De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AUDITRAPPORT BREDEROCOLLEGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "AUDITRAPPORT BREDEROCOLLEGE"— Transcript van de presentatie:

1 AUDITRAPPORT BREDEROCOLLEGE
Bevindingen en verbeterpunten vertaald naar ontwikkelagenda en jaarplan

2 Eindoordeel Kwaliteit van onderwijs op Het Brederocollege is door het audit team beoordeeld als voldoende op basis van de beslisregels van de Inspectie van het Onderwijs

3 Context Afgelopen schooljaar heeft Brederocollege te maken gehad met:
Grote groei leerlingen Verhoging van klassendeler Inkrimping personeelsbestand Hoog ziekteverzuim Verbouwing Verhuizing Diverse veranderingen in aansturing.

4 Samenvattend Beleid is over het algemeen goed op orde.
Aandachtspunten zijn: Het ontbreekt aan een professionele schoolcultuur; met name: niet naleven van het beleid. Leerstofaanbod voor de kernvakken is onvoldoende

5 Verbeterpunten Professionele schoolcultuur: Naleven beleid:
Opstellen borgingsagenda waarmee controle activiteiten worden uitgevoerd teneinde kwaliteitszorg te borgen Leerstofaanbod: per ommegaande nieuwe methodes aanschaffen in ieder geval voor de kernvakken.

6 Borgingsagenda aan de hand van de kwaliteitskaarten worden de verbeteractiviteiten opgesteld. Deze worden beschreven en geborgd in de ontwikkelagenda en jaarplan In het schooljaar wordt het schoolplan opgesteld waarin de vierjaarlijkse ontwikkelagenda verder wordt uitgewerkt voor

7 Indicator 2 Leerling zorg 2.1. Vaststellen ontwikkelingsperspectief
2.3. Analyse van de leeropbrengsten 2.7. Interne afstemming 2.8. Externe afstemming

8 activiteiten 2.1: KD binnen 6 weken 2.3: -3x groepsbespreking -stellen ambitieuze doelen & gedegen analyses -OGW en DDDD -evaluaties & evt. bijstellen data

9 Indicator 3 Leerstofaanbod 3.1. Cognitief 3.2. Leergebied overstijgend

10 activiteiten 3.1: -nieuwe methodes kernvakken aanschaffen en implementeren -nieuwe methodes Economie onderbouw en Duits aanschaffen en implementeren -leerstofjaarplanning per vakgebied en urentabel opstellen en evalueren 3.2: - Bestaande “Leefstijl” inzet aanpassen om leerlingen te begeleiden naar zelfreflectie

11 Indicator 5 Schoolklimaat 5.2. Veilige leer en werksituatie

12 activiteiten 5.2: - pestprotocol borgen in de school - leerling raad actieve rol geven, betrokkenheid van leerlingen stimuleren bij activiteiten -Mindequipment trainingen gehele personeel -aansturing vanuit CvB: groepsobservaties- groepsbesprekingen, inwerkprotocol nieuwe medewerkers, maatjeswerk/CC -structurele intervisiemomenten

13 Indicator 8 Kwaliteitszorg 8.7. Borging onderwijsleerproces

14 activiteiten 8.7: - klassenobservaties borgen; focus op kwaliteit van het onderwijsleerproces -screenen van alle KK en teamleden medeverantwoordelijk maken - keuze maken welke KK op jaarbasis worden gescreend: inplannen in meerjarencyclus(vierjaarlijkse ontwikkelagenda)

15 Indicator 9 Voorwaarden voor kwaliteitszorg
9.3. Professionele schoolcultuur

16 activiteiten 9.3: - focus op borgingsgebieden, naleven methodelijn leefstijl, klassenmanagement, onderwijstijd, registratieverzuim, DOT-COM, CvB cyclus -Studiedagen, focus op professionele leeromgeving -vaste intervisiemomenten, 6x pj per functiegroep, O gesprekken -borgingsagenda opstellen -deskundigheidsbevordering OGW

17 Positionering SWV Passend Onderwijs Activiteiten:
-beleidsstuk pilot MHC/BS opgesteld en evaluatiemomenten ingepland -Het S.O.P. is beleidsrijker aangevuld -doelgroepen beleid: Profilering hoge kant VMBO en HAVO -samenwerking met vakdocenten HAVO


Download ppt "AUDITRAPPORT BREDEROCOLLEGE"

Verwante presentaties


Ads door Google