De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS 17 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS 17 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS 17 december 2013

2 Doelstellingen decreet www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

3 2 soorten kinderopvang Gezinsopvang maximum 8 kinderen tegelijk Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Samenwerkende onthaalouders Als max. 8: gezinsopvang Als 9 of meer: groepsopvang (max 18 pl)

4 Nieuwe namen

5 Vergunning – wat? * Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling * Vergunningsvoorwaarden - Aantal kinderen - Infrastructuur - Veiligheid en Gezondheid - Omgang met kinderen en gezinnen - Personen werkzaam in de kinderopvang - Organisatorisch management - Samenwerking * Start- en werkingsvoorwaarden * Buitenschoolse opvang blijft mogelijk - Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden - Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst

6 Vergunning – hoe? Kind en Gezin kent de vergunning toe –aan een organisator (dienst) –voor een bepaalde opvanglocatie (onthaalouder) –voor een maximum aantal kinderen –voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht –op documenten (Kind en Gezin)  1ste stap –ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie): bij organisator of in opvanglocatie

7 Vergunning –aantal plaatsen Op 1 april krijg de organisator (dienst) een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal vergunde plaatsen per locatie hangt af van: -De wens van de organisator -De beschikbare ruimte en inrichting -Attest draagkracht uitgereikt door de pedagogische ondersteuningsorganisatie  voor nieuwe onthaalouders : opleiding “kennismaking met de kinderopvang” 20 uren (overgangsperiode 2 jaar) Max. aantal vergunde plaatsen is 8 : eigen kinderen tellen mee als ze in de opvang aanwezig zijn, zolang ze in de kleuterklas zitten. Gemiddeld 4 kinderen per begeleider per kwartaal  binnen het budget dat organisator ter beschikking krijgt. (subsidies blijven gelijk)

8 Attest draagkracht Wie en wanneer? - Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang. Wat? - Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op je draagkracht: je fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... - Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? Waarom? - Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider - Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen. Ze kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke tijdens moeilijke momenten of in noodsituaties. Hoe? - Door de erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie

9 INFRASTRUCTUUR

10 Afzonderlijke binnenruimtes = wanden van plafond tot vloer –Leefruimte –Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts –Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak

11 Netto vloeroppervlakte Vanaf 1 april 2014 m² per opvangplaats Leefruimte: 3 m² Leef- + rustruimte: 5 m² Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte

12 Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m –Schuin plafond : min. plafondhoogte =1,80m, mits hoogste punt 2,20 meter is Als aangesloten onthaalouder op 1 april 2014 –Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen (dan onmiddellijk aan deze voorwaarde voldoen) –Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin –Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk

13 Voor de leefruimte –Vloeroppervlakte die kan gebruikt worden voor spel, verzorging of om te rusten Voor de slaapruimte –Vloeroppervlakte die kan gebruikt worden om te rusten. Netto vloeroppervlakte wordt ook effectief gebruikt voor alle aanwezige kinderen.

14 Natuurlijk daglicht en verluchting Natuurlijk daglicht in leefruimte –Min. 1 buitenraam per leefruimte –Buitenramen met min. glasoppervlakte van 1/12 e van de netto vloeroppervlakte (koepels en dakramen meegerekend) Als aangesloten onthaalouder op 1 april ’14: –Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen –Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Voldoende ventilatie van binnenruimtes

15 Keukenzone Zone voor keukenactiviteit met: - Werkoppervlak - Wasbak koud en warm stromend water - Koelkast - Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie

16 Andere Zone voor toegang Buitenspelmogelijkheid –Voldoende, vlot en veilig bereikbaar –Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen –Niet noodzakelijk eigen tuin Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren

17 Andere Uitrusting voor verzorging –Uitrusting is aangepast aan het aantal vergunde plaatsen met min. : Verzorgingstafel met een verzorgingskussen Een wasbak met koud en warm stromend water Een bad of kinderbad Een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind Kindertoiletten of potjes voor de kinderen

18 Andere Bedden en veilig slapen –Veilig bed voor elk aanwezig kind –Voor kinderen < 18 maand : Min. twee spijlenwanden Een ventilerende bodem Een stevige passende matras –Vrije circulatie mogelijk langs min. één lange zijde van het bed. –evenwicht tussen omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kleding –Voor kinderen < 1 jaar : Geen kussens of dekbed Ruglig tenzij : »attest arts »attest ouder volgens vastgelegd model (nieuw!)

19 Veiligheid en gezondheid

20 Brandveiligheid NIEUW De opvanglocatie moet: - de mogelijkheid hebben om de opgevangen kinderen veilig te evacueren - maatregelen inzake brandpreventie nemen

21 Risicoanalyse Organisator: –zorgt voor veilige en gezonde omgeving –aan de hand van een risicoanalyse  de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen  de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging  plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen  Gebeurt voor de start en erna minstens binnen een cyclus van twee jaar. (alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar)  model van Kind en Gezin op komst

22 Veiligheid en gezondheid (algemeen) Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank –Flessenwater als loden waterleiding Telefoontoestel Dieren buiten bereik procedure en melden: crisis en grensoverschrijdend gedrag Organisator heeft verzekeringen: –aansprakelijkheid –ongevallen

23 Omgang met kinderen en ouders

24 Pedagogisch beleid Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Organisator heeft een pedagogisch beleid met als doel: –ontwikkeling stimuleren op lichamelijk, cognitief, sociaal- emotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak. –welbevinden en de betrokkenheid bevorderen van de kinderen –rekening houden met het aantal, het ontwikkelingsniveau, het ritme, de interesses, de noden en de eigenheid van elk kind De pedagogische kwaliteit moet aan de norm voldoen –Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld

25 Pedagogisch beleid omvat min. : –Het wennen –Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten (binnen en buiten) –Een methode om welbevinden en betrokkenheid na te gaan –Taalbeleid: Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren –Positieve aandacht voor de thuistaal –Continuïteit in de begeleiding van de kinderen (relatie kinderen en kinderbegeleiders) –Een actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens slaapsituatie –Een permanente begeleiding van de kinderen. Elke organisator zorgt ten laatste op 1april 2016 voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie

26 Betrokkenheid en participatie gezinnen Organisator zorgt voor: –evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin –info aan de ouders over vergunningsbeslissingen en aanmaningen –huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) –schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) Opvanglocatie: –communicatie en overleg over pedagogische aanpak en omgang met het kind en ingeval van problemen met het kind –toegang voor gezinnen tot ruimtes kind –inlichtingenfiche kind –aanwezigheidsregister

27 Actuele inlichtingenfiche Contracthouder geeft toestemming om deze te verwerken Gegevens : –Identificatie van het kind en het gezin –Bereikbaarheidsgegevens van het gezin en behandelende arts –Specifieke aandachtspunten over gezondheid en manier van omgaan met het kind –De personen die het kind mogen ophalen Op elk moment raadpleegbaar, enkel door : –De organisator, als hij kan aantonen dat het noodzakelijk is; –Elke kinderbegeleider –Zorginspectie en eventuele andere toezichthouders –Kind en Gezin –De gezinnen, voor hun eigen kind

28 Aanwezigheidsregister Aanwezig in de kinderopvanglocatie Met de aankomst- en vertrektijd per kinderopvangdag van elk opgevangen kind van de afgelopen 12 maanden De gezinnen bevestigen schriftelijk of elektronisch de aanwezigheid van hun kind Op elk moment raadpleegbaar, enkel door : –De organisator, als hij kan aantonen dat het noodzakelijk is; –De verantwoordelijke –Elke kinderbegeleider –Zorginspectie en eventuele andere toezichthouders –Kind en Gezin –De gezinnen, voor hun eigen kind

29 Personen werkzaam in de kinderopvang

30 Kwalificaties Uit kwalificatiebewijs blijkt dat je beschikt over volgende competenties? –opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen –samenwerken met  het gezin als partner in de opvoeding  externen in functie van kinderopvang  collega’s en de pedagogisch ondersteuner –reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren –omgaan met diversiteit van kinderen Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit

31 Kwalificaties Alle kinderbegeleiders (onthaalouders) en verantwoordelijken Wie 3 jaar ervaring heeft, kan afwijking van Kind en Gezin krijgen –tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt –in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming –voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang tot april 2024 Kwalificerende trajecten mogelijk –op maat van onthaalouders en combineerbaar met opvang –info volgt (module werken in de kinderopvang ?)

32

33 Nieuw Vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke –Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Organisator gaat na welke vorming kinderbegeleider nodig heeft en zorgt voor een aanbod.

34 Kostenvergoeding

35 Kostenvergoeding: voor de aangesloten onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang) Zolang huidig statuut: belastingsvrije kostenvergoeding –Zelfde bedragen: »> 5u en < 11u = 100% »Minder dan 5u = 60 % »In voorschoolse opvang valt de derde dag weg !! »Nachtopvang > 11u en nachtopvang (voor 6u en na 20u) = ????? –Geen voorwaarde van 12u vorming meer voor een deel van de kostenvergoeding Wel vergunningsvoorwaarde: organisator gaat na welke vorming nodig is en voorziet een passend aanbod Organisator zelf verantwoordelijk voor het bepalen van wat er moet gevolgd worden. Blijven bestaan: de vergoedingen voor: –opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte –buitenschoolse opvang –flexibele opvang

36 Kostenvergoeding: voor de aangesloten onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang) Kostenvergoeding onthaalouder per kinddag 19,55 euro Basis 17,53 euro Component vorming 0,34 euro Component sluitingsdagen 1,68 euro Vergoeding voor flexibele opvang 2,87 euro Vergoeding voor specifieke zorgbehoefte 9,63 euro

37 Inkomensattest voor de ouders Polsen bij de ouders of ze het attest reeds hebben aangevraagd. –ondersteuning bij Lien Kemseke »051/23 66 43 »(niet op vrijdagnamiddag)


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS 17 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google