De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management MBA oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management MBA oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management MBA oktober 2009

2 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Jaarrekening Gebouwen Machines Immat Vaste Activa (Goodwill) Grondstoffen Producten Debiteuren Bank kortere termijn / meer liquide Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Langl.leningen Kortl. leningen Crediteuren Winst afgelopen jr kortere termijn opeisbaar Balans Kosten (+) Omzet (-) Resultaatrekening Passiva / Financiering (-) =Winst afgelopen jr Activa / Bezit (+) + Toelichtingen

3 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Opzet W&V-rekening Netto Omzet (ofwel incl. korting) -/- kosten van de verkopen = contributie marge -/- verkoop en beheerskosten -/- afschr. vaste activatotale bedrijfskosten -/- afschr. immateriële activa -/- overige kosten = bedrijfsresultaat -/- interest -/- overige baten en lasten = winst voor belastingen -/- belastingen = netto winst

4 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) netto winst + afschr. vaste activa + afschr. immateriële activa Δ werkkapitaal (en voorzieningen) +/- betalingsmoment en boekingsmoment = kasstroom uit bedrijfsactiviteiten +/- (des)investeringen +/- financiering (vooral opname/aflossing leningen) +/- naar/van aandeelhouder = verandering liquide middelen Kasstroomoverzicht

5 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Financiële Verslag van een Onderneming Jaarrekening (Balans, V&W, toelichtingen) * (denk aan deelnemingen, waarderingsgrondslagen (going concern), off-balance sheet) Jaarverslag v/h Bestuur, daarin moet: * onderzoek en ontwikkeling * betekenisvolle zaken na jaareinde * toekomstparagraaf Overige gegevens * winstbestemming * bijzondere statutaire zeggenschapsrechten * gebeurtenissen na balansdatum * accountantsverklaring

6 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Boekhoud principes true / fair / volledig / begrijpelijk / voorzichtig / vergelijkbaar voorzichtingheids/realisatie-beginsel (boek verlies zodra verwacht; winst pas als gerealiseerd (=gefactureerd)) materialiteit : bijv. 5% van balans of 10% van balanspost volledigheid / juistheid (door positieve en negatieve controle) vergelijkbaarheid in tijd en tussen gelijke zaken matching principle - toerekenen aan periode (accrual accounting i.t.t. kasstelsel) kosten/baten ≠ uitgaven/inkomsten continuïteit (of liquidatiewaarden) bestendige gedragslijn (als veranderingen, dan vergelijkende cijfers ook aanpassen) historische kostprijs (i.t.t. vervangingswaarde) - ooit opgeofferde waarde leidt IFRS: meer transparantie en meer marktwaarde

7 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Ratio’s omloopsnelheid van * omzet of vermogen (omzet/gem. vermogen) * voorraad (omzet/voorraad), crediteuren, debiteuren, etc gem. termijn * debiteuren (360/omloopsnelheid), crediteuren, voorraad etc. solvabiliteit (bijv.: debt ratio: vreemd/totaal vermogen activa) liquiditeit (current ratio: vlottende activa / korte schulden, quick- of -ratio is excl. voorraden) maar ook: * kort/lang vermogen; cash-flow/investeringen, vlottend bezit/vlottende financiering, rente dekking, hefboom * arbeidsproductiviteit…….. Speel/Werk met wat achter de cijfers zit; beoordeel geen ratio’s

8 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Dupont schema ROI Efficiëntie totaal vermogen netto omzet netto omzet bedrijfs- resultaat kostprijs omzet netto omzet duurzame activa vlottende activa liquide middelen debiteuren voorraden overige kosten excl. rente afschrij- vingen lonen en salarissen grondstof verbruik producti- viteit = Omloopsnelheid v/h vermogen = Bruto marge = Rentabiliteit v/h vermogen x : : _ + + + + + +

9 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Tijdswaarde Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,61 één gulden op de bank tegen 10% waarde nu van 1,61 inkomsten over 5 jaar

10 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) En wat zijn 5 inkomsten nu waard? Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 ?

11 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) - Investeringsanalyse - de financiële paragraaf Base case en de Netto Contante Waarde Verder: risico’s down/up-ward scenario’s (sensitivities: markt, technologie, milieu…) alleen verschillen t.o.v. base case flexibiliteit en robuustheid onderbouwing Niet financiële aspecten zijn de hoofdmoot

12 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Details in de berekening WACC (Weighted Average Cost of Capital) =solv x EV% + (1-solv) x (1-tax%) x VV% IRR en pay-back NCW = Σ ∞ t=0 CF t (1+WACC) t

13 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Beheersing projecten Doorlooptijd Budget Kwaliteit werk Kritisch pad Kosten Functie eisen De beperkingen De bedreigingen

14 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Voorbeeldrapportage investeringsproject KostenVerplich- tingen Schatting Eindkstn SomBudget Kost a Kost b Kost c Totaal Work Done

15 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Crisismanagement (1) situatie: (en maatregelen) distressed: stabilisatie en overleven stressed: ‘in control’ blijven over de strategie at risk: voorbereiden op een recessie robust: benutten van kansen

16 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Crisismanagement (2) waak voor struisvogelgedrag focus op cashflow terugbrengen activiteiten (krijg overzicht; verwijder risico’s) informeer stakeholders goed en op eigen initiatief overweeg extern professioneel advies/steun (staat krachtig naar stakeholders) focus op optie 1, optie 2 en optie 3 (quick cash wins; structurele veranderingen; stabiliseren)

17 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) signalen omzet neemt af deb toe cred toe, omzet af voorraden toe e.d.

18 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Recessie management weet dat de klant verandert (soms raar: geen vakantie dus luxe fiets; niet uit dus duur thuis; functionaliteit ipv merk) doe daar wat mee gebruik de recessie voor grote veranderingen (change management needs a burning house)... en voor het kappen van dood hout zet je klaar voor de groei na de recessie

19 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Planningscyclus Ondernemingsplan Managementinformatie Prestatie- indicatoren Financiële informatie Ad hoc rapportage Jaarplan Begroting Budget Management- contracten Plannen (jaarlijks) Budgetteren (jaarlijks) Rapporteren (maandelijks) Actie en/of aanpassen (voortgangsbespreking per kwartaal) Investeringsplan Project portfolio Project Plan/budget

20 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Plannen (Budgetteren) DOELEN Missie Strategie Meerjarenplan Jaarplan Algemeen Per Functie (proces / land…) Per AfdelingPer Persoon ITHRMFIN Projectie V&W (≈budget) Balans Liquiditeit Visie / scenario’s inbrengen

21 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Budgetteren Onderzoek 2005: 66 organisaties in NL doel: control (71%), planvorming (52%), realisatie strategie (50%) methode: eigenlijk: 43% incremental; 25% zero based; 25% activity based (5% gebruikt geen budget) formeel: 45% activity based; 7% BeyondB; 3% Zero based kost 360 euro / mln omzet (tendens: 2002>2005: het wordt meer door complexere organisaties en roep om transparantie) gemiddeld 3 à 4 maanden (50% data collectie) 0-500FTE: 75% 500 FTE: 55%>200 werkdagen best practice 91 ‘line items’; gemiddeld 191 gevoelde nadelen beperkte relatie met langetermijnstrategie (63%) tijdrovend (53%) geen continu proces (32%) resultaten snel achterhaald (29%) proces leidt tot overvragen (23%)


Download ppt "Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management MBA oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google