De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

/ i Inleiding recht natuurlijke personen/rechtspersonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "/ i Inleiding recht natuurlijke personen/rechtspersonen"— Transcript van de presentatie:

1 / i Inleiding recht natuurlijke personen/rechtspersonen

2 Rechtssubject: Alle mensen zijn rechtssubject.
D.w.z. dragers van rechten en plichten. B.w noemt deze: natuurlijke personen. Mensen dus die deelnemen a/h recht!! Organisaties noemen we:Rechtspersonen

3 Schema: Natuurlijke personen publiekrechtelijk rechtssubject
Rijk,provincie, gemeente rechtspersoon Privaatrechtelijk Vereniging,nv,bv

4 De rechtspersoon: Publiekrechtelijke Privaatrechtelijke
‘leven’begint en eindigt d.m.v. een juridische handeling….. Rechtspersoon heeft uitsluitend vermogensrechtelijke betrekkingen.

5 Natuurlijke personen. Begrippen:
Handelingsbe- kwaamheid. Handelingsbevoegd- heid. Curatele Bewind mentorschap

6 aantekeningen

7 Handelingsonbekwaam:
Minderjarige heeft toestemming ouders nodig voor het sluiten van overeenkomsten. Ouders kunnen rechter verzoeken de overeenkomst te vernietigen. Vernietigen=een overeenkomst achteraf ongedaan maken.

8 Curatele: Gericht op totale handelingsonbekwaamheid
Verst.gehandicapten / psych.patienten Curator=familielid/vriend/echtgeno(o)te

9 Bewind: Een deel van het vermogen wordt onder bewind gesteld
Hoog bejaarde bijv.

10 Mentorschap: Gericht op persoonlijke belangen
Gaat over verzorging,verpleging,opname in tehuis. V.b langdurige coma-patienten,dementie,verst.gehandicapten Via kantonrechter.

11 Handelingsonbevoegdheid:
Bepaald overeenkomsten mag men niet sluiten. V.b vrouw heeft toestemming nodig van man voor verkoop huis. Notaris->vermenging van belangen Nietig= overeenkomst is direct ongeldig Vernietigbaar=geldige overeenkomst die later ongedaan gemaakt kan worden

12

13 Ouderlijk gezag / voogdij
samen Getrouwde ouders Ouderlijk gezag Samenwonende ouders Samen-na reg Vrouw alleen Gescheiden ouders gezag Samen Of 1-ouder 1 ouder overleden voogdij De andere alleen Ongeh.niet Samenwonende vrouw Vrouw alleen

14 erfrecht Hoofdlijnen: Bezittingen en schulden
Echtgenoot / geregistreerde partner hebben dezelfde rechten Wettelijk erfrecht Testamentair erfrecht

15 erfrecht Geen testament: Wet bepaalt de nalatenschap 4 groepen

16 erfrecht Testamentair erfrecht
Doorbreken van regels van het wettelijk erfrecht. Akte via een notaris Erflater geeft aan wat er met zijn nalatenschap moet gebeuren

17 erfrecht Kinderen hebben altijd recht op een deel van de erfenis:
Zgn. Legitieme portie Het is de helft van het wettelijk erfdeel

18

19

20 indeling Burgerlijk recht: Personen en familierecht
Rechtspersonenrecht vermogensrecht

21 Vermogensrecht 1 (inleiding goederenrecht)
Dit is het recht dat regels geeft over de verhouding tussen Mensen en Goederen. Het beschrijft alle rechten waaruit een vermogen kan zijn opgebouwd: v.b recht v.eigendom,recht v.hypotheek…. Onderdeel van het Privaatrecht. Begrip Vermogen in het recht: bezittingen+schulden! Bezittingen +schuldvorderingen->Goederen. Vermogensrecht bestaat uit 2 delen: Het goederenrecht Het verbintenissenrecht Typerend: op geld waardeerbare rechten!!!!!

22 Vermogensrecht 2 goederen vermogensrecht schulden

23 vermogensrecht3 roerend zaken onroerend goederen absoluut
Vermogensrechten (Geldvordering) relatief

24 Vermogensrecht 4 goederen eigendomsrecht absolouut Octrooi
Auteursrecht merkenrecht Voortbrengselen Manselijke geest

25 Vermogensrecht 5 Vruchtgebruik Erfdienstbaarheid Erfpacht Opstal
Appartements- recht Genotsrechten gebruikersrechten Beperkte rechten Pandrecht hypotheekrecht zekerheidsrechten

26 Begrippen blok 12 Registergoederen Niet-registergoederen Vermogen
Vermogensrechten Het vermogensrecht Absolute rechten Relatieve rechten Goederen Zaken Rechten Registergoederen Niet-registergoederen

27 Indeling absolute rechten:
Absolute rechten kunnen worden ingedeeld in: Zakelijke en overige rechten Volledige en beperkte rechten Zekerheids-en genotsrechten(gebruiksrechten)

28 Eigendom/bezit/houderschap
Eigendom=meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Het wordt beperkt door: Beperkte rechten Wettelijke voorschriften Regels ongeschreven recht

29

30 Bezitter: Is degene die een goed houdt voor zichzelf
Houder : is degene die een goed in zijn macht heeft en een ander als bezitter erkent

31 eigendom Eigendom / eigenaar Geven volledige zeggenschap aan
Eigendomsrecht is een zakelijk recht dus op tastbare voorwerpen

32 Beperkingen eigendomsrecht:
Rechten van een ander De wet Misbruik van recht Beperkingen die de eigenaar zelf aanbrengt Lawaai Bouwen op stuk land Bouwen over de rooilijn Iets verpanden

33 Overgaan van eigendomsrecht
Overgaan van rechten->verkrijging Via: overdracht-verkoop scooter * geldige titel *beschikkingsbevoegdheid *levering Via vererving Via verjaring Via fusie Via boedelmenging

34 Speciale manier van eigendomsverkrijging;
Toeëigening Vinderschap Schatvinding Natrekking zaaksvorming

35 verbintenissen Kenmerk verbintenissenrecht:
*deel van het vermogensrecht *het bestaat uit relatieve rechten *rechtsrelaties tussen personen Koper-verkoper Huurder-verhuurder Er ontstaan rechten en plichten!

36 Verbintenis: Leveren van een prestatie van de ene partij!
Andere partij heeft recht op deze prestatie! Welke prestaties? Doen,geven en nalaten Verbintenissen ontstaan uit een overeenkomst en uit de wet

37

38 Tenietgaan van verbintenissen
Nakoming Verrekening Vernietiging Ontbinding Afstand Verjaring schuldvermenging


Download ppt "/ i Inleiding recht natuurlijke personen/rechtspersonen"

Verwante presentaties


Ads door Google