De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :"— Transcript van de presentatie:

1 Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 : Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

2 De wetgeving is als volgt samengesteld :
1° de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006. 2° de 4 KB’s van 24 september 2006:   - betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten - betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten - betreffende de toegang tot ambulante en kermisactiviteiten voor niet- Europese vreemdelingen die niet vrijgesteld zijn van de beroepskaart - betreffende de vergoeding van de ondernemingsloketten. 3° Wet van tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Europese Dienstenrichtlijn (art 10 en art 11, inwerkingtreding op ) 4° KB 13 maart 2013 : invoering elektronische drager machtiging ambulante activiteiten

3 De uitoefening van kermisactiviteiten

4 Wat is een kermisactiviteit ?
De verkoop, De tekoop aanbieding, De uitstalling met het oog op de verkoop van diensten In het kader van een uitbating van kermisattracties of In het kader van de uitbating van vestigingen van kermisgastronomie (met of zonder bediening aan tafel)

5 Vereiste machtigingen :
- De uitbaters van een kermisattractie of van een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel (levering van diensten) = machtiging kermisactiviteiten (= papieren machtiging) - De uitbaters van een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel (productverkopers) = machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) sinds uitgereikt op elektronische drager vanaf verplicht op elektronische drager

6 De machtiging kermisactiviteiten als werkgever
Voor de zelfstandige die voor eigen rekening een kermisactiviteit uitoefent Voor de onderneming rechtspersoon die een kermisactiviteit uitoefent (afgegeven via de natuurlijke persoon die met het dagelijks bestuur van de onderneming belast is) Persoonlijk Geldig voor elke kermisattractie of vestiging kermisgastronomie met bediening aan tafel vermeld op de machtiging

7 De machtiging kermisactiviteiten als werkgever
Koninkrijk België FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Ondernemingsnummer : Machtiging kermisactiviteiten als werkgever Ondernemingsnummer : Naam en voornaam : Rijksregisternummer of plaats en datum van geboorte (1): Hoedanigheid : (2) Firma en of handelsbenaming : (3) Waterworld Voorwerp van de kermisactiviteit : (4)(5) a) Waterworld b)KZW495 c) Spel met levering van goederen Afgeleverd op IDENTIFICATIE VAN HET ONDERNEMINGSLOKET Namens het ondernemingsloket, De verantwoordelijke, (6)

8 De machtiging kermisactiviteiten als werkgever
Ofwel Rijksregisternummer bij een resident of plaats en datum van geboorte bij een niet-resident. (2) Ofwel de natuurlijke persoon die de activiteit voor eigen rekening uitoefent, ofwel de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de rechtspersoon. (3) Indien van toepassing. Voor elke kermisattractie de vermelding van : a) de handelsbenaming, b) het registratienummer , indien zij op eigen kracht voortbeweegt, of, of indien niet, deze van het voertuig die haar verplaatst, c) de categorie tot dewelke zij behoort : - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « A » - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « B » - Attractie voortbewogen door dieren - Attractie zonder aandrijving noch levering van goederen - Spel met levering van goederen - Vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel. (5) Voor vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: de aard van de toegelaten restauratie, op basis van de bewezen beroepskennis. (6) Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke van het ondernemingsloket.

9 De machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke
Op naam van de werkgever of de onderneming voor wiens rekening of in wiens dienst de aangestelde werkt Voor ieder persoon die als verantwoordelijke een kermisactiviteit uitoefent voor rekening of in dienst van een werkgever Toegekend voor elke vestiging of attractie vermeld op de machtiging Komt overeen met de geldigheidsduur van en de vestigingen en attracties vermeld op de machtiging als werkgever Uitwisselbaar tussen aangestelden-verantwoordelijken Evenveel machtigingen als aangestelden-verantwoordelijken die tegelijkertijd actief zijn

10 De machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke
Koninkrijk België FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Ondernemingsnummer : Machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke De persoon in het bezit van voorliggend document is gemachtigd om een kermisactiviteit uit te oefenen voor rekening van of in dienst van : (1) Ondernemingsnummer : Handelsbenaming : (2) Waterworld Voorwerp van de kermisactiviteit : (3) (4) a) Waterworld b) KZW495 c) Spel met levering van goederen Afgeleverd op IDENTIFICATIE VAN HET ONDERNEMINGSLOKET Namens het ondernemingsloket, De verantwoordelijke, (5)

11 De machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke
(1) Ofwel de naam en de voornaam van de natuurlijke persoon voor wie of in wiens dienst de « aangestelde-verantwoordelijke » de activiteit uitoefent, ofwel de firmanaam van de rechtspersoon voor wie of in wiens dienst hij de activiteit uitoefent. (2) Indien van toepassing. (3) Voor elke kermisattractie de vermelding van  : a) de handelsbenaming, b) het registratienummer , indien zij op eigen kracht voortbeweegt, of, indien niet, deze van het voertuig die haar verplaatst. c) de categorie tot dewelke zij behoort : - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « A » - Attractie met een niet-menselijke aandrijving type « B » - Attractie voortbewogen door dieren - Attractie zonder aandrijving noch levering van goederen - Spel met levering van goederen - Vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel. (4) Voor vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: de aard van de toegelaten restauratie, op basis van bewezen beroepskennis. (5) Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke van het ondernemingsloket.

12 Opmerking !: Vrijstelling machtiging kermisactiviteiten :
voor iedere aangestelde tewerkgesteld bij de uitbating van een kermisattractie of van een vestiging kermisgastronomie met bediening aan tafel onder toezicht en in aanwezigheid van de houder van een machtiging kermisactiviteiten werkgever of een aangestelde-verantwoordelijke Vrijstelling machtiging ambulante activiteiten : voor iedere aangestelde op de kermis (openbare + private kermis) tewerkgesteld bij de uitbating van een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel onder toezicht en in aanwezigheid van de houder van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of de houder van een machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of aangestelde B. Let op ! Vrijstelling geldt niet voor ambulante activiteiten buiten een kermis

13 Procedure voor het verkrijgen van de machtiging :
Indiening bij een Erkend Ondernemingsloket (EOL) door : De persoon die voor eigen rekening de onderneming uitbaat De persoon die het dagelijks beheer van de rechtspersoon voor zijn rekening neemt Nazicht van de voorwaarden door het EOL Uitreiking van de machtiging of van een gehele of een gedeeltelijke weigering (beroep mogelijk bij de bevoegde Minister)

14 Voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging kermisactiviteiten als werkgever Te controleren door het ondernemingsloket Nationaliteitsvoorwaarde De vereisten voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit De voorwaarden eigen aan de uitbating van kermisattracties

15 1.Nationaliteitsvoorwaarde
Wie kan een persoonlijke machtiging (werkgever) verkrijgen ? - Belgische onderdanen & hun niet-Europese echtgenoot (hoeven niet noodzakelijk samen te wonen) & bepaalde niet-Europese leden van hun familie (op voorwaarde dat zij bij hen inwonen) - Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lidstaten EU + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) & hun niet-Europese echtgenoot (op voorwaarde dat zij bij hen inwonen) - Niet-Europese vreemdelingen die gemachtigd zijn tot onbeperkt verblijf of zich definitief hebben gevestigd in België, nl. houder zijn van één van de volgende verblijfvergunningen : -een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur (=Bkaart); -houder zijn van een identiteitskaart voor vreemdelingen (=Ckaart); -houder zijn van een kaart als langdurig ingezetene (= Dkaart) ; -houder zijn van een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (=F+kaart) - Zwitserse onderdanen - Erkende vluchtelingen in België

16 Niet Europese familieleden :
a)de bloedverwanten in dalende lijn van een Belg of van zijn echtgenoot, onder de 21 jaar of die te hunnen laste zijn; b)de bloedverwanten van een Belg of van zijn echtgenoot in opgaande lijn, die te hunnen laste zijn; c)de echtgenoot van de personen in a) en b). d) bloedverwanten in dalende lijn van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte , of die van zijn echtgenoot, beneden 21 jaar of die te hunnen laste zijn; e)zijn bloedverwanten in opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn, met uitzondering van de bloedverwanten in opgaande lijn van een student of die van zijn echtgenoot; f)de echtgenoot van de personen in e) en f).

17 1. Nationaliteitsvoorwaarde (vervolg)
Andere niet-Europese vreemdelingen kunnen geen persoonlijke machtiging verkrijgen MAAR Ze mogen wel werken op basis van een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke OP VOORWAARDE DAT Ze in het bezit zijn van een beroepskaart of een arbeidskaart

18 Voorafgaandelijke verplichtingen voor kermisuitbaters (programmawet) :
2. De vereisten voor de uitoefening van een gereglementeerde activiteit Voorafgaandelijke verplichtingen voor kermisuitbaters (programmawet) : 1° Voor alle kermisactiviteiten: Kennis van het bedrijfsbeheer 2° Voor de kermisgastronomie met bediening aan tafel: Indien vereist, beroepsbekwaamheid van restaurantuitbater

19 3. De voorwaarden eigen aan het uitbaten van kermisattracties
In geval van een kermisattractie met voortbeweging van personen aangedreven door een niet-menselijke energiebron : Bewijs van een risico-analyse (art 3§2 KB ) OF Bewijs dat de attractie voldoet aan de algemene veiligheid en/of veiligheidsbeginsels krachtens de wettelijke bepalingen (art 3 §§ 3 en 4 KB )

20 Vervanging – wijziging – stopzetting :
Indien aanvraag tot vervanging van de machtiging (bij verlies)  aflevering door het EOL van een voorlopig attest. Indien aanvraag tot wijziging  verplichting om de oorspronkelijke machtiging aan de EOL over te maken. Verplichting om aan de EOL de machtiging over te maken in geval van definitieve stopzetting van de kermisactiviteiten. Verplichting om aan de EOL de machtigingen over te maken indien de onderneming niet meer aan de vereiste voorwaarden voldoet behalve indien het tijdelijk is en de onderneming gedurende deze periode niet wordt uitgebaat.

21 Hoeveel kost een machtiging kermisactiviteiten ?
De betaling gebeurt op het moment van de aanvraag Bij een aanvraag tot toekenning van een machtiging : als werkgever : 150 € als aangestelde-verantwoordelijke : 100 € Bij een aanvraag tot wijziging of vervanging : van een machtiging als werkgever : 50 € van een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke : 100 € Bij inning van deze rechten verstrekt het ondernemingsloket een ontvangstbewijs.

22 Geldigheid van de machtiging : (art 4§2 KB 24-9-2006)
De voorwaarden voor het uitoefenen van kermisactiviteiten : Over een geldige machtiging beschikken gedurende de volledige duur van de prestatie De machtiging is slechts geldig indien ze vergezeld wordt van : het identiteitsbewijs verzekeringsdocumenten burgelijke aansprakelijkheid en brandrisico’s voor attracties met voortbeweging van personen met niet menselijke energiebron : documenten voorzien in art 10 KB (risicoanalyse, opstellingsinspectie, onderhoudsinspectie, periodiek nazicht) ontvangstbewijs van de gemeente ter bevestiging van de uitgevoerde opstellingsinspectie voorzien in art. 5 KB voor vestigingen in kermisgastronomie : toelating FAVV attracties met dieren (geen documenten vereist maar voldoen aan reglementering Dierenwelzijn FOD Volksgezondheid KB ) Merk op ! Er is geen wettelijk verbod voor kermisattracties met dieren

23 De organisatie van kermissen en kermisactiviteiten op het gemeentelijk grondgebied

24 Het toepassingsgebied
1. De sedentaire kermisactiviteiten en de pretparken - zijn niet aan de bepalingen van de wet onderworpen 2. De kermissen en de kermisactiviteiten ingericht door een privé initiatief (= op privaat domein) : - rechtstreeks geregeld door de wet - vereisen een toelating van de gemeente (geen weigering mogelijk omwille van bestaand commercieel of kermisaanbod : EDRL) - zijn voorbehouden aan de kermisuitbaters of de ambulante handelaars in gastronomie zonder bediening aan tafel die houder zijn van de vereiste geldige machtiging (inclusief geldigheid bijhorende documenten) - zijn onderworpen aan dezelfde controles als die van de andere kermisactiviteiten -niet onderworpen aan de wettelijke toewijzingsmodaliteiten 3. De openbare kermissen en de andere kermisactiviteiten op het openbaar domein : het gemeentelijk reglement

25 Opmerkingen Nazicht voorontwerpen gemeentelijke reglementen door bevoegde minister (Dienst Economische Vergunningen FOD Economie) voor goedkeuring door gemeenteraad. De gemeente maakt haar reglement over aan de minister (Dienst Economische Vergunningen FOD Economie) binnen de maand na haar goedkeuring. Concessie openbare kermissen = onderworpen wettelijke bepalingen openbare kermissen. -

26 De organisatie van openbare kermissen :
Gemeentelijk reglement bepaalt : plaats, datum, uren Via reglement beperking aantal standplaatsen per onderneming Gemeentelijk reglement conform aan wettelijke bepalingen inzake het kermisplan de categorieën standplaatsen de personen aan wie de standplaatsen kunnen worden toegewezen en zij die ze kunnen innemen de voorwaarden inzake toewijzing opschorting, afstand, einde en overdracht van het abonnement

27 Opmerkingen ! - De wettelijke toewijzingsmodaliteiten ontzeggen de gemeente geenszins haar recht om over haar openbaar domein te beschikken met het oog op het voldoen aan de gemeentelijke belangen (herschikken, verplaatsen, stopzetten standplaatsen) - In geval van definitieve opheffing van het geheel of een gedeelte van de standplaatsen moet de gemeente een vooropzeg geven waarvan de termijn, uitgezonderd in geval van absolute noodzakelijkheid (bijv. dringende wegenwerken), niet korter mag zijn dan 1 jaar. Wijziging attractie of vestiging niet wettelijk geregeld. Individueel aan te vragen bij gemeente. Autonome beslissing gemeente.

28 1.Het kermisplan (art 16 KB 24-9-2006) :
Elke toewijzing wordt op het plan aangebracht dat met computer kan bijgehouden worden : - situering standplaats - duur van de toewijzing - identificatie van de begunstigde (ondernemingsnummer, naam…) - identificatie van de attractie of vestiging - prijs van de standplaats - eventuele overnemer Het plan of het register en desgevallend het gegevensbestand kunnen geraadpleegd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten.

29 2.De categorieën standplaatsen
A. De standplaatsen voor de duur van de kermis Hun bestaansreden : - ze beantwoorden aan de gevallen van absolute noodzakelijkheid (bijv. : de kermis vindt plaats op privé-terrein gehuurd door de gemeente, waar de toekenning van een abonnement, stilzwijgend te hernieuwen, uitgesloten is) -een zeker aantal standplaatsen voorbehouden voor de hernieuwing van de kermis (nieuwe attracties) Hun aantal: - niet vastgelegd door een percentage - maar beheerst door een principe : de standplaatsen met abonnement zijn de algemene regel en de standplaatsen voor de duur van de kermis zijn de noodzakelijke uitzonderingen

30 B. De standplaatsen per abonnement
- zij worden toegekend : -op een vacante standplaats, voorzien voor abonnementen -na 3 jaar ononderbroken inname (het gemeentelijk reglement kan deze termijn verkorten) - voor 5 jaar - stilzwijgend verlengd - verkrijging van het abonnement voor een periode korter dan 5 jaar : - bij stopzetting van de activiteiten : automatische toekenning - in andere gevallen : beoordeling van de gemeente

31 3.De personen aan wie een standplaats kan worden toegewezen en zij die deze kunnen innemen.
A. De toewijzing : - enkel aan de houders van een machtiging kermisactiviteiten of ambulante activiteiten in kermisgastronomie als werkgever B. De inname is voorbehouden aan : - de houder van de machtiging als werkgever - en aan een reeks categorieën vermeld in het KB (art 11) oa - de echtgenoot of wettelijke samenwonende - de feitelijke vennoten - de medebestuurders en vennoten van de vennootschap - de aangestelden-verantwoordelijken van de bovenvermelde categorieën - de aangestelden van de bovenvermelde categorieën Deze categorieën kunnen de standplaatsen innemen zonder de aanwezigheid van de houder van de standplaats. Voor de aangestelden die vrijgesteld zijn van een machtiging is de aanwezigheid verplicht van de houder van de standplaats of de houder van de machtiging aangestelde-verantwoordelijke

32 4. De bekendmaking van de vacature :
- iedere toewijzing van een standplaats moet worden voorafgegaan door een kennisgeving van de vacature, (uitgezonderd voor de standplaatsen die vacant blijven in de 15 dagen voorafgaand aan de kermis = spoedprocedure) - het reglement bepaalt de modaliteiten van de openbaarheid - Deze kennisgeving vermeldt minstens (KB art 13§2) : 1° indien nodig, het attractietype of de vestiging welke gewenst is; 2°de nuttige technische specificaties; 3° de situering van de standplaats; 4°de wijze en de duur van de toewijzing; 5°de prijs en, desgevallend, de modaliteiten tot herziening; 6° de voorwaarden inzake verkrijging van de standplaats en de criteria inzake toewijzing; 7°de plaats en termijn van indiening van de kandidaturen; 8°de termijn van de bekendmaking van de toewijzing van de standplaats. Desgevallend verwijst de kennisgeving naar het gemeentelijk reglement.

33 Indiening kandidaturen :
De kandidaturen worden overgemaakt : hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij door een schrijven neergelegd op de plaats aangeduid in de kennisgeving van de vacature met ontvangstbewijs, hetzij per duurzame drager (bijv fax, ) tegen ontvangstbewijs Om geldig te zijn ingediend : - in de voorgeschreven vormen - binnen de gestelde termijn - de gegevens bevatten vereist door de kennisgeving of door het reglement.

34 5. De procedure van toewijzing :
A. De normale procedure : - Opname in een proces-verbaal (te raadplegen openbaarheid van bestuur) : - openen van de kandidaturen - onderzoek naar de geldigheid van de machtiging - vergelijkend onderzoek van de kandidaten (wettelijke criteria) - de gemotiveerde beslissing - Bekendmaking aan de begunstigde en aan alle andere kandidaten.

35 Onderzoek documenten :
Machtiging kermisactiviteiten of machtiging ambulante activiteiten (kermisgastronomie zonder bediening aan tafel) Geldigheid machtiging : -Voor alle attracties en vestigingen : verzekeringpolissen burgelijke aansprakelijkheid en brandrisico -Voor attracties voortbeweging personen niet menselijke energiebron (KB ) : -Risicoanalyse; Opstellingsinspectie; Onderhoudsinspectie ; Periodiek nazicht + Document dat bevestigt dat de gemeente in het bezit is van het bewijs dat de inspectie van de opstelling werd verwezenlijkt - Voor vestigingen kermisgastronomie : toelating FAVV - Voor levende dieren : geen vergunning (naleven richtlijnen welzijn paarden en pony’s op kermissen (KB ) Andere documenten : speeltoestellen (niet elektrische aangedreven bijv bungeetrampolines), gasflessen, brandblusapparaten, alcoholische dranken, enz…

36 a) de aard van de attractie of de vestiging,
De criteria van de toewijzing (KB art 15) : a) de aard van de attractie of de vestiging, b) de technische specificaties van de attractie of vestiging, c) de graad van veiligheid van de attractie of vestiging, d) de aantrekkingskracht van de attractie of vestiging, e) de deskundigheid van de uitbater en die van zijn aangestelden, f) desgevallend de nuttige ervaring, g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. De gemeente bepaalt zelf de belangrijkheid van elk criterium en kan vanuit een bepaalde invalshoek beslissen geen of minder rekening te houden met een aantal van deze criteria.

37 B. De spoedprocedure (KB art 17)
- Voor de standplaatsen die vacant blijven in de 15 dagen voorafgaand aan de opening van de kermis (geen bekendmaking) : 1° de gemeente of de concessionaris raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 3° de gemeente of de concessionaris gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de wettelijke criteria (art 15 KB ), 4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeld die hun kandidatuur hebben ingediend; 5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen geeft hij in het proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan; 6° hij deelt aan iedere kandidaat de beslissing mede die hem aanbelangt. - Kan leiden tot aanpassingen aan het kermisplan. (Aanpassingen onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.)

38 6. Opschorting van het abonnement (KB art 12§3) :
a. in geval van : - tijdelijke fysieke ongeschiktheid (medisch attest) - aangetoonde overmacht (bijv. tijdelijk defect van de attractie) De opschorting gaat in op de 30ste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op de 30ste dag volgend op de bekendmaking van het hernemen van de activiteiten, tenzij het gemeentelijk reglement een andere termijn bepaalt. Indien zij één jaar overschrijdt, moet zij minstens 30 dagen voor het begin van de kermis hernieuwd worden, tenzij het gemeentelijk reglement een andere termijn bepaalt b. in geval van overlapping van meerdere kermissen De opschorting moet worden bekendgemaakt tenminste 3 maanden voor de begindatum van de kermis, tenzij het gemeentelijk reglement een andere termijn bepaalt. Zij mag geen 3 opeenvolgende jaren overschrijden. De wederzijdse verplichtingen van het abonnement worden opgeschort voor de duur van de opschorting.

39 7. De afstand van het abonnement (KB art 12§4) :
- bij het vervallen van het abonnement; vooropzeg van minstens 3 maanden - bij stopzetting activiteit; vooropzeg van minstens 3 maanden - in geval van definitieve fysieke ongeschiktheid (medisch attest); de vooropzeg gaat in de 30ste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid, tenzij het reglement een andere termijn bepaalt. - in geval van definitieve overmacht, aangetoond op een verantwoorde wijze (bijv. definitieve vernieling van de attractie); de vooropzeg gaat in de 30ste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid, tenzij het reglement een andere termijn bepaalt - door de rechthebbenden, zonder vooropzeg, bij het overlijden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent - in de andere gevallen : beoordeling van de gemeente

40 8. De overdracht van het abonnement (KB art 18) :
- bij de overdracht van de attractie of de vestiging - bij de stopzetting van de activiteit met overdracht van de attractie of vestiging - bij het overlijden van de natuurlijke persoon voor eigen rekening houder van een standplaats, door overdracht van de attractie of vestiging door de rechthebbenden De overnemer(s) moeten de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaats(en) overnemen De overdracht is slechts geldig wanneer de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het uitoefenen van de activiteit (geldige machtiging inclusief de bijhorende documenten)

41 9. Het intrekken van het abonnement door de gemeente (KB art 12§6)
-de begunstigde voldoet niet langer aan de voorwaarden tot het uitoefenen van de activiteit - om redenen voorzien in het gemeentelijk reglement (het niet naleven van richtlijnen…)

42 De organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de openbare kermissen
Het gemeentelijk reglement conform aan wettelijke bepalingen Het regime: : - indien de aanvragen voor standplaatsen afkomstig zijn van kermisuitbaters: de beslissing tot al dan niet toekenning van de standplaats is overgelaten aan de beoordeling van de gemeente - indien de gemeenten één of meerdere standplaatsen wenst toe te kennen op het openbaar domein: het regime van de kermissen is van toepassing .

43 De toewijzing van controlebevoegdheden aan de personen die belast zijn met de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten Een controlebevoegdheid wordt toegewezen aan de personen aangesteld door de gemeente of de concessionaris voor de organisatie en de controle van de ambulante en kermisactiviteiten op het grondgebied van de gemeente.

44 Strafbepalingen de vaststelling van overtredingen is de bevoegdheid van de federale politie, de lokale politie en de administratie “Economische Inspectie” bij de FOD Economie waarschuwingen kunnen gegeven worden alvorens over te gaan tot een sanctie de strafvordering kan vervallen door de betaling van een minnelijke schikking bewarend beslag mogelijk bij uitoefening activiteit zonder machtiging Enkel de minister kan machtiging intrekken !

45 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie KMO-beleid Dienst Economische Vergunningen WTC III, 18de verdieping, S. Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL (Vanaf half juli 2014 : North Gate, Koning Albert II laan 16 te BRUSSEL) Tel.: Fax:


Download ppt "Gewijzigd door de wet van 04 juli 2005 en 20 juli 2006 :"

Verwante presentaties


Ads door Google