De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgen en Vertrouwen Extra ledenvergadering 5 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgen en Vertrouwen Extra ledenvergadering 5 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgen en Vertrouwen Extra ledenvergadering 5 februari 2015

2 AGENDA: 1.Opening 2.Toelichting / bespreking thema ‘Vervoer’ 3.Pauze 4.Toelichting / bespreking thema ‘Huisvesting’ 5.Samenvatting avond 6.Sluiting Extra ledenvergadering 5 februari 2015

3 AGENDA: 1.Opening door PJS Zingen Morgenzang: 3, 4, 5 en 6 Lezen Jeremia 32: 1 t/m 15 Gebed Extra ledenvergadering 5 februari 2015

4 Morgenzang Vers 3 Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, Getrouw verrichten tot Uw eer; Dat Uwe gunst ons werk bekroon', Uw Geest ons leid' en in ons woon'. Vers 3 Vers 4 Zie op ons neder in genâ, Opdat ons werk voorspoedig ga; En scheld ons alle misdaân kwijt, O HEER, die vol ontferming zijt. Vers 4 Extra ledenvergadering 5 februari 2015

5 Vers 5 Verlicht ons hart, dat duister is, Wil ons, naar Uw getuigenis, Doen vlieden alle kwade paân, En ijv'rig in Uw wegen gaan. Vers 5 Vers 6 Schenk Uwen zegen bij Uw Woord; Het rijk des satans word' verstoord; Sterk leraars, sterk onz' overheid, In 't werk, door U hun opgeleid. Vers 6 Extra ledenvergadering 5 februari 2015

6 Jeremia 32 1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, in het tiende jaar van Zedekia, koning van Juda; dit jaar was het achttiende jaar van Nebukadnezar. 2 (Het heir nu des konings van Babel belegerde toen Jeruzalem, en de profeet Jeremia was besloten in het voorhof der bewaring, dat in het huis des konings van Juda is. 3 Want Zedekia, de koning van Juda, had hem besloten, zeggende: Waarom profeteert gij, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik geef deze stad in de hand des konings van Babel, en hij zal ze innemen; 4 En Zedekia, de koning van Juda, zal van de hand der Chaldeeën niet ontkomen; maar hij zal zekerlijk gegeven worden in de hand des konings van Babel, en zijn mond zal tot deszelfs mond spreken, en zijn ogen zullen deszelfs ogen zien; Extra ledenvergadering 5 februari 2015

7 5 En hij zal Zedekia naar Babel voeren, en aldaar zal hij zijn, totdat Ik hem bezoek, spreekt de HEERE; ofschoon gijlieden tegen de Chaldeeën strijdt, gij zult toch geen geluk hebben.) 6 Jeremia dan zeide: Des HEEREN woord is tot mij geschied, zeggende: 7 Zie, Hanameel, de zoon van Sallum, uw oom, zal tot u komen, zeggende: Koop u mijn veld, dat bij Anathoth is, want gij hebt het recht van lossing, om te kopen. 8 Alzo kwam Hanameel, mijns ooms zoon, naar des HEEREN woord, tot mij, in het voorhof der bewaring, en zeide tot mij: Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is; want gij hebt het erfrecht, en gij hebt de lossing, koop het voor u. Toen merkte ik, dat het des HEEREN woord was. 9 Dies kocht ik van Hanameel, mijns ooms zoon, het veld, dat bij Anathoth is; en ik woog hem het geld toe, zeventien zilveren sikkelen. Extra ledenvergadering 5 februari 2015

8 10 En ik onderschreef den brief en verzegelde dien, en deed het getuigen betuigen, als ik het geld op de weegschaal gewogen had. 11 En ik nam den koopbrief, die verzegeld was naar het gebod en de inzettingen, en den open brief; 12 En ik gaf den koopbrief aan Baruch, den zoon van Nerija, den zoon van Machseja, voor de ogen van Hanameel, mijns ooms zoon, en voor de ogen der getuigen die den koopbrief hadden onderschreven; voor de ogen van al de Joden, die in het voorhof der bewaring zaten. 13 En ik beval Baruch voor hun ogen, zeggende: 14 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Neem deze brieven, dezen koopbrief, zo den verzegelden als dezen open brief, en doe ze in een aarden vat, opdat zij vele dagen mogen bestaan. Extra ledenvergadering 5 februari 2015

9 15 Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Er zullen nog huizen, en velden, en wijngaarden in dit land gekocht worden. Extra ledenvergadering 5 februari 2015

10 AGENDA: Context van de thema’s in beleidsperspectief Uitgangspunten voor beleid: Doelstelling van de vereniging Kwaliteit Het kind centraal Verantwoord/gezond financieel beleid Nullijn hanteren Continuïteit Actueel Verantwoord Vertrouwen Draagkracht Extra ledenvergadering 5 februari 2015

11 AGENDA: Relatie thema’s: Extra ledenvergadering 5 februari 2015 Huisvesting Gecentraliseerd Dependance Gedoogbeleid Ontwikkelingen Kerk Scholen Overheid Bereikbaarheid Vervoerkosten financiering Meerjaren Leerlingprognose Keuze Ouders

12 AGENDA: Conclusie voor het opstellen van beleid: Vertrouwen & Afhankelijkheid Onderling relatie tussen thema’s Moeilijk om de toekomst te voorspellen Noodzakelijk gezien ontwikkelingen Draagkracht ouders Draagkracht vereniging Toekomst bestendigbeleid Nullijn Risico beheersen Extra ledenvergadering 5 februari 2015

13 AGENDA: Thema ‘Vervoer’ Bevindingen bestuur: Tekort aanvullen vanuit vervoersreserve is eindig Ontwikkelingen vergoeding gemeenten (versobering) Begeleidingstoeslag Verhogen van eigen bijdrage Kwetsbaarheid van de school Afname van solidariteit (eigen rekensom) Gebruik van vervoer is ‘vrijwillig’ Tussentijds ‘stoppen’ Raamcontract afsluiten Mobiliteit van de mensen is in de loop der jaren toegenomen Noodzaak busvervoer? Extra ledenvergadering 5 februari 2015

14 AGENDA: Thema ‘Vervoer’ Acties door het bestuur ondernomen n.a.v. de zorgen rondom vervoer. 1. Verhoging van de bijdrage vervoersouders met €75,- per kind. 2. Verhoging van de contributies met €10,- per lid 3. Opvragen van offertes bij meerdere busvervoerders 4. Besparing van € 3000,- voor dit schooljaar door onderhandeling. 5. Gesprek met vervoerscoördinator en bestuurslid Drachten. 6. Gesprek met beleidsmedewerker leerlingenvervoer NOP 7. Peiling bij de ouders die buiten Emmeloord wonen d.m.v. enquete 8. Ger Gem Emmeloord, Marknesse en Oudemirdum dragen een (gelijk) bedrag per leerling bij. Extra ledenvergadering 5 februari 2015

15 AGENDA: Thema ‘Vervoer’ Huidige situatie vervoer schoolbreed Enquete Extra ledenvergadering 5 februari 2015

16 AGENDA: Thema ‘Vervoer’ Extra ledenvergadering 5 februari 2015 Kosten en Baten Schoolvervoer 2010-2014 20102011201220132014 Kosten leerlingenvervoer € 55.213 € 62.863 € 67.795 € 77.759 € 73.730 Vergoeding gemeente (NOP) € -52.087 € -55.438 € -46.075 € -40.735 € -33.924 Ouderbijdrage leerlingenvervoer € -8.525 € -10.195 € -11.116 € -10.814 € -16.568 Door schoolvereniging bij te betalen € -5.399 € -2.770 € 10.604 € 26.210 € 23.238 € -23.010

17 AGENDA: Thema ‘Vervoer’ vanuit Financieel perspectief Vervoerskosten per regio Verschillende regelingen Hoe draagt vereniging bij Extra ledenvergadering 5 februari 2015

18 AGENDA: Thema ‘Vervoer’ Bespreking: Schatting van de totale kosten Wegvallen vergoedingen €100.000/jr extra (Deels)afschaffen en alleen eigen vervoer Risicodrager Extra ledenvergadering 5 februari 2015 Nullijn Lasten Baten Bus vervoer: huidige situatie Eigen vervoer 140.000 € (Bus) vervoer: noodzaak 0 €* ? €* * ten laste vereniging

19 AGENDA: Pauze Extra ledenvergadering 5 februari 2015

20 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’ Noodlokaal geplaatst door EHS Goede leeromgeving Zelf gefinancierd Nog geen ‘rechten’ Leerlingprognose correct ‘Recht’ op twee lokalen Gemeente verantwoordelijk Onderzoek naar (nieuw-/verbouw-) mogelijkheden door EHS Gedogen noodlokaal verlengd Opties gemeente 1. Hergebruik van de beschikbare ruimte (andere locatie) 2. Twee lokalen op 50/50-basis (uitzonderlijke voorwaarde) Extra ledenvergadering 5 februari 2015

21 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’ Gemeente: 50/50 van het totaal, normbedrag €240.000 (: 2 = €120.000) Omrekening: * Bij startkapitaal van €60.000  tekort van €60.000 * Aantal leerlingen: 255 (+ …) * Aflossingsjaren: 20 * Omrekening: 60.000 : 255 : 20 = €12,00 per leerling per jaar Extra ledenvergadering 5 februari 2015

22 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’ Statistiek VGS: (blauw = school + vereniging; rood = school) Extra ledenvergadering 5 februari 2015

23 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’ Toelichting VGS: Het weerstandsvermogen toont aan dat er op geconsolideerd niveau voldoende buffers zijn. Op publiek niveau (exclusief de vereniging) zijn de buffers echter te laag. De komende 5 jaar is wel een stijgende lijn te zien. Afhankelijk van bestaande risico’s zal het weerstandsvermogen geleidelijk stijgen. Doel is tot een weerstandsvermogen te komen van 15%, exclusief de vereniging. Een laag weerstandsvermogen betekent dat er positieve resultaten gerealiseerd moeten worden en dat kritisch gekeken moet worden naar investeringen. Extra ledenvergadering 5 februari 2015

24 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’

25 Extra ledenvergadering 5 februari 2015 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’

26 Extra ledenvergadering 5 februari 2015 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’

27 AGENDA: Thema ‘Huisvesting’ Bespreking: Financieel (on)gezond Noodza(a)k(elijk) Centraal / Decentraal Extra ledenvergadering 5 februari 2015

28 AGENDA: Samenvatting Thema “Vervoer” Thema “Huisvesting” Extra ledenvergadering 5 februari 2015

29 AGENDA: Sluiting door Arie de Blois Zingen Psalm 25: 2 Vers 2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJv'rig mij Uw wet betrachten; Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 'k Blijf U al den dag verwachten.Vers 2 Gebed Extra ledenvergadering 5 februari 2015 Zorgen en Vertrouwen


Download ppt "Zorgen en Vertrouwen Extra ledenvergadering 5 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google