De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zorginkoop opening, voorstelronde over zorginkoop pauze

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zorginkoop opening, voorstelronde over zorginkoop pauze"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zorginkoop opening, voorstelronde over zorginkoop pauze
gesprek met Luuk de Haan, De Fryske Marren vragen, uitwisseling afsluiting Tijd: – 21.45 Pauze: rond 20.30 Handout Powerpoint en andere documenten: U kunt zelf koffie of thee pakken

2 Voorstelronde Zorginkoop Johannes Beers Adviseur bij Zorgbelang
Fryslân Bestuursvoorzitter woonvorm Us Dream Lid adviesraad soc. domein io. Harlingen AvI adviseurs Fryslân Jannie Soepboer Geertje Haringsma Websites aandachtvooriedereen.nl programmakwaliteitinzicht.nl zorgbelang-fryslan.nl

3 Wat is zorginkoop(1) Zorginkoop
afspraken tussen gemeente en zorgaanbieder over vorm, hoeveelheid, prijs en kwaliteit van de te leveren zorg

4 Wat is zorginkoop (2) Zorginkoop
gedifferentieerde zorginkoop: goede zorg beter betalen selectieve zorginkoop: minder goede zorg niet contracteren

5 Kwaliteit in Zicht (1) Zorginkoop ervaring zorginkoop met name in Zvw
patiëntenverenigingen leveren zorgverzekeraars kwaliteitscriteria aan verzekeraar koopt zorg in waarin kwaliteitscriteria zijn meegenomen

6 Kwaliteit in Zicht (2) Zorginkoop www.programmakwaliteitinzicht.nl
stap 1: verzamelen van patiëntenervaringen stap 2: verbeterpotentieel stap 3: afstemmen met zorgaanbieders stap 4: formuleren inkoopcriteria Bijvoorbeeld Behandeling en begeleiding bij artrosezorg is gericht op alle gewrichten, niet alleen op het op dat moment aangedane gewricht. Daarnaast wordt door de zorgverleners rekening gehouden met het chronische karakter van artrose.

7 Zorginkoop Wanneer Waarom Zorginkoop Wie Waar Hoe Wat

8 Zorginkoop Wanneer Waarom Zorginkoop Wie Waar Hoe Wat

9 Waarom & Hoe (1) Zorginkoop overheveling taken van AWBZ naar Wmo
budgetkortingen: 25% begeleiding 15% pers. verzorging Reactie op budgetkortingen eigen, gemeentelijke middelen aanwenden zorg beperken (wachtlijsten, pakket beperken) eigen bijdrage eigen kracht/burger doet meer zelf

10 Waarom & Hoe (2) Zorgninkoop
gemeenten krijgen grotere beleidsvrijheid dan zorgkantoor zorgkantoor financierde verzekerd recht, gemeenten hebben compensatieplicht en participatiedoelstelling zorgkantoor had budgetplafond, besparingen op Wmo levert gemeente vrij besteedbare middelen op -> ‘perverse prikkel’!

11 Waarom & Hoe (3) Zorginkoop Cultuuromslag:
maatwerk, keukentafelgesprek, eigen inzet, netwerk nieuwe constructies met gemeentelijke infrastructuur (welzijnsorganisaties, vrijwilligerswerk) resultaat: geen voorziening, maar ‘arrangementen’ Vraag om een scootmobiel wordt gekanteld naar een arrangement vervoer Kansen in de Kanteling Transitie vraagt om innovatief, flexibel en passend aanbod. oog voor werkelijke vraag burger, ipv. (beperkingen in) het aanbod. Arrangementen moeten wel uit daadwerkelijk aanbod samengesteld kunnen worden.

12 Waarom & Hoe (4) Zorginkoop Twee vragen bij de start:
wat is het bestek: doelgroepen, aantallen keuze voor 1. subsidie 2. overeenkomst Plan van Aanpak? In sommige gemeenten wordt voor het opstellen van het bestek een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin wordt de procedure vastgesteld. Het loont de moeite dit PvA wél te lezen en te controleren op inbreng van cliënten in het algemeen en de Wmo raad in het bijzonder.

13 Waarom & Hoe (5) Zorginkoop Overeenkomst Subsidie
Burgerlijk wetboek: meerzijdige rechtshandeling; over en-weer verbintenis verkrijging prestatie Algemene wet bestuursrecht: aanspraak op financiële middelen; beschikking eenzijdig; activiteiten met algemeen belang Aanbesteden volgens regelgeving; geen plicht tot gunnen Geen aanbestedingsplicht Inhoud: precies omschreven, eisen opdrachtgever; verplicht presteren Uitwerking activiteit bij subsidieontvanger

14 Wat (1) Zorginkoop Algemeen: personeel
a) overnemen van niet-gegunde organisatie? b) gemeente moet toezien op overleg social return a) kan onderdeel zijn van gunningscriteria b) 5% personeelsbestand werkervaringsplekken? Maatschappelijk aanbesteden Verschillende (uiteenlopende) partijen, zoals zorgaanbieders en woningbouwcoöperaties, met elkaar coalities vormen om een integraal voorstel te doen, dat aansluit bij de vraag vanuit de burger. Bij maatschappelijk aanbesteden verschuift het eigenaarschap van de opdrachtgever - vaak de overheid - naar de samenleving.

15 Wat (2) Zorginkoop Kwaliteit van zorg: cliënt heeft regie
zorgplan en rapportage continuïteit van zorg Kwaliteitsbeleid Potentiële aanbieders geven inzicht in gevoerde kwaliteitsbeleid kwaliteitsjaarverslag

16 Wat (3) Zorginkoop Personeel: opleiding en attitude
scholing en training cliëntgericht Klachten Potentiële aanbieders geven inzicht in klachtenprocedure aantal klachten en beschikt over cliëntenraad klachtencommissie

17 zie ook de uitgebreide notitie op de website
Zorginkoop Wat (4) Overig: jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek communicatie en informatievoorziening administratie registratie en verantwoording zie ook de uitgebreide notitie op de website Cliëntendosisier Bevat de volgende onderdelen: persoonlijke gegevens soort hulp aantal uren en indicatieduur gemaakte afspraken over de levering van de hulp (zoals aanduiding, tijdstip) feitelijk geleverde hulp: soort werkzaamheden waar noodzakelijk de overdracht van gegevens tussen meerdere medewerkers evaluatiemomenten

18 Invloed Zorginkoop Momenten: reguliere vergadercyclus
voorbereidend gesprek rondetafelgesprek vaststellen tarieven kwaliteit van zorg (bijv. clienttevredenheidsonderzoek)

19 Procesbeschrijving (1)
Zorginkoop Procesbeschrijving (1) Procesbeschrijving vanuit cliëntenperspectief: Fase I – eerste contact / aanvraag bereikbaarheid/ toegankelijkheid loket kwaliteit formulieren bejegening begrijpelijkheid publiciteit / communicatie Bijlage Dit model is tevens te vinden als een bijlage bij deze cursus op de website

20 Procesbeschrijving (2)
Zorginkoop Procesbeschrijving (2) Fase II – beoordeling, arrangement en beschikking verloop keukentafelgesprek beoordelingsuitkomst (krijgt cliënt compensatie beperking) cliëntgerichtheid (rekening met individuele omstandigheden) bejegening Fase III Nog in ontwikkeling: beoordeling inhoud en mogelijkheden van het aangeboden arrangement

21 Procesbeschrijving (3)
Zorginkoop Procesbeschrijving (3) Fase IV – toezicht door gemeente toetsing kwaliteitseisen Wmo beleidsplan uitkomsten kwaliteitsmetingen, audits, evaluaties, etc. eigen gemeentelijke dienstverlening benchmark

22 Resumé Zorginkoop wat, niet hoe Kwaliteit in Zicht
PvA, voorbereidend gesprek kwaliteitseisen procesbeschrijving


Download ppt "Welkom Zorginkoop opening, voorstelronde over zorginkoop pauze"

Verwante presentaties


Ads door Google