De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieu zaken Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieu zaken Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Milieu zaken Welkom

2 Milieu omgevingsfaktoren
Milieu factoren Milieu omgevingsfaktoren Fysische en fysisch-chemische Temperatuur, pH, viscociteit, stroming, druk Chemische Nutriënten (voedingsmiddelen), zuurstof, stofwisselingsprodukten, giftige stoffen Biologische Soortgenoten en vijanden Sociale Maatschappelijke

3 Milieu factoren Primair systeem gebonden milieufactoren
Noodzakelijke voorwaarden om leven mogelijk te maken, b.v. licht en zuurstof en water Primair systeem vreemd Hebben invloed op gezondheid zoals luchtverontreinigingen, voedingsmiddelen toevoegingen Secundair systeem gebonden Milieu faktoren die systeemvreemd zijn zoals verontreining door verkeer en industrie

4 Milieu factoren Werking van vergiften
Systeemvreemde stoffen met schadelijke effect op de gezondheid Toxologie Letal Dosis (LDxx) LD50 : Letal Dosis 50 mg per diergewicht Werking van vergiften Direct Indirect Gecombineerde werking Indirect cumulatief Door opeenhoping zullen de grenswaarden bereikt worden die schadelijk zijn voor de gezondheid

5 Milieu factoren Subjectieve beleving
Veranderingen als gevolg van vergiften Morfologisch Orgaanverandering Functionerings veranderingen orgaanfunkties die niet meer optimaal zijn Subjectieve beleving Stankoverlast

6 Milieu factoren Micro-organismen Plantaardig als dierlijk Virussen
Protisten Algen Schimmels Bacterien Bacterien zijn eencellige organismen Schimmels zijn veelcellige organismen Algen zijn plantaardig Aëroob Anaëroob

7 Milieu factoren Aëroob Anaëroob Micro-organisme cultuur faktoren
Organisme heeft lucht (zuurstof nodig) Anaëroob Organisme kan zonder lucht overleven; lucht kan zelfs dodelijk zijn Gist ,boterzuurbacterie , melkzuurbacterie Micro-organisme cultuur faktoren Voedingsbodem Bacterien groeien goed op eiwitrijke bodem Schimels groeien goed op koolhydraatrijke bodem Vochtigheid Zuurstof Aëroob is afhankelijk van zuurstof Anaëroob is afhankelijk van b.v. waterstof , koolzuurgas PH-waarde of zuurgraad Bacterien gedijen basisch (hoge pH) Schimmels gedijken bij zuur (lage pH) temperatuur

8 Water huishouding

9 Zone aanduiding verontreinigd water
Polysaprobe zone Zeer verontreinigd: Veel organische voedingsstoffen, zuurstof ontbreekt. Gering aantal bacterien Mesosaprobe zone Zelfreiniging is herkenbaar, veel aërobe en anaerobe oxidatieprocessen en fotosynthese Voorbeeld; ‘s nachts grote vissterfte door enorme plantengroei Oligosaprobe zone Mineralisatie is volledig, zuurstof aanwezig, nog weinig bacterien. Herstel biologisch evenwicht.

10 Zone aanduiding verontreinigd water
Polysaprobe zone Zeer verontreinigd: Veel organische voedingsstoffen, zuurstof ontbreekt. Gering aantal bacterien Mesosaprobe zone Zelfreiniging is herkenbaar. Hogere levensvormen mogelijk maar “ziek” Oligosaprobe zone Mineralisatie is volledig, zuurstof aanwezig, nog weinig bacterien. .

11 Zuivering van afvalwater
Aëroob met oxidatiebed Algen, bacterien, schimmels Anaëroob Aktief slib Anaërobe gisting Hoge temperatuur t=30 Celcius Vrijkomende methaangas Bezinken Zand en slib verwijderen Filteren (10cm en 2 cm)

12 Wetgevingen Wetgeving bescherming milieu
1958 Wet olieverontreining zeewater 1962 Bestrijdingsmiddelenwet 1875 Hinderwet 1895 Veiligheidswet 1963 Wet gevaarlijke stoffen 1963 Kernenergiewet 1901 Woningwet 1964 Wet op de ruimtelijke ordening 1908 Visserijwet 1967 Natuurbeschermingswet 1928 Natuurschoonwet 1936 Vogelwet 1969 Wet verontreining oppervlakte wateren 1970 Wet inzake luchtverontreining 1938 Ruilverkavelingswet 1975 Wet verontreining zeewater 1952 Hinderwet 1976 Wet chemische afvalstoffen 1954 Jachtwet 1977 Wet inzake verwijdering afvalstoffen 1954 Grondwaterwet waterleidingsbedrijven 1980 Wet algemene bepaling milieuhygiëne 1957 Waterleidingswet 1957 Destructiewet Wet bodembescherming Wet milieugevaarlijke stoffen

13 vergunningsaanvraag De procedure van uw omgevingsvergunningaanvraag verloopt als volgt: Registratie  Publicatie  Toets op ontvankelijkheid In behandeling nemen of buiten behandeling stellen  Toetsing  Beslissing; verlenen of weigeren van uw aanvraag Publicatie van het besluit

14 vergunningsaanvraag

15 vergunningsaanvraag

16 vergunningsaanvraag Instanties Enkele Instanties Rijnmond DCMR RIVM
Gemeente Gedeputeerde staten (G.S.) Overheid en wetgever Enkele Instanties Rijnmond DCMR RIVM Waterschappen Helpdesk Wabo

17 Waterverontreining en -zuivering
Oppervlakte water functies Drinkwater voor mens en dier Water uit de Rijn en Maas worden gebruikt voor de drinkwaterwingebieden; dit is veelal verontreinigd door industriën uit het achterland Huishoudelijk gebruik Waterrecreatie Land- en tuinbouwwater Binnenscheepvaart Visserijwater Industriewater 20 % proceswater 80 % koelwater Eisen mbt retourwaterlozing pH, COD/BOD-waarde , temperatuur

18 Waterverontreining en -zuivering
Bronnen van waterverontreining Huishoudelijk afvalwater Denk aan afwaswater, schoonmaken, watercloset, douche, autowassen Wat je verbruikt komt terug in de afvalstroom Waterverbruik ongeveer 150 liter/dag per inwoner (USA 300 liter/dag) Stoffen als vetten, eiwitten, zetmeel, zeep, wasmiddelen, fosfaten, urine, faecaliën Industrieel afvalwater Registratie en controle van afvalstromen, ingeperkt door vergunning Regenwater Straatvuil dat wegspoeld door de regen en de afvalstromen in eerste instantie sterk vervuilen. Land- en tuinbouw Bestrijdingsmiddelen en meststoffen

19 Waterverontreining en -zuivering
Verontreiningen in afvalwater Sterk reducerende verbindingen Sulfiet, sulfide, aldehyden Organische persistente verbindingen Moeilijk afbreekbaar b.v. koolwaterstoffen Anorganische zouten Verzilting Oplosbare stoffen Zweven en verstoppen filters e.d. Minerale nutriënten Nodig bij fotosynthese; een overschot leid tot eutrofiëring (Blauwalg) Gifitige stoffen Ziekteverwekkende stoffen Kwalijk riekende stoffen Detergenten (wasmiddelen) Verlagen de oppervlakte spanning.

20 Waterverontreining en -zuivering
Afvalwaterzuivering Mechanische zuivering Roosters Boogrooster Staafrooster snijrooster Zandvangers Passavant-Pista of Geiger zandvanger Dorr-Oliver zandvanger Bezinkinrichtingen Rechthoekige bezinkbak Ronde bezinkbakken Biologische zuivering Actieve slib Oxidatie bed (zuurstof tbv bacterien) Wisselbedden beluchters Actief slib De verwijdering van opgeloste organische stoffen en nutiënten van het afvalwater vindt in de biologische behandelingsstap plaats. Dit wordt gedaan door de interactie tussen verschillende types bacteriën en micro-organismen. Deze micro-organismen vereisen zuurstof en vermenigvuldigen zich om de organische stoffen te verbruiken. Het actiefslib bestaat in de vorm van vlokken. Deze vlokken bevatten naast dode en levende micro-organismen ook geabsorbeerde, organische en minerale bestandsdelen. Het bezinkgedrag van de vlokken is van groot belang voor de werking van de biologische behandeling. De vlokken moeten goed verwijderbaar zijn, zodat de biomassa in het schoongemaakte afvalwater zonder problemen kan worden gescheiden en een vereist volume van actieve slib terug in het beluchtings gedeelte kan worden gepompt. Read more:

21 Waterverontreining en -zuivering
Afvalwaterzuivering Zandvangers Passavant-Pista of Geiger zandvanger Dorr-Oliver zandvanger

22 Waterverontreining en -zuivering
Afvalwaterzuivering Bezinkinrichtingen Rechthoekige bezinkbak Ronde bezinkbakken Biologische zuivering Actieve slib Oxidatie bed (zuurstof tbv bacterien) Wisselbedden beluchters

23 Waterverontreining en -zuivering
Afvalwaterzuivering Biologische zuivering Actieve slib Oxidatie bed (zuurstof tbv bacterien) Wisselbedden beluchters

24 Waterverontreining en -zuivering
Afvalwaterzuivering Desinfectie Chloor of chloorgas Fosfaatverwijdering Vlokken Stikstofverbindingen Slibbehandeling Heatamix Clarigester Slibpasteurisatie

25 Luchtverontreiniging
Definitie Luchtverontreining volgens de wet: “Dit is de aanwezigheid in de buitenlucht van verontreinigde stoffen; zijnde vaste, vloeibare en gasvormige stoffen in die lucht, op zichzelf danwel tesamen of in verbinding met andere stoffen, hetzij nadeel voor de gezondheid van de mens of aanzienlijke hinder voor de mens kunnen opleveren, hetzij schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen” Stikstof (N2) Zuurstof (O2) Argon (Ar) Kooldioxide (CO2) Water (H2O) ppm : parts per million 1 mg/kg 1 ml/m3 78,09 % 20,94 % 0,93 % 0,032 % max. 2 % Waterstof (H2) Stikstofoxide (NO) Stikstofdioxide (NO2) Ozon (O3) edelgassen 0,5 ppm 0,02 ppm 0,04 ppm

26 Luchtverontreiniging
Emissie-norm Verontreiningen die uitgestoten worden ,dus naar buiten Denk aan situaties als SMOG alarm waarbij een verminderde uitstoot van rookgassen toegestaan is. Voldoen aan de minimale eis betekend: de maximale toegestane hoeveelheid uitstoten (MAC-waarde) Immisie-norm Verontreiningen die een mens maximaal mag hebben

27 Luchtverontreiniging
Wegverkeer Verontreiniging door verbranding en verdamping van koolwaterstoffen Koolmonoxide (CO) Stikstofoxide (NOx) Fijnstof Emissie per jaar is gelijk aan eigen gewicht voertuig Waterstofmotor en dieselmotoren Toepassing van de catalysator, inspuiting, betere verbranding Electrische motoren Openbaar vervoer Forensisme verlagen

28 Luchtverontreiniging
Scheepvaart Dieselverbranding Luchtvaart Kerosine verbranding Schonere verbranding dan verdringer motortype Uitstoot CO2 op grote hoogte Industrie Stookprocessen Steenkool Aardolie Aardgas Lekkages Gassen uit processen die rechtstreeks in het milieu gebracht worden Huishouden Verwarmen, douchen, schoonmaken

29 Luchtverontreiniging

30 Luchtverontreiniging

31 Luchtverontreiniging
Filter installaties Bezinkkamer installatie Stofafscheiders Cycloon installaties Venturiscrubber Electrostatische filters Fakkelen Katalystische naverbranding Absorbtiesystemen Aktieve kool Silicagel metaaloziden

32 Luchtverontreiniging
Bezinkkamer installatie Stofafscheiders Cycloon installaties Venturiscrubber Electrostatische filters Fakkelen Katalystische naverbranding Absorbtiesystemen Aktieve kool Silicagel metaaloxiden

33 Luchtverontreiniging
Venturiscrubber

34 Luchtverontreiniging
Electrostatische filters Fakkelen Katalystische naverbranding Absorbtiesystemen Aktieve kool Silicagel metaaloxiden Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die door adsorptie de eigenschap heeft allerlei stoffen aan zich te kunnen binden. Inhoud  [verbergen]  1 Bereiding 2 Werking 3 Toepassingen 3.1 Thermische reactivering 4 Zie ook 5 Externe links Bereiding[bewerken] Actieve kool wordt bereid door via een thermisch proces de gassen en onzuiverheden te verwijderen. Cokeskool, dus met steenkool als uitgangsproduct, geeft de hoogste kwaliteit van actieve kool, dus met de hoogste adsorptiecapaciteit voor dezelfde hoeveelheid. Het is ook de duurste vorm van actieve kool. Goedkopere uitgangsproducten met minder adsorptievermogen zijn bruinkoolcokes en organisch materiaal zoals turf of kokosnootdoppen. In Nederland en België wordt actieve kool geproduceerd en gereactiveerd door Norit in Klazienaveen, Desotec in Roeselare en Chemviron Carbon in Feluy. Het productieproces bestaat uit het verkolen en activeren van turf, kokos- en notenschalen, steenkool of andere organische materialen in grote ovens. Afhankelijk van de toepassing kan men de actieve kool nog met een zuur wassen, vermalen tot poeder, neutraliseren en impregneren. Werking[bewerken] De werking van actieve kool berust op een zeer groot oppervlak door een fijne microstructuur met een groot aantal zeer fijne poriën. Commercieel verkrijgbare actieve-koolsoorten hebben een inwendig oppervlak van 500 tot 2000 m2/g. De actieve-kooldeeltjes (koolstofatomen) oefenen een aantrekkingskracht uit op gasvormige of vloeibare deeltjes (moleculen), die de actieve kool omgeven of doorstromen. Hoe sterk deze aantrekkingskracht is, wordt door een aantal factoren bepaald, bijvoorbeeld door de vorm en massa van de moleculen die in aanraking komen met de actieve kool. Juist doordat niet alle moleculen even sterk worden aangetrokken en vastgehouden (geadsorbeerd) door actieve kool, is het mogelijk één of meer ongewenste stoffen uit lucht, gas of water te verwijderen. Actieve kool bezit een groot aantal poriën, waarvan de grootte en onderlinge verhoudingen worden bepaald door de gebruikte grondstof en de activeringsmethode. Als grondstof kunnen in principe alle vezelhoudende materialen worden gebruikt, zoals pindadoppen, rijstschillen, houtsnippers, turf, kokosnoten, vruchtpitten, steenkool en hout. Het gebruik van kokosnoten levert een zeer microporeuze actieve kool op, die in luchtzuivering goed inzetbaar is, vooral in filters met kleine hoeveelheden actieve kool. Hout daarentegen geeft van nature een vooral macroporeuze actieve kool, die geschikt is voor de verwijdering van de grote moleculen uit vloeistoffen.

35 Luchtverontreiniging
Katalystische naverbranding

36 Luchtverontreiniging
Venturi scrubber Stoffilter

37 Luchtverontreiniging
Affakkelen

38 Luchtverontreiniging
Type rookpluimen (verspreiding)

39 Luchtverontreiniging
Type rookpluimen (verspreiding)

40 Luchtverontreiniging
Type rookpluimen (verspreiding)

41 Luchtverontreiniging
rookspreiding

42 Luchtverontreiniging
rookspreiding

43 Luchtverontreiniging

44 Luchtverontreiniging

45 Bodemverontreiniging
Organische bemesting ammoniak Chemische bemesting Eutrofiering door overmaat Besproeing pesticiden in de grond Invloeden van industrie en verkeer Gevaarlijke stoffen: Koper, fluor, chloor Lekkage in leidingstraten Lekkage koelvloeistoffen Ondergrondse – en bovengrondse opslag

46 Bodemverontreiniging
Bluswater & lekkage Gekantelde trein

47 Bodemverontreiniging


Download ppt "Milieu zaken Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google