De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Agenda 23 september LEF (in Eindhoven of Best) 27 september M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Handelingen 27 en 28 Inl: M.K. Smit

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: Ds. A.H. van der Velden uit Eindhoven 16:30 voorganger: Andre Verschelling ipv ds. D. Vonck uit Houten. Morgenavond, 24 september vergadert de kerkenraad met diakenen om uur. Daarna vergaderen kerkenraad en de diakenen afzonderlijk verder.

4 Mededelingen kerkenraad
De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

5 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

6 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
● Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

7 Gezang 171: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

8 Gezang 171: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

9 Gezang 171: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

10 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

11 175 C

12 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: ● Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

13 Psalm 148: 1 - 5 1 Looft, halleluja, looft de HEER, hoog in de hemel van zijn eer. Looft Hem, die in de hoge troont, gij engelen, die bij Hem woont. Looft Hem, des HEREN legermachten, gij die Hem dient met al uw krachten, Gij zon en maan, looft nu de HEER, gij sterrenlichten, geeft Hem eer. allen

14 Psalm 148: 1 - 5 2 Geef, hoogste hemel, lof en prijs aan God, de HEER, in zijn paleis. Looft Hem, gij wateren, zo hoog verzameld boven 's hemels boog. Dat zij de naam en grootheid eren van God, die schiep en blijft regeren. Zijn hoog bevel bracht hen tot stand, hun plaats en baan zijn in zijn hand. mannen vrouwen

15 Psalm 148: 1 - 5 3 Looft op de aarde dan de HEER. Geeft, monsters van de zee, Hem eer. Gij sneeuw en hagel, damp en gloed, gij storm, die zijn bevelen doet. Juicht, heuvels, bergen met uw stromen. Juicht, alle vrucht- en cederbomen. Gij wilde dieren en het vee. en al wat kruipt en vliegt, juicht mee. vrouwen mannen

16 Psalm 148: 1 - 5 4 Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal. Gij koningen, bekleed met macht, Gij richters, die het recht betracht. Looft, jonge mannen, looft de HERE, looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere. Looft Hem, gij ouden met de jeugd, weest samen in de HEER verheugd. vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen allen

17 Psalm 148: 1 - 5 5 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft halleluja, geeft Hem eer. allen

18 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

19 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang ● L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

20 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: ● Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

21 Psalm 113: 1 - 3 1 Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij ’s HEREN knechten, immermeer moet ’s HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in ’t Oosten straalt, tot waar z’in ’t Westen nederdaalt, zij ’s HEREN grote naam geprezen.

22 Psalm 113: 1 - 3 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.

23 Psalm 113: 1 - 3 3 Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk. Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. Hij zegent die onvruchtbaar scheen, met bloei van kindren om haar heen. Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen.

24 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: ● T. Psalm 115: 3 Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

25 1) Hij is van niets en niemand afhankelijk
Psalm 115: 3 De vrijheid van God 1) Hij is van niets en niemand afhankelijk 2) tegelijk met alles en ieder verbonden

26 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: T. Psalm 115: 3 ● Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

27 Opwekking 672 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.'

28 Opwekking 672 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid.

29 Opwekking 672 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.

30 Opwekking 672 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' refrein Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

31 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: T. Psalm 115: 3 Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

32 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: T. Psalm 115: 3 Opwekking 672: ● Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

33 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

34 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

35 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

36 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

37 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: T. Psalm 115: 3 Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

38 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: T. Psalm 115: 3 Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

39 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: T. Psalm 115: 3 Opwekking 672: Gezang 161: ● LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

40 LvdK 444: 1, 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

41 LvdK 444: 2 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

42 LvdK 444: 1, 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

43 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: T. Psalm 115: 3 Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: ● Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

44 182 E 4-stemmig

45 Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen
Gezang 171: Psalm 148: beurtzang L. Psalm 115: Psalm 113: Opwekking 672: Gezang 161: LvdK 444: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

46 U luistert naar één van de nummers van Sela
Woensdag 3 oktober 20.00 uur Sela In Best Toegang: €12,50 U luistert naar één van de nummers van Sela 1/5

47 2/5

48 Jeugdwerk Inspiratiedag
Wanneer: zaterdag 29 september, 09:30 – 16:30 Wie: Iedereen die met jeugdwerk te maken heeft of geïnteresseerd is Doel: * Samen over het jeugdwerk van gedachten wisselen * Beter weten waar iedereen mee bezig is * Betere aansluiting van verschillende leeftijdsgroepen bereiken * Van elkaar leren en elkaar stimuleren Hoe: * Workshops met korte presentaties en open discussies * Gezellige afsluiting Vragen, suggesties, info: Wouter Bondt en/of Hans Meeske Meld je nu aan: 3/5

49 Voor meer info zie het kruispunt
Ik ga! En jij? Wanneer? 13 oktober Waar? Plein Lidwinakerk Tijd? uur Wil je helpen of heb je spullen voor de markt? Spreek ons (José of Mirjam de Groot) even aan of mail naar Voor meer info zie het kruispunt Tot dan! 4/5

50 5/5

51 U luistert naar één van de nummers van Sela
Woensdag 3 oktober 20.00 uur Sela In Best Toegang: €12,50 U luistert naar één van de nummers van Sela 1/5

52 2/5

53 Jeugdwerk Inspiratiedag
Wanneer: zaterdag 29 september, 09:30 – 16:30 Wie: Iedereen die met jeugdwerk te maken heeft of geïnteresseerd is Doel: * Samen over het jeugdwerk van gedachten wisselen * Beter weten waar iedereen mee bezig is * Betere aansluiting van verschillende leeftijdsgroepen bereiken * Van elkaar leren en elkaar stimuleren Hoe: * Workshops met korte presentaties en open discussies * Gezellige afsluiting Vragen, suggesties, info: Wouter Bondt en/of Hans Meeske Meld je nu aan: 3/5

54 Voor meer info zie het kruispunt
Ik ga! En jij? Wanneer? 13 oktober Waar? Plein Lidwinakerk Tijd? uur Wil je helpen of heb je spullen voor de markt? Spreek ons (José of Mirjam de Groot) even aan of mail naar Voor meer info zie het kruispunt Tot dan! 4/5

55 5/5


Download ppt "Liturgie br. A. Verschelling Preeklezen"

Verwante presentaties


Ads door Google