinigings- en/ of onderhoudsysteem (kleinhuishouding) en deze keuze toelichten 8.8 In het werkveld kennismaken met groothuishoudelijke toestellen en met de context waarin ze worden gebruikt 8.9 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende nazorg en deze keuze toelichten

85 AD8 Zorg dragen voor linnen 10-9-2013 85 Plannen / Voorbereiden - Chemie 8.10 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor passende producten en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden - Temperatuur 8.11 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende temperatuur van het reinigings- en/of onderhoudsproces en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden - Tijd 8.12 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende tijd van het reinigings – en/of onderhoudsproces en deze keuze toelichten

86 AD8 Zorg dragen voor linnen 10-9-2013 86 Reinigen en onderhouden 8.13 Met ondersteuning van een werkmodel bedden luchten, opmaken en verschonen 8.14 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed sorteren 8.15 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed wassen 8.16 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed ophangen en/of drogen 8.17 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed strijken met verschillende types van strijkijzers

87 AD8 Zorg dragen voor linnen 10-9-2013 87 8.18 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed kastklaar maken 8.19 Met ondersteuning van een werkmodel klein verstelwerk aan kledij uitvoeren 8.20 Met ondersteuning van een werkmodel schoeisel reinigen Reflecteren 8.21 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. linnenzorg

88 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze 10-9-2013 88 Leerplandoelstellingen kunnen in samenhang met andere leerplandoelstellingen worden bereikt Onderscheid tussen ‘in contact komen met’ en ‘kennismaken met’ – Kennismaken: verkennen van doelgroepen die buiten context van leerplan vallen – In contact komen met doelgroepen: meerdere leerplandoelstellingen kunnen worden bereikt m.b.t. doelgroep (participeren)

89 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze 10-9-2013 89 9.1 Kennismaken met verschillende beroepen en hun vereisten en context 9.2 Verduidelijken over welke competenties de beroepsbeoefenaars moeten beschikken 9.3 Kennismaken met doelgroepen binnen de directe en indirecte zorg 9.4 Eigen studiekeuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen 9.5 De eigen competentiegroei in kaart brengen


Download ppt "LEERPLANTOELICHTING TWEEDE GRAAD VERZORGING VOEDING Brugge 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google