De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij deze kerkdienst. Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 Stil gebed,

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij deze kerkdienst. Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 Stil gebed,"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij deze kerkdienst

2 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 Stil gebed, votum en groet Zingen psalm 42 : 1, 2 en 3 Tien geboden Zingen psalm 103 : 1 en 4 Gebed Bijbellezing Psalm 63 Zingen Evangelische Liedbundel 364 De kinderen kunnen naar de bijbelklas

3 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Preek (over het bidden) Zingen Evangelische Liedbundel 315 Gebeden De kinderen komen terug Toelichting deurcollecte voor de Evangelische Hogeschool in Amersfoort Twee collecten tijdens de dienst Zingen psalm 136 in wisselzang Zegen Deurcollecte

4

5 Spreuk van de week (Uit: Spreuken van koning Salomo 12 : 24) Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij.

6 Vandaag is er een deurcollecte voor de Evangelische Hogeschool Amersfoort. Student Dominik de Bruijne heeft op het mededelingenblad informatie verstrekt over de opleiding. Deze bijzondere hogeschool ontvangt geen subsidie, mede omdat het geen beroepsopleiding biedt. De EH is dus volledig afhankelijk van giften/collecten.

7 ZOA bestaat dit jaar 40 jaar. Doel: hulp verlenen aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Motivatie: gehoor willen geven aan Gods oproep de naaste in nood te helpen. Giro 550. WERELDDIACONAAT via onze diaconie: Giro 33.34.07 t.n.v. Diaconie CGK Utrecht-Centrum te Utrecht.

8 Welkom en mededelingen

9 Gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in 't stof aanbidden. God is in ons midden, laat nu alles zwijgen alles in ons voor Hem neigen. Wie de stem heft tot Hem sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

10 Gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, mijn gezicht tot U geheven. Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten zo gewillig zich ontsluiten, zo laat Gij zon van mij, in uw licht mij groeien voor U openbloeien.

11 Gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, afgezonderd in uw vrede. Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid schouwen mag in geest en waarheid. Heer laat mij even vrij als een ad’laar stijgen, zo word ik U eigen.

12 Gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, U ten heiligdom gegeven. Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, dat G’ in mij uw beeld moogt lezen. Waar ik ga, zit of sta, laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen.

13 Stil gebed Votum en groet

14 Psalm 42 : 1, 2 en 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

15 Psalm 42 : 1, 2 en 3 Tranen heb ik onder 't klagen tot mijn spijze dag en nacht als mijn haters honend vragen: "Waar is God dien gij verwacht?" Ik gedenk hoe ik vooraan in de reien op mocht gaan, om mijn dank Hem op te dragen in zijn Huis op hoogtijdagen.

16 Psalm 42 : 1, 2 en 3 Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, Hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven.

17 Tien geboden

18 Psalm 103 : 1 en 4 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

19 Psalm 103 : 1 en 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

20 Gebed

21 De lezing uit de Bijbel is Psalm 63 volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

22 Psalm 63 1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. 2 God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.

23 Psalm 63 3 In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. 4 Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. 5 U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. 6 Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

24 Psalm 63 7 Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. 8 U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels. 9 Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.

25 Psalm 63 10 Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan, 11 laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard. 12 Maar de koning zal zich verheugen in God, wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig, leugenaars wordt de mond gesnoerd.

26 Evangelische Liedbundel, lied 364 : 1, 2 en 3 Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam. Hoog verheven en vol van kracht, heerlijk is uw Naam. Jezus, heerlijk is uw Naam.

27 Evangelische Liedbundel, lied 364 : 1, 2 en 3 Heilig Lam van God, heilig Lam van God, dat de zonde der wereld droeg. Heilig Lam van God. Jezus, heilig Lam van God.

28 Evangelische Liedbundel, lied 364 : 1, 2 en 3 Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, alle macht en heerlijkheid, alle lof en eer. Jezus, waardig bent U, Heer.

29 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld uit Psalm 65 ‘U die ons bidden hoort’ (vers 3) en ‘U doet recht en redt ons (vers 6).

30 Preek naar aanleiding van Psalm 63: Omgang met God in gebed: een prachtige weg.

31 Evangelische Liedbundel, lied 315 U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God, in voor- of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel, en U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.

32 Gebeden

33 Als de kinderen terug zijn, wordt er gecollecteerd voor: 1.Onderlinge Bijstand & Advies. 2.(Singel)kerk. Straks is er een deurcollecte voor de Evangelische Hogeschool Amersfoort. Student Dominik de Bruijne zal nu een korte toelichting geven op het feit dat deze bijzondere hogeschool geen subsidie ontvangt en de EH dus volledig afhankelijk is van collecten en van (uw/jouw) giften.

34 Psalm 136 : 1, 2, 3, 6, 11, 12 en 13 Allen: Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

35 Psalm 136 : 1, 2, 3, 6, 11, 12 en 13 Mannen: Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer. Hij doet wondren, Hij alleen trouw door alle tijden heen.

36 Psalm 136 : 1, 2, 3, 6, 11, 12 en 13 Vrouwen: Looft Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand.

37 Psalm 136 : 1, 2, 3, 6, 11, 12 en 13 Allen: Die de grote Schelfzee spleet, Israël ontkomen deed. Looft den Heer, Hij gaat ons voor, Hij is trouw de eeuwen door.

38 Psalm 136 : 1, 2, 3, 6, 11, 12 en 13 Mannen: Looft den Heer, die in de nacht der verneedring aan ons dacht, die de tirannie verdrijft door zijn gunst die eeuwig blijft.

39 Psalm 136 : 1, 2, 3, 6, 11, 12 en 13 Vrouwen: Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

40 Psalm 136 : 1, 2, 3, 6, 11, 12 en 13 Allen: Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

41 Zegen, te beantwoorden met:

42 Nú: Deurcollecte voor de Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort. Vanmiddag: Kerkdienst om 17.00 uur; voorganger ds. H. de Bruijne; preek over het tiende gebod ‘Niet begeren’.


Download ppt "WELKOM bij deze kerkdienst. Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen gezang 323 : 1, 6, 7 en 8 Stil gebed,"

Verwante presentaties


Ads door Google