De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

3 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

4 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

5 Lied 118:2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

6 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

7 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

8 Psalm 139:8 NB Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt, Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, in ‘t diepst der aarde opgebouwd. Niets blijft er voor uw oog verborgen. Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

10 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

11 Psalm 139:14 NB Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

12 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

13 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

14 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

15 Doopformulier kleine kinderen
Geliefden in onze Here Jezus Christus, de Doop is door onze Here Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen opdroeg: Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard, hoe wij de Doop moeten verstaan.

16 Doopformulier kleine kinderen
Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen, tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

17 Doopformulier kleine kinderen
Ten tweede is de Doop een teken en zegel van de afwassing der zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil.

18 Doopformulier kleine kinderen
En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil.

19 Doopformulier kleine kinderen
Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente der uitverkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet. Ten derde worden wij krachtens het verbond door de Doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

20 Doopformulier kleine kinderen
aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen,

21 Doopformulier kleine kinderen
mogen zij niet van de Doop worden uitgesloten, omdat zij ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

22 Doopformulier kleine kinderen
Dit betuigt ook Petrus met de woorden: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de handen opgelegd en hen gezegend.

23 Doopformulier kleine kinderen
In de plaats van de besnijdenis is de Doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van Zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen. Opdat deze doopsbediening tot Gods eer, tot onze troost en tot opbouw der gemeente zal geschieden, willen wij Zijn heilige Naam aanroepen.

24 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

25 Psalm 25:6 NB Wie heeft lust de Heer te vrezen,
‘t allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand’len moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal ‘t gezegend aardrijk erven.

26 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

27 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

28 Psalm 81:12 “Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig
op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ‘t smeekt, mild en overvloedig.”

29 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

30 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

31 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

32 Psalm 105:5 God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. ‘t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

33 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

34 H. Doop Lezing doopformulier Ps. 25:6 NB Doopgebed + vragen Ps. 81:12
Toespreken ouders en kinderen Bediening H. Doop Ps. 105:5 Kinderen zingen Slot doopformulier

35 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

36 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

37 Gezang 3:3, 4 Hij speld’ ons, dat wij t’ allen tijd,
wanneer die blijde heildag rees, van ‘s vijands dienstbaar juk bevrijd, Hem dienen zouden zonder vrees, naar ‘t heilig recht, in ware deugd. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van ‘t Alvermogen! Elk noem’ U Gods profeet en geev’ U eer! Gij treedt voor ‘t aanschijn van den HEER, en baant zijn weg door leven en door leer.

38 Gezang 3:3, 4 Dus wordt des HEREN volk geleid,
door ‘t licht, dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu, door Gods barmhartigheên; die, met ons lot bewogen, om ons van zond’ en ongeval t’ ontslaan, een ster in Jakob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan.

39 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

40 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

41 Een bijzonder kind (en dat is ‘t)!
Prediking Een bijzonder kind (en dat is ‘t)! Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 >>> Lied 44:1, 2, 3

42 Een bijzonder kind (en dat is ‘t)!
Prediking Een bijzonder kind (en dat is ‘t)! 1. Timing 2. Teken 3. Taak Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 >>> Lied 44:1, 2, 3

43 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

44 Lied 44:1, 2, 3 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

45 Lied 44:1, 2, 3 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

46 Lied 44:1, 2, 3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

47 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

48 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Diaconie
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

49 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

50 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

51 Psalm 90:9 Laat uw genâ ons met haar troost verrijken,
en laat uw werk aan uwe knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken, uw liefd’, uw macht behoed’ ons voor bezwijken. Sterk onze hand, en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en t’ allen tijd’!

52 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

53 Liturgie Zondag 21 december
Mededelingen Lied 118:2 Stil gebed Votum en groet Ps. 139:8 NB Lezing van Gods wet Ps. 139:14 NB Gebeden H. Doop Schriftlezing: Lukas 1:11-20, 57-66, 80 Gezang 3:3, 4 Tekst: Lukas 1:57-66, 80 Prediking Lied 44:1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 90:9 Zegen Lied 66:2, 3, 6

54 Lied 66:2, 3, 6 Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken: o groot geheimenis dat mij geschonken is. Zijn almacht is gebleken.

55 Lied 66:2, 3, 6 Hoe heilig is zijn naam! Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.

56 Lied 66:2, 3, 6 Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp’loos staan die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten!

57 Aanvangstijd middagdienst 16.00 uur Gemeentekerstfeest
17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 1e Kerstdag 25 december 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate uur Gemeentekerstfeest Zondag 28 december a.s. 10:00 uur ds. J. Schenau


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google