De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vernieuwde directieopleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "vernieuwde directieopleiding"— Transcript van de presentatie:

1 vernieuwde directieopleiding

2 Uitgangspunt: visie op leren
Doel: toenemende competentieontwikkeling als schoolleider Instructie + Constructie Competentiegericht leren GO! Academie

3 Structuur van de opleiding:
Fase 1: Lesdagen +Tutorials +Proef Fase 2: In service begeleiding Fase 3: Verdere professionalisering

4 Toelating tot de opleiding

5 Toelating tot de opleiding
Algemeen: Er is een beperkt aantal opleidingsplaatsen Het vroegere systeem van “jetons” werd afgeschaft. NB: er is een vrije inschrijving die niet via de SGRn loopt In de plaats komt er een dubbele instroom: Waarnemende directies die aan de basisvoorwaarden van de algemene regeling voldoen krijgen voorrang De resterende opleidingsplaatsen worden aangevuld met kandidaten die aan de basisvoorwaarden van de algemene regeling voldoen GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

6 Toelating tot de opleiding
Basisvoorwaarden : Je moet Leeftijdsvoorwaarden? in het bezit zijn van het vereiste basisdiploma voor het niveau waarvoor men directeur wil worden die 5 jaar dienstanciënniteit in het GO hebben of 5 jaar relevante ervaring in of met onderwijs. GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

7 Toelating tot de opleiding
De jury rangschikt de kandidaten aan de hand van vastgelegde criteria. De aanvulling van het contingent gebeurt op basis van deze rangschikking Bij de kandidering voeg je een portfolio toe. In dit PF zitten de volgende documenten: Je bekwaamheidsbewijzen Het kandidaatstellingsformulier Bewijsstukken m.b.t. relevante ervaring / expertise op het vlak van de competenties geldig voor het ambt (o.a. een verklaring over de duur van eventuele waarnemende aanstelling) Een potentieelinschatting door uw leidinggevende (?) Een persoonlijke vragenlijst GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

8 Fase 1: de lesdagen de tutorials de geïntegreerde proef

9 Fase 1: lesdagen Er komen 9 opleidingsdagen
Zij zijn opgebouwd rond de volgende thema’s: De visie op het ambt en de waarden van het GO! Het regelgevend kader Onderwijskundig leiderschap Financieel en materieel beheer Bijwonen van lessen GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

10 Fase 1: lesdagen De samenstelling van een lesgroep
Sommige lessen zijn generiek: de topics ervan zijn voor iedereen belangrijk en gelijklopend De lesgroep bestaat uit alle cursisten Andere lessen zijn specifiek: Ze zijn aangepast aan het onderwijsniveau Ze zijn aangepast aan de onderwijsvorm Verdeling over de groepen: BaO 50 SO 50 BuO 10 CLB 5 CVO 5 DKO 2 GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

11 Fase 1: de lesdagen De lesdagen gaan door eind 2012 (zaterdagen vrijhouden vanaf november) Telkens van 9u00 tot 16u00 op de campus Vesalius van de Hogeschool Gent GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni2012

12 Fase 1: tutorials Na de lesdagen wordt er in kleine groepen verder gewerkt (tussen krokus en paasvakantie). De inhouden die aangereikt zijn tijdens de lessen worden geïntegreerd in een casus waarmee de cursisten onder supervisie van een tutor aan de slag gaan. Het is een vereiste voorbereiding op de proef. De samenkomsten worden in de groep afgesproken en georganiseerd. GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

13 De geïntegreerde test

14 Fase 1: de geïntegreerde test
In het DRP is voorzien dat er een “proef” voorzien is om te kunnen aangesteld en benoemd worden als directeur. In de vernieuwde opleiding bestaat de proef uit drie onderdelen: Een potentieelinschatting door de leidinggevende van de cursist (Mogelijks een online bevraging competenties) Een geïntegreerde test tijdens dewelke de cursist aan de hand van een casus aantoont de kennis die werd aangereikt tijdens de lesdagen te kunnen toepassen Op basis van de resultaten van deze onderdelen kent de jury al dan niet het vormingsattest van directeur toe GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

15 Fase 1: het vormingsattest
Nadat de jury het dossier gunstig heeft beoordeeld kent zij het vormingsattest toe. Dit attest heeft dezelfde waarde als de vroegere attesten of aktes. Het vormingsattest heeft een houdbaarheid van 7 jaar; Binnen die termijn moet aan fase 2 begonnen worden GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

16 Fase 2: de in service begeleiding

17 Fase 2: in-service Nadat het vormingsattest behaald is krijgen waarnemende directeurs een begeleiding op de werkvloer De begeleiding gebeurt door mentoren. Er zijn twee soorten mentoren: De lokale mentor: actief op het niveau van de SGR; volgt de trainees op tijdens verschillende bezoeken en aan de hand van afgesproken thema’s De centrale mentor: actief over de SGRn heen binnen een bepaald niveau/onderwijsvorm; is de systeembewaker GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

18 De kostprijs

19 Kostprijs Basisprijs Opleidingscheques Vormingsfonds
Niet verhaalbare kosten: catering GO! Academie introdag directieopleiding 6 juni 2012

20 DICO – CODI (DICODI)

21 Situatie vandaag Verschillende situatie S.O. – Bao
Vrijstelling - mandaat Geen uniformiteit in de functiebeschrijvingen. Belang van lokale context met gemeenschappelijkheden en duidelijkheid voor dicodi’s Geen duidelijk geconcretiseerde visie scholengroep – scholengemeenschap voor het net (wel standpunt) Loopbaandebat minister Schaalvergroting Flexibele loopbaan groeiend in competentie

22 Noden - kansen Snelle communicatie van informatie over vernieuwingen in de wetgeving en andere ontwikkelingen in onderwijs. Partnerschap / aansturingsmogelijkheid PBD GO! Centraal overleg en intervisie met centrale diensten GO! Pedagogische bevoegdheden van CODI verstevigen, bij voorkeur op vlak van kwaliteitszorg, evaluatie, leerlijnen, schooloverstijgende vakgroepen, leerlingenbegeleiding, aanvangsbegeleiding. SGE per niveau kans tot sterker onderwijskundig beleid. Anticiperen op loopbaandebat

23 Visie op aanpak Een ontwerp voor zowel S.O. als bao
Beschrijvend model gebaseerd op CAF Functiebeschrijving ja/neen? Afgestemd op nieuwe functiebeschrijving AD ontwerp nieuwe functiebeschrijving directeur gebaseerd op ‘onderwijskundig leiderschap’ en ‘CIPO’

24 Stand van zaken teksten
Ontwerpteksten input van en besproken met dico’s Bao op regionale contactmomenten nog te bespreken / concretiseren met codi’s SO (proces start heden) input lerend netwerk Antwerpen participatieorganen: CAC, CORA, Raad

25 CODI – DICO: visie 2 coördinerend directeurs vrijgesteld
op het niveau Bao en niveau SO. De CODI’s vervullen hun rol vnl. in onderwijskundig beleid en ondersteunend in personeelsbeleid. Het werkdomein van CODI is dus in mindere mate logistiek, financiën, infrastructuur, materieel beheer, veiligheid en welzijn tenzij ‘rechtstreeks’ in relatie tot realiseren van onderwijskwaliteit. De CODI’s maken deel uit van een vorm van dagelijks bestuur in scholengroep

26 CODI - DICO Drie niveaus:
Binnen scholengroep bevoorrecht medewerker van de organisatie op zijn domeinen. Naar de scholen ondersteunt (en coacht) CODI de directies bij realiseren van algemeen schoolbeleid. Naar GO! centraal geeft de CODI mee vorm aan visie en beleid van GO!

27 Oefening Stellingen bespreken per scholengroep (15 min)
Terugkoppeling aan groep met discussie (25 min) Synthese (5min)

28 Stelling 1 De DICODI neemt een centrale plaats in tussen AD en scholengemeenschap.  Zijn / haar opdracht is te coördineren, te coachen en vanuit gedeelde visie en standpunten mee beleid te voeren.  Tevens is hij/zij aanspreekpunt voor GO! Centrale diensten om aangaande niveau specifieke onderwijskundige innovaties en regelgeving veranderingsprocessen in scholen in gang te zetten en/of te ondersteunen.  Welke valkuilen en kansen zien jullie in deze opdracht?  Geef een aantal concrete invullingen van wat dan wel en niet tot de taak van de DICODI hoort. Denk daarbij aan de verschillende niveaus: school - scholengemeenschap – scholengroep - centraal

29 Stelling 2 De PBD kiest in één van haar werkingsstrategieën voor het niveau scholengemeenschap.  Dit vraagt gezamenlijk overleg rond aanpak en effecten van begeleiding op niveau scholengemeenschap en school.  Welke afspraken zijn hier nodig in het vlak van samenwerking, overleg en rapportering (deontologie)


Download ppt "vernieuwde directieopleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google