De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week 1/2"— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 30 november Hele dag Ophalen zusters: L. v/d Meulen 09:15 Oppas (Geertruida en Karel) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts 14:00 Kerkdienst: br. P. Zuidema (Leek) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden met lofprijzing Donderdag 4 december 20:00 Koorrepetitie Voices

3 Agenda aanstaande week 2/2
Zondag 7 december Hele dag Ophalen zusters: M. v/d Bos 09:15 Oppas (Geertruida en Irene) 09:30 Kerkdienst: br. P. Zuidema (Leek) 14:00 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Jubal

4 Jarigen aanstaande week 1/3
30 november Karel Moes 1 december br. A. van den Bos 2 december br. F. Molenaar br. P. Jongsma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5 Jarigen aanstaande week 2/3
3 december br. P. Gorter br. H. Huitema 4 december zr. H. Boonstra-Zijlstra 5 december Chayenna Vianen De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

6 Jarigen aanstaande week 3/3
6 december zr. A.P. van Dijk-Bolhuis De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J.J. Jongsma Organist: br. <naam organist> Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

8

9 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

10

11 Psalm 122: 1, 2 1 Ik was verheugd, toen men mij zei: Laat ons naar 't huis des HEREN gaan, om voor Gods aangezicht te staan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Daar staan, o Godsstad, onze voeten, Jeruzalem is hecht gebouwd, wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt zal haar als stad van vrede groeten.

12 Psalm 122: 1, 2 2 De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, naar zijn bevel. Een voorschrift is voor Israël, dat elk des HEREN naam daar roemt. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Uw vrede moge ons geleiden. Want ook de zetels van het recht van 't huis van David, 's HEREN knecht, staan daar om onrecht te bestrijden.

13

14 Lezen Ruth 1: 1-22 1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 2 De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. 3 Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen.

15 Lezen Ruth 1: 1-22 4 Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, 5 stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. 6 Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. 7 Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda,

16 Lezen Ruth 1: 1-22 8 zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. 9 Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit 10 en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ 11 ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden?

17 Lezen Ruth 1: 1-22 12 Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – 13 zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 14 Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 15 ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’

18 Lezen Ruth 1: 1-22 16 Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17 Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ 18 Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19 Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’

19 Lezen Ruth 1: 1-22 20 Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 21 Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ 22 Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst.

20

21 Psalm 67: 1, 3 1 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

22 Psalm 67: 1, 3 3 Dat alle volken, Heer, U prijzen, uw naam bezingen in hun lied. U wilt uw goedheid ons bewijzen, nu ons het land zijn vruchten biedt. God schenkt allerwegen ons zijn rijke zegen. Hij, die alles geeft, Hij zij hoog geprezen, Hem moet ieder vrezen die op aarde leeft.

23

24 Tekst Ruth 1: 1, 22B 1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 22B Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst.

25

26 Gods onzichtbare genade, wordt zichtbaar

27 Gods onzichtbare genade, wordt zichtbaar
1 Niet door menselijke berekening Plannen maken zonder God? Zelf slim zijn? Zonder God, geen zegen(Deut. 8:20) Je ziet Hem niet meer Gods zegen wordt onzichtbaar

28 Gods onzichtbare genade, wordt zichtbaar
2 Door het oog van geloof God gaat door en trekt mensen Wuivend graan/ welkom thuis! God voorziet Er is hoop Door geloof mag je zien Overleg alles met Hem Laat je leiden en inspireren door Hem Welkom terug/Welkom thuis!

29

30 Lied 427: 1, 5, 8 1 Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

31 Lied 427: 1, 5, 8 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwondren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

32 Lied 427: 1, 5, 8 8 Hoor onze smeekgebeden; Heer, red uit alle nood! Sterk onze wankle schreden en leer ons tot de dood vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid, dan voeren onze wegen naar 't rijk der heerlijkheid.

33

34 Geloofsbelijdenis Melodie uit Lied 135
1 Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed, aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

35 Geloofsbelijdenis Melodie uit Lied 135
2 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

36 Geloofsbelijdenis Melodie uit Lied 135
3 Ik geloof in God de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

37

38 Collecte 1e collecte: Zending 2e collecte: Verplichtingen kerkverband

39

40 Lied 479: 1, 2, 4 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeekre zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 2 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam.

41 Lied 479: 1, 2, 4 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

42

43 Amen A - men, a - men, a - men.

44

45 Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google