De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.khk.be Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Leuven 11 februari 2010 Jan Lievens, Ward Colen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.khk.be Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Leuven 11 februari 2010 Jan Lievens, Ward Colen."— Transcript van de presentatie:

1 www.khk.be Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Leuven 11 februari 2010 Jan Lievens, Ward Colen

2 www.khk.be Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen 1.Managementmodel, focus en structuren voor onderzoek Jan Lievens, departementshoofd 2.Praktijkvoorbeelden Ward Colen, onderzoekscoördinator

3 www.khk.be Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen 1.Managementmodel, focus en structuren voor onderzoek Jan Lievens, departementshoofd

4 www.khk.be De K.H.Kempen 1.Studenten: 6791 4 vestigingen 11 onderwijsdepartementen 2.Personeel:623 VTE 3.Budget: 36 miljoen (omzet 50 miljoen) 4.Opleidingen: multisectoriaal 6 studiegebieden 28 opleidingen 5.Onderzoek: 10 onderzoeksdomeinen 57 VTE in onderzoek 3,6 miljoen projecten 6.Infrastructuur: 38,7 miljoen investeringen

5 www.khk.be Missie De K.H.Kempen inspireert, stimuleert en innoveert “De Katholieke Hogeschool Kempen is toonaangevend in onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. Daardoor zijn we een kansrijk knooppunt voor de duurzame ontplooiing van mensen, groepen en de hele regio.” Één gedragen MISSIE -> ONDERZOEK = KERNPROCES!

6 www.khk.be Missie Visie en strategische doelen Operationeel jaaractieplan Beleidsplan: drie niveaus Opdracht-VolgensOperationele verklaringEFQMdoelstellingen BeleidsvisieveldenActieplannen 10 jaar3 à 5 jaar1 jaar

7 www.khk.be Het beleidsplan in het EFQM managementmodel Leider- schap Mede- werkers Beleid & strategie Partners & middelen Processen Klanten- resulta- ten Waarde- ring mede- werkers Waarde- ring maat- schappij Eind- resultaten Voorwaarden Resultaten

8 www.khk.be Leiderschap: hogeschoolbreed Directiecomité Clusters (= subcomités) OnderwijsraadRaad PV / MD OnderzoeksraadKwaliteitsraad Raad internat. Comité personeelsbeleid Comité studentenbeleid Comité informaticabeleid Comité communicatiebeleid Comité facilitair beleid Comié financieel beleid Ondersteunende Processen: Comités Kernprocessen: Raden Draaischijf Directiecomité K.H.Kempen

9 www.khk.be SW Geel ABT Geel IBW Geel TW Geel HWBK Geel G&C Geel Gez. Lier HWBK Turn. Gez. Turn. Ler. Turn. Ler. Vors. Soc werk Agro- en bio techn Elektr - ICT Log Bedr manag Ergo Ver- pleeg- kunde Bedr manag Ver- pleeg- kunde Lager onder- wijs Kleuter onder- wijs EM Elektr - ICT Office manag Ortho Vroed- kunde Office manag Vroed- kunde Secund onder- wijs Lager onder- wijs Elektr techn EM Toeg inform Voed en dieet Secund onder- wijs Landb kunde Elektr techn Biom Lab techn Voed indust BouwChemie 31 opleidingen: 5 academische, 26 professionele

10 www.khk.be SW Geel ABT Geel IBW Geel TW Geel HWBK Geel G&C Geel Gez. Lier HWBK Turn. Gez. Turn. Ler. Turn. Ler. Vors. Soc werk Log Bedr manag Bedr manag Kleuter onder- wijs Office manag Office manag Lager onder- wijs Lager onder- wijs Elektr - ICT Elektr - ICT Toeg inform Ergo Ver- pleeg- kunde Ver- pleeg- kunde Secund onder- wijs Secund onder- wijs EM Ortho Vroed- kunde Vroed- kunde Elektr techn Elektr techn Voed en dieet Bouw Biom Lab techn Agro- en bio techn Landb kunde Chemie Voed indust 7 Clusters

11 www.khk.be De clusters Clusteroverleg Departementshoofden en adjunct- departementshoofden Departementshoofd is de clustercoördinator. Zijn adjunct-departementshoofd is clustersecretaris. Voor onderzoek ook onderzoekscoördinatoren en domeinverantwoordelijken Clusterbeleid Onderwijs Onderzoek Personeelsbeleid PR, studentenwerving, voorlichting Contacten met het werkveld

12 www.khk.be Focus van ons onderzoek Kern: Afstemming en verwevenheid met het beroepenveld realiseren Zeer toepassingsgericht onderzoek Multidisciplinaire aanpak Opdracht voor academiserende en professionele opleidingen Veel aandacht voor implementatie en disseminatie van onderzoeksresultaten Als interface tussen Kempense actoren en expertisedomeinen van Associatie en andere onderzoeksinstellingen

13 www.khk.be 1.Energiemanagement (KCE) 2.Duurzame gewasbescherming Dierenwelzijn 3.Biomedische technologie (MOBILAB) Functionele voeding Moeder en kindzorg 4.ICT 5.Lokaal sociaal en economisch beleid 6.Gerontologie en ouderenzorg (Vonk3) 7.Effectiviteit van onderwijsprocessen 7 “gemengde” onderzoeksclusters 1 “trekker” of coördinator per cluster 28 opleidingen, 6800 studenten 10 onderzoeksdomeinen => 10 speerpunten => 7 clusters

14 www.khk.be Onze rol in de innovatieketen FundamenteelToegepastProjectmatig wetenschappelijkwetenschappelijkwetenschappelijk onderzoekonderzoekonderzoek nieuwe vertalingverspreiding kennisvan kennisvan kennis Universiteiten Hogescholen DoctoraatMasterBachelor Kennis + Creativiteit = Innovatie

15 www.khk.be Relatie onderwijs – onderzoek - innovatie Kennisvergaring en –verspreiding op zich is goed, maar onvoldoende Klemtoon moet liggen op aanwending van kennis: ondernemingscreativiteit bevorderen! K.H.Kempen werkt mee aan een kader voor de ontwikkeling van de Kempen als een creatieve regio! Méér samenwerking, netwerking en synergie 15

16 www.khk.be Relatie onderwijs – onderzoek - innovatie Kennis en innovatiekracht complementair bundelen, zowel intern als extern Slagkracht van betrokken bedrijven, besturen en instellingen helpen verhogen Maximale synergie realiseren –Intern –Kennisinstellingen –Kennisintermediairen –Bedrijven, overheden en instellingen 16

17 www.khk.be Beleid en strategie: visie De KHK wil haar 3 kerntaken, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening innovatief en kwaliteitsbewust waarmaken De KHK zal haar partnerschap als kennis- en onderzoekscentrum uitbouwen in een regionaal en internationaal perspectief De KHK wil via relevant onderzoek de ontwikkelingsdynamiek van de Kempen ondersteunen De KHK neemt een trekkende en regisserende rol op inzake kennisvalorisatie en streekontwikkeling

18 www.khk.be Beleidsplan: Onderzoek => kernproces –Visie op onderzoek –Meerjarenplan –Jaaractieplannen (PDCA) Gezamenlijke organen m.b.t. onderzoek en dienstverlening Onderzoek gebeurt in afgebakende domeinen Oog voor resultaten Eén sturend onderzoeksbeleid!

19 www.khk.be Onderzoeksbeleid: Structuren Onderzoeksbeleid in DC en clusters Onderzoeksraad (adviseert DC) Comités werken ondersteunend Onderzoekscoördinatie: 2 niveaus - 1 onderzoekscoördinator KHK (0.75 VTE) - 7 onderzoekscoördinatoren: één per cluster (3.50 VTE) 10 Onderzoeksdomeinen Valorisatiedienst (0.50 VTE KRD, LRD) Departementale structuren om onderzoek in te bedden in de opleidingen én het werkveld

20 www.khk.be Structuur van onze onderzoeksdomeinen Interne aansturing/leiding - clusterdirectie - onderzoekscoördinator - domeinverantwoordelijken Evolueert naar een kenniscentrum (of expertise-eenheid), aangestuurd door stuurgroep met - K.H.Kempen-onderzoekers - werkveldvertegenwoordigers - socio-economische actoren - wetenschappelijke wereld

21 www.khk.be Structuur van onze onderzoeksdomeinen Legt onderzoeksprogramma vast op korte en middellange termijn Volgt projecten op Streeft maximale synergie na met - andere kennisinstellingen - bedrijven, organisaties, … Zoekt naar actieve betrokkenheid in netwerken en consortia Voorziet in ondersteunende processen (infrastructuur, werkingsmiddelen, personeel, administratie, …)

22 www.khk.be Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013) 1.De KHK voldoet aan accreditatienormen: –Academische Ba/Ma: onderwijs gestoeld op wetenschappelijk onderzoek –Professionele Ba: afstemming op en verwevenheid met beroepenveld realiseren 2.De KHK optimaliseert de organisatie van de onderzoeksdomeinen en onderzoeksactiviteiten in clusters –De KHK is toonaangevend in 10 afgebakende onderzoeksdomeinen –Onderzoek kaderen binnen deze domeinen

23 www.khk.be Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013) 3.De KHK werkt samen met bedrijven, instellingen en organisaties aan de ontwikkeling van een innovatieve en performante kennisregio: –Oprichten van expertisecentra –KHK treedt op als toegangspoort tot Associatie K.U.Leuven en ondersteunt en begeleidt bedrijven of instellingen 4.De KHK optimaliseert de integratie van onderzoek in onderwijs: –Stimuleringsbeleid om OP actief te betrekken in onderzoeksprojecten –Onderzoekers communiceren intern over het eigen onderzoek –Bachelor- en masterproeven maximaal koppelen aan eigen onderzoeksprojecten

24 www.khk.be Beleid: Strategische doelen (2010 – 2013) 5.De KHK implementeert op systematische wijze kwaliteitszorg in onderzoek: –Vormingsbeleid voor beginnende en gevorderde onderzoekers –KHK heeft een beheerssysteem voor permanente opvolging van onderzoeksprojecten –Kwaliteit van het onderzoek wordt bewaakt op basis van outputindicatoren (afgestemd op Associatie K.U.Leuven en VLHORA) 6.De KHK heeft in alle stadia van het onderzoek aandacht voor het valorisatiepotentieel: –Bij het toekennen van onderzoeksmiddelen wordt rekening gehouden met valoriseerbaarheid –Aandacht voor publicatiebeleid –KHK heeft een geïntegreerd valorisatiereglement

25 www.khk.be Partners en middelen: financiële middelen Financiële opvolging projecten gebeurt door onderzoekscoördinator/projectleider Saldi blijven gekoppeld aan kostenplaats Over departementen en campussen heen (Nog) geen centrale overhead 15% algemene werkingskosten op projecten met overheidsfinanciering (PWO, academiseringsmiddelen) Defiscaliseringsmiddelen: integraal voor inzet contractuele onderzoekers Infrastructuur: centraal via facilitaire dienst (tenzij specifieke investeringen)

26 www.khk.be Partners en middelen: financiële middelen 1.Structurele overheidsfinanciering – professionele bachelors: - structureel deel: 6 coördinatoren - ca 4 projecten/jaar 135.000 euro 2. Structurele overheidsfinanciering – academische BaMa’s - doctoraten - coördinatie en uitvoering onderzoek 3. Projectfinanciering door overheid - Vlaams, federaal, Europees, … 4. Private financiering

27 www.khk.be Medewerkers: Een integraal personeelsbeleid 1. Gezamenlijk in DC en cluster: - voorbereiding: comité personeelsbeleid - doel: maximale ontwikkelingskansen oa via samenwerking over departementen/groepen 2. Integraal personeelsbeleid : - duidelijke profielen, functies, rollen, verantwoordelijkheden, prestatieregeling, … - uniforme interne reglementen, procedures, … - statuten in relatie tot doelstellingen en kernprocessen van hogeschool 3. Competentiemanagement i.f.v. beleidsdoelen: - professionaliseringsbeleid (naar onderzoek) - persoonlijke ontwikkelingsobjectieven

28 www.khk.be Dwarsverbanden binnen hogescholen: Onderzoek aan de K.H.Kempen 2.Focus op een 5-tal praktijkvoorbeelden Ward Colen, onderzoekscoördinator

29 www.khk.be 1. BCO’s: biologische controle organismen Beginsituatie Duurzame gewasbescherming K.H.Kempen (academisch) –Focus op botrytis (grijsrot) –Ontwikkelen van bestrijdingsmethodes, kweekmethodes –Modellering –Ontdekking van BCO’s –Nood aan fundamentele kennis –Nood aan ontwikkeling van formulering

30 www.khk.be BCO- samenwerking Prof. bacheloropleidingen K.H.Kempen Chemie, farm.& biol. tech, agro & biotechn. PWO-projecten Biologische zaadbehandeling: formulering van een biocontrole organisme Productie van biocapsules voor biocontrole organismen K.U.Leuven Centrum Microbiële en Plantengenetica moleculaire detectietechniek, ISR (Induced Systemic Resistance) IOF Hefboomproject: Identification and characterization of novel biocontrol agents Kennisplatform: Setup of a platform for cooperation between academia and industry to promote BIOControl REsearch, Applications and Technology (BIOCREATE)

31 www.khk.be BCO- samenwerking PWO-project - Biologische zaadbehandeling: formulering van een biocontrole organisme K.U.Leuven bestudeert het ISR effect van BCO1 Departement IBW ontwikkelt de protocols voor de biologische testen en productie van gelyofiliseerde sporen Departement G&C ontwikkelt een coating op basis van BCO1 die op zaden van bieten, sla en kolen wordt toegepast.

32 www.khk.be 2. DEVOOT: dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie Beginsituatie aanslepend probleem in werkveld prof. bach.-opleiding orthopedische technologie bestaand netwerk van K.H.K-docenten (K.U.Leuven, UZ Pellenberg, werkveld) PWO-project DEVOOT (2006-09) –prof. bach. orthopedische technologie –ondersteuning voor eindige-elementen modellering BMGO (K.U.Leuven) IBW (K.H.Kempen)

33 www.khk.be DEVOOT: dynamische enkel voet orthese in de orthopedische technologie Directe ontwikkelingen PWO-PASTEVO: inventarisatie van de pathologieën voor enkel-voet orthesen en uitvoeren van sterkte-berekeningen van de te ontwerpen orthesen Doctoraatstraject K.H.Kempen - K.U.Leuven BMGO. Ontwerp van geïndividualiseerde enkel-voet orthesen aan de hand van eindige elementen modellering O&O-project ontwikkeling van enkel-voet orthesen met behulp van een innovatieve productiemethode

34 www.khk.be DEVOOT binnen Mobilab Integratie in Mobilab multidisciplinair onderzoekslaboratorium voor biomedische en revalidatietechnologie Academisch (U + HS), professioneel Technologisch / medisch / verzorgend Internationale oriëntatie Werkveldoriëntatie (fabrikanten/gebruikers) PWO, TETRA, SBO, ERA-SME, INTERREG, FP7, IOF

35 www.khk.be 3. Shake: het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen? Beginsituatie Kleinschalig onderzoek (prof. bach. verpleegkunde, werkveld, producent) SHAKE (2005-08) –prof. bach. verpleegkunde, voedings- en dieetkunde (PWO-middelen) –acad. opl. voedingstechnologie (academiseringsmiddelen) –bachelorproeven – masterproeven –technologisch, nutritioneel,verpleegkundig

36 www.khk.be Shake: het ontbijt van de toekomst voor mensen met slikproblemen? Directe ontwikkelingen –Uitbouw van een onderzoekslijn reologie en textuur in acad. opl. voedingstechnologie –Overleg met bedrijven en opzetten van pilootstudies om valorisatie te vergemakkelijken (K.H.Kempen, LRD) Ontwikkelingen in deze context –TETRA-projecten i.v.m. reologie en textuur. (K.H.Kempen, K.U.Leuven) Textuurverbetering van verwerkte aardbeien Toepasbaarheid van het Foodtexture Puff Device voor reologische metingen in de voedingsindustrie

37 www.khk.be 4. E-Inclusie Beginsituatie Samenwerkingsverband. Associatie-initiatief ZWOP-sociale inclusie: KHM-Memori, HUB-Pragodi, KHK-K-point, ESAT DocArch, HIVA Onderzoekservaring o.a. binnen KHK prof. bach. toeg. informatica, ergotherapie PWO-projecten Master ELO-ICT EU-programma’s

38 www.khk.be Incluso Ontwikkelingen FP7 Incluso Social software for youth at risk KHM-Memori, KHK-K-point, ESAT DocArch + internationaal Doorstroming naar onderwijs (studentenopdrachten, stages, KHK, HUB) 7KP Marie Curie (in aanvraag) SOCIANET: e-Inclusion in leisure activities and care-services and social networks

39 www.khk.be Incluso Betekenis voor K.H.Kempen Verruiming van doelgroep voor ICT- inclusiefbeleid Versterking van het onderzoeksnetwerk Open blik op academische wereld (ook internationaal) Betrokkenheid van studenten, ook uit prof. bacheloropleidingen.

40 www.khk.be 5. Locaal sociaal en lokaal economisch beleid Beginsituatie Fundamenteel onderzoek: definiëring van het begrip menswaardig inkomen (Minimumbudgetten en financiële dienstverlening, PWO 2005-08) en de operationalisering ervan naar concrete budgetten Valorisatie: instrument om leefsituaties te beoordelen in functie van menselijke waardigheid (voor OCMW’s, CAW’s, arbeidsrechtbanken, vredegerechten, mutualiteiten, …) Vervolg: Hoe ervoor zorgen dat mensen met een menswaardig inkomen erin slagen om dit goed te beheren? (cfr. 50% van de overmatige schuldenlast in Vlaanderen moet worden toegeschreven aan wanbeheer)

41 www.khk.be Locaal sociaal en lokaal economisch beleid Effectief budgetmanagement, hoe komen tot duurzame gedragsverandering (PWO 2008-11) valorisatie: interventies in de schuldhulpverlening wetenschappelijk ondersteunen en bevragen op effectiviteit Samenwerkingsverbanden   KU Leuven, Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid + Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin Wetenschappelijke ondersteuning bij literatuur- en casestudie Valorisatie binnen Steunpunt KU Leuven, Economie en Bedrijfswetenschappen, Marketing Research Centrum) Wetenschappelijke ondersteuning bij experiment Validatie van eigen fundamenteel onderzoek naar zelfcontrole en gedragsverandering


Download ppt "Www.khk.be Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Leuven 11 februari 2010 Jan Lievens, Ward Colen."

Verwante presentaties


Ads door Google