De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting banenplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting banenplan"— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting 7.500-banenplan
Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers Banenafspraak Sociaal Akkoord plaatsen in 2026, in 2015 Quotum: bepaald %* van het medewerkersbestand dient uit mensen met een arbeidsbeperking te bestaan (heffing) Indien niet gerealiseerd Om dit te realiseren Om dit te voorkomen Werkgevers gaan inclusief 7.500-banenplan * Het % wordt op een nader moment vastgesteld, afhankelijk van het aantal gerealiseerde plaatsen op de datum dat de quotumregeling mogelijk in werking treedt

2 Participatiewet De Participatiewet per 1 januari 2015 betekent:
één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt samenvoeging WWB, Wsw en de toekomstige Wajongers grotere groep van mensen met een arbeidsbeperking die naar vermogen dienen te werken bij reguliere werkgevers, dus grotere rol voor werkgevers ondersteuning door diverse instrumenten baanafspraak en quotum als stok achter de deur op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer Doel: Meer participatie op de arbeidsmarkt en minder uitkeringsafhankelijkheid

3 Samenvoeging WWB, Wsw, Wajong
Het betreft een deel van de Wajong Doelgroep Pwet? Wajong-indicatie tot Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Nee; behoud Wajong-indicatie Met arbeidsvermogen Wajong-indicatie vanaf Nee; krijgen Wajong-indicatie Ja

4 Doelgroep Pwet Loonwaarde >100% Wajong WWB Loonwaarde 80%-100% Wsw

5 Sociaal akkoord - afspraken
macroafspraak plaatsingen bij private werkgevers plaatsingen bij publieke werkgevers plaatsingen in 2026 eind 2015 eerste peiling aantal plaatsingen nulmeting verankerd in wetsvoorstel en Participatiewet Alleen als we als werkgevers gezamenlijk de schouders eronder zetten, kunnen we voldoende ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking en voorkomen we een eenzijdig opgelegd quotum.

6 Quotumheffing stok achter de deur voor realiseren baanafspraak
mogelijke inwerkingtreding in 2017 afhankelijk van realisatie baanafspraak bepaald % van het medewerkersbestand dient uit mensen met een arbeidsbeperking te bestaan organisatie > 25 medewerkers heffing voor elke ontbrekende werkplaats (ca. € 5.000) +/- 5% van het medewerkersbestand van bedrijven met meer dan 25 medewerkers dient uit mensen met een arbeidsbeperking te bestaan Voor elke werkplaats voor arbeidsgehandicapten die ontbreekt, wordt een boete van €5.000 opgelegd (dit is een indicatie, wettelijk nog niet vastgesteld) In concept wetsvoorstel is opgenomen dat ingeleend personeel meetelt bij de opdrachtgever op voorwaarde van een werkbaar administratief systeem.

7 Quotumwet, waarom niet? werkt stigmatiserend
levert heffingen op indien niet gerealiseerd is een negatieve financiële prikkel laat weinig ruimte voor beleidsvrijheid kent geen vrijwillig karakter

8 Baanafspraak vs quotum
Baanafspraak Quotum Niveau waarop gekeken wordt of er voldoende banen worden gecreëerd Macro / Landelijk Per individuele werkgever Van toepassing op Alle werkgevers Werkgevers ≥ 25 mdw Aantallen banen voor mensen met een beperking Markt: banen tot 2026, in 2015 Overheid: banen tot 2026, in 2015 Nader te bepalen % van het totaal aantal verloonde uren bij een werkgever Wat wordt gemeten? Alle extra banen vanaf volgens afgesproken schema Alle banen die een individuele werkgever heeft Indien niet gerealiseerd? Inwerktreding van het quotum Financiële heffing van euro per niet vervulde plek

9 We moeten actie ondernemen!
u geeft invulling aan uw maatschappelijke betrokkenheid uw werknemers ervaren dit als positief u loopt vooruit op de krapte op de arbeidsmarkt u vindt ook voor eenvoudig repetitief werk gemotiveerde werknemers u vergroot uw innovatiekracht en marktaandeel u levert een bijdrage aan het naken van de afspraken uit het Sociaal akkoord u levert een bijdrage aan het voorkomen van de Quotumwet u komt uw cao-afspraken na

10 In plaats van niks doen…

11 Banenafspraak- aantallen
eerste meetmoment! Aantallen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Struct Overheid* 3.0 6.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 Markt 6.0 14.0 23.0 31.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Tabel: aantal te realiseren banen voor beoordeling realiseren baanafspraak (x1000). *Rijk, gemeenten, provincies, onderwijs Vanaf geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl

12 Banenafspraak - aantallen
6.000 Vanaf geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl

13 Banenafspraak - aantallen
( ) 14.000 Vanaf geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl

14 Banenafspraak - aantallen
( ) 23.000 Vanaf geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl

15 Banenafspraak - aantallen
Vanaf geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl

16 Hoeveel mensen eind 2015? Sociaal akkoord (april 2013) 7.500 plaatsen
Daarom biedt AWVN op 8 oktober 2013 tijdens haar jaarcongres mede namens De Normaalste Zaak aan minister Asscher aan om uiterlijk eind banen te realiseren. Herfstakkoord (oktober 2013) plaatsen 6e nota van wijziging plaatsen Participatiewet (februari 2014) AWVN blijft inzetten op banen eind 2015 Aantallen baanafspraak (aantallen in duizenden) 2015 2016 2017 2026 1. Extra plaatsen bij particuliere werkgevers 6.0 8.0 9.0 2. Cumulatief extra plaatsen bij particuliere werkgevers 14.0 23.0 100.0

17 Wie telt mee? I Doelgroep Mensen die duurzaam niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, Wsw-ers en Wajongers Beoordeling of iemand tot de doelgroep behoort door UWV of op basis van Wsw of Wajong status Prioriteit Wajongers en mensen op Wsw-wachtlijst in Doelgroepregister UWV zorgt voor een doelgroepregister waarin de mensen komen te staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren. Werkgevers kunnen het UWV vragen of iemand tot de doelgroep behoort.

18 Wie telt mee? II Geen doelgroep, behalve Wajong Loonwaarde >100%
Participatiewet Loonwaarde >100% Geen doelgroep, behalve Wajong Doelgroep garantiebanen en arbeidsquotum Loonwaarde 80%-100% Doelgroep, maar geen prioriteit Loonwaarde 20% - 80% (Wajongers en mensen met een arbeidsbeperking op de Wsw wachtlijst) Prioriteit Loonwaarde < 20% Beschut werk Duurzaam arbeidsongeschikt

19 Wie telt mee? III AWVN pleit voor een volledig inclusieve arbeidsmarkt
Daarom pleiten wij voor een zo breed mogelijke doelgroep, inclusief: niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) met een arbeidsbeperking mensen met een arbeidsbeperking uit de WIA, WW en WAO mensen met een arbeidsbeperking met een loonwaarde op of boven het WML

20 Waar moet ik dan aan denken? I
Kenmerken van de doelgroep naar diagnose Bron: UWV-SBK Comorbiditeit 50% Multi-problematiek Overige ontwikkel- stoornissen 5% Psychiatrische ziektebeelden 19% Verstandelijke beperkingen 39% Fysieke beperkingen 14% Autistisch Spectrum Stoornis 16% ADHD 7%

21 Waar moet ik dan aan denken?II
Kenmerken van de huidige Wajong doelgroep grootste groep: verstandelijke beperking (37%) kleinste groep: somatische aandoening (13%) lager opgeleid 37% speciaal onderwijs (vso of praktijkschool) 10% lbo/vmbo/mavo 34% roc/mbo 5% havo/vwo 14% hbo/wo Bron: VNG

22 Wat is een baan? het aantal verloonde uren dat personen uit de doelgroep gemiddeld werken, wordt geteld als één baan;. een baan = 25 uur per week; kleinere banen tellen naar evenredigheid van het aantal uren mee; elke plaatsing telt dus! let op; een uitdiensttreding van een medewerker met een arbeidsbeperking dient de vrijgekomen plek opnieuw ingevuld te worden door een medewerker met een beperking.

23 Wat zijn mogelijkheden?
Mensen met een arbeidsbeperking op reguliere functie in eigen organisatie V Mensen met een arbeidsbeperking op aangepaste reguliere functie in eigen organisatie Mensen met een arbeidsbeperking op nieuwe functie met passende taken uit reeds bestaande functie in eigen organisatie Mensen met een arbeidsbeperking op geheel nieuw gecreëerde functie in eigen organisatie Deel van het werk uitbesteden aan SW-bedrijf of aan een bedrijf dat werkt met mensen met een arbeidsbeperking X Mensen met een arbeidsbeperking detacheren vanuit een SW-bedrijf Mensen met een arbeidsbeperking inhuren via een uitzendbureau Er bestaat een verschil tussen micro en macro waar het gaat of een plek meetelt. Bijvoorbeeld bij uitbesteding aan een bedrijf dat werkt met mensen met ene arbeidsbeperking. Op microniveau (dus voor het bedrijf dat het werk uitbesteed) telt het niet mee. Maar macro (daaronder valt dus ook het bedrijf waaraan het werk wordt uitbesteed) telt het weer wel mee. . Let op: voor de baanafspraak telt elke gerealiseerde plaatsing. In geval van de quotum telt uitbesteed werk mee bij de werkgever waar de medewerkers formeel in dienst zijn.

24 Wat zijn mogelijkheden?

25 Succesfactoren commitment van directie/MT sponsor op directieniveau
bereidheid tot investeren in begeleiding win-winsituatie voor beide partijen match tussen type organisatie en type medewerker met een arbeidsbeperking 100% acceptatie door de werknemers binnen het bedrijf aanpassing van werkproces aan de werknemer management met levenservaring en sensitiviteit

26 Welke werkplekken heb ik?
Zijn er openstaande vacatures in uw organisatie die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking? Zijn er werkplekken in uw organisatie die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking? Bestaande functies, niet aangepast Bestaande functies, aangepast voor mensen met een beperking (functiecreatie op individueel niveau) Nieuw gecreëerde functies, een verzameling van taken uit bestaande functies (functiecreatie) Nieuw gecreëerde functies, met nieuwe taken (structurele functiecreatie) Uw AWVN-adviseur voert kosteloos een inventarisatie en quickscan uit

27 Hoe creëer ik werkplekken?
Functiecreatie: complexe taken scheiden van de eenvoudigere taken in een functie Functiecreatie op individueel niveau ook wel jobcarving of functiedifferentiatie genoemd Uitgangspunt: medewerker met een arbeidsbeperking Structurele functiecreatie Uitgangspunt: bedrijfsprocessen 1. maakt het mogelijk een functie (geschikt) te maken, zodat iemand met een arbeidsbeperking deze kan uitvoeren 2. Creeren van nieuwe functie

28 Waar haal ik kandidaten vandaan?
Reguliere arbeidsbemiddelaar Werkbedrijven (regionaal) UWV (nationaal/regionaal) Locus (nationaal) SW-bedrijven (regionaal) Gemeenten (regionaal) Uitzendbureaus (nationaal/regionaal/gespecialiseerd) Re-integratiebureaus (nationaal/regionaal/gespecialiseerd) CV / vacaturebanken (bijvoorbeeld Werk.nl of “wij zijn de oplossing”)

29 Hoe ga ik belonen? Is de medewerker zelfstandig in staat het Wettelijk Minimumloon te verdienen? NEE Aandachtspunten Vaststelling van de loonwaarde door UWV Salarisschalen op WML niveau De overheid ondersteunt door loonkostensubsidie of loondispensatie JA Aandachtspunten: Is er sprake van productiviteitsverlies? Juiste inschaling in de salarisstructuur Uitzoeken van de inschalingsmogelijkheden Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het document van Neeltje Huvenaars (Raad en Respons).

30 Welke ondersteuning kan ik krijgen? Doelgroep Pwet
loonkostensubsidie vaste contactpersoon jobcoaching ondersteuning bij (groeps)detachering expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving proefplaatsingen van max. 3 maanden (kosten) werkplekaanpassing no-riskpolis voor uitval wegens ziekte continuering van de faciliteiten wanneer de geplaatste werknemer verhuist Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het vormgeven van de ondersteuning. Deze kan dus per gemeente verschillen.

31 Welke ondersteuning kan ik krijgen? Doelgroep Wajong
Wajong = Voorzieningen vanuit UWV ipv gemeenten loondispensatie jobcoaching proefplaatsing (kosten) werkplekaanpassing no-riskpolis voor uitval wegens ziekte mobiliteitsbonus (premiekorting)

32 Werkgevers gaan inclusief
Via drie pilots werken we gezamenlijk toe naar een inclusieve arbeidsmarkt en versterken we de werkgevers 1 Opstellen business case vanuit vier perspectieven Het programma werkgevers gaan inclusief helpt werkgevers bij het realiseren van arbeidsplaatsen tot eind 2015 via o.a. het aanbieden van een kosteloos adviestraject aan bedrijven met minimaal 250 werknemers. 2 Realiseren arbeidsplaatsen 3 Ontwikkelen regelluw kader voor werkgevers

33 Pilot 2: 7.500 banen Hoe? online omgeving
ondersteunen brancheverenigingen kosteloos adviestraject Werkgevers gaan inclusief De online leeromgeving: Iedereen die mee wilt doen meldt zich aan Tellen van plaatsingen ambitieformulering Monitoren problemen die werkgevers ervaren (melden en terugkoppeling)

34 Online omgeving werkgeversgaaninclusief.nl
iedereen kan hieraan meedoen, graag zelfs kennisontwikkeling kennisdeling tellen arbeidsplaatsen terugkoppelen voortgang in Den Haag

35 Adviestraject - vier stappen
1. Motivatie 2. Mogelijkheden (quickscan) 3. Ambitie (business case) 4. Realisatie

36 Adviestraject

37 Adviestraject - kosteloos maar niet vrijblijvend
Inzet werkgevers: investeren van tijd en energie in het interne proces commitment om serieus te kijken naar de mogelijkheden om aan het eind van het traject een serieuze ambitie te formuleren om kennis en ervaring te delen met andere werkgevers om plaatsingen van 2013 tot en met 2015 te melden

38 Stap 1 Adviestraject Gespreksonderwerpen
welke ervaring heeft uw organisatie al met inzet van mensen met een arbeidsbeperking? welke waarde kan de (verdere) inzet van mensen met een arbeidsbeperking voor uw organisatie hebben? welk draagvlak en welke afspraken in en om de organisatie bestaan er al? Stap 1 Adviestraject 1. Motivatie Resultaat Goede basis om het vervolgtraject intern te bespreken en daarover te besluiten Een overzicht van de door u aan te leveren informatie voor de quickscan

39 Met behulp van de quickscan inventariseert de adviseur welke mogelijkheden uw organisatie heeft met betrekking tot de inzet in reguliere functies functiecreatie (taken die eventueel geclusterd kunnen worden in nieuwe functies) de inkoop van arbeidsintensieve diensten Stap 2 Adviestraject 2. Mogelijkheden Resultaat Quickscan; een rapportage met een indicatie van inzetmogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking Een basis om te besluiten over mogelijke inzet van mensen met een arbeidsbeperking en om deze inzet verder praktisch uit te werken in een business case. de inkoop van arbeidsintensieve diensten om te komen tot verdere inzet van mensen met een arbeidsbeperking.

40 In uw business case wordt de mogelijke inzet van mensen met een arbeidsbeperking verder uitgewerkt tot een voorstel waarbij de verschillende consequenties in kaart zijn gebracht vanuit financieel, organisatorisch, begeleidings- en waardeperspectief. Op basis van uw business case formuleert uw organisatie intern een ambitie voor wat betreft de aantallen mensen met een arbeidsbeperking die kunnen instromen en neemt uw organisatie hierover de benodigde besluiten. Stap 3 Adviestraject 3. Ambitie Resultaat Een business case met een indicatie van de waarde, kosten en consequenties Vastgestelde ambitie omtrent de mogelijkheden en aantallen voor mensen met een arbeidsbeperking binnen uw organisatie

41 Stap 4 Adviestraject 4. Realisatie
Na uw ambitieformulering kunt u daadwerkelijk aan de slag met het plaatsen van mensen met een beperking Stap 4 Adviestraject 4. Realisatie Daadwerkelijke kansen voor mensen met een beperking

42 Wat kunt u nog meer van ons verwachten?
stimuleren van beweging in het hele veld (vakbonden, werkgevers, publieke en private aanbieders) vaststellen van knelpunten voor werkgevers vertegenwoordigen van uw belangen in Den Haag doelgroependiscussie verminderen regels oplossen knelpunten

43 Doe mee, meld u aan! 1 Neem deel aan de online community Ondersteuning, kennisdeling en netwerken Schrijf u in voor het kosteloze adviestraject Stuur een naar Wordt partner van De Normaalste Zaak 2 3


Download ppt "Samenvatting banenplan"

Verwante presentaties


Ads door Google