De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevindingen en verbeterpunten vertaald naar ontwikkelagenda en jaarplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevindingen en verbeterpunten vertaald naar ontwikkelagenda en jaarplan."— Transcript van de presentatie:

1 Bevindingen en verbeterpunten vertaald naar ontwikkelagenda en jaarplan

2 Eindoordeel Kwaliteit van onderwijs op Het Brederocollege is door het audit team beoordeeld als voldoende op basis van de beslisregels van de Inspectie van het Onderwijs

3 Context Afgelopen schooljaar heeft Brederocollege te maken gehad met: Grote groei leerlingen Verhoging van klassendeler Inkrimping personeelsbestand Hoog ziekteverzuim Verbouwing Verhuizing Diverse veranderingen in aansturing.

4 Samenvattend Beleid is over het algemeen goed op orde. Aandachtspunten zijn: Het ontbreekt aan een professionele schoolcultuur; met name: niet naleven van het beleid. Leerstofaanbod voor de kernvakken is onvoldoende

5 Verbeterpunten Professionele schoolcultuur: Naleven beleid: Opstellen borgingsagenda waarmee controle activiteiten worden uitgevoerd teneinde kwaliteitszorg te borgen Leerstofaanbod: per ommegaande nieuwe methodes aanschaffen in ieder geval voor de kernvakken.

6 Borgingsagenda aan de hand van de kwaliteitskaarten worden de verbeteractiviteiten opgesteld. Deze worden beschreven en geborgd in de ontwikkelagenda en jaarplan 2014-2015. In het schooljaar 2014-2015 wordt het schoolplan opgesteld waarin de vierjaarlijkse ontwikkelagenda verder wordt uitgewerkt voor 2015-2019

7 Indicator 2 Leerling zorg 2.1. Vaststellen ontwikkelingsperspectief 2.3. Analyse van de leeropbrengsten 2.7. Interne afstemming 2.8. Externe afstemming

8 activiteiten 2.1: KD binnen 6 weken 2.3: -3x groepsbespreking -stellen ambitieuze doelen & gedegen analyses -OGW en DDDD -evaluaties & evt. bijstellen data

9 Indicator 3 Leerstofaanbod 3.1. Cognitief 3.2. Leergebied overstijgend

10 activiteiten 3.1:-nieuwe methodes kernvakken aanschaffen en implementeren -nieuwe methodes Economie onderbouw en Duits aanschaffen en implementeren -leerstofjaarplanning per vakgebied en urentabel opstellen en evalueren 3.2:- Bestaande “Leefstijl” inzet aanpassen om leerlingen te begeleiden naar zelfreflectie

11 Indicator 5 Schoolklimaat 5.2. Veilige leer en werksituatie

12 activiteiten 5.2: - pestprotocol borgen in de school - leerling raad actieve rol geven, betrokkenheid van leerlingen stimuleren bij activiteiten -Mindequipment trainingen gehele personeel -aansturing vanuit CvB: groepsobservaties- groepsbesprekingen, inwerkprotocol nieuwe medewerkers, maatjeswerk/CC -structurele intervisiemomenten

13 Indicator 8 Kwaliteitszorg 8.7. Borging onderwijsleerproces

14 activiteiten 8.7:- klassenobservaties borgen; focus op kwaliteit van het onderwijsleerproces -screenen van alle KK en teamleden medeverantwoordelijk maken - keuze maken welke KK op jaarbasis worden gescreend: inplannen in meerjarencyclus(vierjaarlijkse ontwikkelagenda)

15 Indicator 9 Voorwaarden voor kwaliteitszorg 9.3. Professionele schoolcultuur

16 activiteiten 9.3:- focus op borgingsgebieden, naleven methodelijn leefstijl, klassenmanagement, onderwijstijd, registratieverzuim, DOT-COM, CvB cyclus -Studiedagen, focus op professionele leeromgeving -vaste intervisiemomenten, 6x pj per functiegroep, O gesprekken -borgingsagenda opstellen -deskundigheidsbevordering OGW

17 Positionering SWV Passend Onderwijs Activiteiten: -beleidsstuk pilot MHC/BS opgesteld en evaluatiemomenten ingepland -Het S.O.P. is beleidsrijker aangevuld -doelgroepen beleid: Profilering hoge kant VMBO en HAVO -samenwerking met vakdocenten HAVO


Download ppt "Bevindingen en verbeterpunten vertaald naar ontwikkelagenda en jaarplan."

Verwante presentaties


Ads door Google