De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6
6652_705

2 Telefoon uit a.u.b..

3 Tijdens het examen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht.

4 Basisveiligheid VCA gezondheid welzijn Introductie veiligheid
Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers 6652_705

5 Introductie Hoofdstukindeling Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Introductie Hoofdstukindeling Arbeidsomstandigheden en milieu Arbo in de praktijk Gevaarlijke stoffen Etikettering en Signalering Elektriciteit Brand- en explosiegevaar Werken in besloten ruimten Werkplekeisen algemeen Hijs- en hefwerktuigen Werken op hoogte Handgereedschap Gereedschapsmachines Persoonlijke beschermingsmiddelen 6652_705

6 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Hoofdstuk 1 Arbeidsomstandigheden en milieu 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 1.2 Rechten en plichten 1.3 Toezicht en de Inspectie SZW 1.4 Arbo-ondersteuning 1.5 Milieu en Europese richtlijnen 1.6 Vragen 6652_705

7 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz 6 - 7 Belangrijkste elementen van de Arbowet: veiligheid en gezondheid; voortdurende verbetering; werkgever en werknemer verantwoordelijk; samenwerking en overleg; deskundige ondersteuning. 6652_705

8 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz 6 - 7 Arbowet Arbowet  doelvoorschriften Arbobesluit  toelichting Hulpmiddel bij overheidstoezicht en – handhaving Arbocatalogus  door werkgever en werknemers opgesteld Branche brochure  informatie van Inspectie SZW voor bedrijven 6652_705

9 Arbeidsomstandigheden en milieu
Blz 6 Arbeidstijdenwet Regels voor werk en rusttijden. Maximale werktijd per dag en week. Hoeveel uren werken en hoeveel uren rust. Rekening houden met werknemer zijn zorgtaken in gezin.

10 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz 8 Plichten van de werkgever: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); Opstellen van plan van aanpak; Voeren van beleid; Onderzoeken, melden en registreren van ongevallen; Geven van voorlichting; Zorgen voor veilige middelen en werkmethoden. redelijkerwijs 6652_705

11 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz 8 - 9 Verantwoordelijkheden werknemers: geen gevaar veroorzaken beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen voorlichting en instructie volgen gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken melden van gevaar meewerken aan ongevallen-onderzoek 6652_705

12 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz 9 Rechten van de werknemers: recht op werkonderbreking als: ernstig gevaar dreigt voor mensen; direct dreigend; Inspectie SZW kan niet tijdig ter plaatse zijn; direct melden aan leidinggevende. Ook melden aan de Inspectie SZW 6652_705

13 Arbeidsomstandigheden en milieu
Blz 10 De Inspectie SZW Inspecteurs van SZW controleren op naleving van de Arbowet Inspecteurs van SZW zijn bevoegd om onderzoek te doen bij bedrijven Inspecteurs van SZW mogen werknemers vragen naar een geldige legitimatie

14 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz De inspecteur SZW: geeft een waarschuwing stelt een “eis tot naleving” legt het werk stil geeft een boete (lik-op-stukbeleid) stelt een proces verbaal op 6652_705

15 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz 12 Deskundige ondersteuning Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende mogelijkheden: Interne deskundige (bijvoorbeeld preventiemedewerker en/of Arbodeskundige/veiligheidskundige; Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling); Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling). 6652_705

16 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz 12 Deskundige ondersteuning De preventiemedewerker: Stelt o.a. de RI&E op en het plan van aanpak (V&G jaarplan); De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige en deze adviseert over het plan van aanpak. 6652_705

17 Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Blz 12 Verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel Inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten Evaluatie: plan van aanpak gevaren en risico’s voor mensen voorkomen of zo klein mogelijk houden RI&E en plan van aanpak: regelmatig bijstellen

18 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Blz Deskundige ondersteuning Medewerking van de interne of externe Arbodienst of van een bedrijfsarts is verplicht bij: het begeleiden van zieke werknemers; het uitvoeren van het (vrijwillige) Periodieke Medisch Onderzoek (PMO); uitvoeren van aanstellingskeuringen, als deze noodzakelijk zijn voor de functie. In ieder geval moeten bedrijven zelf ook Arbo-deskundigheid beschikken 6652_705

19 Arbeidsomstandigheden en milieu
Blz 14 WET MILIEUBEHEER Doelen: Bescherming/verbetering van milieu Doelmatige verwijdering van afvalstoffen Dus: Productieprocessen aanpassen; Uitstoot beperken; Afval verminderen en scheiden.

20 Arbeidsomstandigheden en milieu
Blz 14 MILIEUWETGEVING Wet Milieubeheer, doel: bescherming en verbetering van milieu Wet Milieubeheer Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren: Vergunning met voorschriften en Uitvoeringsbesluiten met regels Wet Milieugevaarlijke Stoffen(nu EG-verordening REACH), doel: mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen Bevat regels over Meldingsplicht, Werkzaamheden, Etikettering en Verpakking REACH=Registratie Evaluatie Autorisatie Chemische stoffen

21 CE-markering CE = Conformité Européene
Blz 14 CE = Conformité Européene CE = Europese richtlijn voor gebruikveiligheid van producten Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Verplicht in alle EU-landen

22 Arbo in de Praktijk Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk 2.1 Risico’s
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk 2.1 Risico’s 2.2 Ongevalbeheersing 2.3 Preventie 2.4 Het melden van ongevallen 2.5 Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse 2.6 Veilig gedrag 2.7 Procedures en instructies, signalering 2.8 Noodsituaties en Bedrijfsnoodplan 2.9 Vragen 6652_705

23 Arbo in de Praktijk BRONNEN VAN RISICO’S Het soort werk
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Blz 18 BRONNEN VAN RISICO’S Het soort werk Kennis en ervaring De werkplek zelf Het welzijn De mentaliteit 6652_705

24 IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Blz 18 VEILIGHEID: IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S 6652_705

25 Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Blz 20 Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg Een bijna-ongeval is ongewenst maar heeft geen schade en/of letsel tot gevolg Wat een geluk! 6652_705

26 Arbo in de Praktijk Ongevallen gebeuren niet zo maar
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Blz 20 Ongevallen gebeuren niet zo maar Er gaat een reeks aan gebeurtenissen vooraf: Ongevallen voorkomen door: voorkomen van onveilige handelingen voorkomen van onveilige situaties Maatregelen: bv. taak- of werkomschrijving, toezicht instructie en voorlichting 6652_705

27 80 % onveilige handelingen!
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Blz 21 Veiligheid is een taak voor iedereen! 20% onveilige situaties! 80 % onveilige handelingen! 6652_705

28 Melden en Registreren Intern nummer Arbo in de Praktijk
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Blz 24 Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt .. Intern nummer Melden en Registreren 6652_705

29 Arbo in de Praktijk Doel: risico’s te analyseren en te evalueren
Blz 26 TRA en LMRA Taak Risico Analyse analyse van de gevaren bij uitvoering van risicovolle taken veiligheid en de gezondheid van werknemers. Doel: risico’s te analyseren en te evalueren afspreken van juiste beheersmaatregelen Toepassing bij: uitvoering van risicovolle taken / werkzaamheden uitvoering van werk in een risicovolle omgeving

30 Laatste minuut risico analyse
Arbo in de Praktijk Blz 26 TRA en LMRA Laatste minuut risico analyse Een LMRA of Start Werk Analyse: Uitvoeren voor je echt aan het werk gaat Korte risico controle en “zelf check” Eerst denken dan pas doen

31 Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag Veilig gedrag is:
Blz 27 Veiligheidsgedrag Veilig gedrag is: Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt Dat bereik je door: je aan de veiligheidsvoorschriften houden; aanwijzingen en instructies opvolgen; onveilige handelingen stoppen; onveilige situaties opheffen; onveilig gedrag: persoon aanspreken of melden aan leidinggevende; orde en netheid betrachten.

32 Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag
Blz 27 Veiligheidsgedrag Gevaar van alcohol en drugsgebruik: verminderde waakzaamheid; verminderd of problematisch functioneren; verminderd inschattingsvermogen van situaties; drempelverlagend voor grensoverschrijdend gedrag; overschatting van de eigen mogelijkheden; verhoogde werkdruk op collega’s en verstoring van de werkorganisatie.

33 Procedures en instructies
Arbo in de Praktijk Blz 28 Procedures en instructies Algemene veiligheidsregels hebben betrekking op: aan en afmelden; verkeersregels op het terrein; hoe te handelen bij calamiteiten; scheiden van afval; melden van ongevallen, brand en incidenten. Deze zijn bedoeld voor: de gehele organisatie; eigen personeel; uitzendkrachten; andere personen op de locatie; personeel van aannemers en onderaannemers.

34 Procedures en instructies
Arbo in de Praktijk Blz 28 Procedures en instructies Specifieke veiligheidsregels hebben betrekking op: betreden van besloten ruimten; werken op hoogte; warm/heet werk; werken in explosiegevaarlijke omgeving; gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen; graafwerkzaamheden; gebruik van specifieke gereedschappen, apparatuur en werktuigen. Zij hebben betrekking op: toezicht - afscherming - signalering opleiding - ventilatie markering inspectie

35 Bedrijfshulpverleningsplan
Arbo in de Praktijk Blz 29 Bedrijfshulpverleningsplan Doel: voorbereid zijn op noodsituaties; noodsituaties bestrijden; slachtoffers voorkomen en beperken; slachtoffers helpen. Het BHV plan moet bij iedereen bekend zijn, dus ook bij bezoekers.

36 Bedrijfshulpverleningsplan
Arbo in de Praktijk Blz 29 Bedrijfshulpverleningsplan In de instructies staat onder meer het volgende: onmiddellijk werk onderbreken, externe communicatie stoppen; instructies van de opdrachtgever opvolgen; zich naar de evacuatieplaats begeven, conform evacuatieplan of instructies BHV-er; evacueren dwars op de windrichting; bij aankomst op de evacuatieplaats aanwezigheid melden. Gebruik geen liften!

37 Arbo in de Praktijk Wat te doen in geval van nood:
Blz 29 Wat te doen in geval van nood: eerst melden / alarmeren handelen en maatregelen nemen situatie veiligstellen en erger voorkomen beëindiging incident / noodsituatie door hoofd bedrijfsnoodorganisatie

38 Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen 3.1 Risico’s door opname van gevaarlijke stoffen 3.2 Gevaarlijke stoffen en vergiftiging 3.3 Soorten gevaarlijke stoffen 3.4 Industriële gascilinders en opslag in vaten en tanks 3.5 Biologische stoffen 3.6 Grenswaarden 3.7 Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen 3.8 Vragen 6652_705

39 Gevaarlijke stoffen Opname van gevaarlijke stoffen via:
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Blz 32 Opname van gevaarlijke stoffen via: Spijsverteringsorganen (mond) Ademhalingsorganen (longen) Huid 6652_705

40 Gevaarlijke stoffen Voorkomen van opname in het lichaam:
Blz 32 Voorkomen van opname in het lichaam: Draag beschermende kleding en schoeisel; Zorg voor goede ventilatie en/of adembescherming; Eet, drink en rook niet op de werkplek; Trek vuile werkkleding uit bij pauzes en einde werkdag; Was altijd eerst je handen en gezicht als je gaat eten, drinken en roken; Verzorg wondjes zoals het hoort.

41 Vergiftiging ACUUT CHRONISCH Gevaarlijke stoffen Blz 34
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Blz 34 Vergiftiging ACUUT CHRONISCH 6652_705

42 Gevaarlijke stoffen Risico’s van gevaarlijke stoffen:
Blz 34 Risico’s van gevaarlijke stoffen: Reukgrens ligt hoger dan de grenswaarde; Sommige gevaarlijke stoffen ruiken aangenaam; Sommige gevaarlijke stoffen schakelen de reukzenuw al bij lage concentraties uit waardoor je denkt dat je veilig bent (H2S); Maskering van gevaarlijke stoffen door andere (niet) gevaarlijke stoffen; Geur is persoonsafhankelijk.

43 Gevaarlijke stoffen Vormen waarin gevaarlijke stoffen
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Blz 36 Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen: Gas Damp Vloeistof Vaste stof Nevel Stof 6652_705

44 Gevaarlijke stoffen Eigenschappen: Explosief Oxiderend
Blz 36 Eigenschappen: Explosief Oxiderend Zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar (Zeer) giftig. Schadelijk of irriterend Bijtend of corrosief Kankerverwekkend Milieugevaarlijk Sensibiliserend

45 Gevaarlijke stoffen Soorten: (Organische) oplosmiddelen
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Blz 37 Soorten: (Organische) oplosmiddelen Cyclische verbindingen Zuren en logen Zware metalen Koolmonoxide Asbest Cement Huishoudmiddelen 6652_705

46 Gevaarlijke stoffen Huishoudmiddelen
Blz 37 Huishoudmiddelen Gebruik van gevaarlijke stoffen in het huishouden. Risico’s zijn dezelfde als in het bedrijf. Dus: Dezelfde beschermende maatregelen nemen als in het bedrijf! Houdt kinderen uit de buurt Zorg dat kinderen er niet bij kunnen komen door gevaarlijke stoffen achter slot en grendel op te slaan. Brandgevaarlijke stoffen koel opslaan.

47 Industriële gascilinders
Gevaarlijke stoffen Blz 38 Industriële gascilinders Kleurcodering op schouder van cilinder. Correct opslaan. Batterijen gasflessen niet opstellen op arbeidsplaats. Voldoende ventilatie van opslagruimte. Nooit opslaan in of bij kelders, putten en sleuven. Zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare gassen. Aangepaste blusmiddelen. Water als koelmiddel bij opslagruimte.

48 Preventieve maatregelen
Gevaarlijke stoffen Blz 38 Preventieve maatregelen Controleer opslagvaten en tanks regelmatig op lekkage. Controleer bedrijfsinstallaties zoals leidingen, filters, afsluiters en verdeelstukken op lekkages. Zorg voor voldoende lekbakken. Ruim gelekte producten zo snel mogelijk op.

49 Gevaarlijke stoffen Biologische stoffen
Blz 39 Biologische stoffen Biologische stoffen komen bijvoorbeeld voor in de: Afvalverwerkingsindustrie; Gezondheidszorg; Landbouw; Voedingsindustrie; Waterzuiveringsinstallaties.

50 Gevaarlijke stoffen Biologische stoffen Risico’s bij blootstelling:
Blz 39 Biologische stoffen Risico’s bij blootstelling: Infecties; Vergiftigingen; Allergie; Schimmels. Wanneer? Bij contact met dieren; Werken in riolen; Werken in vervuilde grond Werken in bepaalde afdelingen van ziekenhuizen en verpleegcentra.

51 Gevaarlijke stoffen Preventieve maatregelen bij Biologische stoffen:
Blz 39 Preventieve maatregelen bij Biologische stoffen: Inenten; Blootgestelde werknemers beperken; Duur blootstelling beperken; Beschermende kleding gebruiken; Huidcrème gebruiken; Oogbescherming gebruiken; Na het werk en bij pauze de handen en gezicht wassen.

52 Grenswaarde Gevaarlijke stoffen Wordt uitgedrukt in:
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Blz 40 Grenswaarde Wordt uitgedrukt in: deeltjes (gas) per miljoen deeltjes lucht [ppm] of milligram stof per kubieke meter [mg/m3] 6652_705

53 Gevaarlijke stoffen Grenswaarde
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Blz 40 Grenswaarde Grenswaarde-TGG (Tijd gewogen gemiddelde) = maximaal 8 uur per dag of maximaal 40 uur per week Grenswaarde-C (Ceiling) = plafondwaarde ofwel maximale waarde ongeacht tijdsduur Grenswaarde-H Stoffen gaan gemakkelijk door de huid 6652_705

54 Gevaarlijke stoffen Blz 40 Grenswaarde
Grenswaarden zijn gezondheidskundige waarden. De grenswaarde geldt voor mensen die: Niet meer dan 8 uur per dag werken; Niet meer dan 40 uur per week werken; Volwassen en gezond zijn; Onder normale omstandigheden werken en geen zwaar werk doen. Blz 40

55 Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Blz 42 Maatregelen ter voorkoming aan blootstelling: Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron Persoonlijke bescherming 6652_705

56 Etikettering en signalering
Basisveiligheid VCA Etikettering en signalering Hoofdstuk 4 Etikettering en signalering 4.1 Etikettering, bijzondere risico’s en veiligheidsmaatregelen 4.2 Gevarendiamant 4.3 Chemiekaarten, veiligheidsinformatiebladen, signaleringsborden en markeringen 4.4 Vragen 6652_705

57 Etikettering en signalering
Basisveiligheid VCA Etikettering en signalering Blz 46 Etiketten op kleinverpakkingen: ( Chemische) naam van de stof; Het gevaarsymbool; H-zinnen (voorheen R-zinnen); P-zinnen (voorheen S-zinnen); Naam van de fabrikant/leverancier. 6652_705

58 Etikettering vlgs het GHS (global harmonized system)
Blz 47 explosief milieuschadelijk ((zeer) licht) ontvlambaar nieuw; lange termijn Gezondheidsschadelijk. (kankerverwekkende, mutagene en/of reprotoxische stoffen) oxiderend corrosief nieuw; gassen onder druk (zeer) giftig Schadelijk of irriterend klein chemisch afval ( geen GHS klasse) Nieuwe etiketten 2010 ingevoerd en vanaf 2017 verplicht 58

59 2 1 w Etikettering en signalering Gevarendiamant (grootverpakkingen)
Basisveiligheid VCA Etikettering en signalering Blz 49 Gevarendiamant (grootverpakkingen) brandgevaar 2 reactiviteit instabiliteit gezondheids- gevaar 1 w bijzondere aanduidingen 6652_705

60 Etikettering en signalering
Basisveiligheid VCA Etikettering en signalering Bijlage Chemiekaart aceton 6652_705

61 Etikettering en signalering
Blz Signalering Signalering van gevaren op de werkvloer verplicht Vergelijkbaar met de verkeerstekens Vijf groepen signaleringstekens: verbodsbord; gebodsbord; veiligheidsvoorzieningenbord; waarschuwingsbord; mededelingbord. Verder wordt gebruik gemaakt van markeringen in de vorm van strepen en linten

62 Basisveiligheid VCA Elektriciteit Hoofdstuk 5 Elektriciteit 5.1 Risico’s bij het werken met elektriciteit 5.2 Veilig werken met elektriciteit 5.3 Bijzondere gevaren bij elektriciteit 5.4 Vragen 6652_705

63 Veiligheid bij elektriciteit
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz 56 Veiligheid bij elektriciteit Ongevallen Weerstand kleiner  Stroomsterkte groter Stroomsterkte groter  Warmteontwikkeling groter 6652_705

64 Elektriciteit Stroomdoorgang kan dodelijk zijn!
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz 56 Stroomdoorgang kan dodelijk zijn! De grootte en aard van het letsel is afhankelijk van: Weg van stroom door lichaam Aanrakingsoppervlak Stroomsterkte Tijd stroomdoorgang Soort en hoogte spanning Lichamelijke conditie 6652_705

65 Elektriciteit Stroomsterkte 0,2 - 2 mA Licht prikkelend gevoel
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz 56 Stroomsterkte 0,2 - 2 mA Licht prikkelend gevoel 2 mA - 10 mA Sterk wordende pijnlijke spierkramp mA Grensstroomsterkte; onder spanning staande delen kan je niet meer loslaten >20 mA Ademhaling wordt belemmerd; snelle hulp is nodig om verstikking te voorkomen 100 mA Hartfibrillatie is dodelijk als niet direct wordt ingegrepen (directe elektrocutie) 6652_705

66 ~ Elektriciteit Stroomsterkte fataal Afhankelijk van: Huidweerstand;
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz 56 Stroomsterkte fataal Afhankelijk van: Huidweerstand; Aanrakingsoppervlak; Standplaats; Soort en hoogte spanning Veilige spanning is Maximaal 120 V gelijkspanning Maximaal 50 V wisselspanning ~ 6652_705

67 Elektriciteit Veiligheidsmaatregelen zijn:
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz 58 Veiligheidsmaatregelen zijn: Alleen handelingen door deskundigen; Geen deskundigheid? NIET AANKOMEN! Gebruik "veilige spanning" (in besloten ruimten); Veiligheidsaarding van uitwendig metalen omhulsel aarding steigers; Bij bouwwerken aardlekschakelaar in elektrische voeding (aanspreekstroom 30 mA); Aarding van metalen werkplaats- en opslagcontainers; Deugdelijke kabels (mechanische bescherming). 6652_705

68 Elektriciteit Veiligheidsmaatregelen zijn (vervolg):
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz Veiligheidsmaatregelen zijn (vervolg): Fysieke afscherming; Isolatie; Dubbele isolatie; Aardlekbeveiliging; Lage spanningen; Veiligheidstransformator; Jaarlijkse controle. dubbel geïsoleerd 6652_705

69 Elektriciteit Statische elektriciteit Risico bij:
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz 60 Statische elektriciteit Risico bij: slecht geleidende stoffen; geïsoleerde (niet-geaarde) opstelling. Oplading door wrijving Vonkoverslag als elektrische lading niet kan weglekken via aardleiding. 6652_705

70 Elektriciteit Statische elektriciteit, preventieve maatregelen zijn:
Basisveiligheid VCA Elektriciteit Blz 60 Statische elektriciteit, preventieve maatregelen zijn: Toevoegen anti-statische dope (ASA); Beperken stroomsnelheid; Goede aarding leidingen, apparatuur, tanks; Valhoogte in opslagvat beperken; Hogedrukspuit aarden; Toepassen inert gas (bijvoorbeeld stikstof); Aansluiten op aardleidingnet; Verhogen luchtvochtigheid bij droge stof. Draag altijd antistatisch schoeisel, kleding 6652_705

71 Brand- en explosiegevaar
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Hoofdstuk 6 Brand- en explosiegevaar 6.1 Wat is brand? 6.2 Risico’s bij brand 6.3 Blusmiddelen 6.4 Wat te doen bij brand? 6.5 Vragen 6652_705

72 Brand- en explosiegevaar
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Blz Type brand: Vaste stof Vloeistof Gas Metaal 6652_705

73 Brand- en explosiegevaar
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Blz 65 5 componenten voor brand 6652_705

74 Brand- en explosiegevaar
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Blz Risico’s van brand: Vlampunt; Explosiegrenzen; Zuurstofgehalte; Reactiebevordering; Reactie met water; Zelfontbranding; Brandbevorderende stoffen. 6652_705

75 Brand- en explosiegevaar
Blz Vlampunt: Bij vloeistoffen en dampen Temperatuur waarbij de damp (in juiste mengverhouding met omgevingslucht) kan worden ontstoken (met bv. aansteker, lucifer)

76 Brand- en explosiegevaar
Blz Explosiegrenzen Bij gas, stof (stofexplosie) Volumepercentage gas of stof dat (in juiste mengverhouding met omgevingslucht) kan exploderen (ontsteking door vlam, vonk) Elk gas heeft eigen explosiegebied

77 Brand- en explosiegevaar
Blz 67 Explosie gevaarlijke omgevingen zijn: Gas en Oliewinninginstallaties; Raffinaderijen; Overlaadstations; Opslag brandbare stoffen; Graansilo’s.

78 Brand- en explosiegevaar
Blz 68 In explosiegevaarlijke omgevingen is het streng verboden om: Zonder toestemming te betreden; Zonder toestemming materialen en middelen mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren; Zonder werkvergunning werkzaamheden uit te voeren.

79 Brand- en explosiegevaar
Blz 70 Blussen door middel van: Natte blusstoffen water, schuim en AFFF Droge blusstoffen zand en bluspoeder Gasvormige blusstoffen kooldioxide (CO2) ook wel koolzuursneeuw

80 Brand- en explosiegevaar
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Blz 70 Blusstof: Water (stoom) - koelende werking zuurstofverdringing (door stoom) Schuim - zuurstofafsluiting Zand - zuurstofafsluiting en koelend Bluspoeder - negatieve katalyse CO2 - zuurstofverdringing AFFF - zuurstofafsluiting 6652_705

81 Brand- en explosiegevaar
Basisveiligheid VCA Brand- en explosiegevaar Blz 73 Wat als……? Zorg voor eigen veiligheid Meld de brand Waarschuw mensen in de omgeving Doe deuren en ramen dicht Breng mensen in veiligheid Onderneem alléén een bluspoging als het veilig kan 6652_705

82 Werken in besloten ruimten
Hoofdstuk 7 Werken in besloten ruimten 7.1 Risico’s in besloten ruimten 7.2 Maatregelen 7.3 Graafwerkzaamheden 7.4 Steekflenzen 7.5 Werkvergunningen 7.6 Vragen

83 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 78 Besloten ruimten Eigenschappen: erg klein; moeilijk te ventileren; kleine in- en uitgangen; slecht verlicht; Voorbeelden: opslagtanks; reactieketels; kelders; riolen; liftschachten; putten/sleuven. 6652_705

84 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz Risico’s van besloten ruimten: Brand en explosie Gevaarlijke stoffen Zuurstoftekort Elektrocutie Vallen en struikelen 6652_705

85 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 80 Maatregelen bij werken in besloten ruimten Voorbereidende werkzaamheden Tijdens het werk 6652_705

86 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 80 Voorbereidende werkzaamheden Organiseren; Toezicht en verblijfsduur; regelen: veiligheidswacht Metingen verrichten. 6652_705

87 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 80 Metingen vooraf: zuurstof : % explosiegevaar : < 10% LEL giftige stoffen : < grenswaarde 6652_705

88 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 81 Maatregelen tijdens het werk: Bereikbaarheid en vluchtmogelijkheid Ventileren Specifieke maatregelen nodig bij: lassen; verven; overige bijzondere werkzaamheden 6652_705

89 Werken in besloten ruimten
Blz 83 Graafwerkzaamheden Maatregelen vooraf: Melden bij het KLIC Geldige graafvergunning Eventueel opspoorapparatuur gebruiken Begin met: Proefsleuf graven (binnen 1,5 meter van opgegeven locatie) Afwijkingen van leidingen en kabels melden. Graven met machine met een niet-getande graafbak Denk aan opstelling van machines Ook een sleuf kan worden beschouwd als besloten ruimten Houdt rekening met instortingsgevaar! Neem de juiste voorzorgsmaatregelen!

90 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 84 Steekflens Isoleren van leidingen met behulp van een steekflens (zo dicht mogelijk bij de besloten ruimte!) 6652_705

91 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 86 Doel werkvergunning: Overleg tussen betrokkenen; Bindende afspraken; Vastleggen van voorwaarden voor uitvoeren van werk. Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. 6652_705

92 Werken in besloten ruimten
Blz 86 Specifieke werkvergunningen zijn: Heetwerkvergunningen t.b.v. laswerkzaamheden; Graafvergunningen t.b.v. graven van bijvoorbeeld sleuven om kabels en leidingen te repareren of toe te voegen; Werken met gevaarlijke stralingsbronnen; Verwijderen van asbest.

93 Werken in besloten ruimten
Basisveiligheid VCA Werken in besloten ruimten Blz 88 Onderdelen werkvergunning: Aanvraag werkzaamheden Maatregelen door verstrekkende afdeling Maatregelen door houder Bekrachtiging Je moet de inhoud kennen en begrijpen! Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. 6652_705

94 Werkplekeisen algemeen
Basisveiligheid VCA Werkplekeisen algemeen Hoofdstuk 8 Werkplekeisen algemeen 8.1 Voorkom struikelen, uitglijden en verstappen 8.2 Risico’s bij tillen 8.3 Gevaren van geluidshinder 8.4 Risico’s bij sloopwerk 8.5 Gevaren bij lassen en snijden 8.6 Werken in kou en hitte 8.7 Hoge drukpompen en – leidingen 8.8 Vragen 6652_705

95 Werkplekeisen algemeen
Basisveiligheid VCA Werkplekeisen algemeen Blz 92 Struikelen, uitglijden en verstappen Oorzaken: - niet-egale ondergrond - gladde ondergrond - hoogteverschil - beperking menselijk lichaam Preventie: - aanpak bij de bron - scheiden van mens en gevaar - markeringen - persoonlijke bescherming/gedrag 6652_705

96 Werkplekeisen algemeen
Basisveiligheid VCA Werkplekeisen algemeen Blz 94 Tillen Juiste houding Gebruik bescherming Gebruik hulpmiddelen 6652_705

97 Werkplekeisen algemeen
Blz 96 Gevaren van lawaai op de werkplek: Hinder in de vorm van concentratieverlies; Vermindering van de spraakverstaanbaarheid; Tijdelijke gehoorvermindering. 80 dB(A): blijvende schade aan gehoor mogelijk gehoorbescherming dragen geadviseerd werkgever moet maatregelen nemen 85 dB(A): gehoorbescherming verplicht

98 Werkplekeisen algemeen
Blz 96 Mogelijke gevolgen van geluidhinder kunnen zijn: Verstoring van de communicatie; Niet horen van waarschuwingen of hulpgeroep; Blijvende gehoorschade; Nervositeit; Verminderde concentratie, vermoeidheid; Hoofdpijn; Versnelde ademhaling; Maag- en darmklachten; Verhoogde bloeddruk.

99 Werkplekeisen algemeen
Blz 96 Blijvende gehoorschade heeft tot gevolg: Moeite hebben met het horen van hoge tonen of zachte geluiden, Moeite hebben met telefoneren, Moeite hebben met het volgen van een gesprek in rumoerige omgeving, Horen van fluit, piep- of bromtonen, die niet uit de omgeving komen. Gehoorschade is definitief Gehoorschade is niet te genezen

100 Werkplekeisen algemeen
Blz 97 Gevaren bij sloopwerkzaamheden zijn: Verstappen en struikelen; Uitstekende constructiedelen; Werken op hoogte; Instabiliteit bij sloopfront; Vallend sloopmateriaal; Instorting; Vrijkomen gevaarlijke stoffen; Lawaai.

101 Werkplekeisen algemeen
Blz 97 Veiligheidsmaatregelen bij slopen zijn: Persoonlijke valbeveiliging gebruiken Rekening houden met draagkracht van overblijvende constructie Zonder specifiek plan niet boven of onder elkaar werken Gebruik stortkokers Persoonlijke beschermingsmiddelen; helm, Veiligheidsschoenen, overall, adembescherming, Gehoorbescherming gebruiken Inventariseren concentratie gevaarlijke stoffen (bv. asbestinventarisatie)

102 Werkplekeisen algemeen
Blz 98 Mogelijke gevaren bij elektrisch lassen zijn: Elektrocutie; Brand en explosie door hittevorming en wegspringende spetters; Verbranding van de huid door vrijkomende UV-straling; Verbranding van het hoornvlies door vrijkomende UV- straling; Verblinding van de ogen door vrijkomende infrarood straling; Warmtestraling; Vergiftiging door lasrook; Longaandoeningen door inademen van lasrook; Verkeerde werkhouding.

103 Werkplekeisen algemeen
Blz 98 Veiligheidsmaatregelen bij elektrisch lassen zijn: Spanningverlagend relais (in besloten ruimten verplicht); Persoonlijke bescherming: - laskap - lasschort - laskleding - veiligheidsschoenen - Lucht geventileerde laskap; Lasgordijnen voor bescherming van personen in de omgeving tegen UV en infraroodstraling; Plaatselijke afzuiging van lasrook; Ruimtelijke ventilatie; Blusmiddelen onder handbereik; Werkvergunningensysteem indien vereist.

104 Werkplekeisen algemeen
Blz 98 Enkele gevaren bij Autogeen lassen, snijden en branden zijn: Geraakt worden door spetters gloeiend materiaal; Brand door brandbaar materiaal dat vlam vat; Vlamterugslag; Lekkage van gas en zuurstof; Sommige gassen zoals propaan zijn zwaarder dan lucht en blijft hangen in putten, uitgravingen en kelders.

105 Werkplekeisen algemeen
Blz 98 Veiligheidsmaatregelen bij autogeen lassen, snijden en branden zijn: Draag de juiste beschermende kleding; Verwijder eerst de brandbare materialen in je omgeving of dek ze af; Gebruik van vlamdover in de slang tussen acetyleenfles en brander; Terugstroombegrenzers op gas en zuurstofslang van brander; Wees bedacht op lekkage van gas en zuurstof in laaggelegen werkomgeving;

106 Werkplekeisen algemeen
Blz 98 Veiligheidsmaatregelen bij autogeen lassen, snijden en branden zijn (vervolg): Slangbreuk beveiliging toepassen; Continue gas meten; Acetyleenfles rechtopstaand gebruiken of minimaal onder een hoek van 30 graden; Plaatselijke afzuiging van lasrook en gassen; Ruimtelijke ventilatie. Blusmiddelen onder handbereik; Werkvergunningensysteem indien vereist.

107 Werkplekeisen algemeen
Blz 99 Het gevaar bij werken in kou is: Versnelde afkoeling met gevolg: bevangen raken door de koude; bevriezingsverschijnselen; veel materiaal niet veilig te gebruiken. Maatregelen hiertegen zijn: Warmteondergoed en isolerende kleding dragen; Op beschutte werkplek je werk uitvoeren; Nooit in tocht werken; Geschikt gereedschap gebruiken; Op tijd extra pauzes inlassen; Afwisselen met collega’s.

108 Werkplekeisen algemeen
Blz 99 Het gevaar bij werken in warmte is: Bevangen raken en flauwvallen; Onvoldoende afvoer van lichaamswarmte; Verlies van lichaamsvocht. Maatregelen hiertegen zijn: Voldoende pauzes inlassen; Afwisselen met collega’s; Op tijd voldoende drinken; Ademende werkkleding gebruiken; Hitte werende werkkleding gebruiken.

109 Werkplekeisen algemeen
Blz 100 Gevaren bij werken met hoge druk zijn: Openbarsten van leidingen; Doorspuiten van onderdelen van installaties; Geraakt worden door wegschietende onderdelen; Onbevoegd en onbekwaam werken met hoge druk machines zoals industriële hoge druk reinigers. Maatregelen hiertegen zijn: Voor ingebruikname installaties en machines testen; Afpersen van installaties met vloeistof, meestal water; Testen en afpersen met zo weinig mogelijk personeel en gebied afschermen/afzetten; Veiligheidsinstructies nauwkeurig opvolgen; Alleen hiertoe opgeleid personeel inzetten.

110 Hijs- en hefwerktuigen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Hoofdstuk 9 Hijs- en hefwerktuigen 9.1 Hijskranen 9.2 Kettingwerk 9.3 Staalkabels 9.4 Touw en hijsbanden 9.5 Samenstel, stroppen, lengen en hijsjukken 9.6 Takels 9.7 Vorkheftrucks en Palletwagens 9.8 Vragen 6652_705

111 Hijs- en hefwerktuigen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Blz 104 Hijsen: Manueel; Hulpmiddelen (takels e.d.); Mobiele hulpmiddelen (steekwagen, vorkheftruck); Hijskranen. Voorbeelden: Mobiele kraan; Portaalkraan; Auto laadkraan; Bouwkraan. 6652_705

112 Hijs- en hefwerktuigen
Blz 104 Regels voor hijswerktuigen zijn: Kraanboek aanwezig; Hijstabellen en hijsgrafieken aanwezig; Keuringscertificaten aanwezig.

113 Hijs- en hefwerktuigen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Blz 104 Vereisten voor de bediener van een hijswerktuig: Deskundigheidsbewijs STVT (Verplicht voor torenkranen, mobiele kranen en heistellingen) Registratieboekje (Ervaring en geneeskundige verklaring) 6652_705

114 Hijs- en hefwerktuigen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Blz 105 Risico’s bij hijswerktuigen: Personen binnen draaibereik; Afstempelen; Zware lasten; Windkracht; (naderend)onweer. 6652_705

115 Hijs- en hefwerktuigen
Basisveiligheid VCA Hijs- en hefwerktuigen Blz Hijsgereedschap: Kettingwerk Staalkabels Touw Stroppen, lengen en hijsbanden Haken en ogen Takels Let op: maximale werklast hoeken van lengen mogelijke slijtage 6652_705

116 Hijs- en hefwerktuigen
Blz 114 Risico’s van takels zijn: Mechanische breuk van takel of van bevestigingspunt; Overbelasting. Niet doen: Overbelasten; Vastmaken aan bordessen, railing en leidingwerk; Op de punt belasten; Niet zijdelings belasten. Wel doen: Regelmatig controleren, zeker voor elk gebruik; Defecten direct melden.

117 Hijs- en hefwerktuigen
Blz 116 Vorkheftrucks: Wettelijke verplichtingen; Voorzieningen; Veilig gebruik; Markering en keuring.

118 Hijs- en hefwerktuigen
Blz 116 Verboden bij het werken met een vorkheftruck: Meerijden tenzij er een 2e zitplaats is; Personen te heffen tenzij speciale voorziening aanwezig is; Hijsen tenzij juiste aanpassing aanwezig is; Het contragewicht te verzwaren; Te roken bij elektro-heftrucks. Verplicht bij het werken met vorkheftrucks : De chauffeur moet goed zicht hebben; Gebruik van de veiligheidsgordel.

119 Hijs- en hefwerktuigen
Blz 117 Palletwagen: Altijd op een vlakke ondergrond gebruiken; Denk aan obstakels; Zorg voor voldoende transportruimte.

120 Werken op hoogte Hoofdstuk 10 Werken op hoogte 10.1 Risico’s op hoogte 10.2 Ladders 10.3 Stalen steigers 10.4 Rolsteigers 10.5 Hangsteigers 10.6 Hoogwerkers 10.7 Werkbakken 10.8 Vragen

121 Werken op hoogte meer dan 2,5 m valgevaar Werken op hoogte 2,5 m
Blz 120 Werken op hoogte 2,5 m meer dan 2,5 m valgevaar

122 Werken op hoogte Bij schuine en platte daken of
Blz Bij schuine en platte daken of gaten in vloeren en wanden: Gebruik individueel veiligheidsharnas Gebruik loopplanken (hellend dak); Gebruik dakrandbeveiliging of vangnet (plat dak); Dek gaten af met stevig materiaal; Breng beveiligingen en markering aan op gevaarlijke plaatsen.

123 Gebruiksregels voor ladders:
Werken op hoogte Blz Ladders: enkele ladder; opsteekladders; schuifladders; reformladders. Gebruiksregels voor ladders: in goede staat houden; niet verven; niet zelf repareren; zorgvuldig en goed opstellen; op de juiste wijze gebruiken.

124 Werken op hoogte Voor steigers geldt:
Blz 124 Voor steigers geldt: streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger; geen materiaal achterlaten; houdt de vloer stroef; gebruik geen los klimmateriaal op de steiger. let op de maximale belasting gebruik stortkokers voor afvoer materiaal gebruik de bouwlift veilig (personenlift of goederenlift)

125 Werken op hoogte Ook zijn er bij steigers regels voor:
Blz 124 Ook zijn er bij steigers regels voor: Kantplanken en leuningen Inspectiewerk Werkzaamheden Hulpsteigers Liften Takels Steigerkaart geeft veiligheidsstatus aan. Geen steigerkaart of gebreken? Steiger niet betreden!

126 Werken op hoogte Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid
Blz 126 Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid Aandachtspunten bij het werken met rolsteigers: Blokkeren wielen Van binnenuit beklimmen Denk aan gereedschap (kan vallen) Sta niet op de schoren Houd de steiger schoon Niet verplaatsen als er iemand op staat Verrijden op vlakke ondergrond door 2 personen Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen

127 Werken op hoogte Voorbeelden van hangsteigers zijn: Hangbrug;
Blz 128 Voorbeelden van hangsteigers zijn: Hangbrug; Hangsteiger; Eenmanswerkbrug. Aandachtspunten bij het werken met hangsteigers zijn: Vanaf windkracht 7 Bft niet mee werken; Let op bedieningsorganen; Bij storing niet verder werken maar (laten) repareren; Nooit gebruiksklaar achterlaten; Hulpmiddelen gebruiken voor communicatie, vanaf 25 m verplicht (en als normale communicatie niet mogelijk is)

128 Risico voor beknelling (schaararm) en omvallen
Werken op hoogte Blz 130 Hoogwerkers Vast opgesteld Mobiel Risico voor beknelling (schaararm) en omvallen Vanaf windkracht 7 Bft, niet mee werken Daarom: - getraind/opgeleid personeel - signalering maximum werklast - specifieke gebruiksregels

129 Werken op hoogte Voor het werken met werkbakken geldt:
Blz 132 Voor het werken met werkbakken geldt: Alleen gebruiken als het echt niet anders kan; Windkracht vanaf 7 Bft verboden; De kraanmachinist en persoon in de werkbak moeten elkaar zien en verstaan; Iedere persoon in de werkbak draagt een individueel veiligheidsharnas (vast aan de werkbak); In- of uitstappen alleen toegestaan als werkbak op stevige ondergrond staat

130 Handgereedschap Hoofdstuk 11 Handgereedschap
11.1 Eenvoudig handgereedschap 11.2 Elektrisch handgereedschap 11.3 Pneumatisch en hydraulisch handgereedschap 11.4 Handslijpmachines 11.5 Vragen

131 Handgereedschap Eenvoudig handgereedschap Risico door:
Blz 136 Eenvoudig handgereedschap Risico door: Slecht onderhoud; Slecht gebruik.

132 Handgereedschap met elektrische aandrijving
Blz 138 Handgereedschap met elektrische aandrijving Veilige spanning: 50 V ~ (wisselspanning) 120 V =(gelijkspanning) Risico door: Elektrocutie Verbranding (vonken) dubbel geïsoleerd

133 Handgereedschap Aandachtspunten bij gebruik van een nietmachine:
Blz 140 Aandachtspunten bij gebruik van een nietmachine: Gebruik met maximale werkdruk; Geleider leeg bij plaatsen lader; Nagels/nieten aangepast aan apparaat. Mogelijke risico’s: Wegschieten van de nagel; Terugslaan van de nagel; Doorboren van het werkstuk.

134 Handgereedschap Aandachtspunten bij het gebruik van de Handcirkelzaag:
Blz 140 Aandachtspunten bij het gebruik van de Handcirkelzaag: Beschermkap over het deel van de zaag dat zaagt (vast aan het frame en scharnierend deel aan geleider); Automatische beschermkap over snijdend deel van de zaag, ook als deze niet zaagt; Spouwmes aangepast aan diameter en dikte van de zaag.

135 Handgereedschap Aandachtspunten bij het gebruik van een kettingzaag:
Blz 141 Aandachtspunten bij het gebruik van een kettingzaag: Bedieners minimaal 18 jaar oud; Opleiding met toets gehad hebben; Voorgeschreven PBM gebruiken; Stilstand ketting bij stationair toerental; Kettingrem binnen 0,15 sec werken; CE markering.

136 Handgereedschap met pneumatische aandrijving
Blz 142 Handgereedschap met pneumatische aandrijving Risico door: Trillen Geluid Dodemansknop en gehoorbescherming verplicht.

137 Handgereedschap met hydraulische aandrijving
Blz 142 Handgereedschap met hydraulische aandrijving Risico door: Oliedruk Bevestigingen Dodemansknop en onderhoud verplicht.

138 Aanraken slijpschijf; Uit elkaar springen van schijf;
Handgereedschap Blz 144 Handslijpmachines Risico door: Rondvliegende delen; Aanraken slijpschijf; Uit elkaar springen van schijf; Brand door vonken; Geluid; Verkeerd gebruik. Doorslijpschijven Afbraamschijven

139 Gereedschapsmachines
Hoofdstuk 12 Gereedschapsmachines 12.1 Gereedschapsmachines en kolomboormachines 12.2 Vast opgestelde slijpmachines 12.3 Zaagmachines 12.4 Vragen

140 Gereedschapsmachines
Blz 148 Voorbeelden van gereedschapsmachines zijn: Vast opgestelde boormachines let op: 'happen' in werkstuk Vast opgestelde slijpmachines let op: uit elkaar vliegen slijpsteen Cirkelzagen let op: snijgevaar

141 Gereedschapsmachines
Blz 152 Cirkelzagen: Universele cirkelzaagmachine; Bouwcirkelzaag machine (met noodstop en als extra eis nulspanningschakelaar); Voor machines met meerdere bedieningsplaatsen gelden aanvullende eisen.

142 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Hoofdstuk 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen 13.1 PBM’s in het algemeen 13.2 Adembescherming 13.3 Gehoorbescherming 13.4 Lichaamsbescherming 13.5 Oogbescherming 13.6 Valbeveiliging 13.7 Vragen

143 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz 156 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als het echt niet anders kan. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen tegen: De gevolgen van onveiligheid en ze voorkomen erger letsel

144 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz 156 Fabrikant zorgt voor PBM’s die sterk betrouwbaar getest zijn. Gebruiker: Beheert ze, controleert ze, Zorgt voor veilige opslag en Gebruikt ze goed.

145 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz 156 CE-markering

146 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz 156 Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen: Doeltreffende bescherming Ergonomisch verantwoord Goede gebruiksaanwijzing

147 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz 158 Zuurstofconcentratie < 19% Bijzondere stof Overschrijding grenswaarde Omgevingslucht filteren Afhankelijke adembescherming, bijvoorbeeld een filterbusmasker. Onafhankelijke adembescherming, bijvoorbeeld persluchtapparatuur verseluchtkap LET OP GEBRUIKSREGELS

148 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz 162 Gehoorbescherming: Boven 80 dB(A) aanbevolen watjes pluggen oordoppen otoplastieken gehoorkappen wettelijk Boven 85 dB(A) verplicht!

149 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz Voorbeelden van bescherming van lichaamsdelen: Hoofdbescherming; Bescherming voor handen en armen; Bescherming voor voeten; Bescherming voor het lichaam.

150 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Blz Voorbeelden van oogbescherming: Normale veiligheidsbril; Ruimzichtbril; Gelaatsscherm; Lasbrillen en laskappen.

151 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Basisveiligheid VCA Persoonlijke beschermingsmiddelen Blz 168 Bescherming van lichaamsdelen Valbeveiliging: Gebruik altijd een individueel veiligheids-harnas(na valbelasting vernietigen); Eventueel met remchute of nonchute en vallijn (na valbelasting controle). 6652_705

152 Tot slot Voor het examen geldt: Lees vragen goed door.
Kies het meest juiste antwoord. Controleer of je alle vragen goed hebt beantwoord.


Download ppt "Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6"

Verwante presentaties


Ads door Google