De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterveiligheid Klankbordgroep ORBP Dender Aalst, 25 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterveiligheid Klankbordgroep ORBP Dender Aalst, 25 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 waterveiligheid Klankbordgroep ORBP Dender Aalst, 25 juni 2014

2 waterveiligheid Programma 09u30Introductie: Koen Beyaert, CIBE 09u35Verwelkoming: de H. Philippe D’Hondt, administrateur-generaal VMM 09u45Meerlaagse waterveiligheid: Mevr. Barbara Vael, afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer VMM 10u00Toelichting resultaten onbevaarbare waterweg: Mevr.Inge De Jongh, hydroloog VMM Toelichting resultaten bevaarbare waterweg: de H. Fernando Pereira, onderzoeker WL

3 waterveiligheid Programma 10u50Aftoetsing op het terrein: Mevr. Agnes Peil, afdelingshoofd Bovenschelde W&Z 11u20Vervolgtraject: Mevr. Agnes Peil, afdelingshoofd Bovenschelde W&Z 11u30Vragenronde 11u45Slotwoord: de H. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder W&Z 12u00Lunch

4 waterveiligheid Verwelkoming De H. Philippe D’Hondt, administrateur-generaal VMM

5 waterveiligheid Meerlaagse waterveiligheid: principes en implementatie Barbara Vael, afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer VMM

6 waterveiligheid Overstromingsrisico = kans * schade wijziging klimaat: kans ↑ wijziging landgebruik: schade ↑ → overstromingsrisico ↑ Duurzame vermindering van het overstromingsrisico in Vlaanderen met voldoende bescherming voor de mens, economische bedrijvigheid, ecologie en cultureel erfgoed Probleemstelling Doelstelling

7 waterveiligheid Beslissing Vlaamse Regering 20 december 2013 → waterbeleidsnota: visie op waterbeleid Het waterpeilbeheer in Vlaanderen staat in het teken van bescherming tegen onverantwoorde schade. HOE?

8 waterveiligheid De aanpak om schade door overstroming te minimaliseren steunt op een combinatie van‘protectie’, ‘preventie’ en ‘paraatheid’, de zogenaamde 3 P’s. Belangrijke instrumenten zijn de opmaak van overstromingsrisicobeheerplannen, extra berging voorzien, adequate sturingssystemen, de watertoets, de informatieplicht, waarschuwingssystemen, crisis- communicatie, noodplannen, … HOE?

9 waterveiligheid M EER L AAGSE W ATER V EILIGHEID

10 waterveiligheid Risicopreventie uitgewerkt in de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas Openbaar onderzoek start op 9 juli 2014 Bevat voorstellen voor de 3 sporen (protectie, preventie en paraatheid) CONCREET

11 waterveiligheid ORBP methodiek werd uitgerold binnen VMM en vormt basis voor ingebrachte acties in de stroomgebiedbeheerplannen, concrete resultaten worden straks toegelicht wordt uitgerold binnen W&Z, eerste resultaten worden straks toegelicht resultaten worden gebruikt binnen de signaalgebieden en als onderbouwend instrument bij de ruimtelijke ordening CONCREET

12 waterveiligheid Actieprogramma met prioritering acties overstroming

13 waterveiligheid ORBP - op de grotere onbevaarbare waterlopen in het Denderbekken Inge De Jongh, hydroloog VMM

14 waterveiligheid Resultaten ORBP-project onbevaarbare waterlopen Invloed op huidig beleid Toekomst Inhoud PT PPPV

15 waterveiligheid Resultatenmatrix PT PPPV

16 waterveiligheid Gevolgschade van overstromingen beperken of vermijden ORBP-studie: resiliënt (ver-)bouwen bouwstop met planologische grondenruil ORBP-resultaten: insteek beleidsinstrumenten, vb. signaalgebieden start overleg en samenwerking Ruimte Vlaanderen uitvoering project ‘Resiliënt verbouwen’ (Beersel) generieke acties SGBP Preventie

17 waterveiligheid Generieke acties SGBP - besliste maatregelen: Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten voor de realisatie van een bouwverbod Optimalisatie van het instrument watertoets Gevolg geven aan de startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden Preventie

18 waterveiligheid Generieke acties SGBP - bijkomende maatregelen: Instrumenten evalueren en bijsturen i.k.v. resiliënt bouwen in laag-frequente OG Instrumenten ontwikkelen om het verwijderen van constructies in OG mogelijk te maken Instrumenten ontwikkelen om het resiliënt verbouwen te faciliteren en concretiseren Preventie

19 waterveiligheid Potentiële gevolgschade beperken door blootstelling aan overstromingen te verminderen ORBP-studie: noodplanning & hulpverlening (zandzakken, pompen,…) verwittiging van burgers m.b.v. waarschuwingssysteem ORBP-resultaten: blijkt essentieel en nuttig om optimale risicodaling te bekomen tijdens de transitie naar MLWV generieke acties SGBP

20 waterveiligheid Generieke acties SGBP: Permanent operationeel houden van www.waterinfo.be en de achterliggende voorspellings- en waarschuwingssystemen Sensibiliseringscampagne: informeren burgers in overstromingsgevoelige gebieden Paraatheid

21 waterveiligheid Paraatheid

22 waterveiligheid Kans op overstromingen verminderen ORBP-studie: no-regret maatregelen Water bergen (optimaliseren/nieuwe GOG’s) Beschermen tegen water (dijken) Afvoercapaciteit t.b.v. de veiligheid verzekeren (pompen, aanpassen structuren, herprofilering) ORBP-resultaten: acties SGBP stroomgebiedsspecifiek Protectie

23 waterveiligheid Molenbeek – Ter Erpenbeek Holbeek Molenstraat Beekkantstraat Ledebaan Bypass Hofstade GOG Hazelbeek

24 waterveiligheid Bellebeek Hunselbeek GOG W2st GOG W3st

25 waterveiligheid Molenbeek - Pachtbosbeek GOG Moen GOG Ophasselt GOG Vuilstraat Dijk Kraningenstraat

26 waterveiligheid Marke GOG Herne opw GOG Herne GOG S-P-K GOG Eetvelt GOG Holbeek Herne Galmaarden

27 waterveiligheid Publicatie ORBP-rapporten [ zie www.vmm.be/pub ]www.vmm.be/pub Acties en maatregelen SGBP II openbaar onderzoek …/7/’14 - …/…/’14 Start overleg lokale besturen waterbeheerders afstemming andere beleidsdomeinen Toegevoegde waarde opmaak investeringsprogramma De toekomst

28 waterveiligheid Toelichting resultaten bevaarbare waterweg Fernando Pereira, onderzoeker Waterbouwkundig Laboratorium

29 waterveiligheid Aftoetsing op het terrein en vervolgtraject Agnes Peil, afdelingshoofd Waterwegen en Zeekanaal NV

30 waterveiligheid Aftoetsing op het terrein

31 waterveiligheid Vervolgtraject

32 waterveiligheid VRAGENRONDE

33 waterveiligheid Slotwoord De H. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder W&Z

34 meerlaagse waterveiligheid Bedankt


Download ppt "Waterveiligheid Klankbordgroep ORBP Dender Aalst, 25 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google