De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 10 februari 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 10 februari 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 10 februari 2013 morgendienst

2 Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. A. Jansen van Woerden
Ouderling: W.B. Roorda Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 134: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 134: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Psalm 75: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matteüs 19: 16-30 Gezang 451: 1 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek

4 De kinderen komen terug Tien geboden Opwekking 125
Orde van de dienst - 2 Gezang 451: 3 Gebeden De kinderen komen terug Tien geboden Opwekking 125 Collectes: Kerkjeugd en onderwijs Emeritikas Psalm 97: 4 en 6 Zegen

5 Spreuk van de week “Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.” Spreuken 12: 14

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 134: 1, 2 en 3 Gij dienaars aan den HEER gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.

8 Psalm 134: 1, 2 en 3 Die in het huis des HEREN zijt, zegent zijn naam en majesteit, zingt tot zijn eer met luider stem en heft uw handen op naar Hem.

9 Psalm 134: 1, 2 en 3 Uit Sion, aan den Heer gewijd, zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Psalm 75: 1, 6 en 7 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wondren van uw hand.

12 Psalm 75: 1, 6 en 7 Zelf zal Hij de schenker zijn, de schenker zijn en Hij dwingt elke zondaar dat hij drinkt, drinkt de droesem van de wijn, drinkt de toorn met bittre mond, slurpt zijn gramschap tot de grond.

13 Psalm 75: 1, 6 en 7 God is 't die ik loven zal, ik loven zal als mijn Heer. Ik vermeld zijn roem en eer, ik bewerk der bozen val. Al wie in Gods recht gelooft, gaat met opgeheven hoofd.

14 Gebed

15 Schriftlezing Matteüs 19: 16-30

16 16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

17 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’

18 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

19 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’

20 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’

21 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 27 Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’

22 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.

23 29 En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderd-voudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

24 Gezang 451: 1 Alle roem is uitgesloten onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen! Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd', o englenstem, mensentong verheerlijkt Hem!

25 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Het onderwerp is daar Jezus en de sabbat naar Lucas 6: 1-11.

26 Preek

27 Doe ik het dan nooit goed genoeg?
onmogelijk?! Doe ik het dan nooit goed genoeg? Kun je een kameel door het oog van een naald krijgen?

28 onmogelijk Wat betekent redding? Wat zegt Jezus? Menselijk onmogelijk

29 onmogelijk

30 onmogelijk Wat betekent redding? Wat zegt Jezus? Menselijk onmogelijk

31 onmogelijk Niet zelf beslissen? Wat doen we met onmogelijkheid?
Wat betekent redding? Wat zegt Jezus? Menselijk onmogelijk Niet zelf beslissen? Wat doen we met onmogelijkheid?

32 Voor God is alles mogelijk!
Basis voor gebed, vrijgevigheid, daden…

33

34 Gezang 451: 3 Dat heet weergalooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, aan verloornen, ook aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen, en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godlijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

35 Gebeden

36 De kinderen komen terug

37 De tien geboden

38 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu,
Opwekking125: 1, 2, 3 en 4 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

39 Opwekking125: 1, 2, 3 en 4 Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

40 Opwekking125: 1, 2, 3 en 4 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

41 Opwekking125: 1, 2, 3 en 4 Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

42 ===========================
Collectes Kerkjeugd en Onderwijs Emeritikas =========================== Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs houden contact met de landelijke CG jeugdorganisaties en met andere, en steunen het studentenwerk van IFES-Nederland. De emeritikas verzorgt de pensioenvoorziening van de predikanten.

43 Psalm 97: 4 en 6 God trad voor ons in 't krijt. Uw volk, Heer, is verblijd. Hoor, Sions dochters zingen van uwe rechtsgedingen. O Koning van 't heelal, die eeuwig heersen zal, hoog boven godenmacht verheft Gij U en lacht. Wij juichen om hun val.

44 Psalm 97: 4 en 6 Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. en vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

45 Zegen te beantwoorden met

46 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur.
Voorganger: ds. H. de Bruijne


Download ppt "Zondag 10 februari 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google