De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klankbordgroep ORBP Dender

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klankbordgroep ORBP Dender"— Transcript van de presentatie:

1 Klankbordgroep ORBP Dender
Aalst, 25 juni 2014

2 Programma 09u30 Introductie: Koen Beyaert, CIBE
09u35 Verwelkoming: de H. Philippe D’Hondt, administrateur-generaal VMM 09u45 Meerlaagse waterveiligheid: Mevr. Barbara Vael, afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer VMM 10u00 Toelichting resultaten onbevaarbare waterweg: Mevr.Inge De Jongh, hydroloog VMM Toelichting resultaten bevaarbare waterweg: de H. Fernando Pereira, onderzoeker WL

3 Programma 10u50 Aftoetsing op het terrein: Mevr. Agnes Peil,
afdelingshoofd Bovenschelde W&Z 11u20 Vervolgtraject: Mevr. Agnes Peil, 11u30 Vragenronde 11u45 Slotwoord: de H. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder W&Z 12u00 Lunch

4 De H. Philippe D’Hondt, administrateur-generaal VMM
Verwelkoming De H. Philippe D’Hondt, administrateur-generaal VMM

5 Barbara Vael, afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer VMM
Meerlaagse waterveiligheid: principes en implementatie Barbara Vael, afdelingshoofd Operationeel Waterbeheer VMM

6 Probleemstelling Doelstelling Overstromingsrisico = kans * schade
wijziging klimaat: kans ↑ wijziging landgebruik: schade ↑ → overstromingsrisico ↑ Duurzame vermindering van het overstromingsrisico in Vlaanderen met voldoende bescherming voor de mens, economische bedrijvigheid, ecologie en cultureel erfgoed Doelstelling

7 HOE? Beslissing Vlaamse Regering 20 december 2013
→ waterbeleidsnota: visie op waterbeleid Het waterpeilbeheer in Vlaanderen staat in het teken van bescherming tegen onverantwoorde schade.

8 HOE? De aanpak om schade door overstroming te minimaliseren steunt op een combinatie van‘protectie’, ‘preventie’ en ‘paraatheid’, de zogenaamde 3 P’s. Belangrijke instrumenten zijn de opmaak van overstromingsrisicobeheerplannen, extra berging voorzien, adequate sturingssystemen, de watertoets, de informatieplicht, waarschuwingssystemen, crisis- communicatie, noodplannen, …

9 MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID

10 CONCREET Risicopreventie uitgewerkt in de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas Openbaar onderzoek start op 9 juli 2014 Bevat voorstellen voor de 3 sporen (protectie, preventie en paraatheid)

11 CONCREET ORBP methodiek
werd uitgerold binnen VMM en vormt basis voor ingebrachte acties in de stroomgebiedbeheerplannen, concrete resultaten worden straks toegelicht wordt uitgerold binnen W&Z, eerste resultaten worden straks toegelicht resultaten worden gebruikt binnen de signaalgebieden en als onderbouwend instrument bij de ruimtelijke ordening

12 Actieprogramma met prioritering acties overstroming

13 Inge De Jongh, hydroloog VMM
ORBP - op de grotere onbevaarbare waterlopen in het Denderbekken Inge De Jongh, hydroloog VMM

14 Resultaten ORBP-project onbevaarbare waterlopen
Inhoud Resultaten ORBP-project onbevaarbare waterlopen Invloed op huidig beleid Toekomst PT PP PV

15 Resultatenmatrix PT PP PV

16 Preventie Gevolgschade van overstromingen beperken of vermijden
ORBP-studie: resiliënt (ver-)bouwen bouwstop met planologische grondenruil ORBP-resultaten: insteek beleidsinstrumenten, vb. signaalgebieden start overleg en samenwerking Ruimte Vlaanderen uitvoering project ‘Resiliënt verbouwen’ (Beersel) generieke acties SGBP

17 Preventie Generieke acties SGBP - besliste maatregelen:
Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten voor de realisatie van een bouwverbod Optimalisatie van het instrument watertoets Gevolg geven aan de startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden

18 Preventie Generieke acties SGBP - bijkomende maatregelen:
Instrumenten evalueren en bijsturen i.k.v. resiliënt bouwen in laag-frequente OG Instrumenten ontwikkelen om het verwijderen van constructies in OG mogelijk te maken Instrumenten ontwikkelen om het resiliënt verbouwen te faciliteren en concretiseren

19 Potentiële gevolgschade beperken door blootstelling aan overstromingen te verminderen
ORBP-studie: noodplanning & hulpverlening (zandzakken, pompen,…) verwittiging van burgers m.b.v. waarschuwingssysteem ORBP-resultaten: blijkt essentieel en nuttig om optimale risicodaling te bekomen tijdens de transitie naar MLWV generieke acties SGBP

20 Generieke acties SGBP:
Paraatheid Generieke acties SGBP: Permanent operationeel houden van en de achterliggende voorspellings- en waarschuwingssystemen Sensibiliseringscampagne: informeren burgers in overstromingsgevoelige gebieden

21 Paraatheid

22 Protectie Kans op overstromingen verminderen
ORBP-studie: no-regret maatregelen Water bergen (optimaliseren/nieuwe GOG’s) Beschermen tegen water (dijken) Afvoercapaciteit t.b.v. de veiligheid verzekeren (pompen, aanpassen structuren, herprofilering) ORBP-resultaten: acties SGBP stroomgebiedsspecifiek

23 Molenbeek – Ter Erpenbeek
Bypass Hofstade Molenstraat Beekkantstraat Holbeek Ledebaan GOG Hazelbeek

24 Bellebeek Hunselbeek GOG W2st GOG W3st

25 Molenbeek - Pachtbosbeek
Dijk Kraningenstraat GOG Moen GOG Ophasselt GOG Vuilstraat

26 Marke GOG Herne opw Herne GOG Herne Galmaarden GOG S-P-K GOG Eetvelt
GOG Holbeek

27 De toekomst Publicatie ORBP-rapporten [ zie www.vmm.be/pub ]
Acties en maatregelen SGBP II openbaar onderzoek …/7/’14 - …/…/’14 Start overleg lokale besturen waterbeheerders afstemming andere beleidsdomeinen Toegevoegde waarde opmaak investeringsprogramma

28 Fernando Pereira, onderzoeker Waterbouwkundig Laboratorium
Toelichting resultaten bevaarbare waterweg Fernando Pereira, onderzoeker Waterbouwkundig Laboratorium

29 Agnes Peil, afdelingshoofd Waterwegen en Zeekanaal NV
Aftoetsing op het terrein en vervolgtraject Agnes Peil, afdelingshoofd Waterwegen en Zeekanaal NV

30 Aftoetsing op het terrein

31 Vervolgtraject

32 VRAGENRONDE

33 De H. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder W&Z
Slotwoord De H. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder W&Z

34 Bedankt


Download ppt "Klankbordgroep ORBP Dender"

Verwante presentaties


Ads door Google