De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieu zaken Welkom. Milieu factoren Milieu omgevingsfaktoren Fysische en fysisch-chemische –Temperatuur, pH, viscociteit, stroming, druk Chemische –Nutriënten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieu zaken Welkom. Milieu factoren Milieu omgevingsfaktoren Fysische en fysisch-chemische –Temperatuur, pH, viscociteit, stroming, druk Chemische –Nutriënten."— Transcript van de presentatie:

1 Milieu zaken Welkom

2 Milieu factoren Milieu omgevingsfaktoren Fysische en fysisch-chemische –Temperatuur, pH, viscociteit, stroming, druk Chemische –Nutriënten (voedingsmiddelen), zuurstof, stofwisselingsprodukten, giftige stoffen Biologische –Soortgenoten en vijanden Sociale Maatschappelijke

3 Milieu factoren Primair systeem gebonden milieufactoren –Noodzakelijke voorwaarden om leven mogelijk te maken, b.v. licht en zuurstof en water Primair systeem vreemd –Hebben invloed op gezondheid zoals luchtverontreinigingen, voedingsmiddelen toevoegingen Secundair systeem gebonden –Milieu faktoren die systeemvreemd zijn zoals verontreining door verkeer en industrie

4 Milieu factoren Systeemvreemde stoffen met schadelijke effect op de gezondheid Toxologie Letal Dosis(LDxx) LD50 : Letal Dosis 50 mg per diergewicht Werking van vergiften Direct Indirect –Gecombineerde werking Indirect cumulatief –Door opeenhoping zullen de grenswaarden bereikt worden die schadelijk zijn voor de gezondheid

5 Milieu factoren Veranderingen als gevolg van vergiften Morfologisch –Orgaanverandering Functionerings veranderingen –orgaanfunkties die niet meer optimaal zijn Subjectieve beleving –Stankoverlast

6 Milieu factoren Micro-organismen Plantaardig als dierlijk Virussen Protisten –Algen –Schimmels –Bacterien Bacterien zijn eencellige organismen Schimmels zijn veelcellige organismen Algen zijn plantaardig Aëroob Anaëroob

7 Milieu factoren Aëroob –Organisme heeft lucht (zuurstof nodig) Anaëroob –Organisme kan zonder lucht overleven; lucht kan zelfs dodelijk zijn –Gist,boterzuurbacterie, melkzuurbacterie Micro-organisme cultuur faktoren –Voedingsbodem Bacterien groeien goed op eiwitrijke bodem Schimels groeien goed op koolhydraatrijke bodem –Vochtigheid –Zuurstof Aëroob is afhankelijk van zuurstof Anaëroob is afhankelijk van b.v. waterstof, koolzuurgas –PH-waarde of zuurgraad Bacterien gedijen basisch (hoge pH) Schimmels gedijken bij zuur (lage pH) –temperatuur

8 Water huishouding

9 Zone aanduiding verontreinigd water Polysaprobe zone –Zeer verontreinigd: Veel organische voedingsstoffen, zuurstof ontbreekt. Gering aantal bacterien Mesosaprobe zone –Zelfreiniging is herkenbaar, veel aërobe en anaerobe oxidatieprocessen en fotosynthese –Voorbeeld; ‘s nachts grote vissterfte door enorme plantengroei Oligosaprobe zone –Mineralisatie is volledig, zuurstof aanwezig, nog weinig bacterien. Herstel biologisch evenwicht.

10 Zone aanduiding verontreinigd water Polysaprobe zone –Zeer verontreinigd: Veel organische voedingsstoffen, zuurstof ontbreekt. Gering aantal bacterien Mesosaprobe zone –Zelfreiniging is herkenbaar. Hogere levensvormen mogelijk maar “ziek” Oligosaprobe zone –Mineralisatie is volledig, zuurstof aanwezig, nog weinig bacterien..

11 Zuivering van afvalwater Aëroob met oxidatiebed –Algen, bacterien, schimmels Anaëroob –Aktief slib Anaërobe gisting –Hoge temperatuur t=30 Celcius –Vrijkomende methaangas Bezinken –Zand en slib verwijderen Filteren (10cm en 2 cm)

12 Wetgevingen Wetgeving bescherming milieu 1875Hinderwet 1895Veiligheidswet 1901Woningwet 1908Visserijwet 1928Natuurschoonwet 1936Vogelwet 1938Ruilverkavelingswet 1952Hinderwet 1954Jachtwet 1954Grondwaterwet waterleidingsbedrijven 1957Waterleidingswet 1957Destructiewet 1958Wet olieverontreining zeewater 1962Bestrijdingsmiddelenwet 1963Wet gevaarlijke stoffen 1963Kernenergiewet 1964Wet op de ruimtelijke ordening 1967Natuurbeschermingswet 1969Wet verontreining oppervlakte wateren 1970 Wet inzake luchtverontreining 1975Wet verontreining zeewater 1976Wet chemische afvalstoffen 1977Wet inzake verwijdering afvalstoffen 1980Wet algemene bepaling milieuhygiëne Wet bodembescherming Wet milieugevaarlijke stoffen

13 vergunningsaanvraag De procedure van uw omgevingsvergunningaanvraag verloopt als volgt: Registratie Publicatie Toets op ontvankelijkheid In behandeling nemen of buiten behandeling stellen Toetsing Beslissing; verlenen of weigeren van uw aanvraag Publicatie van het besluit

14 vergunningsaanvraag

15

16 Instanties –Gemeente –Gedeputeerde staten (G.S.) –Overheid en wetgever Enkele Instanties Rijnmond Gemeente DCMR RIVM Waterschappen Helpdesk Wabo

17 Waterverontreining en -zuivering Oppervlakte water functies –Drinkwater voor mens en dier Water uit de Rijn en Maas worden gebruikt voor de drinkwaterwingebieden; dit is veelal verontreinigd door industriën uit het achterland –Huishoudelijk gebruik –Waterrecreatie –Land- en tuinbouwwater –Binnenscheepvaart –Visserijwater –Industriewater 20 % proceswater 80 % koelwater Eisen mbt retourwaterlozing pH, COD/BOD-waarde, temperatuur

18 Waterverontreining en -zuivering Bronnen van waterverontreining –Huishoudelijk afvalwater Denk aan afwaswater, schoonmaken, watercloset, douche, autowassen Wat je verbruikt komt terug in de afvalstroom Waterverbruik ongeveer 150 liter/dag per inwoner (USA 300 liter/dag) Stoffen als vetten, eiwitten, zetmeel, zeep, wasmiddelen, fosfaten, urine, faecaliën –Industrieel afvalwater Registratie en controle van afvalstromen, ingeperkt door vergunning –Regenwater Straatvuil dat wegspoeld door de regen en de afvalstromen in eerste instantie sterk vervuilen. –Land- en tuinbouw Bestrijdingsmiddelen en meststoffen

19 Waterverontreining en -zuivering Verontreiningen in afvalwater –Sterk reducerende verbindingen Sulfiet, sulfide, aldehyden –Organische persistente verbindingen Moeilijk afbreekbaar b.v. koolwaterstoffen –Anorganische zouten Verzilting –Oplosbare stoffen Zweven en verstoppen filters e.d. –Minerale nutriënten Nodig bij fotosynthese; een overschot leid tot eutrofiëring (Blauwalg) –Gifitige stoffen –Ziekteverwekkende stoffen –Kwalijk riekende stoffen –Detergenten (wasmiddelen) Verlagen de oppervlakte spanning.

20 Waterverontreining en -zuivering Afvalwaterzuivering –Mechanische zuivering –Roosters Boogrooster Staafrooster snijrooster –Zandvangers Passavant-Pista of Geiger zandvanger Dorr-Oliver zandvanger –Bezinkinrichtingen Rechthoekige bezinkbak Ronde bezinkbakken –Biologische zuivering Actieve slib Oxidatie bed (zuurstof tbv bacterien) Wisselbedden beluchters

21 Waterverontreining en -zuivering Afvalwaterzuivering –Zandvangers Passavant-Pista of Geiger zandvanger Dorr-Oliver zandvanger

22 Waterverontreining en -zuivering Afvalwaterzuivering –Bezinkinrichtingen Rechthoekige bezinkbak Ronde bezinkbakken –Biologische zuivering Actieve slib Oxidatie bed (zuurstof tbv bacterien) Wisselbedden beluchters

23 Waterverontreining en -zuivering Afvalwaterzuivering –Biologische zuivering Actieve slib Oxidatie bed (zuurstof tbv bacterien) Wisselbedden beluchters

24 Waterverontreining en -zuivering Afvalwaterzuivering –Desinfectie Chloor of chloorgas –Fosfaatverwijdering Vlokken –Stikstofverbindingen –Slibbehandeling Heatamix Clarigester Slibpasteurisatie

25 Luchtverontreiniging Definitie Luchtverontreining volgens de wet: “Dit is de aanwezigheid in de buitenlucht van verontreinigde stoffen; zijnde vaste, vloeibare en gasvormige stoffen in die lucht, op zichzelf danwel tesamen of in verbinding met andere stoffen, hetzij nadeel voor de gezondheid van de mens of aanzienlijke hinder voor de mens kunnen opleveren, hetzij schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen” Stikstof (N 2 ) Zuurstof (O 2 ) Argon (Ar) Kooldioxide (CO 2 ) Water (H 2 O) ppm : parts per million 1 mg/kg 1 ml/m 3 78,09 % 20,94 % 0,93 % 0,032 % max. 2 % Waterstof (H 2 ) Stikstofoxide (NO) Stikstofdioxide (NO 2 ) Ozon (O 3 ) edelgassen 0,5 ppm 0,02 ppm 0,04 ppm

26 Luchtverontreiniging Emissie-norm –Verontreiningen die uitgestoten worden,dus naar buiten –Denk aan situaties als SMOG alarm waarbij een verminderde uitstoot van rookgassen toegestaan is. –Voldoen aan de minimale eis betekend: de maximale toegestane hoeveelheid uitstoten (MAC-waarde) Immisie-norm –Verontreiningen die een mens maximaal mag hebben

27 Luchtverontreiniging Wegverkeer –Verontreiniging door verbranding en verdamping van koolwaterstoffen Koolmonoxide(CO) Stikstofoxide (NO x ) Fijnstof –Emissie per jaar is gelijk aan eigen gewicht voertuig –Waterstofmotor en dieselmotoren –Toepassing van de catalysator, inspuiting, betere verbranding –Electrische motoren –Openbaar vervoer –Forensisme verlagen

28 Luchtverontreiniging Scheepvaart –Dieselverbranding Luchtvaart –Kerosine verbranding –Schonere verbranding dan verdringer motortype –Uitstoot CO 2 op grote hoogte Industrie –Stookprocessen Steenkool Aardolie Aardgas –Lekkages –Gassen uit processen die rechtstreeks in het milieu gebracht worden Huishouden –Stookprocessen –Verwarmen, douchen, schoonmaken

29 Luchtverontreiniging

30

31 Filter installaties Bezinkkamer installatie Stofafscheiders Cycloon installaties Venturiscrubber Electrostatische filters Fakkelen Katalystische naverbranding Absorbtiesystemen –Aktieve kool –Silicagel –metaaloziden

32 Luchtverontreiniging Bezinkkamer installatie Stofafscheiders Cycloon installaties Venturiscrubber Electrostatische filters Fakkelen Katalystische naverbranding Absorbtiesystemen –Aktieve kool –Silicagel –metaaloxiden

33 Luchtverontreiniging Venturiscrubber

34 Luchtverontreiniging Electrostatische filters Fakkelen Katalystische naverbranding Absorbtiesystemen –Aktieve kool –Silicagel –metaaloxiden

35 Luchtverontreiniging Katalystische naverbranding

36 Luchtverontreiniging Venturi scrubber Stoffilter

37 Luchtverontreiniging Affakkelen

38 Luchtverontreiniging Type rookpluimen (verspreiding)

39 Luchtverontreiniging Type rookpluimen (verspreiding)

40 Luchtverontreiniging Type rookpluimen (verspreiding)

41 Luchtverontreiniging rookspreiding

42 Luchtverontreiniging rookspreiding

43 Luchtverontreiniging

44

45 Bodemverontreiniging Organische bemesting ammoniak Chemische bemesting –Eutrofiering door overmaat Besproeing pesticiden in de grond Invloeden van industrie en verkeer –Gevaarlijke stoffen: Koper, fluor, chloor –Lekkage in leidingstraten –Lekkage koelvloeistoffen –Ondergrondse – en bovengrondse opslag

46 Bodemverontreiniging Gekantelde trein Bluswater & lekkage

47 Bodemverontreiniging


Download ppt "Milieu zaken Welkom. Milieu factoren Milieu omgevingsfaktoren Fysische en fysisch-chemische –Temperatuur, pH, viscociteit, stroming, druk Chemische –Nutriënten."

Verwante presentaties


Ads door Google