De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 08/04/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 08/04/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 08/04/2013

2 2 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Inleiding De patiënt biedt zich aan bij het OCMW De patiënt biedt zich aan bij een zorgverstrekker De facturatie Structuur

3 Inleiding Hervorming medische hulp uitgevoerd door OCMW’s: – Vereenvoudigen, – Rationaliseren, – Verbeteren. Doelstellingen: – Informatisering beslissing tenlasteneming – Overdracht HZIV – Verbetering controles 3 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima

4 Driedubbele waarborg Voor aanvrager – Verzekering toegang medische hulp Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 4 Elektronische beslissing tot tenlasteneming zorgen waarborgt: Voor zorgverstrekker – Verzekering tenlasteneming verstrekte zorgen Voor OCMW – Verzekering rechtstreekse betaling deel ten laste Staat aan zorgverstrekker

5 Eenvoudige en snelle uitwisselingen tussen actoren Doel wijzigingen Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 5 Directe elektronische toegang beslissing Geharmoniseerde procedures Grotere transparantie

6 Doel wijzigingen Vermindering administratieve last: 6 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima Voor OCMW – Minder controles – Facturen – Medische prestaties – Complexe tarificatie Voor Zorgverstrekker – Eenvoudige raadpleging – Versturen facturen naar één contactpunt.

7 Doel wijzigingen Rechtszekerheid actoren, waarborg snellere betalingen en verbeterde controles: Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 7 HZIV enige contactpunt (natuurlijk alleen voor de facturen POD) Automatische controle HZIV op uitgaven medische hulp Vermindering financiële last OCMW’s Waarborgen OCMW erkend door andere actoren Waarborg snellere betaling prestaties zorgverstrekkers Terugbetalingsmodaliteiten gekend dankzij databank Vermindering hinderpalen toegang gezondheidszorg voor begunstigde

8 Harmonisering procedures Mediprima is authenthieke bron voor elektronische waarborgen OCMW’s Inhoud: – Identificatie patiënt – OCMW dat beslissing genomen heeft; – Geldigheidsdatum beslissing; – Tenlastenemingspercentages federale Staat (POD MI); − Beslissingen OCMW’s, per categorie medische zorg. Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 8 Mediprima A B C D

9 Gewijzigd en geautomatiseerd terugbetalingscircuit medische kosten Facturen geïntegreerd in elektronisch facturatiecircuit van zorgverlener tot OCMW Harmonisering procedures 9 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Betaling gedeelte Staat € Overdracht afrekeningen Mediprima

10 Fasering Fase 1 – Tenlasteneming hospitalisatiefacturen personen die: Geen ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen genieten en Zich niet kunnen aansluiten bij ziekenfonds in België. – Betreft : Illegalen Personen wiens verzoek om regularisatie op basis van artikel 9ter ontvankelijk verklaard werd; Asielzoekers in financiële hulp of in een LOI (Lokaal Opvang Initiatief ). Volgende fases – Uitbreiding naar alle zorgverstrekkers en alle hulpaanvragers. Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 10

11 Dringend medische hulp DMH DMH: sociale bijstand buitenlandse personen die illegaal verblijven. Curatieve zorgen Preventieve zorgen. Continuïteit zorgen (behandeling besmettelijke ziekten) Attest Dringende Medische Hulp. Aantonen medische karakter zorgen Ook bij farmaceutische kosten Afgeleverd door erkende (tand)arts met RIZIV-identificatienummer. 11 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Dringende Medische Hulp ≠ medische dringendheid.

12 45-dagen regel ≤ 45 dagen: – Verzekering tenlasteneming medische en farmaceutische kosten door staat – Vanaf datum opname hospitalisatie of medische prestatie > 45 dagen: – Kosten verleende zorgen > 45 dagen vóór beslissing niet tenlaste staat. 12 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Max 45 dagen Beslissing + 45 dagen

13 De patiënt biedt zich aan bij het OCMW Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 13 I. Onderzoek II. Simulatie III. Beslissing Bevoegdheid Bestaande beslissingen Sociaal onderzoek Meedelen aan patiënt Invoeren in systeem Activeren Informatieblad afdrukken Kenbaar maken aan POD MI

14 Het OCMW onderzoekt zijn territoriale bevoegdheid Territioriale bevoegdheid – OCMW bevoegd: Onderzoek verder zetten – OCMW niet bevoegd: binnen 5 werkdagen mededeling aan: – Patiënt – Bevoegd OCMW (indien gekend) – Zorgverstrekker Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 14 Het OCMW van gemeente waar aanvrager gewoonlijke en effectieve verblijfplaats heeft is territoriaal bevoegd

15 Het OCMW onderzoekt de bestaande beslissingen Raadpleging beslissingen tot tenlasteneming – Eenvoudige opzoeking: Raadplegen laatste versie op basis van: – INSZ-nummer aanvrager + Precieze datum – INSZ-nummer aanvrager + Periode – Opzoeking op historiek Alle updates voor periode en persoon 15 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

16 Het OCMW onderzoekt de bestaande beslissingen Resultaat opzoeking 16 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Geen resultaat OCMW onderzoekt bevoegdheid en start sociaal onderzoek. Technische fout Foutboodschap met vermelding soort fout. Eén of meerdere beslissingen Bevoegd OCMW heeft zicht op volledige inhoud Niet-bevoegd OCMW heeft zicht op beperkte inhoud KBO of naam beherend OCMW Start- en einddatum geldigheid beslissing

17 Het OCMW voert zijn sociaal onderzoek OCMW onderzoekt – Staat van behoeftigheid aanvrager Status bestaansmiddelen en lasten aanvrager – Juridische toestand aanvrager Illegalen kunnen enkel Dringend Medische Hulp genieten – Verzekerbaarheid aanvrager Geen tussenkomst Staat via Mediprima wanneer aanvrager: – is aangesloten bij ziekenfonds – over verzekering beschikt – Onderzoek garant 17 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

18 De simulatie door het OCMW 18 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s INSZ-nummer aanvrager Dekkingsperiode gevraagde gezondheidszorgen Indicator inkomen aanvrager < leefloon Flag gerechtelijke beslissing Simulatie Geeft zicht op terugbetalingspercentages die Staat tenlaste neemt Wordt niet geregistreerd in Mediprima

19 De simulatie door het OCMW 19 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s De POD MI analyseert aanvraag en antwoordt OCMW TussenkomstHospitalisatieAmbulante zorgenAndere zorgen Gedeelte ZIV100% of 0% 100% of 50% of 0% Gedeelte patiënt100% of 0% 100% of 50% of 0% Verblijfsstatus van de persoon Aanduiding noodzaak attest DMH Verzekerbaarheid van de persoon Berekening percentages tussenkomst

20 Het OCMW neemt een beslissing Weigering tot tussenkomst: 20 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s −OCMW registreert niets in Mediprima −Zorgverstrekker wordt niet terugbetaald door het OCMW, noch door de Staat. −Zorgverstrekker bezorgt facturen aan patiënt €€

21 Het OCMW neemt een beslissing 21 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Beslissing tot tussenkomst: – OCMW bepaalt modaliteiten tussenkomst: Categorie(en) van zorgen Duur toegekende dekkingen Budgettaire grenzen Evetueel vastgelegde zorgverstrekkers Welke arts? Welk ziekenhuis? € ?

22 Invoeren beslissing in Mediprima – Verplichte elementen beslissing INSZ-nummer begunstigde Begindatum geldigheid beslissing Einddatum geldigheid beslissing Flag “inkomens lager dan het leefloon” Flag “gerechtelijke beslissing” Flag “zonder terugbetaling door de staat” 22 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s OCMW voert beslissing in centraal beslissingssysteem in via sociale software Beslissing Mediprima Consulteren Geldigheidsduur van een elektronische beslissing is maximaal 1 jaar.

23 Invoeren beslissing in Mediprima 23 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Het OCMW moet beslissing binnen 8 dagen communiceren aan betrokkene Beslissing ≤ 8 dagen Het OCMW moet beslissing binnen 8 dagen invoeren in Mediprima Beslissing ≤ 8 dagen Mediprima

24 De principiële beslissing 24 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Principiële beslissing is zonder effectieve dekking. Geen zorgcategorieën weergegeven Geen financiële tegemoetkoming voor aanvrager Consequenties – OCMW erkent zijn bevoegdheid – OCMW erkent behoeftigheid van de aanvrager Redenen om principiële beslissing aan te maken: – OCMW moet beslissing tegemoetkoming binnen 45 dagen indienen bij POD MI. – Identificatie bevoegd OCMW dat beslissing genomen heeft. – Principiële beslissing “blokkeert” elke andere elektronische beslissing.

25 Waarborg voor tenlasteneming door het OCMW 25 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Waarborg voor tenlasteneming is een beslissing waarvan het OCMW ten minste één zorgdekking heeft ingevoerd voor bepaalde periode. Zorgdekkingen die ten laste genomen kunnen worden door OCMW of Staat: – Hospitalisatie – Ambulante zorgen – Arts – Paramedisch – Farmaceutische kosten – Prothesen – Medisch vervoer – Diversen Fase 1 Volgende Fases

26 Uitvoering van de beslissing Selectie van een gedeelte van een elektronische beslissing – Om zorgcategorie te waarborgen moet OCMW, per gekozen categorie, volgende criteria invullen: De geldigheidsduur – Begindatum – Einddatum De tenlasteneming van het OCMW – Gedeelte ZIV – Gedeelte patiënt – Supplementen 26 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Aard gedekte kostenTenlasteneming Gedeelte ZIV Alles - Gedeeltelijk - Niets Gedeelte patiënt Alles - Gedeeltelijk - Niets Supplementen Alles - Gedeeltelijk - Niets Indien DMH, geldigheidsduur van een zorgcategorie is maximaal 3 maanden

27 In een waarborg tot tenlasteneming kan het OCMW – Bijzondere voorwaarden bepalen – De eventueel aangeduide verstrekker(s): Invoeren RIZIV- of KBO-nummers gewenste zorginstellingen. – Automatisch controle identificatienummers » Enkel facturen opgesteld door deze nummers kunnen terugbetalingen genieten. De « gedeeltelijke » tenlasteneming van het OCMW 27 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Deze beslissing moet worden opgeslagen

28 De beslissing wordt opgeslagen De te volgen stappen om beslissing tot tenlasteneming op te slaan 1.De KSZ controleert de integratie 2.KSZ draagt verzoek aanmaak beslissing over aan POD MI 3.Technische blokkering van het INSZ- nummer Vermijden dat ander OCMW gelijktijdig beslissing ingeeft voor dezelfde persoon. Deblokkering INSZ-nummer wanneer transactie afgelopen is: 28 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s. Mediprima A P B P Beslissing

29 De beslissing wordt opgeslagen 3.Geldigheidscontroles elektronische beslissing door automatisch systeem 4.Opslag elektronische beslissing : – Beslissings- en een versienummer; – Aanmaakdatum; – Auteur (= het OCMW-nummer) 29 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima Technische en functionele goedkeuring. Controle correctheid gegevens ?

30 Informatieformulier betreffende medische hulp 30 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Correcte informatie informatieformulier Een informatieformulier – Wordt aangemaakt voor elke meerderjarige – Minderjarigen: – Kunnen op formulier meerdejarige aangevuld worden – Mogelijkheid om eigen formulier aan te maken – Verleent houder geen enkel recht en is geen attest tot tenlasteneming OCMW.

31 Informatieformulier betreffende medische hulp Informatieformulier bevat: – Voor begunstigde Foto INSZ-nummer Naam en voornamen Geslacht en geboortedatum – Voor elke minderjarige persoon ten laste: INSZ-nummer Naam en voornamen Geslacht en geboortedatum 31 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

32 Enkel door beherend OCMW Toekennen nieuwe rechten met terugwerkende kracht Wijziging inhoud beslissing als betrekking op voorwaarden Vermindering rechten begunstigde in verleden Verminderen terugbetalingsrechten met terugwerkende kracht Elke wijziging geregistreerd en gearchiveerd in Mediprima Na technische geldigheidscontrole Staat beslissing in verleden steeds terug te vinden Wijziging bestaande elektronische beslissing 32 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s OCMW kan op elk moment nieuwe beslissing tot tenlasteneming nemen voor aanvrager of bestaande beslissing wijzigen

33 Eén jaar: – Elke tenlasteneming moet na 12 maand opnieuw onderzocht worden. Na 92 dagen: – Voor buitenlanders die illegaal verblijven en onderhevig zijn aan DMH Bij vermindering rechten begunstigde: – Bestaande beslissing stopzetten en een nieuwe beslissing aanmaken. Maximum termijn elektronische beslissing 33 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

34 Stopzetten bestaande elektronische beslissing 34 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Dekking die reeds werd toegekend (in het verleden of de dag zelf ) kan men niet afschaffen. Beslissing tot tenlasteneming in toekomst stopzetten kan wel. Bij schrapping in de toekomst blijft beslissing minstens één dag geldig (dag van schrapping). Enkel door OCMW dat beslissing heeft aangemaakt. – Volledige stopzetting : effectieve einddatum = dag na verstrijken beslissing. – Stopzetting dekking zorgcategorie : effectieve einddatum = dag na einddatum dekking. – Stopgezette beslissing bewaard in Mediprima (in alle versies). Stopgezette of vervallen beslissing mag niet meer opnieuw in omloop worden gebracht

35 – Bij mutatie die statuut persoon wijzigt en beslissing OCMW beïnvloedt – Schorsing geeft OCMW mogelijkheid om Dossier opnieuw te onderzoeken Nieuwe beslissing te nemen Deze mee te delen. – OCMW moet nieuwe beslissing aanmaken op basis verkregen informatie. Schorsing bestaande elektronische beslissing 35 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Schorsing is tijdelijk stopzetten beslissing door POD MI tot OCMW nieuwe beslissing genomen heeft De schorsing wordt pas in toekomst ingevoerd (Voorzien eind 2013)

36 36 De patiënt biedt zich aan bij een verstrekker Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima Beslissing ?

37 37 Identificatie van de patiënt Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima INSZ ? Formulier inzake tenlasteneming medische kosten Patiënt legt formulier voor aan zorgverstrekker: Zekerheid over identiteit persoon Beschikbaarheid foto, (voor)naam, geslacht en geboortedatum Beschikbaarheid INSZ voor raadpleging Mediprima

38 38 Tenlasteneming medische kosten Zorgverstrekker controleert verzekerbaarheid en elektronische beslissingen patiënt Zorgverstrekker consulteert beslissingen tot tenlasteneming via: – Geïntegreerde diensten in sociale software – Webtoepassing WebConsult van de POD MI. Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima Steeds voor prestatie Dag prestatie zelf Eerste dag opname bij hospitalisatie nieuwe raadpleging vereist als hospitalisatie verder gezet wordt na 30 dagen

39 39 Identificatie verstrekker Verstrekker geeft vervolgens aan of: – Hij voor ziekenhuis werkt: Controle of ziekenhuis zorgen mag factureren (via RIZIV-nummer ziekenhuis). – Hij niet in naam ziekenhuis werkt: Controle of verstrekker zorgen mag factureren (via RIZIV-nummer van de verstrekker) Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima

40 40 OCMW bepaalt eventuele voorwaarden waarborg medische hulp Beperkingen raadpleging Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Enkel zicht op informatie over identificatie bevoegde OCMW. Zicht op inhoud tenlasteneming. Geen beperkende lijst: alle zorgverstrekkers in zorgcategorie toegelaten.

41 41 Opzoeking uitsluitend gebaseerd op: – INSZ-nummer : Enige aanvaarde criterium voor identificatie patiënt. Opzoeking naam niet mogelijk Mediprima. – INSZ-nummer en prestatiedatum: Raadpleging vindt standaard plaats op datum van de dag. Resultaat opzoeking – Gegevens elektronische beslissing op datum raadpleging zichtbaar voor zorgverstrekker Opzoeking in Mediprima Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima

42 42 Dekkingsgegevens bekomen via consultatie op ”dag x”: – Geldig voor alle prestaties verricht tijdens meegedeelde geldigheidsperiode – Maximaal tot en met ”dag x + 30 dagen” – Ongeacht wanneer deze prestaties gefactureerd worden Eigenlijke betalingsverbintenis: – Geen geldigheidsduur. – Verjaringstermijn terugbetaling prestatie door de staat: 2 jaar Verbintenisnummer Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Verbintenisnummer : Gecodeerde sleutel Automatisch aangemaakt bij raadpleging beslissing tot tenlasteneming Nummer dat verstrekker als betaalgarantie vermeldt in elektronische factuur. Mediprima

43 43 Betaling facturen door HZIV en/of OCMW volgens – Modaliteiten beslissing tenlasteneming – Instructies facturatie Bestaan van beslissing tenlasteneming met aangepaste dekking Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima P P

44 44 Zorgverstrekker schat situatie in: – Hoogdringendheid in medische zin: Medische prestaties onmiddellijk toegediend. “Zorgadvies “voorgelegd aan OCMW. – Geen hoogdringendheid in medische zin: Zorg uitgesteld (slechts toegediend na beslissing OCMW). Persoon doorverwezen naar bevoegde OCMW. Verstrekker kan prestatie uitvoeren, maar risico niet betaald door OCMW. Geen beslissing tenlasteneming of ongedekte zorgprestatie Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Rechtstreeks

45 45 Sociale dienst ziekenhuis: – Voert sociaal “vooronderzoek” tijdens hospitalisatie – Licht bevoegd OCMW in. – Stelt “verbindingsfiche” of “advies tot tenlasteneming” op Bevat informatie over verstrekte zorgen en de identiteit van de persoon. Aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening met volmacht patiënt. Termijn om OCMW op de hoogte te stellen – Zorgverstrekker moet in zo kort mogelijke termijn aanvraag sociale bijstand doorgeven aan bevoegd OCMW. – Maximaal 15 dagen. Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Tussenkomst sociale dienst ziekenhuis

46 46 Zorgverstrekker verzorgt en factureert verstrekte zorgen Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima ? Beslissing Wanneer zorgverstrekker niet volgens modaliteiten beslissing prestaties uitvoert Risico niet te worden betaald Neemt contact met bevoegd OCMW om beslissing eventueel aan te passen € € Zorgverstrekker raadpleegt Mediprima om verbintenisnummer te bekomen

47 47 Attest DMH bevat minstens: – Datum prestatie; – Naam begunstigde; – Naam en handtekening arts. Bewaring – Moet (elektronisch) bewaard worden door zorgverstrekker – Attest wordt bij factuur gevoegd en bewaard door OCMW. Voor prestaties die geen betrekking hebben op 1ste fase project Attest Dringende Medische Hulp Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s DMH Controles a posteriori door HZIV Via steekproeven aanwezigeheid en inhoud attest DMH controleren

48 48 Patiënt kan zorgen voorgeschreven krijgen die niet zijn opgenomen in de dekking van het OCMW voor prestaties bij een andere verstrekker. – Elke verstrekker moet dan over attest DMH beschikken OCMW moet eventueel elektronische beslissing aanpassen. Voorschrift naar andere verstrekker Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s DMH Mediprima Beslissing aanpassen

49 Facturatie medische zorgen Twee factureringsmogelijkheden 49 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s @ @

50 Elektronische facturatie aan HZIV Gebaseerd op: – Facturatie RIZIV – Referentiedocument HZIV Instructies aan de zorginstellingen met betrekking tot de elektronische facturatie van de zorgverlening in het kader van Mediprima – fase 1 50 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Deze instructies zijn dwingend.

51 Identificatie van de debiteuren Zorgverstrekker identificeert verschillende debiteuren : 51 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s FACTUUR Deel ten laste POD MI Deel ten laste patiënt + supplementen ter zijner laste Deel ten laste OCMW

52 Geen duidelijk onderscheid kosten ten laste OCMW of patiënt? Algemene regel: – Zorgverstrekker factureert hele bedrag aan patiënt – Bij bestaan overeenkomst met OCMW wordt factuur verstuurd aan OCMW 52 Identificatie van de debiteuren Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s ?

53 Zorgverstrekker bezorgt HZIV maandelijks factureringsbestanden via (My)Carenet Factureringsbestanden: – Staan los van verzending facturen verzekerden HZIV – Bevatten maandelijkse afrekeningen op basis van: Opnamenummer (hospitalisatie) Volgnummer individuele facturen (ambulante verstrekkingen). 53 Versturen elektronische facturen aan HZIV Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Er mag geen enkele papieren factuur naar HZIV opgestuurd worden ! Elke maand

54 Wanneer staat (POD MI) niet totale medische kosten dekt, wordt saldo aan debiteuren gefactureerd via papieren factuur. De factuur patiënt en de factuur OCMW bevat: Kolom bedrag ten laste POD MI Kolom gedeelte patiënt (supplementen inbegrepen) Kolom kosten ten laste OCMW Kolom totale bedragen 54 De papieren facturatie Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s X% Y% 100 % Zorginstelling moet steeds hospitalisatiefacturen opsturen aan patiënt (ook bij € 0)

55 Als HZIV niet 100% ten laste neemt, zijn er 3 mogelijkheden: 55 De papieren facturatie Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 0% Het OCMW komt niet tussen en neemt niets ten laste: X% 100% Het OCMW komt tussen en neemt volledige saldo factuur ten laste: X% Het OCMW komt gedeeltelijk tussen: X%

56 Bij ontvangst factureringsbestand voert HZIV controles uit op: Geweigerde facturen of prestaties moeten na rechtzetting opnieuw ingevoerd worden in zending elektronische facturatie. 56 Afhandeling facturatie door HZIV Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s De patiënt: De periode: De flag “attest Dringend Medische Hulp” De soorten zorg: De dekkingscode: De zorgverstrekker: Het verbintenisnummer van de waarborg.

57 Uitvoeren eindafrekening voor POD MI en OCMW’s 57 Eindafrekening Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Elke maand Aanvaarde facturen waarvoor bedragen ten laste Staat werden betaald A B C

58 Raadpleging afrekening door OCMW Afrekeningsbestanden behandeld in sociale software OCMW. 58 OCMW behandelt saldo factuur Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Controle afrekeningen en/of facturen door OCMW Betaling door OCMW NOK €


Download ppt "Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 08/04/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google