De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 12 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 12 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 12 december 2013

2 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de plaats van zorgaanbieders in de wijkteams de ontwikkeling van nieuwe wijkteams en de vragen waarop we antwoorden zoeken

3 De beweging…

4 Leidende principes … 1. veiligheid van het kind staat voorop 2. één gezin, één plan, zoveel mogelijk één gezicht en vraaggericht 3. versterken eigen kracht en de generalistische professional als coach 4. vroeginterventie en preventie voorop 5. cliëntvraag is leidend bij het inrichten van de zorg (en dus niet het aanbod van een zorgaanbieder) 6. zo min mogelijk doorverwijzen 7. betrekken en benutten van de sociale basisvoorzieningen

5 Proeftuinen/ wijkteams Kosten?? Baten?? Specialisme?? …….identiteit?? Doe je mee??

6 Lokale basis (zorg) infrastructuur algemene voorzieningen en vindplaatsen: scholen, kinderopvang, welzijnsinstellingen, sportvereniging, huisartsen, GGD, kerken, steunpunt huiselijk geweld, vrijwilligers in georganiseerd verband, Stips Wijkteam (s) differentiatie eventueel op basis van populatie en zorgvraag Burgerkracht (civil society) Familie, vrienden, gezin, buurt, kerken, vrijwilligers Digitalisering Digitaal loket (informatie, advies, vraagverheldering, signalering, doorverwijzen), beheer eigen dossier, platform voor klachtafhandeling Specialistische zorg residentieel, JB/JR, Fakt-teams, MST, GGZbehandelingen

7 2a. direct huisbezoek BRD Wat is er nu aan de hand? Wat kunnen we nu betekenen? Wat zullen we nu afspreken? (formulier invullen, mapje aanmaken) Antwoord:combinatie van professionaliteit en creativiteit Verwijzers: Scholen Huisartsen JGZ Stadsring51 Buurtagent Leerplicht Welzijnswerk Kerk Voedselbank KDV/BSO+ CJG Ravelijn Ziekenhuis Etc. 3. één plan 4. coachings- traject 1. telefoon/email 5b. nazorg 2c. collega’s gaan ernaar toe SPOED: AMK SAVE Huisarts  Riagg Crisisopvang Psychiatrie Geweld/ dreiging gevaar Werken in duo’s: inschatten veiligheid (taxatie instrument) kennis en kwaliteiten koppelen tbv ontwikkeling tot brede generalist en tbv cliënt: sneller en meer invalshoeken Inventariseren: ZRM scoren zorgen en krachten per leefgebied ZRM (VERVE model) hoe? Doelen? Wie doet wat? Vastleggen: hoe? (format gezinsplan) Resultaat = GezinsPlan van Aanpak Doen wat nodig is: Netwerk versterken Eigen kracht specialisten inschakelen voor advies of interventies Afstemming nulde lijn: goodwill en gezamenlijke zorg Casusbespreking intern na 1 e hb, na 6 weken en voor afsluiting JGTS Riagg De WaagMEE SPV (Ellis)Trajectum Rading 2e schil specialistische expertise Zandbergen (Tussen) evaluatie Inschakelen netwerk e/o 0 e lijn; wat-als kaart 5a. preventie Opgelost/ hanteerbaar Evalueren eigen handelen en leren! Evalueren bij cliënt (format vragenlijst) Terugkoppelen naar verwijzer Evalueren eigen handelen en leren! Evalueren bij cliënt (format vragenlijst) Terugkoppelen naar verwijzer 2b. inbreng team Hoe benutten we deze expertise effectief? In detail … Versie nov 2013

8 Praktijk Amersfoort (JGTS en wijkteamKK) Generalist In het team, maar geen generalist Vaste afstemming Linking pin kennis

9 Ontwikkelvragen Drie categorieën vragen: 1.schaalgrootte: wat kan het bereik van een wijkteam zijn (aantal huishoudens) en van welke criteria is dat afhankelijk (inkomensniveau, opleidingsniveau vd wijk, leeftijd, historisch zorggebruik, ????)? 2. Wat zijn de grenzen? 3. Aansluiting op zorg die niet in het wijkteam zit (persoonlijke verzorging, specialistische zorg, regionaal of stedelijk georganiseerd, etc) welzijn Specialistische zorg Langdur ige zorg Intensieve zorg Bestaat de generalist?

10 Functies van de wijkteams: a. beslissen over de toegang tot „specialistische of specifieke ‟ (gemeentelijk gefinancierde) voorzieningen, behalve voor inkomensvoorzieningen en arbeidstoeleiding b. toeleiden (wegwijzen) naar de basis(zorg)infrastructuur c. voeren van regie i.k.v. één huishouden, één plan, één regisseur (aanspreekpunt) d. vraag verhelderen e. versterken eigen kracht f. uitvoeren van ambulante zorg en ondersteuning op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en sociale zekerheid g. signaleren

11 Wat we al weten…

12


Download ppt "Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 12 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google