De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteur: Wim Laman Versie 3.41 -- 31-dec-2014 1 IB-W1--PRES06--2014 Inkomstenbelasting – winst 6 – programma Inbreng eenmanszaak in BV  Herhaling stakingswinst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteur: Wim Laman Versie 3.41 -- 31-dec-2014 1 IB-W1--PRES06--2014 Inkomstenbelasting – winst 6 – programma Inbreng eenmanszaak in BV  Herhaling stakingswinst."— Transcript van de presentatie:

1 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Inkomstenbelasting – winst 6 – programma Inbreng eenmanszaak in BV  Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek  Motieven voor oprichten BV  Nadelen van inbreng eenmanszaak in BV  Oplossing: doorschuiven  Voorbeeld

2 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Stakingswinst  +Boekwinst bij verkoop Vrijval egalisatiereserve Vrijval herinv.reserve Desinvesteringsbijtelling Vrijval fisc. oudedagsreserve =Stakingswinst /-Stakingsaftrek Stakingswinst voor MKB /-MKB-winstvrijstelling =Belastbare stakingswinst (Dit begrip vind je niet in de wet!)

3 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Staking van de onderneming  Wanneer  bedrijfsbeëindiging;  overdracht/overgang onderneming aan een derde door: verkoop van de onderneming; inbreng van de onderneming in een samenwerkingsverband; toetreden van een nieuwe firmant tot een bestaande VOF; overlijden van de ondernemer; ontbinding van een huwelijksgemeenschap.  overdracht aan eigen BV;  bedrijfsbeëindiging door overheidshandelen;  emigratie (Ali verhuist naar België, blijft ondernemer in NL).

4 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Doorschuiven1 van 2  Situatie  Erfgenamen willen de onderneming voortzetten.  Probleem  Afrekenen met de fiscus maar geld zit in de onderneming. Afrekenen leidt tot liquiditeitsproblemen.  Oplossing  Doorschuiven.  Artikel 3.62  1. Artikel 3.58 vindt geen toepassing (…) waarmee een of meer (…) de onder- neming rechtstreeks voortzetten of mede voortzetten, mits degenen die de onderneming voortzetten of mede voortzetten dit bij de aangifte van de overleden belastingplichtige verzoeken.

5 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Doorschuiven2 van 2 Eisen De voortzettende erfgenamen:  moeten er gezamenlijk om verzoeken;  zetten onderneming op basis huidige boekwaarde voort;  bepalen de winst volgens dezelfde regels als erfater (dus ook voortzetten regels goedkoopmansgebruik en bestendige gedragslijn erflater);  moeten wel afrekenen over de FOR (FOR is met de persoon van de ondernemer verbonden).

6 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Staking en FOR1 van 2  Verplichte afname art IB  Ondernemer staakt zelfstandig deel van de onderneming. Is FOR (na dotatie) > ondernemingsvermogen 31-dec?  Ja  verschil verplicht aan winst toevoegen  IB-heffing over vrijval.  Oplossing art IB  Tot bedrag FOR-vrijval kan lijfrente worden gekocht; de premie is een uitgave voor inkomensvoorz. ex art IB.  verlaagt inkomen uit werk en wonen, geen heffing.

7 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Staking en FOR2 van 2  Overlijden leidt tot fictieve staking  Na staking is ondernemingsvermogen nihil.  verplichte afname FOR + IB-heffing over vrijval FOR.  Twee oplossingen  Art IB  Nabestaanden kopen alsnog direct ingaande lijfrente. De betaling wordt aan overleden ondernemer toegerekend. Gevolg: tegenover vrijval staat uitgave inkomensvoorziening.  Art IB  Voor (rest) stakingswinst wordt een lijfrente gekocht. De betaling wordt aan overleden ondernemer toegerekend. Premies zijn onder voorwaarden aftrekbaar – zie IB  De bij IB gebruikte ruimte komt in mindering op aftrekbedragen IB. schema

8 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Oefening 2  Johan verkoopt zijn onderneming aan een derde. Op de balans staan o.a. de volgende posten:  een kantoorpand € ;  een personenauto van € ;  een egalisatiereserve van € ;  een fiscale oudedagsreserve van €  Alle bedragen zijn boekwaarde.  De koper betaalt € voor het pand en € voor goodwill.  Johan brengt de auto (WEV € ) naar privé over. De overige activa en passiva worden tegen boekwaarde verkocht; desinvesteringsbijtelling €  Gevraagd Hoe groot is de belastbare stakingswinst?

9 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Uitwerking oefening 2  Antwoord

10 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Motieven voor oprichting van een BV In juridische sfeer  Risicobeperking;  Vergroot en vereenvoudigd mogelijkheden tot overdracht van de onderneming. In sociale sfeer  Directeur is werknemer  (meer) sociale zekerheid maar de Dga is vaak geen werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen (art. 2 Reg. Aanwijzing Dga). In commerciële sfeer  Grotere flexibiliteit door mogelijkheid tot spreiding van activiteiten over verschillende BV’s.

11 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Fiscale motieven:  Verschil tariefstructuur; IBVpb  Beloning meewerkende echtgenote;  Ruimere mogelijkheid tot opbouw pensioenvoorziening;  Meer mogelijkheden om vermogensbestanddelen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering in privé te houden (denk om tbs-regeling!). In de fiscale sfeer 52% 42% 36,25%

12 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Nadelen van inbreng in een BV In economisch sfeer  Hogere administratieve kosten (accountant); In fiscale sfeer  Geen ondernemersfaciliteiten;  Op winstuitkeringen en vervreemdingsvoordelen op aandelen is ab-tarief van toepassing  dubbele heffing;  IB-onderneming wordt gestaakt (tenzij…)  afrekenen over stille en fiscale reserves en goodwill.

13 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Geruisloze doorschuiving – art Doel Voorkomen afrekenen met fiscus over stille en fiscale reserves en goodwill. Hoe Onderneming doorschuiven  geen staking  geen stakingswinst.

14 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Wettelijke voorwaarden Voorwaarden  Verzoek belastingplichtige;  Oprichters BV moeten geheel nagenoeg geheel (≥ 90%) in zelfde verhouding in kapitaal gerechtigd zijn;  Voldoen aan door de minister te stellen voorwaarden, zgn. Standaardvoorwaarden. Doel voorwaarden – art lid 5  Verzekeren van de heffing van IB / Vpb;  Grootte van geplaatst en gestort kapitaal;  Bepalen van de grootte van de verkrijgingsprijs;  Vervreemding van de aandelen in de opgerichte vennootschap.

15 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Standaardvoorwaarden Besluit van 30 juni 2010  Belangrijkste standaardvoorwaarden zijn:  Bij doorschuiven van vof e.d. moet er sprake zijn van: een bestaand samenwerkingsverband dat al minimaal 36 maanden actief is waar voortzetter: −deel vanuit maakt of − minimaal 36 maanden werkt ruisendgeruisloosStandaard

16 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Standaardvoorwaarden2 van 3  Overnemende partij zet tegen zelfde boekwaarde voort;  Overnemende partij neemt de fiscale positie van voorganger over;  Latente belastingschuld bedraagt bij fictie 20%;  BV betaalt in aandelen (inclusief afronding max. 5/105 in contanten);  Gedurende drie jaar vervreemdingsverbod op de aandelen;

17 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Standaardvoorwaarden3 van 3  Prijs aandelen (AB verkrijgingsprijs) bepalen volgens regel: +Fiscaal eigen vermogen -/-Herinvesteringsreserve(gaat naar BV – latentie) -/-Kostenegalisatiereserve(gaat naar BV – latentie) -/-FOR(wordt stamrecht) -/-Materiële belastingschulden -/-Creditering door BV(max. 5% aandelenkap.) =Verkrijgingsprijs

18 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Doorschuiven onderneming  Voorbeeld / casus  Peter, 53 jaar oud, wil zijn eenmansbedrijf in een BV inbrengen. De balans luidt:  De aandelen van de op te richten BV hebben een nominale waarde van € 500 per aandeel. De crediteuren gaan mee over. De FOR wordt in een stamrecht bij eigen BV omgezet. Verder moet bij de omzetting rekening worden gehouden met een materiële IB-belastingschuld van € Peter wil zo veel als mogelijk in contanten afrekenen.  Gevraagd Stel de openingsbalans van de BV op bij een geruisloze inbreng ruisendgeruisloosStandaard

19 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Stap 1: bereken waarde onderneming ruisendgeruisloosStandaard

20 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Voldoen koopsom  Hoofdregel  De koopsom moet geheel of nagenoeg geheel (>90%) worden voldaan in door de BV uit te geven aandelen.  Uitzonderingen  Verrekening in geld is mogelijk voor:  openstaande aanslagen IB / PH;  te bedingen lijfrente;  afrondingscreditering (max. 5/105 deel).

21 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Stap 2: bereken maximale betaling in geld ruisendgeruisloosStandaard

22 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Stap 3: bereken aantal aandelen ruisendgeruisloosStandaard

23 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Stap 4: Stel de FISCALE openingsbalans op ruisendgeruisloosStandaard

24 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Vervreemdingsverbod  Op de aandelen rust gedurende drie jaar een vervreemdings- verbod. Kun je verklaren waarom?  Als Peter zijn aandelen over een jaar voor € verkoopt, betaalt hij 25% van (€ /- € ) = € inkomstenbelasting.  Als Peter nu met de fiscus afrekent, betaalt hij circa € inkomsten-belasting (52% van (€ – € 3.630; FOR → lijfrente).  Door een jaar te wachten zou Peter zich € inkomstenbelasting besparen (het verschil wordt veroorzaakt door het tariefsverschil tussen box 1 en box 2).

25 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES  Voorbeeld / casus  Peter, 53 jaar oud, wil zijn eenmansbedrijf in een BV inbrengen. De balans luidt:  De aandelen van de op te richten BV hebben een nominale waarde van € 500 per aandeel. De crediteuren gaan mee over. De FOR wordt in een stamrecht bij eigen BV omgezet. Verder moet bij de omzetting rekening worden gehouden met een materiële IB-belastingschuld van € Peter wil zo veel als mogelijk in contanten afrekenen. Er worden 200 aandelen à € 500 (€ ) geplaatst.  Gevraagd Stel de openingsbalans van de BV op bij een ruisende inbreng. Ruisende inbreng ruisendgeruisloosStandaard

26 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Openingsbalans (2)‏ ruisendgeruisloosStandaard antwoord

27 Auteur: Wim Laman Versie dec IB-W1--PRES Einde


Download ppt "Auteur: Wim Laman Versie 3.41 -- 31-dec-2014 1 IB-W1--PRES06--2014 Inkomstenbelasting – winst 6 – programma Inbreng eenmanszaak in BV  Herhaling stakingswinst."

Verwante presentaties


Ads door Google