De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 25 augustus 2013 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 25 augustus 2013 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 25 augustus 2013 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen

3 Psalm 40: 1, 2 en 3 E.L. 140 Gewillig en getrouw Psalm 86: 4 Geloofsbelijdenis Lukas 11: 1 – 4 Lukas 22: 39 – 43 Psalm 40: 7 – 9

4 Spreuk van de week: “Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.” (Spreuken 13: 12)

5 Welkom en mededelingen

6 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de Heer. Psalm 40: 1, 2 en 3

7 Zalig de man die op den Heer vertrouwt, geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan, maar die de leugen uit zijn leven houdt. Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. Wil ik ze tellen, Heer, ik zie er telkens meer, ’t gaat boven mijn bereik. Psalm 40: 1, 2 en 3

8 Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei: “O Here, zie, ik kom!” Psalm 40: 1, 2 en 3

9 Stil gebed Votum en groet

10 Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijnen troon! Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak, mijn ziel, en zing van Hem, die voor u stierf, en prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf. E.L. 140: 1, 2 en 3

11 Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed. Zijn wonden tonen ’t gans heelal wat Hij voor ’t mensdom deed. De eng’len om Gods troon, all’ overheid en macht, zij buigen dienend zich terneer voor zulke wond’re pracht. E.L. 140: 1, 2 en 3

12 Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee, ’t klinke over berg en dal. Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, wordt d’ aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom! E.L. 140: 1, 2 en 3

13 Gebed

14 We lezen nu de volgende bijbelgedeelten uit de Herziene Statenvertaling: Lukas 11: 1 – 4 Lukas 22: 39 – 43 Psalm 40: 7 – 9

15 Lukas 11: 1 – 4 Het gebed des Heeren 11 1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.

16 Lukas 11: 1 – 4 Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

17 Lukas 22: 39 – 43 Jezus in Gethsémané 39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. 40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. 41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad:

18 Lukas 22: 39 – 43 42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.

19 Psalm 40: 7 – 9 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.

20 Psalm 40: 7 – 9 9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

21 Gewillig en trouw (naar zondag 49) Bron: “Wegwijzer naar Christus” Tekst: Dr. H. van ’t Veld Melodie: Gezang 397 LB

22 Gewillig en trouw: 1, 2 en 3 O Vader, dat uw wil geschied’ – alleen uw wil is goed – laat heersen die op elk gebied, bij wat men zegt of doet.

23 Gewillig en trouw: 1, 2 en 3 Geef, dat elk zonder tegenspraak gehoorzaamt aan uw wil, steeds meer de eigen wil verzaakt, vertrouwend, blij en stil.

24 Gewillig en trouw: 1, 2 en 3 Maak ons gewillig en getrouw in ambt en werk steeds meer, in kracht die enkel op U bouwt, zoals de englen, Heer.

25 Preek

26 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. Psalm 86: 4

27 Dankzegging en voorbede

28 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor: Red een Kind kerk

29 De apostolische geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, …

30 De apostolische geloofsbelijdenis geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden. …

31 De apostolische geloofsbelijdenis Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. …

32 De apostolische geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk de gemeenschap der heiligen vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

33 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

34 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 25 augustus 2013 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Jacob Rink Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google