De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buisleidingen en het Bevb

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buisleidingen en het Bevb"— Transcript van de presentatie:

1 Buisleidingen en het Bevb
Kennistafel 2 september 2014 Gerarda Gaartman Joop Aardema

2 Indeling presentatie Toezicht /werkwijze ILT Globaal beeld Resultaten
Vervolg Welke verplichtingen heeft de exploitant van een buisleiding volgens het Bevb? Wat zou je als toezichthouder op het Bevb primair van de exploitant willen zien, waarom en hoe moet dat er dan uit zien? Geef aan hoe het risico van een buisleiding kan worden gereduceerd om aan de risiconorm van het besluit te voldoen, wat de relatief eenvoudigste maatregel? Noem enkele concrete zaken inclusief concreet te verwachten resultaat. Wanneer kun je als exploitant en toezichthouder vertrouwen dat het Bevb wordt nageleefd? Wat is daar voor nodig en voorziet het Bevb daar in?

3 Organisatie: ILT ILT is ontstaan uit samenvoeging IVW & VI IG
Rail- en wegvervoer Scheepvaart Luchtvaart Risicovolle stoffen en producten Risicovolle bedrijven Buisleidingen Water, bodem, bouwen Bedrijfsvoering Handhavingsbeleid ILT is ontstaan uit samenvoeging IVW & VI

4 ILT Missie, doel http://www.ilent.nl
Bevb-zorgplicht ILT Missie, doel De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. De ILT bevordert de bereidheid van OTS om hun verplichtingen na te leven vanuit een rechtskader waarin rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid leidend zijn. Dienstverlenende opstelling en respect voor de OTS bepalen het optreden. De ILT onderhoudt en versterkt de bereidheid van OTS om hun verplichtingen na te leven, door vergunningverlening, handhaving en onderzoek. Ze streeft naar samenwerking. Gericht op het vervoer door buisleidingen van stoffen Buiten inrichtingen Door exploitanten Eisen aan exploitant Draait om de zorgplicht, eigen verantwoordelijkheid Veilig beheer door het Veiligheidsbeheerssysteem (in NTA: RMS) Systeembeschrijving in document Meldplicht wijzigingen en incidenten Saneringsmaatregelen treffen

5 Toezicht uitvoering en speerpunten
Samenwerking ILT en SodM Tot 2011 bezoeken op vrijwillige basis voorbereiden op naleving 2011/2012 : zicht op risico’s (de RI&E) de opbouw van het systeem (Document VBS) 2013/2014 : prestatiemeting en verantwoording - Hoe liggen de leidingen er bij en hoe weet je dat? - Hoe borg je dat over juiste zaken de juiste beslissingen worden genomen?

6 Toezicht resultaten RI&E en RMS
Risico-inventarisatie en risico-evaluatie waren nog te weinig inzichtelijk en gestructureerd Gaat niet in op de verschillende deelgebieden en levensfasen van de buisleiding maar bouwt voort op traditie. RMS-document was niet aanwezig

7 Prestatiemeting en verantwoording
Toestandrapportages; beschrijving van de staat van de leidingen Managementreviews; aandacht aan integriteit buisleidingen KPI’s; koppeling met beheersmaatregelen, voorspellende waarde Toezien op de naleving; weten wat de eisen zijn, periodiek beoordelen

8 Toezicht: informatie verzamelen, oordelen, interventie
Bij niet naleven interventie door bijvoorbeeld: waarschuwen, (voornemen) last onder dwangsom. Inzetten op zelfregulering, borging naleving zorgplicht, streven naar convenant. Beperken toezichtlast. Risicogericht ‘prikken’.

9 Vervolg toezicht Zorgen dat het Risicomanagement ook echt werkt (PDCA). Inzicht verkrijgen in de verantwoording en prestatiemeting zodat ze weten hoe de leidingen er echt bij liggen (organisatie verantwoordelijkheid) Beoordeling van de sanering van de knelpunten en toezien op de maatregelen. Doorgroeien naar systeemgericht toezicht.

10 Zorgvuldigheid, zorgplicht, zorgsysteem, zorg…

11 Toezicht Sanering Knelpunten, art 17 Bevb
 Geen kwestbare objecten binnen PR 10-6 contour Gas-leidingen voor 1 januari 2014 Olie-leidingen voor 1 juli 2014 Overige stoffen voor 1 juli 2017 goedemiddag

12 Facts 15 Exploitanten Gas-leidingen 5 exploitanten met knelpunten
samen 165 knelpunttrace’s Mitigerende maatregelen: de-raten, beton(kunststof)platen, waarschuwingslinten, overeenkomsten graven en boren verboden, strikte begeleiding, gronddekking, hekwerk. 11 Exploitanten Olie-leidingen (NB; voor zover nu bekend) 5 exploitanten met knelpunten (faalfrequentie ‘stand der techniek’, diepteligging, veiligheidscontour) samen 65 knelpunttrace’s Mitigerende maatregelen: ILI en strikte begeleiding

13 Toezichtprioriteit van de ILT 2011 - 2014
Contouren goed berekend? Knelpunten volledig geïnventariseerd? Risicoreducerende maatregelen genomen en geborgd? Melding RRGS gedaan?

14 Relevant Afronden ‘Olie’, opstarten ‘Overige Stoffen’
Hoe om te gaan met bedrijfsduurcorrectie, ‘stand der techniek’ en niveau 3 maatregelen. Validatiegrenzen rekenpakketten, art 6 lid 2 Revb …berekend volgens de naar het oordeel van het bevoegd gezag beste wetenschappelijke inzichten inzake risicoberekeningen. Actualisatie RRGS Nieuwe contouren meenemen in ruimtelijke plannen


Download ppt "Buisleidingen en het Bevb"

Verwante presentaties


Ads door Google