De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| 1 || 1 || 1 || 1 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "| 1 || 1 || 1 || 1 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6."— Transcript van de presentatie:

1 | 1 || 1 || 1 || 1 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6

2 | 2 || 2 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Telefoon uit a.u.b..

3 | 3 || 3 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Tijdens het examen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht.

4 | 4 || 4 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Basisveiligheid VCA Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers Introductie

5 | 5 || 5 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Introductie Hoofdstukindeling 1.Arbeidsomstandigheden en milieuArbeidsomstandigheden en milieu 2.Arbo in de praktijkArbo in de praktijk 3.Gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen 4.Etikettering en SignaleringEtikettering en Signalering 5.ElektriciteitElektriciteit 6.Brand- en explosiegevaarBrand- en explosiegevaar 7.Werken in besloten ruimtenWerken in besloten ruimten 8.Werkplekeisen algemeenWerkplekeisen algemeen 9.Hijs- en hefwerktuigenHijs- en hefwerktuigen 10.Werken op hoogteWerken op hoogte 11.HandgereedschapHandgereedschap 12.GereedschapsmachinesGereedschapsmachines 13.Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen

6 | 6 || 6 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Hoofdstuk 1 Arbeidsomstandigheden en milieu 1.1De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 1.2Rechten en plichten 1.3Toezicht en de Inspectie SZW 1.4Arbo-ondersteuning 1.5Milieu en Europese richtlijnen 1.6Vragen

7 | 7 || 7 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Belangrijkste elementen van de Arbowet: veiligheid en gezondheid; voortdurende verbetering; werkgever en werknemer verantwoordelijk; samenwerking en overleg; deskundige ondersteuning. Blz 6 - 7

8 | 8 || 8 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Arbowet Arbowet  doelvoorschriften Arbobesluit  toelichting Hulpmiddel bij overheidstoezicht en – handhaving Arbocatalogus  door werkgever en werknemers opgesteld Branche brochure  informatie van Inspectie SZW voor bedrijven Blz 6 - 7

9 | 9 || 9 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Arbeidstijdenwet Regels voor werk en rusttijden. Maximale werktijd per dag en week. Hoeveel uren werken en hoeveel uren rust. Rekening houden met werknemer zijn zorgtaken in gezin. Blz 6

10 | 10 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | redelijkerwijs Arbeidsomstandigheden en milieu Plichten van de werkgever: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); Opstellen van plan van aanpak; Voeren van beleid; Onderzoeken, melden en registreren van ongevallen; Geven van voorlichting; Zorgen voor veilige middelen en werkmethoden. Blz 8

11 | 11 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Verantwoordelijkheden werknemers: geen gevaar veroorzaken beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen voorlichting en instructie volgen gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken melden van gevaar meewerken aan ongevallen-onderzoek Blz 8 - 9

12 | 12 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Rechten van de werknemers: recht op werkonderbreking als: ernstig gevaar dreigt voor mensen; direct dreigend; Inspectie SZW kan niet tijdig ter plaatse zijn; direct melden aan leidinggevende. Ook melden aan de Inspectie SZW Blz 9

13 | 13 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu De Inspectie SZW Inspecteurs van SZW controleren op naleving van de Arbowet Inspecteurs van SZW zijn bevoegd om onderzoek te doen bij bedrijven Inspecteurs van SZW mogen werknemers vragen naar een geldige legitimatie Blz 10

14 | 14 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu De inspecteur SZW: geeft een waarschuwing stelt een “eis tot naleving” legt het werk stil geeft een boete (lik-op-stukbeleid) stelt een proces verbaal op Blz 10 - 11

15 | 15 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Deskundige ondersteuning Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende mogelijkheden: Interne deskundige (bijvoorbeeld preventiemedewerker en/of Arbodeskundige/veiligheidskundige; Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling); Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling). Blz 12

16 | 16 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Deskundige ondersteuning De preventiemedewerker: Stelt o.a. de RI&E op en het plan van aanpak (V&G jaarplan); De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige en deze adviseert over het plan van aanpak. Blz 12

17 | 17 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel Inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten Evaluatie: plan van aanpak gevaren en risico’s voor mensen voorkomen of zo klein mogelijk houden RI&E en plan van aanpak: regelmatig bijstellen Blz 12

18 | 18 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu Deskundige ondersteuning Medewerking van de interne of externe Arbodienst of van een bedrijfsarts is verplicht bij: het begeleiden van zieke werknemers; het uitvoeren van het (vrijwillige) Periodieke Medisch Onderzoek (PMO); uitvoeren van aanstellingskeuringen, als deze noodzakelijk zijn voor de functie. In ieder geval moeten bedrijven zelf ook Arbo-deskundigheid beschikken Blz 12 - 13

19 | 19 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu WET MILIEUBEHEER Doelen: Bescherming/verbetering van milieu Doelmatige verwijdering van afvalstoffen Dus: Productieprocessen aanpassen; Uitstoot beperken; Afval verminderen en scheiden. Blz 14

20 | 20 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbeidsomstandigheden en milieu MILIEUWETGEVING Wet Milieubeheer, doel: bescherming en verbetering van milieu Wet Milieubeheer Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren: Vergunning met voorschriften en Uitvoeringsbesluiten met regels Wet Milieugevaarlijke Stoffen(nu EG-verordening REACH), doel: mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen Bevat regels over Meldingsplicht, Werkzaamheden, Etikettering en Verpakking REACH=Registratie Evaluatie Autorisatie Chemische stoffen Blz 14

21 | 21 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | CE-markering CE = Conformité Européene CE = Europese richtlijn voor gebruikveiligheid van producten Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Verplicht in alle EU-landen Blz 14

22 | 22 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk 2.1Risico’s 2.2Ongevalbeheersing 2.3Preventie 2.4Het melden van ongevallen 2.5Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse 2.6Veilig gedrag 2.7Procedures en instructies, signalering 2.8Noodsituaties en Bedrijfsnoodplan 2.9Vragen

23 | 23 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk BRONNEN VAN RISICO’S Het soort werk Kennis en ervaring De werkplek zelf Het welzijn De mentaliteit Blz 18

24 | 24 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | VEILIGHEID: IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S Arbo in de Praktijk Blz 18

25 | 25 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg Een bijna-ongeval is ongewenst maar heeft geen schade en/of letsel tot gevolg Wat een geluk! Arbo in de Praktijk Blz 20

26 | 26 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Ongevallen gebeuren niet zo maar Er gaat een reeks aan gebeurtenissen vooraf: Ongevallen voorkomen door: voorkomen van onveilige handelingen voorkomen van onveilige situaties Maatregelen: bv. taak- of werkomschrijving, toezicht instructie en voorlichting Blz 20

27 | 27 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | 80 % onveilige handelingen! 20% onveilige situaties! Arbo in de Praktijk Veiligheid is een taak voor iedereen! Blz 21

28 | 28 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Melden en Registreren Intern nummer Arbo in de Praktijk Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt.. Blz 24

29 | 29 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk TRA en LMRA Taak Risico Analyse analyse van de gevaren bij uitvoering van risicovolle taken veiligheid en de gezondheid van werknemers. Doel: risico’s te analyseren en te evalueren afspreken van juiste beheersmaatregelen Toepassing bij: uitvoering van risicovolle taken / werkzaamheden uitvoering van werk in een risicovolle omgeving Blz 26

30 | 30 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk TRA en LMRA Laatste minuut risico analyse Een LMRA of Start Werk Analyse: Uitvoeren voor je echt aan het werk gaat Korte risico controle en “zelf check” Eerst denken dan pas doen Blz 26

31 | 31 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag Veilig gedrag is: Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt Dat bereik je door: je aan de veiligheidsvoorschriften houden; aanwijzingen en instructies opvolgen; onveilige handelingen stoppen; onveilige situaties opheffen; onveilig gedrag: persoon aanspreken of melden aan leidinggevende; orde en netheid betrachten. Blz 27

32 | 32 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag Gevaar van alcohol en drugsgebruik: verminderde waakzaamheid; verminderd of problematisch functioneren; verminderd inschattingsvermogen van situaties; drempelverlagend voor grensoverschrijdend gedrag; overschatting van de eigen mogelijkheden; verhoogde werkdruk op collega’s en verstoring van de werkorganisatie. Blz 27

33 | 33 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Procedures en instructies Algemene veiligheidsregels hebben betrekking op: aan en afmelden; verkeersregels op het terrein; hoe te handelen bij calamiteiten; scheiden van afval; melden van ongevallen, brand en incidenten. Deze zijn bedoeld voor: de gehele organisatie; eigen personeel; uitzendkrachten; andere personen op de locatie; personeel van aannemers en onderaannemers. Blz 28

34 | 34 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | - toezicht- afscherming- signalering - opleiding- ventilatie- markering - inspectie Arbo in de Praktijk Procedures en instructies Specifieke veiligheidsregels hebben betrekking op: betreden van besloten ruimten; werken op hoogte; warm/heet werk; werken in explosiegevaarlijke omgeving; gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen; graafwerkzaamheden; gebruik van specifieke gereedschappen, apparatuur en werktuigen. Zij hebben betrekking op: Blz 28

35 | 35 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Bedrijfshulpverleningsplan Doel: voorbereid zijn op noodsituaties; noodsituaties bestrijden; slachtoffers voorkomen en beperken; slachtoffers helpen. Het BHV plan moet bij iedereen bekend zijn, dus ook bij bezoekers. Blz 29

36 | 36 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Bedrijfshulpverleningsplan In de instructies staat onder meer het volgende: onmiddellijk werk onderbreken, externe communicatie stoppen; instructies van de opdrachtgever opvolgen; zich naar de evacuatieplaats begeven, conform evacuatieplan of instructies BHV-er; evacueren dwars op de windrichting; bij aankomst op de evacuatieplaats aanwezigheid melden. Gebruik geen liften! Blz 29

37 | 37 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Arbo in de Praktijk Wat te doen in geval van nood: eerst melden / alarmeren handelen en maatregelen nemen situatie veiligstellen en erger voorkomen beëindiging incident / noodsituatie door hoofd bedrijfsnoodorganisatie Blz 29

38 | 38 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen 3.1Risico’s door opname van gevaarlijke stoffen 3.2Gevaarlijke stoffen en vergiftiging 3.3Soorten gevaarlijke stoffen 3.4Industriële gascilinders en opslag in vaten en tanks 3.5Biologische stoffen 3.6Grenswaarden 3.7Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen 3.8Vragen

39 | 39 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Opname van gevaarlijke stoffen via: Spijsverteringsorganen (mond) Ademhalingsorganen (longen) Huid Blz 32

40 | 40 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Voorkomen van opname in het lichaam: Draag beschermende kleding en schoeisel; Zorg voor goede ventilatie en/of adembescherming; Eet, drink en rook niet op de werkplek; Trek vuile werkkleding uit bij pauzes en einde werkdag; Was altijd eerst je handen en gezicht als je gaat eten, drinken en roken; Verzorg wondjes zoals het hoort. Blz 32

41 | 41 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Vergiftiging ACUUT CHRONISCH Gevaarlijke stoffen Blz 34

42 | 42 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Risico’s van gevaarlijke stoffen: Reukgrens ligt hoger dan de grenswaarde; Sommige gevaarlijke stoffen ruiken aangenaam; Sommige gevaarlijke stoffen schakelen de reukzenuw al bij lage concentraties uit waardoor je denkt dat je veilig bent (H 2 S); Maskering van gevaarlijke stoffen door andere (niet) gevaarlijke stoffen; Geur is persoonsafhankelijk. Blz 34

43 | 43 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen: Gas Damp Vloeistof Vaste stof Nevel Stof Blz 36

44 | 44 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Eigenschappen: Explosief Oxiderend Zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar (Zeer) giftig. Schadelijk of irriterend Bijtend of corrosief Kankerverwekkend Milieugevaarlijk Sensibiliserend Blz 36

45 | 45 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Soorten: (Organische) oplosmiddelen Cyclische verbindingen Zuren en logen Zware metalen Koolmonoxide Asbest Cement Huishoudmiddelen Blz 37

46 | 46 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Huishoudmiddelen Gebruik van gevaarlijke stoffen in het huishouden. Risico’s zijn dezelfde als in het bedrijf. Dus: Dezelfde beschermende maatregelen nemen als in het bedrijf! Houdt kinderen uit de buurt Zorg dat kinderen er niet bij kunnen komen door gevaarlijke stoffen achter slot en grendel op te slaan. Brandgevaarlijke stoffen koel opslaan. Blz 37

47 | 47 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Industriële gascilinders Kleurcodering op schouder van cilinder. Correct opslaan. Batterijen gasflessen niet opstellen op arbeidsplaats. Voldoende ventilatie van opslagruimte. Nooit opslaan in of bij kelders, putten en sleuven. Zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare gassen. Aangepaste blusmiddelen. Water als koelmiddel bij opslagruimte. Blz 38

48 | 48 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Preventieve maatregelen Controleer opslagvaten en tanks regelmatig op lekkage. Controleer bedrijfsinstallaties zoals leidingen, filters, afsluiters en verdeelstukken op lekkages. Zorg voor voldoende lekbakken. Ruim gelekte producten zo snel mogelijk op. Blz 38

49 | 49 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Biologische stoffen Biologische stoffen komen bijvoorbeeld voor in de: Afvalverwerkingsindustrie; Gezondheidszorg; Landbouw; Voedingsindustrie; Waterzuiveringsinstallaties. Blz 39

50 | 50 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Biologische stoffen Risico’s bij blootstelling: Infecties; Vergiftigingen; Allergie; Schimmels. Wanneer? Bij contact met dieren; Werken in riolen; Werken in vervuilde grond Werken in bepaalde afdelingen van ziekenhuizen en verpleegcentra. Blz 39

51 | 51 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Preventieve maatregelen bij Biologische stoffen: Inenten; Blootgestelde werknemers beperken; Duur blootstelling beperken; Beschermende kleding gebruiken; Huidcrème gebruiken; Oogbescherming gebruiken; Na het werk en bij pauze de handen en gezicht wassen. Blz 39

52 | 52 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Grenswaarde Wordt uitgedrukt in: deeltjes (gas) per miljoen deeltjes lucht [ppm] of milligram stof per kubieke meter [mg/m 3 ] Gevaarlijke stoffen Blz 40

53 | 53 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Grenswaarde Grenswaarde-TGG (Tijd gewogen gemiddelde) = maximaal 8 uur per dag of maximaal 40 uur per week Grenswaarde-C (Ceiling) = plafondwaarde ofwel maximale waarde ongeacht tijdsduur Grenswaarde-H Stoffen gaan gemakkelijk door de huid Blz 40

54 | 54 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Grenswaarde Grenswaarden zijn gezondheidskundige waarden. De grenswaarde geldt voor mensen die: Niet meer dan 8 uur per dag werken; Niet meer dan 40 uur per week werken; Volwassen en gezond zijn; Onder normale omstandigheden werken en geen zwaar werk doen. Blz 40

55 | 55 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron Persoonlijke bescherming Gevaarlijke stoffen Maatregelen ter voorkoming aan blootstelling: Blz 42

56 | 56 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Etikettering en signalering Hoofdstuk 4 Etikettering en signalering 4.1Etikettering, bijzondere risico’s en veiligheidsmaatregelen 4.2Gevarendiamant 4.3Chemiekaarten, veiligheidsinformatiebladen, signaleringsborden en markeringen 4.4Vragen

57 | 57 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Etikettering en signalering Etiketten op kleinverpakkingen: ( Chemische) naam van de stof; Het gevaarsymbool; H-zinnen (voorheen R-zinnen); P-zinnen (voorheen S-zinnen); Naam van de fabrikant/leverancier. Blz 46

58 | 58 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Etikettering vlgs het GHS (global harmonized system) ((zeer) licht) ontvlambaar explosief corrosief oxiderend Schadelijk of irriterend (zeer) giftig milieuschadelijk klein chemisch afval ( geen GHS klasse) nieuw; lange termijn Gezondheidsschadelijk. (kankerverwekkende, mutagene en/of reprotoxische stoffen) nieuw; gassen onder druk Nieuwe etiketten 2010 ingevoerd en vanaf 2017 verplicht Blz 47

59 | 59 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gevarendiamant (grootverpakkingen) reactiviteit instabiliteit brandgevaar gezondheids- gevaar bijzondere aanduidingen 1 2 0 w Etikettering en signalering Blz 49

60 | 60 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Etikettering en signalering Chemiekaart aceton Bijlage

61 | 61 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Etikettering en signalering Signalering Signalering van gevaren op de werkvloer verplicht Vergelijkbaar met de verkeerstekens Vijf groepen signaleringstekens: verbodsbord; gebodsbord; veiligheidsvoorzieningenbord; waarschuwingsbord; mededelingbord. Verder wordt gebruik gemaakt van markeringen in de vorm van strepen en linten Blz 50 - 53

62 | 62 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Elektriciteit Hoofdstuk 5 Elektriciteit 5.1Risico’s bij het werken met elektriciteit 5.2Veilig werken met elektriciteit 5.3Bijzondere gevaren bij elektriciteit 5.4Vragen

63 | 63 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Elektriciteit Veiligheid bij elektriciteit Ongevallen Weerstand kleiner  Stroomsterkte groter Stroomsterkte groter  Warmteontwikkeling groter Blz 56

64 | 64 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Elektriciteit Stroomdoorgang kan dodelijk zijn! De grootte en aard van het letsel is afhankelijk van: Weg van stroom door lichaam Aanrakingsoppervlak Stroomsterkte Tijd stroomdoorgang Soort en hoogte spanning Lichamelijke conditie Blz 56

65 | 65 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Elektriciteit Stroomsterkte 0,2 - 2 mA Licht prikkelend gevoel 2 mA - 10 mA Sterk wordende pijnlijke spierkramp 10 - 20 mA Grensstroomsterkte; onder spanning staande delen kan je niet meer loslaten >20 mA Ademhaling wordt belemmerd; snelle hulp is nodig om verstikking te voorkomen 100 mA Hartfibrillatie is dodelijk als niet direct wordt ingegrepen (directe elektrocutie) Blz 56

66 | 66 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Stroomsterkte fataal Afhankelijk van: Huidweerstand; Aanrakingsoppervlak; Standplaats; Soort en hoogte spanning Veilige spanning is Maximaal 120 V gelijkspanning Maximaal 50 V wisselspanning ~ Elektriciteit Blz 56

67 | 67 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Elektriciteit Veiligheidsmaatregelen zijn: Alleen handelingen door deskundigen; Geen deskundigheid? NIET AANKOMEN! Gebruik "veilige spanning" (in besloten ruimten); Veiligheidsaarding van uitwendig metalen omhulsel aarding steigers; Bij bouwwerken aardlekschakelaar in elektrische voeding (aanspreekstroom 30 mA); Aarding van metalen werkplaats- en opslagcontainers; Deugdelijke kabels (mechanische bescherming). Blz 58

68 | 68 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | dubbel geïsoleerd Elektriciteit Veiligheidsmaatregelen zijn (vervolg): Fysieke afscherming; Isolatie; Dubbele isolatie; Aardlekbeveiliging; Lage spanningen; Veiligheidstransformator; Jaarlijkse controle. Blz 58 - 59

69 | 69 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Elektriciteit Statische elektriciteit Risico bij: slecht geleidende stoffen; geïsoleerde (niet-geaarde) opstelling. Oplading door wrijving Vonkoverslag als elektrische lading niet kan weglekken via aardleiding. Blz 60

70 | 70 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Elektriciteit Statische elektriciteit, preventieve maatregelen zijn: Toevoegen anti-statische dope (ASA); Beperken stroomsnelheid; Goede aarding leidingen, apparatuur, tanks; Valhoogte in opslagvat beperken; Hogedrukspuit aarden; Toepassen inert gas (bijvoorbeeld stikstof); Aansluiten op aardleidingnet; Verhogen luchtvochtigheid bij droge stof. Draag altijd antistatisch schoeisel, kleding Blz 60

71 | 71 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Hoofdstuk 6 Brand- en explosiegevaar 6.1Wat is brand? 6.2Risico’s bij brand 6.3Blusmiddelen 6.4Wat te doen bij brand? 6.5Vragen

72 | 72 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Vaste stof Vloeistof Gas Metaal Brand- en explosiegevaar Type brand: Blz 64 - 65

73 | 73 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar 5 componenten voor brand Blz 65

74 | 74 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Risico’s van brand: Vlampunt; Explosiegrenzen; Zuurstofgehalte; Reactiebevordering; Reactie met water; Zelfontbranding; Brandbevorderende stoffen. Blz 67 - 68

75 | 75 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Vlampunt: Bij vloeistoffen en dampen Temperatuur waarbij de damp (in juiste mengverhouding met omgevingslucht) kan worden ontstoken (met bv. aansteker, lucifer) Blz 67 - 69

76 | 76 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Explosiegrenzen Bij gas, stof (stofexplosie) Volumepercentage gas of stof dat (in juiste mengverhouding met omgevingslucht) kan exploderen (ontsteking door vlam, vonk) Elk gas heeft eigen explosiegebied Blz 67 - 69

77 | 77 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Explosie gevaarlijke omgevingen zijn: Gas en Oliewinninginstallaties; Raffinaderijen; Overlaadstations; Opslag brandbare stoffen; Graansilo’s. Blz 67

78 | 78 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar In explosiegevaarlijke omgevingen is het streng verboden om: Zonder toestemming te betreden; Zonder toestemming materialen en middelen mee te nemen die een gevaar kunnen opleveren; Zonder werkvergunning werkzaamheden uit te voeren. Blz 68

79 | 79 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Blussen door middel van: Natte blusstoffen water, schuim en AFFF Droge blusstoffen zand en bluspoeder Gasvormige blusstoffen kooldioxide (CO2) ook wel koolzuursneeuw Blz 70

80 | 80 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Blusstof: Water (stoom)-koelende werking zuurstofverdringing (door stoom) Schuim-zuurstofafsluiting Zand-zuurstofafsluiting en koelend Bluspoeder-negatieve katalyse CO2-zuurstofverdringing AFFF- zuurstofafsluiting Blz 70

81 | 81 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Brand- en explosiegevaar Wat als……? Zorg voor eigen veiligheid Meld de brand Waarschuw mensen in de omgeving Doe deuren en ramen dicht Breng mensen in veiligheid Onderneem alléén een bluspoging als het veilig kan Blz 73

82 | 82 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Hoofdstuk 7 Werken in besloten ruimten 7.1Risico’s in besloten ruimten 7.2Maatregelen 7.3Graafwerkzaamheden 7.4Steekflenzen 7.5Werkvergunningen 7.6Vragen

83 | 83 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Besloten ruimten Eigenschappen: erg klein; moeilijk te ventileren; kleine in- en uitgangen; slecht verlicht; Voorbeelden: opslagtanks; reactieketels; kelders; riolen; liftschachten; putten/sleuven. Werken in besloten ruimten Blz 78

84 | 84 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Risico’s van besloten ruimten: Brand en explosie Gevaarlijke stoffen Zuurstoftekort Elektrocutie Vallen en struikelen Blz 78 - 79

85 | 85 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Maatregelen bij werken in besloten ruimten Voorbereidende werkzaamheden Tijdens het werk Blz 80

86 | 86 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Voorbereidende werkzaamheden Organiseren; Toezicht en verblijfsduur; regelen: veiligheidswacht Metingen verrichten. Blz 80

87 | 87 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Metingen vooraf: zuurstof: 19-21% explosiegevaar: < 10% LEL giftige stoffen: < grenswaarde Blz 80

88 | 88 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Maatregelen tijdens het werk: Bereikbaarheid en vluchtmogelijkheid Ventileren Specifieke maatregelen nodig bij: lassen; verven; overige bijzondere werkzaamheden Blz 81

89 | 89 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Graafwerkzaamheden Maatregelen vooraf: Melden bij het KLIC Geldige graafvergunning Eventueel opspoorapparatuur gebruiken Begin met: Proefsleuf graven (binnen 1,5 meter van opgegeven locatie) Afwijkingen van leidingen en kabels melden. Graven met machine met een niet-getande graafbak Denk aan opstelling van machines Ook een sleuf kan worden beschouwd als besloten ruimten Houdt rekening met instortingsgevaar! Neem de juiste voorzorgsmaatregelen! Blz 83

90 | 90 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Steekflens Isoleren van leidingen met behulp van een steekflens (zo dicht mogelijk bij de besloten ruimte!) Blz 84

91 | 91 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. Werken in besloten ruimten Doel werkvergunning: Overleg tussen betrokkenen; Bindende afspraken; Vastleggen van voorwaarden voor uitvoeren van werk. Blz 86

92 | 92 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken in besloten ruimten Specifieke werkvergunningen zijn: Heetwerkvergunningen t.b.v. laswerkzaamheden; Graafvergunningen t.b.v. graven van bijvoorbeeld sleuven om kabels en leidingen te repareren of toe te voegen; Werken met gevaarlijke stralingsbronnen; Verwijderen van asbest. Blz 86

93 | 93 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werk vergunning ………… ……………. …. …….. …………. Werken in besloten ruimten Onderdelen werkvergunning: Aanvraag werkzaamheden Maatregelen door verstrekkende afdeling Maatregelen door houder Bekrachtiging Je moet de inhoud kennen en begrijpen! Blz 88

94 | 94 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Hoofdstuk 8 Werkplekeisen algemeen 8.1Voorkom struikelen, uitglijden en verstappen 8.2Risico’s bij tillen 8.3Gevaren van geluidshinder 8.4Risico’s bij sloopwerk 8.5Gevaren bij lassen en snijden 8.6Werken in kou en hitte 8.7Hoge drukpompen en – leidingen 8.8Vragen

95 | 95 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Oorzaken: - niet-egale ondergrond - gladde ondergrond - hoogteverschil - beperking menselijk lichaam Preventie:- aanpak bij de bron - scheiden van mens en gevaar - markeringen - persoonlijke bescherming/gedrag Werkplekeisen algemeen Struikelen, uitglijden en verstappen Blz 92

96 | 96 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Tillen Juiste houding Gebruik bescherming Gebruik hulpmiddelen Blz 94

97 | 97 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Gevaren van lawaai op de werkplek: Hinder in de vorm van concentratieverlies; Vermindering van de spraakverstaanbaarheid; Tijdelijke gehoorvermindering. 80 dB(A): blijvende schade aan gehoor mogelijk gehoorbescherming dragen geadviseerd werkgever moet maatregelen nemen 85 dB(A): gehoorbescherming verplicht Blz 96

98 | 98 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Mogelijke gevolgen van geluidhinder kunnen zijn: Verstoring van de communicatie; Niet horen van waarschuwingen of hulpgeroep; Blijvende gehoorschade; Nervositeit; Verminderde concentratie, vermoeidheid; Hoofdpijn; Versnelde ademhaling; Maag- en darmklachten; Verhoogde bloeddruk. Blz 96

99 | 99 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Blijvende gehoorschade heeft tot gevolg: Moeite hebben met het horen van hoge tonen of zachte geluiden, Moeite hebben met telefoneren, Moeite hebben met het volgen van een gesprek in rumoerige omgeving, Horen van fluit, piep- of bromtonen, die niet uit de omgeving komen. Gehoorschade is definitief Gehoorschade is niet te genezen Blz 96

100 | 100 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Gevaren bij sloopwerkzaamheden zijn: Verstappen en struikelen; Uitstekende constructiedelen; Werken op hoogte; Instabiliteit bij sloopfront; Vallend sloopmateriaal; Instorting; Vrijkomen gevaarlijke stoffen; Lawaai. Blz 97

101 | 101 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Veiligheidsmaatregelen bij slopen zijn: Persoonlijke valbeveiliging gebruiken Rekening houden met draagkracht van overblijvende constructie Zonder specifiek plan niet boven of onder elkaar werken Gebruik stortkokers Persoonlijke beschermingsmiddelen; helm, Veiligheidsschoenen, overall, adembescherming, Gehoorbescherming gebruiken Inventariseren concentratie gevaarlijke stoffen (bv. asbestinventarisatie) Blz 97

102 | 102 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Mogelijke gevaren bij elektrisch lassen zijn: Elektrocutie; Brand en explosie door hittevorming en wegspringende spetters; Verbranding van de huid door vrijkomende UV-straling; Verbranding van het hoornvlies door vrijkomende UV- straling; Verblinding van de ogen door vrijkomende infrarood straling; Warmtestraling; Vergiftiging door lasrook; Longaandoeningen door inademen van lasrook; Verkeerde werkhouding. Blz 98

103 | 103 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Veiligheidsmaatregelen bij elektrisch lassen zijn: Spanningverlagend relais (in besloten ruimten verplicht); Persoonlijke bescherming: - laskap- lasschort - laskleding- veiligheidsschoenen - Lucht geventileerde laskap; Lasgordijnen voor bescherming van personen in de omgeving tegen UV en infraroodstraling; Plaatselijke afzuiging van lasrook; Ruimtelijke ventilatie; Blusmiddelen onder handbereik; Werkvergunningensysteem indien vereist. Blz 98

104 | 104 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Enkele gevaren bij Autogeen lassen, snijden en branden zijn: Geraakt worden door spetters gloeiend materiaal; Brand door brandbaar materiaal dat vlam vat; Vlamterugslag; Lekkage van gas en zuurstof; Sommige gassen zoals propaan zijn zwaarder dan lucht en blijft hangen in putten, uitgravingen en kelders. Blz 98

105 | 105 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Veiligheidsmaatregelen bij autogeen lassen, snijden en branden zijn: Draag de juiste beschermende kleding; Verwijder eerst de brandbare materialen in je omgeving of dek ze af; Gebruik van vlamdover in de slang tussen acetyleenfles en brander; Terugstroombegrenzers op gas en zuurstofslang van brander; Wees bedacht op lekkage van gas en zuurstof in laaggelegen werkomgeving; Blz 98

106 | 106 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Veiligheidsmaatregelen bij autogeen lassen, snijden en branden zijn (vervolg): Slangbreuk beveiliging toepassen; Continue gas meten; Acetyleenfles rechtopstaand gebruiken of minimaal onder een hoek van 30 graden; Plaatselijke afzuiging van lasrook en gassen; Ruimtelijke ventilatie. Blusmiddelen onder handbereik; Werkvergunningensysteem indien vereist. Blz 98

107 | 107 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Het gevaar bij werken in kou is: Versnelde afkoeling met gevolg: bevangen raken door de koude; bevriezingsverschijnselen; veel materiaal niet veilig te gebruiken. Maatregelen hiertegen zijn: Warmteondergoed en isolerende kleding dragen; Op beschutte werkplek je werk uitvoeren; Nooit in tocht werken; Geschikt gereedschap gebruiken; Op tijd extra pauzes inlassen; Afwisselen met collega’s. Blz 99

108 | 108 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Het gevaar bij werken in warmte is: Bevangen raken en flauwvallen; Onvoldoende afvoer van lichaamswarmte; Verlies van lichaamsvocht. Maatregelen hiertegen zijn: Voldoende pauzes inlassen; Afwisselen met collega’s; Op tijd voldoende drinken; Ademende werkkleding gebruiken; Hitte werende werkkleding gebruiken. Blz 99

109 | 109 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werkplekeisen algemeen Gevaren bij werken met hoge druk zijn: Openbarsten van leidingen; Doorspuiten van onderdelen van installaties; Geraakt worden door wegschietende onderdelen; Onbevoegd en onbekwaam werken met hoge druk machines zoals industriële hoge druk reinigers. Maatregelen hiertegen zijn: Voor ingebruikname installaties en machines testen; Afpersen van installaties met vloeistof, meestal water; Testen en afpersen met zo weinig mogelijk personeel en gebied afschermen/afzetten; Veiligheidsinstructies nauwkeurig opvolgen; Alleen hiertoe opgeleid personeel inzetten. Blz 100

110 | 110 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Hoofdstuk 9 Hijs- en hefwerktuigen 9.1Hijskranen 9.2Kettingwerk 9.3Staalkabels 9.4Touw en hijsbanden 9.5Samenstel, stroppen, lengen en hijsjukken 9.6Takels 9.7Vorkheftrucks en Palletwagens 9.8Vragen

111 | 111 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijsen: Manueel; Hulpmiddelen (takels e.d.); Mobiele hulpmiddelen (steekwagen, vorkheftruck); Hijskranen. Voorbeelden: Mobiele kraan; Portaalkraan; Auto laadkraan; Bouwkraan. Hijs- en hefwerktuigen Blz 104

112 | 112 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Regels voor hijswerktuigen zijn: Kraanboek aanwezig; Hijstabellen en hijsgrafieken aanwezig; Keuringscertificaten aanwezig. Blz 104

113 | 113 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Vereisten voor de bediener van een hijswerktuig: Deskundigheidsbewijs STVT (Verplicht voor torenkranen, mobiele kranen en heistellingen) Registratieboekje (Ervaring en geneeskundige verklaring) Blz 104

114 | 114 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Risico’s bij hijswerktuigen: Personen binnen draaibereik; Afstempelen; Zware lasten; Windkracht; (naderend)onweer. Blz 105

115 | 115 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Kettingwerk Staalkabels Touw Stroppen, lengen en hijsbanden Haken en ogen Takels Let op: maximale werklast hoeken van lengen mogelijke slijtage Hijsgereedschap: Hijs- en hefwerktuigen Blz 106 - 113

116 | 116 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Risico’s van takels zijn: Mechanische breuk van takel of van bevestigingspunt; Overbelasting. Niet doen: Overbelasten; Vastmaken aan bordessen, railing en leidingwerk; Op de punt belasten; Niet zijdelings belasten. Wel doen: Regelmatig controleren, zeker voor elk gebruik; Defecten direct melden. Blz 114

117 | 117 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Vorkheftrucks: Wettelijke verplichtingen; Voorzieningen; Veilig gebruik; Markering en keuring. Blz 116

118 | 118 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Verboden bij het werken met een vorkheftruck: Meerijden tenzij er een 2e zitplaats is; Personen te heffen tenzij speciale voorziening aanwezig is; Hijsen tenzij juiste aanpassing aanwezig is; Het contragewicht te verzwaren; Te roken bij elektro-heftrucks. Verplicht bij het werken met vorkheftrucks : De chauffeur moet goed zicht hebben; Gebruik van de veiligheidsgordel. Blz 116

119 | 119 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hijs- en hefwerktuigen Palletwagen: Altijd op een vlakke ondergrond gebruiken; Denk aan obstakels; Zorg voor voldoende transportruimte. Blz 117

120 | 120 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken op hoogte Hoofdstuk 10 Werken op hoogte 10.1Risico’s op hoogte 10.2Ladders 10.3Stalen steigers 10.4Rolsteigers 10.5Hangsteigers 10.6Hoogwerkers 10.7Werkbakken 10.8Vragen

121 | 121 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | 2,5 m Werken op hoogte meer dan 2,5 m valgevaar Werken op hoogte Blz 120

122 | 122 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken op hoogte Bij schuine en platte daken of gaten in vloeren en wanden: Gebruik individueel veiligheidsharnas Gebruik loopplanken (hellend dak); Gebruik dakrandbeveiliging of vangnet (plat dak); Dek gaten af met stevig materiaal; Breng beveiligingen en markering aan op gevaarlijke plaatsen. Blz 121 - 121

123 | 123 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Ladders: enkele ladder; opsteekladders; schuifladders; reformladders. Gebruiksregels voor ladders: in goede staat houden; niet verven; niet zelf repareren; zorgvuldig en goed opstellen; op de juiste wijze gebruiken. Werken op hoogte Blz 122 - 123

124 | 124 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken op hoogte Voor steigers geldt: streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger; geen materiaal achterlaten; houdt de vloer stroef; gebruik geen los klimmateriaal op de steiger. let op de maximale belasting gebruik stortkokers voor afvoer materiaal gebruik de bouwlift veilig (personenlift of goederenlift) Blz 124

125 | 125 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken op hoogte Ook zijn er bij steigers regels voor: Kantplanken en leuningen Inspectiewerk Werkzaamheden Hulpsteigers Liften Takels Steigerkaart geeft veiligheidsstatus aan. Geen steigerkaart of gebreken? Steiger niet betreden! Blz 124

126 | 126 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken op hoogte Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid Aandachtspunten bij het werken met rolsteigers: Blokkeren wielen Van binnenuit beklimmen Denk aan gereedschap (kan vallen) Sta niet op de schoren Houd de steiger schoon Niet verplaatsen als er iemand op staat Verrijden op vlakke ondergrond door 2 personen Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen Blz 126

127 | 127 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken op hoogte Voorbeelden van hangsteigers zijn: Hangbrug; Hangsteiger; Eenmanswerkbrug. Aandachtspunten bij het werken met hangsteigers zijn: Vanaf windkracht 7 Bft niet mee werken; Let op bedieningsorganen; Bij storing niet verder werken maar (laten) repareren; Nooit gebruiksklaar achterlaten; Hulpmiddelen gebruiken voor communicatie, vanaf 25 m verplicht (en als normale communicatie niet mogelijk is) Blz 128

128 | 128 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Hoogwerkers Vast opgesteld Mobiel Risico voor beknelling (schaararm) en omvallen Daarom:- getraind/opgeleid personeel - signalering maximum werklast - specifieke gebruiksregels Vanaf windkracht 7 Bft, niet mee werken Werken op hoogte Blz 130

129 | 129 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Werken op hoogte Voor het werken met werkbakken geldt: Alleen gebruiken als het echt niet anders kan; Windkracht vanaf 7 Bft verboden; De kraanmachinist en persoon in de werkbak moeten elkaar zien en verstaan; Iedere persoon in de werkbak draagt een individueel veiligheidsharnas (vast aan de werkbak); In- of uitstappen alleen toegestaan als werkbak op stevige ondergrond staat Blz 132

130 | 130 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap Hoofdstuk 11 Handgereedschap 11.1Eenvoudig handgereedschap 11.2Elektrisch handgereedschap 11.3Pneumatisch en hydraulisch handgereedschap 11.4Handslijpmachines 11.5Vragen

131 | 131 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap Eenvoudig handgereedschap Risico door: Slecht onderhoud; Slecht gebruik. Blz 136

132 | 132 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap met elektrische aandrijving Elektrocutie Verbranding (vonken) Veilige spanning: 50 V ~ (wisselspanning) 120 V =(gelijkspanning) dubbel geïsoleerd Risico door: Handgereedschap Blz 138

133 | 133 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap Aandachtspunten bij gebruik van een nietmachine: Gebruik met maximale werkdruk; Geleider leeg bij plaatsen lader; Nagels/nieten aangepast aan apparaat. Mogelijke risico’s: Wegschieten van de nagel; Terugslaan van de nagel; Doorboren van het werkstuk. Blz 140

134 | 134 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap Aandachtspunten bij het gebruik van de Handcirkelzaag: Beschermkap over het deel van de zaag dat zaagt (vast aan het frame en scharnierend deel aan geleider); Automatische beschermkap over snijdend deel van de zaag, ook als deze niet zaagt; Spouwmes aangepast aan diameter en dikte van de zaag. Blz 140

135 | 135 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap Aandachtspunten bij het gebruik van een kettingzaag: Bedieners minimaal 18 jaar oud; Opleiding met toets gehad hebben; Voorgeschreven PBM gebruiken; Stilstand ketting bij stationair toerental; Kettingrem binnen 0,15 sec werken; CE markering. Blz 141

136 | 136 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap met pneumatische aandrijving Trillen Geluid Dodemansknop en gehoorbescherming verplicht. Risico door: Handgereedschap Blz 142

137 | 137 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handgereedschap met hydraulische aandrijving Oliedruk Bevestigingen Dodemansknop en onderhoud verplicht. Risico door: Handgereedschap Blz 142

138 | 138 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Handslijpmachines Doorslijpschijven Afbraamschijven Risico door: Rondvliegende delen; Aanraken slijpschijf; Uit elkaar springen van schijf; Brand door vonken; Geluid; Verkeerd gebruik. Handgereedschap Blz 144

139 | 139 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gereedschapsmachines Hoofdstuk 12 Gereedschapsmachines 12.1Gereedschapsmachines en kolomboormachines 12.2Vast opgestelde slijpmachines 12.3Zaagmachines 12.4Vragen

140 | 140 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gereedschapsmachines Voorbeelden van gereedschapsmachines zijn: Vast opgestelde boormachines let op: 'happen' in werkstuk Vast opgestelde slijpmachines let op: uit elkaar vliegen slijpsteen Cirkelzagen let op: snijgevaar Blz 148

141 | 141 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Gereedschapsmachines Cirkelzagen: Universele cirkelzaagmachine; Bouwcirkelzaag machine (met noodstop en als extra eis nulspanningschakelaar); Voor machines met meerdere bedieningsplaatsen gelden aanvullende eisen. Blz 152

142 | 142 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Persoonlijke beschermingsmiddelen Hoofdstuk 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen 13.1PBM’s in het algemeen 13.2Adembescherming 13.3Gehoorbescherming 13.4Lichaamsbescherming 13.5Oogbescherming 13.6Valbeveiliging 13.7Vragen

143 | 143 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als het echt niet anders kan. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen tegen: De gevolgen van onveiligheid en ze voorkomen erger letsel Blz 156

144 | 144 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Persoonlijke beschermingsmiddelen Fabrikant zorgt voor PBM’s die sterk betrouwbaar getest zijn. Gebruiker: Beheert ze, controleert ze, Zorgt voor veilige opslag en Gebruikt ze goed. Blz 156

145 | 145 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Persoonlijke beschermingsmiddelen CE-markering Blz 156

146 | 146 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Persoonlijke beschermingsmiddelen Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen: Doeltreffende bescherming Ergonomisch verantwoord Goede gebruiksaanwijzing Blz 156

147 | 147 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Afhankelijke adembescherming, bijvoorbeeld een filterbusmasker. Onafhankelijke adembescherming, bijvoorbeeld persluchtapparatuur verseluchtkap LET OP GEBRUIKSREGELS Omgevingslucht filteren Zuurstofconcentratie < 19% Bijzondere stof Overschrijding grenswaarde Persoonlijke beschermingsmiddelen Blz 158

148 | 148 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Boven 85 dB(A) verplicht! Gehoorbescherming: Boven 80 dB(A) aanbevolen watjes pluggen oordoppen otoplastieken gehoorkappen wettelijk Persoonlijke beschermingsmiddelen Blz 162

149 | 149 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Persoonlijke beschermingsmiddelen Voorbeelden van bescherming van lichaamsdelen: Hoofdbescherming; Bescherming voor handen en armen; Bescherming voor voeten; Bescherming voor het lichaam. Blz 164 - 165

150 | 150 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Voorbeelden van oogbescherming: Normale veiligheidsbril; Ruimzichtbril; Gelaatsscherm; Lasbrillen en laskappen. Persoonlijke beschermingsmiddelen Blz 166 - 167

151 | 151 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Bescherming van lichaamsdelen Valbeveiliging: Gebruik altijd een individueel veiligheids- harnas(na valbelasting vernietigen); Eventueel met remchute of nonchute en vallijn (na valbelasting controle). Persoonlijke beschermingsmiddelen Blz 168

152 | 152 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Tot slot Voor het examen geldt: Lees vragen goed door. Kies het meest juiste antwoord. Controleer of je alle vragen goed hebt beantwoord.


Download ppt "| 1 || 1 || 1 || 1 | BVCA | © 2014 PBNA | not for general distribution | Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.6."

Verwante presentaties


Ads door Google