De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROM-D Regionale uitvoeringskracht in de economie Carrousel Drechtraad 20 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROM-D Regionale uitvoeringskracht in de economie Carrousel Drechtraad 20 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ROM-D Regionale uitvoeringskracht in de economie Carrousel Drechtraad 20 mei 2009

2 Terugblik Drechtraad 17 december 2008 Besloten is: De beslisnotitie vast te stellen als richtinggevend document een aantal zaken nadrukkelijk nog nader uit te werken de orderportefeuille te herbevestigen, met enkele kanttekeningen de gemeenten aan te bevelen zo nodig een kapitaalsinjectie te doen ter versterking van het aandelenkapitaal van de ROM-D.

3 Uitwerking langs 3 sporen Conform brief aan Drechtraad Antwoord te geven op: Vragen van de gemeenten Ammendement Drechtraad Nader uit te werken aspecten deel I In: 1. Beslisnotitie versie II (door DSB) 2. Actualisatie Businesscase (door DSB) 3. Bedrijfsplan (door ROM-D)

4 Uitwerking langs 3 sporen Beslisnotitie versie II Hoofdaspecten - Alternatieven overdracht zeggenschap - Regierol GR - Geschillenbeslechting (arbitrage) - Principes nieuwe juridische structuur - Invloed europese aanbestedingsregels Overige aspecten - Evaluatiemoment - Concept overeenkomsten - Lokale en regionale bevoegdheden / taken

5 Overdracht zeggenschap Conclusie evaluatie 2005: - ROM-D klem tussen lokale en regionale aansturing - Drechtsteden niet in positie om koers van ROM-D te bepalen - Daarom GR Drechtsteden in positie brengen als aandeelhouder op te treden

6 Overdracht zeggenschap Aandeelhouder heeft twee soorten rechten Zeggenschap in de AvA Financieel profijt/verlies (winst-/verliesdeling en waardestijging/ - vermindering) Overdracht zeggenschap mogelijk door 1. Volledige overdracht (voorstel in Beslisnotitie I) 2. Certificering 3. Volmacht

7 Overdracht zeggenschap 2. certificering Aandelen : naar Stichting Administratiekantoor Zeggenschap : naar GR Financieel profijt: blijft bij gemeente Toelichting: Aandelen ROM-D over naar een nieuw op te richten Stichting Administratiekantoor (STAK) Gemeenten krijgen in ruil certificaten in de stichting Bestuurder van de stichting zit in Algemene Vergadering van Aandeelhouders ROM-D Bestuurder van stichting = DSB

8 Overdracht zeggenschap 2. certificering OBR Aandeel- houder GR Drechtsteden i.c. DSB Bestuurder Stichting Administratie Kantoor Aandeelhouder ROM-D Gemeenten certificaathouder OPP Aandeel- houder Provincie Aandeel- houder

9 Overdracht zeggenschap 2. certificering Voordeel Aandelen hoeven niet te worden gewaardeerd Aandelen hoeven niet te worden afgerekend Relatief eenvoudig vorm te geven Nadeel Minder transparant Complexer in structuur

10 Overdracht zeggenschap 3. volmacht Aandelen : gemeente Zeggenschap : naar GR Financieel profijt: blijft bij gemeente Toelichting - bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid - Bij volmacht worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. - Juridische consequenties en haalbaarheid worden nog onderzocht

11 Overdracht zeggenschap 3. Volmacht Voordeel  Aandelen hoeven niet te worden gewaardeerd  Aandelen hoeven niet te worden afgerekend  Relatief eenvoudig vorm te geven Nadeel  De mandaatgever blijft ook zelf bevoegd  Bestendigheid (volmacht herroepbaar)

12 Regierol GR Gevolgen organisatie en statuten 1. Scheiden van rollen Opdrachtgever: pfh. Economie Eigenaar: pfh. Financien Beleidsmaker: pfh. Economie Kapitaalverschaffer 2. Kwaliteit in regie afspraken output, verantwoording, info 3. Expertise bij opdrachtgever / eigenaar Vormgeven rol opdrachtgever

13 Regierol GR Gevolgen GR Juridisch GR-tekst aanpassen voor nieuwe rollen Organisatorisch Twee nieuwe taken Bureau Drechtsteden 1. Opdrachtgever Convenant contractuele overdracht Trekt periode van 2 jaar Convenant financiele overdracht 2. Eigenaar

14 Geschillenbeslechting Alternatieven Buiten overheidsrechtspraak: 1. Mediation 2. Bemiddeling 3. Bindend advies 4. Arbitrage Algemene kenmerken Tijd en kosten besparend Vertrouwelijke basis en niet-openbaar Op voorhand in overeenkomst op te nemen

15 Geschillenbeslechting 1. mediation Kenmerken Inzetten op moment dat conflict dreigt Onafhankelijke derde (mediator) Mediator heeft procesregie Partijen komen zelf met voorstellen Oplossing vastgelegd in vaststellings- overeenkomst Als optie staan arbitrage of gang naar rechter nog open

16 Geschillenbeslechting 2. bemiddeling Kenmerken Op moment dat geschil is ontstaan Onafhankelijke derde (bemiddelaar) Bemiddelaar heeft inhoudelijke regie Bemiddelaar komt met oplossingsvoorstel

17 Geschillenbeslechting 3. bindend advies Kenmerken Bindend advies (“rijdende rechter”) Partijen verklaren op voorhand zich te commiteren aan bindend advies Verschil met arbitrage : - Geen executoriale titel te verkrijgen (dus nakoming moeilijker afdwingbaar) - Adviseur hoeft niet perse een onafhankelijke derde te zijn (in praktijk toch vaak wel een onafhankelijke expert)

18 Geschillenbeslechting 4. arbitrage Kenmerken In de wet geregeld Beslissing door inhoudelijke onafhankelijke deskundigen (arbiters) Bindende uitspraak (arbitraal vonnis) Arbitraal vonnis na goedkeuring door rechtbank voor tenuitvoerlegging vatbaar als overheidsvonnis (=executoriaal)

19 Geschillenbeslechting Voorkeur Criteria voor keuze - Transparant - Eenvoudig te realiseren - Werkbaar - … Voorkeur?

20 Principes juridische structuur Voorwaarden aan ROM-D (1) Beperkt risico’s: biedt comfort Zeggenschap bij GRD Juridisch houdbaar Private partijen geen zeggenschap over publieke funding ‘Gelijke monniken gelijke kappen’ voor wat betreft rendementsuitkering Risicospreiding op projectniveau

21 Principes juridische structuur Voorwaarden aan ROM-D (2) Fiscaal transparant: beperken vennootschapsbelasting Helder uitleg over rollen en bevoegdheden Raad van Commissarissen: – Commissaris dient belang van de onderneming – Commissaris is extern, onafhankelijk en dient niet de aandeelhouder – Elke aandeelhouder heeft recht commissaris voor te dragen

22 Europese regelgeving Relatie tot Europese regelgeving: Inbesteding Aanbesteding Toetsing: Aan de hand van de definitief gekozen juridische structuur met expliciet juridisch advies

23 Vervolgproces Drechtraad (juni) Besluitvorming beleidskaders bedrijventerreinen: – UitvoeringsStrategie Bedrijventerreinen (USB) – Natte Bedrijventerreinen Strategie (NBS) Drechtraad September (carrousel): eerste behandeling einddocumenten Oktober: definitieve besluitvorming einddocumenten > Oktober Besluitvorming in lokale raden Aanpassen GR in verband met nieuwe rollen

24 vragen


Download ppt "ROM-D Regionale uitvoeringskracht in de economie Carrousel Drechtraad 20 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google