De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?
K.H.Kempen-DC-Doc Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Leuven 11 februari 2010 Jan Lievens, Ward Colen

2 Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen
Managementmodel, focus en structuren voor onderzoek Jan Lievens, departementshoofd 2. Praktijkvoorbeelden Ward Colen, onderzoekscoördinator

3 Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen
Managementmodel, focus en structuren voor onderzoek Jan Lievens, departementshoofd

4 De K. H. Kempen 1. Studenten: 6791. 4 vestigingen
De K.H.Kempen 1. Studenten: vestigingen onderwijsdepartementen 2. Personeel: 623 VTE 3. Budget: miljoen (omzet 50 miljoen) 4. Opleidingen: multisectoriaal studiegebieden opleidingen 5. Onderzoek: onderzoeksdomeinen VTE in onderzoek ,6 miljoen projecten Infrastructuur: 38,7 miljoen investeringen

5 Één gedragen MISSIE -> ONDERZOEK = KERNPROCES!
De K.H.Kempen inspireert, stimuleert en innoveert “De Katholieke Hogeschool Kempen is toonaangevend in onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. Daardoor zijn we een kansrijk knooppunt voor de duurzame ontplooiing van mensen, groepen en de hele regio.” Één gedragen MISSIE -> ONDERZOEK = KERNPROCES!

6 Opdracht- Volgens Operationele
Beleidsplan: drie niveaus Visie en strategische doelen Operationeel jaaractieplan Missie Opdracht- Volgens Operationele verklaring EFQM doelstellingen Beleidsvisie velden Actieplannen 10 jaar 3 à 5 jaar 1 jaar

7 Mede- Leider- Beleid & EFQM managementmodel Voorwaarden Resultaten
Het beleidsplan in het EFQM managementmodel Mede- werkers Waarde- ring mede- werkers Leider- schap Beleid & strategie Klanten- resulta- ten Eind- resultaten Processen Waarde- ring maat- schappij Partners & middelen Voorwaarden Resultaten

8 Draaischijf Leiderschap: hogeschoolbreed Directiecomité
Clusters (= subcomités) Comité personeelsbeleid Draaischijf Directiecomité K.H.Kempen Comité studentenbeleid Comité communicatiebeleid Comié financieel beleid Comité informaticabeleid Comité facilitair beleid Ondersteunende Processen: Comités Onderwijsraad Raad PV / MD Onderzoeksraad Kwaliteitsraad Raad internat. Kernprocessen: Raden

9 5 academische, 26 professionele
SW Geel ABT IBW TW HWBK G&C Gez. Lier Turn. Ler. Vors. Soc werk Agro- en bio techn Elektr - ICT Log Bedr manag Ergo Ver- pleeg- kunde Lager onder- wijs Kleuter EM Office Ortho Vroed- Secund Toeg inform Voed en dieet Landb Biom Lab indust Bouw Chemie 31 opleidingen: 5 academische, 26 professionele

10 7 Clusters SW Geel ABT IBW TW HWBK G&C Gez. Lier Turn. Ler. Vors. Soc
werk Log Bedr manag Kleuter onder- wijs Office Lager Elektr - ICT Toeg inform Ergo Ver- pleeg- kunde Secund EM Ortho Vroed- techn Voed en dieet Bouw Biom Lab Agro- en bio Landb Chemie indust 7 Clusters

11 De clusters Clusteroverleg
Departementshoofden en adjunct-departementshoofden Departementshoofd is de clustercoördinator. Zijn adjunct-departementshoofd is clustersecretaris. Voor onderzoek ook onderzoekscoördinatoren en domeinverantwoordelijken Clusterbeleid Onderwijs Onderzoek Personeelsbeleid PR, studentenwerving, voorlichting Contacten met het werkveld

12 Focus van ons onderzoek
Kern: Afstemming en verwevenheid met het beroepenveld realiseren Zeer toepassingsgericht onderzoek Multidisciplinaire aanpak Opdracht voor academiserende en professionele opleidingen Veel aandacht voor implementatie en disseminatie van onderzoeksresultaten Als interface tussen Kempense actoren en expertisedomeinen van Associatie en andere onderzoeksinstellingen

13 10 onderzoeksdomeinen => 10 speerpunten => 7 clusters
Energiemanagement (KCE) Duurzame gewasbescherming Dierenwelzijn 3. Biomedische technologie (MOBILAB) Functionele voeding Moeder en kindzorg 4. ICT 5. Lokaal sociaal en economisch beleid 6. Gerontologie en ouderenzorg (Vonk3) Effectiviteit van onderwijsprocessen 7 “gemengde” onderzoeksclusters 1 “trekker” of coördinator per cluster 28 opleidingen, 6800 studenten

14 Onze rol in de innovatieketen
Fundamenteel Toegepast Projectmatig wetenschappelijk wetenschappelijk wetenschappelijk onderzoek onderzoek onderzoek nieuwe vertaling verspreiding kennis van kennis van kennis Doctoraat Master Bachelor Universiteiten Hogescholen Kennis + Creativiteit = Innovatie

15 Relatie onderwijs – onderzoek - innovatie
Kennisvergaring en –verspreiding op zich is goed, maar onvoldoende Klemtoon moet liggen op aanwending van kennis: ondernemingscreativiteit bevorderen! K.H.Kempen werkt mee aan een kader voor de ontwikkeling van de Kempen als een creatieve regio! Méér samenwerking, netwerking en synergie

16 Relatie onderwijs – onderzoek - innovatie
Kennis en innovatiekracht complementair bundelen, zowel intern als extern Slagkracht van betrokken bedrijven, besturen en instellingen helpen verhogen Maximale synergie realiseren Intern Kennisinstellingen Kennisintermediairen Bedrijven, overheden en instellingen

17 Beleid en strategie: visie
De KHK wil haar 3 kerntaken, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening innovatief en kwaliteitsbewust waarmaken De KHK zal haar partnerschap als kennis- en onderzoekscentrum uitbouwen in een regionaal en internationaal perspectief De KHK wil via relevant onderzoek de ontwikkelingsdynamiek van de Kempen ondersteunen De KHK neemt een trekkende en regisserende rol op inzake kennisvalorisatie en streekontwikkeling

18 Eén sturend onderzoeksbeleid!
Beleidsplan: Onderzoek => kernproces Visie op onderzoek Meerjarenplan Jaaractieplannen (PDCA) Gezamenlijke organen m.b.t. onderzoek en dienstverlening Onderzoek gebeurt in afgebakende domeinen Oog voor resultaten

19 Onderzoeksbeleid: Structuren
Onderzoeksbeleid in DC en clusters Onderzoeksraad (adviseert DC) Comités werken ondersteunend Onderzoekscoördinatie: 2 niveaus - 1 onderzoekscoördinator KHK (0.75 VTE) - 7 onderzoekscoördinatoren: één per cluster (3.50 VTE) 10 Onderzoeksdomeinen Valorisatiedienst (0.50 VTE KRD, LRD) Departementale structuren om onderzoek in te bedden in de opleidingen én het werkveld

20 Structuur van onze onderzoeksdomeinen
Interne aansturing/leiding - clusterdirectie - onderzoekscoördinator - domeinverantwoordelijken Evolueert naar een kenniscentrum (of expertise-eenheid), aangestuurd door stuurgroep met - K.H.Kempen-onderzoekers - werkveldvertegenwoordigers - socio-economische actoren - wetenschappelijke wereld

21 Structuur van onze onderzoeksdomeinen
Legt onderzoeksprogramma vast op korte en middellange termijn Volgt projecten op Streeft maximale synergie na met - andere kennisinstellingen - bedrijven, organisaties, … Zoekt naar actieve betrokkenheid in netwerken en consortia Voorziet in ondersteunende processen (infrastructuur, werkingsmiddelen, personeel, administratie, …)

22 Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013)
1. De KHK voldoet aan accreditatienormen: Academische Ba/Ma: onderwijs gestoeld op wetenschappelijk onderzoek Professionele Ba: afstemming op en verwevenheid met beroepenveld realiseren 2. De KHK optimaliseert de organisatie van de onderzoeksdomeinen en onderzoeksactiviteiten in clusters De KHK is toonaangevend in 10 afgebakende onderzoeksdomeinen Onderzoek kaderen binnen deze domeinen

23 Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013)
3. De KHK werkt samen met bedrijven, instellingen en organisaties aan de ontwikkeling van een innovatieve en performante kennisregio: Oprichten van expertisecentra KHK treedt op als toegangspoort tot Associatie K.U.Leuven en ondersteunt en begeleidt bedrijven of instellingen 4. De KHK optimaliseert de integratie van onderzoek in onderwijs: Stimuleringsbeleid om OP actief te betrekken in onderzoeksprojecten Onderzoekers communiceren intern over het eigen onderzoek Bachelor- en masterproeven maximaal koppelen aan eigen onderzoeksprojecten

24 Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013)
5. De KHK implementeert op systematische wijze kwaliteitszorg in onderzoek: Vormingsbeleid voor beginnende en gevorderde onderzoekers KHK heeft een beheerssysteem voor permanente opvolging van onderzoeksprojecten Kwaliteit van het onderzoek wordt bewaakt op basis van outputindicatoren (afgestemd op Associatie K.U.Leuven en VLHORA) 6. De KHK heeft in alle stadia van het onderzoek aandacht voor het valorisatiepotentieel: Bij het toekennen van onderzoeksmiddelen wordt rekening gehouden met valoriseerbaarheid Aandacht voor publicatiebeleid KHK heeft een geïntegreerd valorisatiereglement

25 Partners en middelen: financiële middelen
Financiële opvolging projecten gebeurt door onderzoekscoördinator/projectleider Saldi blijven gekoppeld aan kostenplaats Over departementen en campussen heen (Nog) geen centrale overhead 15% algemene werkingskosten op projecten met overheidsfinanciering (PWO, academiseringsmiddelen) Defiscaliseringsmiddelen: integraal voor inzet contractuele onderzoekers Infrastructuur: centraal via facilitaire dienst (tenzij specifieke investeringen)

26 Partners en middelen: financiële middelen
Structurele overheidsfinanciering – professionele bachelors: - structureel deel: 6 coördinatoren - ca 4 projecten/jaar euro 2. Structurele overheidsfinanciering – academische BaMa’s - doctoraten - coördinatie en uitvoering onderzoek 3. Projectfinanciering door overheid - Vlaams, federaal, Europees, … 4. Private financiering

27 Medewerkers: Een integraal personeelsbeleid
1. Gezamenlijk in DC en cluster: - voorbereiding: comité personeelsbeleid - doel: maximale ontwikkelingskansen oa via samenwerking over departementen/groepen 2. Integraal personeelsbeleid : - duidelijke profielen, functies, rollen, verantwoordelijkheden, prestatieregeling, … - uniforme interne reglementen, procedures, … - statuten in relatie tot doelstellingen en kernprocessen van hogeschool 3. Competentiemanagement i.f.v. beleidsdoelen: - professionaliseringsbeleid (naar onderzoek) - persoonlijke ontwikkelingsobjectieven

28 Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen
2. Focus op een 5-tal praktijkvoorbeelden Ward Colen, onderzoekscoördinator

29 1. BCO’s: biologische controle organismen
Beginsituatie Duurzame gewasbescherming K.H.Kempen (academisch) Focus op botrytis (grijsrot) Ontwikkelen van bestrijdingsmethodes, kweekmethodes Modellering Ontdekking van BCO’s Nood aan fundamentele kennis Nood aan ontwikkeling van formulering

30 BCO- samenwerking Prof. bacheloropleidingen K.H.Kempen K.U.Leuven
Chemie, farm.& biol. tech, agro & biotechn. PWO-projecten Biologische zaadbehandeling: formulering van een biocontrole organisme Productie van biocapsules voor biocontrole organismen K.U.Leuven Centrum Microbiële en Plantengenetica moleculaire detectietechniek, ISR (Induced Systemic Resistance) IOF Hefboomproject: Identification and characterization of novel biocontrol agents Kennisplatform: Setup of a platform for cooperation between academia and industry to promote BIOControl REsearch, Applications and Technology (BIOCREATE)

31 BCO- samenwerking PWO-project - Biologische zaadbehandeling: formulering van een biocontrole organisme K.U.Leuven bestudeert het ISR effect van BCO1 Departement IBW ontwikkelt de protocols voor de biologische testen en productie van gelyofiliseerde sporen Departement G&C ontwikkelt een coating op basis van BCO1 die op zaden van bieten, sla en kolen wordt toegepast.

32 PWO-project DEVOOT (2006-09)
2. DEVOOT: dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie Beginsituatie aanslepend probleem in werkveld prof. bach.-opleiding orthopedische technologie bestaand netwerk van K.H.K-docenten (K.U.Leuven, UZ Pellenberg, werkveld) PWO-project DEVOOT ( ) prof. bach. orthopedische technologie ondersteuning voor eindige-elementen modellering BMGO (K.U.Leuven) IBW (K.H.Kempen)

33 DEVOOT: dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie
Directe ontwikkelingen PWO-PASTEVO: inventarisatie van de pathologieën voor enkel-voet orthesen en uitvoeren van sterkte-berekeningen van de te ontwerpen orthesen Doctoraatstraject K.H.Kempen - K.U.Leuven BMGO. Ontwerp van geïndividualiseerde enkel-voet orthesen aan de hand van eindige elementen modellering O&O-project ontwikkeling van enkel-voet orthesen met behulp van een innovatieve productiemethode

34 DEVOOT binnen Mobilab Integratie in Mobilab multidisciplinair onderzoekslaboratorium voor biomedische en revalidatietechnologie Academisch (U + HS), professioneel Technologisch / medisch / verzorgend Internationale oriëntatie Werkveldoriëntatie (fabrikanten/gebruikers) PWO, TETRA, SBO, ERA-SME, INTERREG, FP7, IOF

35 3. Shake: het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen?
Beginsituatie Kleinschalig onderzoek (prof. bach. verpleegkunde, werkveld, producent) SHAKE ( ) prof. bach. verpleegkunde, voedings- en dieetkunde (PWO-middelen) acad. opl. voedingstechnologie (academiseringsmiddelen) bachelorproeven – masterproeven technologisch, nutritioneel,verpleegkundig

36 Shake: het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen?
Directe ontwikkelingen Uitbouw van een onderzoekslijn reologie en textuur in acad. opl. voedingstechnologie Overleg met bedrijven en opzetten van pilootstudies om valorisatie te vergemakkelijken (K.H.Kempen, LRD) Ontwikkelingen in deze context TETRA-projecten i.v.m. reologie en textuur. (K.H.Kempen, K.U.Leuven) Textuurverbetering van verwerkte aardbeien Toepasbaarheid van het Foodtexture Puff Device voor reologische metingen in de voedingsindustrie

37 Samenwerkingsverband.
4. E-Inclusie Beginsituatie Samenwerkingsverband. Associatie-initiatief ZWOP-sociale inclusie: KHM-Memori, HUB-Pragodi, KHK-K-point, ESAT DocArch, HIVA Onderzoekservaring o.a. binnen KHK prof. bach. toeg. informatica, ergotherapie PWO-projecten Master ELO-ICT EU-programma’s

38 7KP Marie Curie (in aanvraag)
Incluso Ontwikkelingen FP7 Incluso Social software for youth at risk KHM-Memori, KHK-K-point, ESAT DocArch + internationaal Doorstroming naar onderwijs (studentenopdrachten, stages, KHK, HUB) 7KP Marie Curie (in aanvraag) SOCIANET: e-Inclusion in leisure activities and care-services and social networks

39 Betekenis voor K.H.Kempen
Incluso Betekenis voor K.H.Kempen Verruiming van doelgroep voor ICT-inclusiefbeleid Versterking van het onderzoeksnetwerk Open blik op academische wereld (ook internationaal) Betrokkenheid van studenten, ook uit prof. bacheloropleidingen.

40 5. Locaal sociaal en lokaal economisch beleid
Beginsituatie Fundamenteel onderzoek: definiëring van het begrip menswaardig inkomen (Minimumbudgetten en financiële dienstverlening, PWO ) en de operationalisering ervan naar concrete budgetten Valorisatie: instrument om leefsituaties te beoordelen in functie van menselijke waardigheid (voor OCMW’s, CAW’s, arbeidsrechtbanken, vredegerechten, mutualiteiten, …) Vervolg: Hoe ervoor zorgen dat mensen met een menswaardig inkomen erin slagen om dit goed te beheren? (cfr. 50% van de overmatige schuldenlast in Vlaanderen moet worden toegeschreven aan wanbeheer)

41 Locaal sociaal en lokaal economisch beleid
Effectief budgetmanagement, hoe komen tot duurzame gedragsverandering (PWO ) valorisatie: interventies in de schuldhulpverlening wetenschappelijk ondersteunen en bevragen op effectiviteit Samenwerkingsverbanden  KU Leuven, Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid + Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin Wetenschappelijke ondersteuning bij literatuur- en casestudie Valorisatie binnen Steunpunt KU Leuven, Economie en Bedrijfswetenschappen, Marketing Research Centrum) Wetenschappelijke ondersteuning bij experiment Validatie van eigen fundamenteel onderzoek naar zelfcontrole en gedragsverandering


Download ppt "Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair?"

Verwante presentaties


Ads door Google