De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hengelsportfederatie Limburg Regiobijeenkomsten november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hengelsportfederatie Limburg Regiobijeenkomsten november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Hengelsportfederatie Limburg Regiobijeenkomsten november 2008

2 Hengelsportfederatie Limburg Organisatieadvies & Beleidsplan 2008-2010

3 Waarom organisatieonderzoek Organisatie door te lichten Advies waar aanpassing organisatie mogelijk of gewenst is om het functioneren te versterken

4 Uitvoering onderzoek Sportvisserij Nederland in samenwerking met organisatieadviesbureau Lust4Life

5 Methode onderzoek Houden van interviews met: –Bestuursleden –Commissieleden –Kantoormedewerkers –Voorzitter/secretaris zestal hengelsportverenigingen –Onderzoek alle voorhanden zijnde documenten Hengelsportfederatie Limburg

6 Organisatieadvies Bestuurlijke structuur (incl. Projectorganisatie) Bestuurlijke aansturing kantoor

7 Bestuurlijke structuur Gewenste bestuursbezetting Projectorganisatie Scheiding bestuurszaken / werkvloer

8 Taken bestuur Taakvelden (voor DB-leden) – Personeelszaken en kantoor – Financiën – Secretariaat – Bestuurlijke vertegenwoordiging Beleidsthema’s – Jeugd – Water- en Visstandbeheer – Wedstrijden – Promotie, voorlichting, ledenwerving – Controle, regelgeving, visdocumenten Beleidsplan 2008-2010

9 Projectorganisatie per project een beknopte notitie  looptijd  kosten  doel / product bestuurlijk verantwoordelijke instellen Projectgroep

10 Projecten Maasplassen Communicatieplan Aankoop visrechten Wedstrijden Jeugdwerk Aalscholvers

11 Bestuurlijke aansturing kantoor Scheiding bestuurszaken / werkvloer Besturen op afstand Projectorganisatie

12 kantoor Eén medewerker leiding  Marc Budé  eerste aanspreekpunt bestuur  bezetting kantoor  werkverdeling Grotere verantwoordelijkheid kantoor  voortgang projecten etc  advisering bestuur  ondersteuning bestuur  uitvoering beleidsplan 2008-2010

13 Beleidsplan 2008-2010 Bouwt voort op Beleidsplan 2006 Haalbare doelen, concreet Projectorganisatie

14 Beleidsvelden Promotie, communicatie, ledenwerving Jeugd Wedstrijden Waterbeheer en Visserijbeleid Controle, regelgeving, visdocumenten Doelen en middelen/acties beschreven

15 Promotie, communicatie, ledenwerving Doelen: Hengelsportverenigingen en externe organisaties zijn op de hoogte van het doen en laten van de federatie. Er zijn meer (aangesloten) sportvissers Een brede bekendheid van de Hengelsportfederatie Limburg onder de inwoners van de provincie Limburg Maatschappelijke acceptatie sportvisserij in brede zin Verwerven van een maatschappelijke positie Externe relaties weten, dat de federatie het aanspreekpunt en vraagbaak is als het gaat over zaken verband houdende met viswaterbeheer en visserijbeleid De naam van de Hengelsportfederatie Limburg is bij ieder bestuurslid van een aangesloten vereniging ingeburgerd Stijging ledenaantallen

16 Promotie, communicatie, ledenwerving Middelen/acties: De uitgifte van een Informatieblad, welke drie- of viermaal per jaar wordt uitgebracht en verzonden aan de verenigingen en externen Een up-to-date federatieve website Het ontwikkelen van promotiemateriaal (ook Duitstalig), i.s.m. met Sportvisserij Nederland Ontwikkelen van een brochure voor externe relaties Uitgifte van persberichten over activiteiten Hengelsportfederatie Limburg Opstellen promotieplan / ledenwervingplan en vervolgens uitvoering hieraan geven Tweemaal per jaar uitgave van een regionale editie van Hét VISblad voor Limburg Ontwikkelen van een huisstijl voor de federatie, zodat deze uniform in alle uitingen gebruikt kan worden Jaarlijkse uitgave van een adresboekjes met gegevens van verenigingen en relaties Jaarlijks regionaal overleg tussen federatiebestuur en verenigingen

17 Jeugd Doelen: Jeugdactiviteiten zijn voornamelijk een verenigingsactiviteit. De federatie dient daarin vooral ondersteunend te zijn Hengelsport is voor kinderen een geaccepteerde vorm van vrijetijdsbesteding De verenigingen en de federatie beseffen dat zij een verantwoordelijkheid dragen om met de jeugd aan de slag te gaan Externe relaties weten waar zij terecht kunnen aangaande opleidingsmogelijkheden voor de jeugd op het gebied van watermilieu De jeugd leert op een verantwoorde manier te vissen De jeugdvissers op een hoger landelijk niveau brengen op het gebied van wedstrijdvissen Streven naar meer jeugdleden bij de verenigingen. Waarbij het doel is dat de ledenbestanden van de verenigingen qua leeftijd een afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking Subsidiemogelijkheden onderzoeken

18 Jeugd Middelen/acties: Verzorgen in samenwerking met Sportvisserij Nederland van aanvullende cursussen om jeugdbegeleiders verder te bekwamen in het jeugdwerk Voorlichtingsmateriaal, tezamen met Sportvisserij Nederland, beschikbaar stellen voor het verzorgen van een jeugdcursus binnen de verenigingen Subsidie verstrekken per opgeleid jeugdlid binnen de vereniging Subsidie verstrekken per regio met betrekking tot de organisatie van de Limburgcup voor jeugdleden

19 Wedstrijden Doelen: Het organiseren van federatieve wedstrijden Het scheppen van een wedstrijdklimaat waarin talenten kunnen gedijen en waar topvissers zich in thuis voelen Via de wedstrijdvisserij de leden in het algemeen laten profiteren en kennis laten maken met nieuwe materialen en nieuwe technieken Stimuleren van de wedstrijdsport

20 Wedstrijden Middelen/acties: Federatieve groep, die zich bezig houdt met de organisatie van wedstrijden Ervoor zorgen dat tien Limburgse hengelsportverenigingen meedoen aan het NK-clubs Organiseren, tezamen met Sportvisserij Nederland, van de cursus wedstrijdcontroleur

21 Waterbeheer en Visserijbeleid Doelen: In het werkgebied van de federatie is een calamiteitennetwerk effectief Alle wateren gehuurd door aangesloten hengelsportverenigingen zijn in kaart gebracht. Deze gegevens zijn tevens in een gedigitaliseerd systeem beschikbaar Het opzetten van een systeem voor hengelvangstregistratie Verhogen van de kennis van visstandbeheer bij de verenigingen De federatie wordt als volwaardig gesprekspartner betrokken bij het ontwikkelen van plannen en bij de uitvoering van projecten met een relatie tot sportvisserijgebruik en waterbeheer Behouden en verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden door de bereikbaarheid van het viswater en de toegankelijkheid van de visoever te waarborgen of te verbeteren Een nadrukkelijke rol hebben bij de invoering en uitvoering van de richtlijnen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water Terugdringen aalscholveroverlast Aangesloten leden interesseren voor en betrekken bij het (dagelijks-)beheer van met name de Maasplassen Er zijn drie VBC’s, voor de twee waterschapsgebieden en voor de Maas

22 Waterbeheer en Visserijbeleid Middelen/acties: Met Rijkswaterstaat en de Vuilwaterwacht wordt het door de commissie ontwikkelde calamiteitenplan nader afgestemd en verfijnd Benaderen van de verenigingen om gegevens van hun viswateren te vermelden op de zogenaamde “stamkaarten” Gezamenlijk met Sportvisserij Nederland een systeem van hengelvangstregistratie ontwikkelen Met Sportvisserij Nederland wordt voor de Limburgse situatie een specifieke regiocursus of training ontwikkeld. Voor verenigingen wordt daarvoor op korte termijn een plan gerealiseerd Opstellen van een ‘Knelpuntennota toegankelijkheid’ en vervolgens invulling geven aan deze nota Provinciale subsidie voor het weren van aalscholvers Samen met Sportvisserij Nederland de waterschaps-VBC’s vorm geven

23 Controle, regelgeving, visdocumenten Doelen: Afname van het zwartvissen te bewerkstelligen Sportvissers ervan overtuigen, dat een VISpas aangeschaft dient te worden om in de wateren opgenomen in de Limburg- en Maasplassenvergunning van de Hengelsportfederatie Limburg alsmede verenigingswater te vissen Meer viswater beschikbaar voor aangesloten sportvissers Vereenvoudiging van de visdocumenten. Verbeteren leesbaarheid van de schriftelijke toestemming

24 Controle, regelgeving, visdocumenten Middelen/acties: Het opleiden van verenigingscontroleurs voor controle op federatief en verenigingswater Het inschakelen van Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) voor controle op specifiek aangeduide wateren (in samenwerking met de Groene Brigade) Contacten intensiveren met de Regiopolitie Noord- en Zuid Limburg alsmede overige opsporingsinstanties. Contacten met de eigenaren van de gronden grenzend aan de bevisbare wateren opgenomen in de federatieve vergunningen Het verstrekken van een legitimatiebewijs/controlepas aan leden van verenigingen, die met succes de cursus Controle hebben afgerond Jaarlijkse terugkomavond voor controleurs en BOA’s Verwerven van ‘nieuw’ viswater. Eventueel aankopen heerlijke visrechten. Digitaliseren viswateren van de federatie (www.visplanner.nl) Minder, dan wel eenduidigere vergunningsvoorwaarden in federatieve lijst van viswateren Registreren en rapporteren van de controle-inspanningen

25 Uitwerking personele aspect Profielschets bestuurder federatie –Kennis van/betrokkenheid bij betreffend beleidsthema –Kennis van/betrokkenheid bij de sportvisserij –Representatief zijn en aanzien hebben –Goede contactuele mondelinge vaardigheden –Enthousiast en vernieuwend zijn –Bestuurlijke ervaring hebben –Teamplayer zijn Geografische spreiding bestuursleden wenselijk

26 Gezamenlijk werken aan de toekomst van de sportvisserij!


Download ppt "Hengelsportfederatie Limburg Regiobijeenkomsten november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google