De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auditorium Ferrarisgebouw, Brussel Virginie Lovelinggebouw, VAC Gent 25 en 26 juni 2014 Lesgever: Dave Bonte TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auditorium Ferrarisgebouw, Brussel Virginie Lovelinggebouw, VAC Gent 25 en 26 juni 2014 Lesgever: Dave Bonte TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Auditorium Ferrarisgebouw, Brussel Virginie Lovelinggebouw, VAC Gent 25 en 26 juni 2014 Lesgever: Dave Bonte TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling

2 Afdeling Volwassenenonderwijs Inhoud Begrippenkader Verdeling van de betrekkingen en maatregelen voorafgaand aan terbeschikkingstellingen Terbeschikkingstellingen Reaffectatie en wedertewerkstelling Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen De reaffectatiecommissies Bezoldigingsregeling TBSOB bij het ondersteunend- en bestuurspersoneel MEDEX en re-integratie Elektronische zendingen TBSOB

3 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader 3

4 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Inrichtende macht - centrumbestuur Gemeenschapsonderwijs = scholengroep Stedelijk onderwijs = gemeentebestuur Provinciaal onderwijs = provinciebestuur Vrij onderwijs = een natuurlijk persoon, verscheidene natuurlijke personen of een VZW met het doel onderwijs in te richten

5 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader “Hetzelfde ambt” [art. 9] Definitie van “hetzelfde ambt” is van fundamenteel belang voor de regelgeving inzake TBSOB De definitie van “hetzelfde ambt” bestaat uit twee belangrijke elementen  Onderscheid tussen de verschillende ambten van benoeming  Voor leraren en lectoren wordt “hetzelfde ambt” verder gespecifieerd

6 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” Een vaste benoeming gebeurt steeds in een specifiek ambt. De rechten en plichten van een personeelslid zijn steeds verbonden aan dit ambt van benoeming. De rechten van een personeelslid zijn beperkt tot het aantal uren waarvoor het benoemd is binnen dit ambt Voor leraren en lectoren wordt “hetzelfde ambt” binnen de TBSOB- regelgeving verder gespecifieerd

7 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” – leraar SVWO 1° Een opdracht in dezelfde opleiding of dezelfde module waarvan het personeelslid titularis was op 30 juni van het voorafgaand schooljaar en/of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld. Deze bepaling is enkel geldig als het personeelslid een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft of bij overgangsmaatregel in het bezit is van een vereist (OM/VE) of van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (OM/VO) voor deze opleiding of deze module;

8 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” – leraar SVWO 2° Een opdracht in een opleiding of module, andere dan bedoeld in 1°: - waarvoor het personeelslid het vereiste bekwaamheidsbewijs of het vereist bekwaamheidsbewijs bij overgangsmaatregel (OM/VE) bezit; - waarvoor het personeelslid het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs of het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs bij overgangsmaatregel (OM/VO) bezit, waarvoor het personeelslid is vast benoemd en dat het personeelslid in de loop van de laatste vijf jaar gedurende een periode van zes maanden heeft onderwezen. Deze bepaling geldt enkel voor de centra van eenzelfde centrumbestuur; 3° een opdracht die ten minste een gelijke salarisschaal en een voor die salarisschaal gelijke geldelijke anciënniteit oplevert. Deze bepaling is niet van toepassing op het bevorderingsambt van directeur.

9 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” – lector in lineaire opleiding 1° een opdracht in hetzelfde vak waarvan het personeelslid titularis was op 30 juni van het voorafgaand schooljaar en/of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld; 2° een opdracht in een vak, andere dan bedoeld in 1°, waarvoor het personeelslid vast benoemd is en dat het personeelslid in de loop van de laatste vijf jaar gedurende een periode van zes maanden heeft onderwezen. Deze bepaling geldt enkel voor de centra van eenzelfde centrumbestuur; 3° een opdracht die ten minste een gelijke salarisschaal en een voor die salarisschaal gelijke geldelijke anciënniteit oplevert. Deze bepaling is niet van toepassing op het bevorderingsambt van directeur.

10 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” – lector in voorlopige of definitief modulaire opleiding 1° een opdracht in dezelfde opleiding of dezelfde module waarvan het personeelslid titularis was op 30 juni van het voorafgaand schooljaar en/of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld; 2° een opdracht in een opleiding of een module, andere dan bedoeld in 1°, waarvoor het personeelslid vast benoemd is en die het personeelslid in de loop van de laatste vijf jaar gedurende een periode van zes maanden heeft onderwezen. Deze bepaling geldt enkel voor de centra van eenzelfde centrumbestuur; 3° een opdracht die ten minste een gelijke salarisschaal en een voor die salarisschaal gelijke geldelijke anciënniteit oplevert. Deze bepaling is niet van toepassing op het bevorderingsambt van directeur.

11 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” – lector met aanstelling in lineaire opleiding én voorlopige of definitief modulaire opleiding Als een personeelslid een opdracht uitoefent die is gespreid over een lineaire of voorlopig modulaire opleiding en een definitief modulaire opleiding, moet bij de verdeling van de betrekkingen bij het begin van het schooljaar in eerste instantie voor de definitie van “hetzelfde ambt” onderscheid gemaakt worden tussen beide delen van de opdracht Als het personeelslid niet of niet volledig kan aangesteld worden in de opdracht die hij het voorgaand schooljaar uitoefende, moet op basis van beide definities van “hetzelfde ambt” een andere opdracht worden toegekend

12 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” – lector met professionaliseringstraject Indien het professionaliseringstraject leidt tot een aanvullende onderwijsbevoegdheid wordt “hetzelfde ambt” uitgebreid met deze bevoegdheid [art. 3, §2]  Zowel voor de maatregelen voorafgaand aan de terbeschikkingstelling als voor de terbeschikkingstelling

13 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader Definitie van “hetzelfde ambt” Voor alle definities van “hetzelfde ambt” geldt dat deze hiërarchisch zijn opgebouwd  Een personeelslid heeft met andere woorden in eerste instantie recht op zijn opdracht van 30/06 Definitie van “ander ambt” [art. 3, §3] Eén of meerdere ambten of vakken/opleidingen/modules die niet onder de definitie vallen van “hetzelfde ambt” en waarvoor het personeelslid het vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft.

14 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrippenkader “Reaffectatie” [art. 11, §1] Het toewijzen van een betrekking in “hetzelfde ambt” aan een terbeschikking gesteld personeelslid “Wedertewerkstelling” [art. 11, §2] Het toewijzen van een betrekking in een “ander ambt” aan een terbeschikking gesteld personeelslid “Vacature” [art. 2, §4] elke volledige of onvolledige betrekking die vacant is of elke betrekking waarvan de titularis of zijn vervanger afwezig is voor een periode van ten minste 10 werkdagen.

15 Afdeling Volwassenenonderwijs Verdeling van de betrekkingen en maatregelen voorafgaand aan terbeschikkingstellingen 15

16 Afdeling Volwassenenonderwijs Verdeling van de betrekkingen Onder de vast benoemde personeelsleden worden de betrekkingen verdeeld: [art. 18] per instelling per ambt voor eenzelfde gepondereerd volume van de opdracht als waarvoor het personeelslid is benoemd op 30 juni en/of TBSOB was op 30 juni Ook personeelsleden die op 30 juni en/of op 1 september een verlofstelsel opnemen dienen een betrekking toegewezen te krijgen Is het niet mogelijk aan alle vast benoemde personeelsleden een betrekking toe te kennen  voorafgaande maatregelen Er is op dit ogenblik nog geen sprake van een terbeschikkingstelling !

17 Afdeling Volwassenenonderwijs Voorafgaande maatregelen aan de terbeschikkinstelling Niveau waarop de voorafgaande maatregelen moeten toegepast worden In het GO!: voorafgaande maatregelen worden genomen onder alle personeelsleden behorend tot hetzelfde centrum In het gesubsidieerd onderwijs: ofwel onder alle personeelsleden behorend tot dezelfde instelling ofwel onder alle personeelsleden behorend tot de instellingen die centrumbestuur heeft op het grondgebied van dezelfde gemeente (vrije keuze) De doelstelling van de voorafgaande maatregelen is het vermijden van TBSOB

18 Afdeling Volwassenenonderwijs Voorafgaande maatregelen aan de terbeschikkinstelling In de opgegeven volgorde moet centrumbestuur om terbeschikkingstellingen te vermijden: Binnen “hetzelfde ambt” de prestaties van personeelsleden in de instelling waar de vermindering van prestaties zich voordoet terugbrengen tot het minimum aantal lesuren vereist voor een betrekking met volledige prestaties Binnen “hetzelfde ambt” de prestaties van de personeelsleden in een andere instelling op het minimum aantal lesuren vereist voor een betrekking met volledige prestaties terugbrengen Een einde stellen aan de diensten van tijdelijke personeelsleden binnen “hetzelfde ambt” Een einde stellen aan de diensten van vast benoemde personeelsleden die een bijbetrekking in “hetzelfde ambt” uitoefenen Een einde stellen aan de diensten van personeelsleden die bij wijze van wedertewerkstelling of bij wijze van reaffectatie in dienst zijn genomen in “hetzelfde ambt”

19 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstellingen 19

20 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstellingen Wanneer wordt een personeelslid TBSOB gesteld? Indien de verdeling van de betrekkingen en de voorafgaande maatregelen niet voldoende zijn opdat alle vast benoemde personeelsleden een voldoende opdracht krijgen per 1 september, dienen er terbeschikkingstellingen uitgesproken te worden.  Centrumbestuur spreekt een TBSOB uit voor het verschil tussen de vaste benoeming en de beschikbare opdrachten Wie wordt TBSOB gesteld? Het centrumbestuur legt de TBSOB ten laste van het personeelslid dat binnen ‘hetzelfde ambt’ de laagste dienstanciënniteit heeft. [art. 18, §1] Deze volgorde speelt niet in de gevallen waarbij een personeelslid TBSOB wordt gesteld omwille van het volgen van een professionaliseringstraject

21 Afdeling Volwassenenonderwijs Berekening dienstanciënniteit Om TBSOB uit te kunnen spreken dient de dienstanciënniteit van de personeelsleden vergeleken te worden Berekening op basis van de bepalingen in art. 4 DRP gemeenschapsonderwijs en art. 6 DRP gesubsidieerd onderwijs Welke diensten komen in aanmerking?  Alle diensten gepresteerd in het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs  Uitgesloten zijn: diensten gepresteerd aan een universiteit en diensten gepresteerd in een hogeschool na 1 januari 1999  Perioden die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit worden beschouwd als gefinancierde of gesubsidieerde diensten  Komen dus niet in aanmerking: alle onbezoldigde afwezigheden, verloven, terbeschikkingstellingen die niet gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit

22 Afdeling Volwassenenonderwijs Berekening dienstanciënniteit De dienstanciënniteit in het kader van TBSOB wordt slechts geteld vanaf een bepaalde minimumleeftijd:  21 jaar voor de leden van het ondersteunend personeel  24 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel Ambtsanciënniteit Omvat de dienstanciënniteit verworven in het betrokken ambt Indien twee personeelsleden dezelfde dienstanciënniteit zouden hebben, wordt de TBSOB uitgesproken op basis van de ambtsanciënniteit

23 Afdeling Volwassenenonderwijs Redenen van TBSOB Naast een daling in LUC of een organisatorische wijziging, kunnen volgende redenen aanleiding geven tot een TBSOB Een beslissing van MEDEX waarbij personeelslid geschikt wordt bevonden voor uitoefening ander ambt (tot 01/09/2014) Een beslissing van de preventie-adviseur geneesheer waarbij personeelslid geschikt wordt bevonden voor uitoefening ander ambt (tot 01/09/2014) Een terugzetting in rang (selectie- en bevorderingsambten) Het vrijwillig afzien van vaste benoeming in een selectie- of bevorderingsambt Ter beschikking stellen van een langdurig afwezig directeur Het afzien van overheveling van HBO5-opleiding Na een beslissing over de inzetbaarheid van een personeelslid in een omgevormde HBO5-opleiding (professionaliseringstraject)

24 Afdeling Volwassenenonderwijs Redenen van TBSOB Een personeelslid kan om twee redenen overheveling HBO5- opleiding weigereren CVO behorend tot ander net R/W bij eigen centrumbestuur Afzien van overheveling HBO5-opleiding omwille van CVO behorend tot ander net [art. 74bis2 DRP gesub. en art. 56/2 DRP gemeensch.] Indien een HBO5-opleiding wordt overgeheveld naar een CVO van een ander net, kan het personeelslid deze overgang weigeren Komt TBSOB te staan Centrumbestuur dient verplichtingen R/W toe te passen Indien geen toewijzing op niveau centrumbestuur: via Vlaamse Reaffectatiecommissie

25 Afdeling Volwassenenonderwijs Redenen van TBSOB Een personeelslid kan ook afzien van overheveling HBO5- opleiding indien R/W mogelijk is bij eigen centrumbestuur [art. 74bis2 DRP gesub. en art. 56/2 DRP gemeensch.] R/W voor de volledige TBSOB In een vacante betrekking Voor de duur van het volledige schooljaar Kan eventueel ook een wedertewerkstelling zijn in het secundair volwassenenonderwijs

26 Afdeling Volwassenenonderwijs Redenen van TBSOB Professionaliseringstraject [art. 47quater] Op het moment van de omvorming van de opleiding beslist het samenwerkingsverband over de inzetbaarheid van het personeelslid  Centrumbestuur bepaalt criteria per opleiding/module  Op basis van ‘bekwaamheidsbewijs’ = studiebewijzen en elders of eerder verworven competenties  Deze lijst wordt bekendgemaakt bij de personeelsleden HBO5-opleiding  Aftoetsing ‘bekwaamheidsbewijs’ aan competenties personeelslid Uitgangspunt is steeds maximale tewerkstelling in omgevormde HBO5- opleiding Indien personeelslid niet over de nodige competenties beschikt  professionaliseringstraject

27 Afdeling Volwassenenonderwijs Redenen van TBSOB Professionaliseringstraject [art. 47quater] Inhoud professionaliseringstraject  In samenspraak tussen personeelslid en centrumbestuur  Bevat opsomming competenties die personeelslid moet verwerven (voor verdere tewerkstelling in omgevormde opleiding of andere tewerkstelling)  Bevat de wijze waarop deze competenties moeten behaald worden  Bevat de wijze van beoordeling of competenties zijn behaald  Bevat de duur van het traject (maximum = 2 jaar)  Bevat de concrete afspraken over betaling van kosten verbonden aan het traject  Indien akkoord over traject: ondertekening door centrumbestuur en personeelslid

28 Afdeling Volwassenenonderwijs Redenen van TBSOB Professionaliseringstraject [art. 47quater] Indien personeelslid beschikt over VE of VO om aan de slag te gaan in andere HBO5-opleiding of ander onderwijsniveau Centrumbestuur is niet verplicht een professionaliseringstraject aan te bieden Indien akkoord: blijkt uit document, ondertekend door personeelslid Een professionaliseringstraject is eenmalig

29 Afdeling Volwassenenonderwijs Redenen van TBSOB Professionaliseringstraject – arbitragecommissie [art. 47quinquies] Indien het personeelslid en het centrumbestuur niet tot een akkoord komen over het professionaliseringstraject  Mogelijkheid tot beroep bij arbitragecommissie  Termijn voor indiening: uiterlijk 10 kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijke aanbod  Samenstelling commissie: 3 directeurs CVO + 3 vakbondsafgevaardigden  Commissie kan betrokkenen horen  Beslissing: uiterlijk 30 kalenderdagen na indiening bezwaarschrift  Beslissing commissie is bindend

30 Afdeling Volwassenenonderwijs Ingangsdatum TBSOB De ingangsdatum van een terbeschikkingstelling is in principe steeds 1 september [art. 23, §1] Een terbeschikkingstelling kan tevens ingaan de eerste van de maand volgend op een beslissing van de inrichtende macht betreffende de organisatie van het onderwijs [art. 23, §2] Voorbeeld: het niet inrichten van een module omwille van te weinig inschrijvingen Het in de loop van een schooljaar een TBSOB uitspreken, is een uitzondering! In het kader van een professionaliseringstraject kan een TBSOB ingaan op 1 september of 1 februari [art. 23, §3] Professionaliseringstraject gaat in op ogenblik uitspraak TBSOB

31 Afdeling Volwassenenonderwijs Reaffectatie en wedertewerkstelling 31

32 Afdeling Volwassenenonderwijs Reaffectatie en werdertewerkstelling Reaffectatie en wedertewerkstelling zijn een onderdeel van de rechten en plichten die samengaan met een vaste benoeming in het onderwijs. De overheid legt de inrichtende machten de verplichting op om, vooraleer er tijdelijke personeelsleden worden aangesteld, vast benoemde personeelsleden een betrekking aan te bieden Vast benoemde personeelsleden hebben het recht een betrekking op te eisen t.o.v. tijdelijke collega’s en hebben de verplichting dit aanbod te aanvaarden

33 Afdeling Volwassenenonderwijs Reaffectatie en werdertewerkstelling Reaffectatie en wedertewerkstelling van een TBSOB personeelslid betekent de toewijzing aan dat personeelslid van een betrekking respectievelijk in ‘hetzelfde’ of een ‘ander’ ambt De verplichtingen en vrijheden inzake reaffectatie en wedertewerkstelling zijn onderworpen aan een strikte volgorde

34 Afdeling Volwassenenonderwijs Reaffectatie en wedertewerkstelling Een centrumbestuur moet in eerste instantie eigen TBSOB personeelsleden in dienst nemen via R of W Deze verplichting geldt niet ten overstaan van personeelsleden die in een professionaliseringstraject zitten Een personeelslid met professionaliseringstraject wordt tijdens de duur ervan beschouwd als weder te werk gesteld In tweede instantie geldt deze verplichting ook ten overstaan van personeelsleden die worden toegewezen via een reaffectatiecommissie Reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel GO!) Vlaamse Reaffectatiecommissie Tijdens de duur van een professionaliseringstraject komen personeelsleden niet voor op de reaffectatiecommissies

35 Afdeling Volwassenenonderwijs Begrip ‘reaffectatievrij’ Welke betrekkingen komen in aanmerking voor R of W ? Een betrekking is op 1 september niet meer vatbaar voor R of W indien het personeelslid dat deze betrekking bekleedt een dienstanciënniteit heeft verworven in hoofdambt van ten minste 720 dagen gespreid over minstens 3 schooljaren. [art. 2, 5°] Opgelet! : deze immuniteit gaat pas in nadat de eerste reaffectatiecommissie haar werkzaamheden heeft vervuld. Elk centrumbestuur moet dus al haar tijdelijke personeelsleden meedelen aan de eerst bevoegde reaffectatiecommissie (ook TADD’ers !)  Eerstbevoegde commissie GO!: commissie van de scholengroep  Eerstbevoegde commissie gesubsidieerd onderwijs: Vlaamse Reaffectatiecommissie

36 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gemeenschapsonderwijs [art. 39, §1, A] 1. a) Verplicht om de personeelsleden die bij haar ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een centrum voor volwassenenonderwijs van het centrumbestuur bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in dit centrum voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk zijn aangesteld;

37 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gemeenschapsonderwijs 1. b) Verplicht om de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een van haar centra voor volwassenenonderwijs, bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in een van haar centra voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur.

38 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gemeenschapsonderwijs 2. Vrij om een van de ter beschikking gestelde personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs van het centrumbestuur in dienst te nemen bij wijze van wedertewerkstelling binnen dezelfde categorie. Deze wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die vrijwillige wedertewerkstelling ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze vrijwillige wedertewerkstelling kan ook plaatsvinden in een betrekking die wordt ingenomen door een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur;

39 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gemeenschapsonderwijs 3. Verplicht om de ter beschikking gestelde personeelsleden die door de reaffectatiecommissie van hun scholengroep worden toegewezen bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling, in dienst te nemen. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk aangesteld zijn;

40 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gemeenschapsonderwijs 4. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, in de volgende volgorde: a) vrij een mutatie of nieuwe affectatie door te voeren; b) verplicht een personeelslid aan te stellen of in dienst te houden dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven; c) vrij een ter beschikking gesteld personeelslid in dienst te nemen; d) vrij een personeelslid aan te stellen in een betrekking niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling 5. Verplicht om de personeelsleden die door de Vlaamse reaffectatiecommissie worden toegewezen bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling, in dienst te nemen.

41 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gesubsidieerd onderwijs [art. 39, §1, B] 1. a) Verplicht om de personeelsleden die bij haar ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een centrum voor volwassenenonderwijs van het centrumbestuur bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in dit centrum voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk zijn aangesteld;

42 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gesubsidieerd onderwijs 1. b) Verplicht om de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een van haar centra voor volwassenenonderwijs, bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in één van haar centra voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur

43 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gesubsidieerd onderwijs 2. Vrij om een van de ter beschikking gestelde personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs van de inrichtende macht in dienst te nemen bij wijze van wedertewerkstelling binnen dezelfde categorie. Die wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die vrijwillige wedertewerkstelling t.a.v. elke nieuwe vacature in elke module die tijdens het schooljaar wordt ingericht. Die vrijwillige wedertewerkstelling kan ook plaatsvinden in een betrekking die wordt ingenomen door een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur;

44 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gesubsidieerd onderwijs 3. Verplicht om de ter beschikking gestelde personeelsleden in dienst te nemen die bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling worden toegewezen door de Vlaamse reaffectatiecommissie. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk aangesteld, met uitzondering van de betrekkingen van directeur of adjunct-directeur die door de inrichtende macht zijn toegewezen aan een van haar personeelsleden;

45 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W In het gesubsidieerd onderwijs 4. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, in de volgende volgorde: a) vrij een mutatie of nieuwe affectatie door te voeren; b) verplicht een personeelslid aan te stellen of in dienst te houden dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven; c) vrij een ter beschikking gesteld personeelslid in dienst te nemen; d) vrij een personeelslid aan te stellen in een betrekking niet vatbaar voor reaffectatie;

46 Afdeling Volwassenenonderwijs Verplichtingen van het centrumbestuur inzake R en W Principes voor toepassing reaffectatieverplichtingen Indien er meerdere vacatures binnen ‘hetzelfde ambt’ zijn, moet elke R of W eerst gebeuren in vacante betrekkingen en vervolgens in niet vacante betrekkingen waarbij niet-vacante betrekkingen voor de duur van een schooljaar of de duur van een module voorrang hebben op kortere vacatures Een toewijzing dient eerst te gebeuren in een betrekking die niet is ingenomen door een tijdelijk personeelslid aangesteld voor doorlopende duur Het is pas nadat het centrumbestuur aan al zijn verplichtingen heeft voldaan dat het een salaris kan verkrijgen voor een tijdelijk personeelslid dat een betrekking bekleedt die vatbaar is voor R of W op voorwaarde dat de betrekking aangegeven is bij de bevoegde reaffectatiecommissie

47 Afdeling Volwassenenonderwijs Na de reaffectatie- en wedertewerkstellings- verplichtingen 47

48 Afdeling Volwassenenonderwijs Pedagogische taken Na de toepassing van de procedures kan het voorkomen dat personeelsleden (tijdelijk) geen R of W kan toegekend worden. [art. 9 ODIII] Deze personeelsleden moeten beschikbaar blijven van het centrumbestuur voor het uitoefenen van pedagogische taken Verplicht voor:  Personeelsleden die volledig TBSOB zijn en die gedeeltelijk zijn gereaffecteerd of weder te werk gesteld  Personeelsleden die gedeeltelijk TBSOB zijn en die niet of niet volledig gereaffecteerd of weder te werk gesteld zijn Niet verplicht voor:  Personeelsleden die TBSOB zijn voor hun volledige opdracht en die niet gereaffecteerd of weder te werk gesteld kunnen worden

49 Afdeling Volwassenenonderwijs Bestendigheid van reaffectatie en wedertewerkstelling Principe: een R of W blijft behouden over de schooljaren heen Er komt slechts een einde aan de R of W: [art. 41, §2] Doordat het personeelslid terug vastbenoemd titularis wordt bij de inrichtende macht die hem in dienst genomen heeft Wanneer de toegewezen betrekking niet meer voor financiering of subsidiering in aanmerking komt Indien centrumbestuur in die betrekking personeelsleden dient aan te stellen bij het nemen van de voorafgaande maatregelen Indien centrumbestuur in die betrekking personeelsleden dient aan te stellen bij het nemen van R of W Indien centrumbestuur bij het begin van het schooljaar deze betrekking toewijst aan een ander ter beschikking gesteld personeelslid

50 Afdeling Volwassenenonderwijs Bestendigheid van reaffectatie en wedertewerkstelling Indien personeelslid niet meer voor financiering of subsidiëring in aanmerking komt Doordat het personeelslid zelf een gelijkwaardige andere betrekking opneemt Indien de bevoegde R-commissie een nieuwe beslissing neemt Door een benoeming na R of W, een mutatie, nieuwe affectatie of toelating tot de proeftijd van betrokken personeelslid

51 Afdeling Volwassenenonderwijs Opschorting van reaffectatie en wedertewerkstelling Ondanks de bestendigheid is het mogelijk een R of W op te schorten Voor de duur van een andere vacature Mits toestemming van centrumbestuur waar personeelslid is gereaffecteerd of weder te werk gesteld Indien er bij het oorspronkelijke centrumbestuur een vacature ontstaat Indien het niet-vacante uren betreft: R of W kan opgeschort worden Indien het een vacante betrekking betreft binnen ‘hetzelfde ambt’: personeelslid moet betrekking opnemen (geen toestemming

52 Afdeling Volwassenenonderwijs Opnemen van een gelijkwaardige andere betrekking Wat wordt verstaan onder een ‘gelijkwaardige andere betrekking’ ? ABC 1. Zelfde ambt (R)Ander ambt (WTW)Neen 2. Zelfde ambt (R) - vacante betrekking Zelfde ambt (R) - vacante betrekking Ja (*) 3. Zelfde ambt (R) - vacante betrekking Zelfde ambt (R) - niet vacante betr. Neen 4. Zelfde ambt (R) - niet vacante betr. Zelfde ambt (R) - niet vacante betr. Ja (*) (**) 5. Zelfde ambt (R) - niet vacante betr. Zelfde ambt (R) - vacante betrekking Ja (*) 6. Ander ambt (WTW) - vacante betrekking Zelfde ambt (R) - vacante betrekking

53 Afdeling Volwassenenonderwijs Opnemen van een gelijkwaardige andere betrekking * = Indien bezoldiging in B minstens gelijk is aan bezoldiging in A ** = indien tijdsduur van B minstens gelijk is aan A 7. Ander ambt (WTW) - niet vacante betr. Zelfde ambt (R) - vacante betrekking Ja (*) 8. Ander ambt (WTW) - vacante betrekking Zelfde ambt (R) - niet vacante betr. Neen 9. Ander ambt (WTW) - niet vacante betr. Zelfde ambt (R) - niet vacante betr. Ja (*) (**) 10. Ander ambt (WTW) - vacante betrekking Ander ambt (WTW) - vacante betrekking Ja (*) 11. Ander ambt (WTW) - vacante betrekking Ander ambt (WTW) - niet vacante betr. Neen 12. Ander ambt (WTW) - niet vacante betr. Ander ambt (WTW) - vacante betrekking Ja (*) 13. Ander ambt (WTW) - niet vacante betr. Ander ambt (WTW) - niet vacante betr. Ja (*) (**)

54 Afdeling Volwassenenonderwijs Vaste benoeming na reaffectatie of wedertewerkstelling Een centrumbestuur kan een personeelslid dat bij haar wordt gereaffecteerd of weder te werk gesteld in vast verband benoemen. Voorwaarden Betrekking moet vacant zijn, maar moet niet vacant verklaard worden Het personeelslid moet aan alle voorwaarden voor vaste benoeming voldoen.  Uitzondering: TADD-aanstelling is niet vereist

55 Afdeling Volwassenenonderwijs De reaffectatiecommissies 55

56 Afdeling Volwassenenonderwijs Rol van de reaffectatiecommissies Indien na alle personeelsbewegingen binnen een centrumbestuur er nog personeelsleden geen betrekking of een R/W toegewezen kunnen worden, treden de reaffectatiecommissies op Voor het GO! Reaffectatiecommissie van de scholengroep (= eerste commissie) Vlaamse Reaffectatiecommissie (= tweede en laatste commissie) Voor de andere onderwijsnetten Vlaamse Reaffectatiecommissie (= eerste en laatste commissie)

57 Afdeling Volwassenenonderwijs Reaffectatiecommissie van de scholengroep Enkel voor het Gemeenschapsonderwijs 1 commissie per scholengroep Vertegenwoordigers van scholengroep en de vakorganisaties Bevoegdheden commissie [art. 12ter, §5] Verzamelen van gegevens betreffende vacatures Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitspreken  In eerste instantie binnen zelfde onderwijsniveau  In tweede instantie over de onderwijsniveaus heen Behandelen van bezwaarschriften tegen R en W  Bezwaarschriften waar geen vervangende toewijzing wordt gevonden, worden doorgestuurd naar de Vlaamse Reaffectatiecommissie Uiterste ingangsdatum R/W door toewijzing reaffectatiecommissie scholengroep = 1 oktober

58 Afdeling Volwassenenonderwijs Vlaamse Reaffectatiecommissie Twee kamers Gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs Bevoegdheden van de Vlaamse Reaffectatiecommissie [art. 17] Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitspreken  Personeelsleden reaffecteren per kamer en in elke kamer per onderwijsniveau  Personeelsleden wedertewerkstellen per kamer en in elke kamer per onderwijsniveau  Personeelsleden reaffecteren en wedertewerkstellen over de onderwijsniveaus heen Beslechten van bezwaarschriften In laatste instantie (indien geen R of W mogelijk): beschikbaar stellen personeelsleden als administratieve ondersteuning  In niet-organieke uren

59 Afdeling Volwassenenonderwijs Vlaamse Reaffectatiecommissie Tijdens de duur van een professionaliseringstraject komen de personeelsleden die zich in deze situatie bevinden niet voor op de Vlaamse Reaffectatiecommissie Indien een personeelslid een professionaliseringstraject weigert of niet succesvol beëindigt doet de Vlaamse Reaffectatiecommissie geen toewijzingen in administratieve ondersteuning

60 Afdeling Volwassenenonderwijs Vlaamse Reaffectatiecommissie Communicatie met de Vlaamse Reaffectatiecommissie De toewijzingen gebeuren op basis van de zendingen in het Elektronisch Personeelsdossier (EPD) De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht 'melding opdracht(en)' (via RL-1) aan AHOVOS. De TBSOB-opdrachten, de 'gewone' tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naar AHOVOS. [art. 25ter] Bij nalatigheid meldingen kan AHOVOS het salaris van het betrokken personeelslid / de betrokken personeelsleden terugvorderen van het betrokken centrumbestuur. [Hoofdstuk II, ODIII]

61 Afdeling Volwassenenonderwijs Vlaamse Reaffectatiecommissie Communicatie met de Vlaamse Reaffectatiecommissie Personeelsleden die een professionaliseringstraject opnemen moeten gemeld worden via het Elektronisch personeelsdossier  RL-1 met melding TBSOB  RL-1 van opdracht met als melding in veld ‘herwaardering’: code 05 ‘TBSOB - professionaliseringstraject  Het is belangrijk deze code correct te gebruiken, indien niet worden deze personeelsleden meegenomen tijdens de werkzaamheden van de Vlaamse Reaffectatiecommissie  Wijze van melding zal ook nog meegedeeld worden bij publicatie omzendbrief PERS/2003/08omzendbrief PERS/2003/08

62 Afdeling Volwassenenonderwijs Indienen van bezwaarschriften tegen een toewijzing door een commissie Door de personeelsleden [art. 44] Na de toewijzing van een R of W kan het personeelslid een bezwaarschrift indienen  Binnen de vijf werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de toewijzing  Bij aangetekende brief Voorzitter Vlaamse Reaffectatiecommissie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Moet omstandig gemotiveerd zijn Indienen bezwaarschrift schort de R of W niet op, tenzij de voorzitter van de Reaffectatiecommissie anders beslist Vraag om uitstel moet gemotiveerd zijn Moet per mail aangevraagd worden bij de voorzitter (roger.meert@ond.vlaanderen.be) en/of de secretaris (peggy.michiels@ond.vlaanderen.be) van de Vlaamse Reaffectatiecommissieroger.meert@ond.vlaanderen.bepeggy.michiels@ond.vlaanderen.be

63 Afdeling Volwassenenonderwijs Indienen van bezwaarschriften tegen een toewijzing door een commissie Geldige redenen voor het indienen bezwaarschrift door personeelsleden [art. 44] RVA-regel  Verplaatsing van meer dan 4u per dag of dagelijkse afwezigheid van meer dan 12u per dag  Indien de afstand tussen de verblijfplaats van het personeelslid en de werkplaats < 60 km speelt de regel van 4u niet. Indien het personeelslid zijn recht op pensioen kan doen gelden Indien het een betrekking betreft in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het buitengewoon basis- of secundair onderwijs Indien personeelslid ten minste 4/5 presteert in 3 instellingen en hem/haar een betrekking in een vierde instelling wordt aangeboden Indien het personeelslid afstand heeft gedaan van wachtgeld

64 Afdeling Volwassenenonderwijs Indienen van bezwaarschriften tegen een toewijzing door een commissie Door de inrichtende machten [art. 42] Na een personeelslid toegewezen te hebben gekregen, kan centrumbestuur een bezwaarschrift indienen  Binnen de vijf werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de toewijzing  Bij aangetekende brief Voorzitter Vlaamse Reaffectatiecommissie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Moet omstandig gemotiveerd zijn Indienen bezwaarschrift schort de R of W niet op, tenzij de voorzitter van de Reaffectatiecommissie anders beslist Vraag om uitstel moet gemotiveerd zijn Moet per mail aangevraagd worden bij de voorzitter (roger.meert@ond.vlaanderen.be) en/of de secretaris (peggy.michiels@ond.vlaanderen.be) van de Vlaamse Reaffectatiecommissieroger.meert@ond.vlaanderen.bepeggy.michiels@ond.vlaanderen.be

65 Afdeling Volwassenenonderwijs Toewijzingen als administratieve ondersteuning Indien een personeelslid geen R of W kan toegekend worden spreekt de Vlaamse Reaffectatiecommissie een toewijzing als administratieve ondersteuning uit Is in niet-organieke uren (niet binnen puntenenveloppe) Wordt opgeschort door een R of W in een organieke betrekking In principe aan een instelling van het onderwijsniveau waar het personeelslid TBSOB staat Niet voor personeelsleden die professionaliseringstraject weigeren of niet succesvol beëindigen

66 Afdeling Volwassenenonderwijs Bezoldigingsregeling 66

67 Afdeling Volwassenenonderwijs Bezoldigingsregeling Bezoldiging personeelslid met een gedeeltelijke TBSOB [art. 30] Tijdens de terbeschikkingstelling Personeelsleden behouden hun zelfde salaris als waarvoor vast benoemd Indien gereaffecteerd of weder te werk gesteld Personeelsleden behouden hun zelfde salaris als waarvoor vast benoemd Indien het salaris van de R/W hoger is dan het salaris van de vast benoemde opdracht Personeelsleden zullen een salarissupplement krijgen (// TAO) Personeelsleden kunnen beslissen afstand te doen van deze financiële voordelen

68 Afdeling Volwassenenonderwijs Bezoldigingsregeling Bezoldiging personeelslid bij een TBSOB voor zijn volledige opdracht [art. 29] Tijdens de terbeschikkingstelling Ontvangen een wachtgeld Gedurende twee jaar = 100% van het laatste activiteitssalaris Na twee jaar = elk jaar vermindering met 20%, maar kan niet lager liggen dan x maal 1/30 van activiteitssalaris als het personeelslid dienstjaren telt Indien gereaffecteerd of weder te werk gesteld Personeelsleden behouden hun zelfde salaris als waarvoor vast benoemd Indien het salaris van de R/W hoger is dan het salaris van de vast benoemde opdracht Personeelsleden zullen een salarissupplement krijgen (// TAO) Personeelsleden kunnen beslissen afstand te doen van deze financiële voordelen

69 Afdeling Volwassenenonderwijs Bezoldigingsregeling Invloed professionaliseringstraject op bezoldiging [art. 47sexies] Personeelslid beëindigt het traject succesvol  Duur van het traject werkt opschortend voor vaststelling wachtgeld  Duur van twee jaar start dan na het beëindigen van professionaliseringstraject Personeelslid beëindigt het traject niet succesvol en kan niet worden gereaffecteerd of weder te werk gesteld  Duur van het traject werkt niet opschortend voor vaststelling wachtgeld  Duur van het traject wordt dan onmiddellijk in mindering gebracht van de periode van twee jaar Personeelslid weigert het traject en kan niet worden gereaffecteerd of weder te werk gesteld  Wachtgeld wordt vanaf het eerste jaar verminderd met 20%

70 Afdeling Volwassenenonderwijs Afstand van wachtgeld Personeelsleden kunnen beslissen afstand te doen van de financiële voordelen in het geval van een TBSOB Het personeelslid ontvangt dan geen salaris/wachtgeld voor zijn opdracht waarvoor TBSOB Deze afstand ontslaat het personeelslid van al zijn verplichtingen tot reaffectatie en wedertewerkstelling Uitzondering: wanneer er bij het centrumbestuur van TBSOB een vacante betrekking in ‘hetzelfde ambt’ bij wijze van R moet toegewezen worden, is het personeelslid verplicht deze R op te nemen

71 Afdeling Volwassenenonderwijs Afstand van wachtgeld Mededeling van afstand van wachtgeld aan AHOVOS Afstand van wachtgeld dient te gebeuren bij het begin van het schooljaar of uiterlijk vóór de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling Steeds voor de duur van een volledig schooljaar Melding via RL-1 Verklaring van afstand van wachtgeld moet uiterlijk 10 werkdagen na de ingangsdatum van terbeschikkingstelling aan het werkstation worden gemeld [art. 25, §4]

72 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling bij het bestuurs- en ondersteunend personeel 72

73 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSOB bij het bestuurs- en ondersteunend personeel Indien door een vermindering van het aantal punten in de puntenenveloppe niet voor alle vast benoemde personeelsleden een betrekking kan worden voorzien Definitie van ‘hetzelfde ambt’ bij bestuurs- en ondersteunend personeel Een betrekking in het desbetreffende ambt met eenzelfde puntengewicht en eenzelfde salarisschaal Het centrumbestuur beslist zelf welke betrekkingen in stand worden gehouden [art. 2, §12] Op basis van criteria vastgelegd in het lokaal comité

74 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSOB bij het bestuurs- en ondersteunend personeel Er moet wel steeds rekening gehouden worden met het feit dat 55% van de basispuntenenveloppe moet worden aangewend voor betrekkingen van 63 of 82 punten in het ambt van administratief medewerker Uitzondering: 50% in geval van dreigende TBSOB van het bestuurspersoneel

75 Afdeling Volwassenenonderwijs Ter beschikking stellen van een langdurig afwezig directeur Voorwaarde voor de vacantverklaring: directeur moet 3 opeenvolgende schooljaren afwezig zijn. Mogelijkheid geldt enkel bij het opnemen van bepaalde verlofstelsels Opsomming in art. 39bis DRP gesubsidieerd en art. 42bis gemeenschapsonderwijs Moet voor de aanvang van het verlofstelsel besproken zijn Indien een ander personeelslid wordt benoemd en oorspronkelijke directeur keert terug: wordt ter beschikking gesteld in het ambt van directeur Verplichtingen R en W zijn op dat moment van toepassing

76 Afdeling Volwassenenonderwijs Impact overhevelingen HBO op 01/09/2014 76

77 Afdeling Volwassenenonderwijs Overheveling HBO5-opleiding: gevolgen voor vast benoemde lectoren Worden vast benoemd personeelslid bij het ontvangende centrum Vormen ‘één groep’ met de vast benoemde lectoren van het ontvangende centrum voor de verdeling van de betrekkingen Verdeling betrekkingen op basis van TBSOB-besluit ‘Hetzelfde ambt’ voor lectoren: art. 9 TBSOB-besluit Kunnen afzien van de overheveling Indien het ontvangende CVO behoort tot een ander net Indien er een R/W kan toegekend worden voor de volledige opdracht in een vacante betrekking voor de duur van een volledig schooljaar Kan ook een W zijn naar het secundair volwassenenonderwijs 77

78 Afdeling Volwassenenonderwijs Overheveling HBO5-opleiding: gevolgen voor ondersteunend- en bestuurspersoneel Geen regeling voor (automatische) overgang van ondersteund- en bestuurspersoneel in het geval van een overheveling van een HBO5-opleiding Eventueel toepassing van regels TBSOB voor het ondersteunend- en bestuurspersoneel IM beslist zelf welke betrekkingen in stand worden gehouden [art. 2, §12 TBSOB-besluit] op basis van criteria afgesproken in LOC Binnen hetzelfde ambt: dienstanciënniteit speelt Rekening houden met voorwaarde dat 55% van basispuntenenveloppe moet worden aangewend voor betrekkingen van 63 of 82 punten (50% bij dreigende TBSOB) Eventueel: aanstelling in ontvangende centrum via mutatie Indien HBO5 volledig wordt overgeheveld: geen aanstellingen meer mogelijk in ambt van adjunct-directeur HBO5 78

79 Afdeling Volwassenenonderwijs MEDEX en re-integratie 79

80 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSOB na beslissing MEDEX Nieuwe werkwijze met ingang van 01/09/2014 Geeft uitvoering aan afspraken opgenomen in cao X Betreft personeelsleden waarbij ziekterecht is uitgeput Beslissing Medex “definitief ongeschikt voor zijn gewone werkzaamheden maar wel geschikt voor specifieke functies” Tot vóór 01/09/2014 Personeelsleden konden TBSOB worden geplaatst Verplichtingen R/W speelden t.o.v. centrumbestuur Vanaf 01/09/2014 : geen TBSOB meer 1° tewerkstelling in het ambt van vaste benoeming na een aanpassing van de geïndividualiseerde functiebeschrijving

81 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSOB na beslissing MEDEX 2° tewerkstelling in het ambt van vaste benoeming na een inperking van de draagwijdte van de vaste benoeming 3° tewerkstelling in een ander ambt dan het ambt van vaste benoeming Na uitputting verschillende opties zonder tewerkstelling Centrumbestuur kan personeelslid uitvoering van zijn ambt ontzeggen Indien 12 maanden na beslissing geen tewerkstelling: ambtshalve pensioen  Zonder nieuw geneeskundig onderzoek  De eerste van de maand volgend op de periode van 12 maanden Personeelsleden met lopende R/W n.a.v. beslissing medex vóór 01/09/2014 Bestendigheid van R/W speelt

82 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSOB na beslissing preventie- adviseur geneesheer Nieuwe werkwijze met ingang van 01/09/2014 Geeft uitvoering aan afspraken opgenomen in cao X Betreft personeelsleden die procedure tot re-integratie inroepen Beslissing preventie-adviseur geneesheer “definitief ongeschikt voor zijn gewone werkzaamheden maar wel geschikt voor specifieke functies” Zelfde mogelijkheden en gevolgen als bij beslissing MEDEX (geen TBSOB meer!)

83 Afdeling Volwassenenonderwijs Regelgeving Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Decreet betreffende het onderwijs III Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

84 Afdeling Volwassenenonderwijs Regelgeving Omzendbrief PERS/2003/08 betreffende de reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs Omzendbrief PERS/2003/08 betreffende de reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs Omzendbrief PERS/2005/11 betreffende elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS) Melding van:- personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking- betrekkingen waarin zij KUNNEN worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld Omzendbrief PERS/2005/11 betreffende elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS) Melding van:- personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking- betrekkingen waarin zij KUNNEN worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld Omzendbrief OND/I/6/SH/nc betreffende afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Begrip "gelijkwaardige andere betrekking" om een einde te stellen aan een reaffectatie of wedertewerkstelling Omzendbrief OND/I/6/SH/nc betreffende afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Begrip "gelijkwaardige andere betrekking" om een einde te stellen aan een reaffectatie of wedertewerkstelling

85 Afdeling Volwassenenonderwijs Regelgeving Omzendbrief PERS/2007/02 betreffende personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een beslissing van MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie Omzendbrief PERS/2007/02 betreffende personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een beslissing van MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie Omzendbrief PERS/2009/09 betreffende personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie ingeroepen door het personeelslid Omzendbrief PERS/2009/09 betreffende personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie ingeroepen door het personeelslid Omzendbrief PERS/2014/03 - Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid na een beslissing van MEDEX Omzendbrief PERS/2014/03 - Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid na een beslissing van MEDEX

86 Afdeling Volwassenenonderwijs Regelgeving Omzendbrief PERS/2014/04 - Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid in het kader van een re-integratieprocedure Omzendbrief PERS/2014/04 - Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid in het kader van een re-integratieprocedure Omzendbrief PERS/2009/05 betreffende vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is - maatregelen vanaf het schooljaar 2010-2011 Omzendbrief PERS/2009/05 betreffende vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is - maatregelen vanaf het schooljaar 2010-2011 Omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL betreffende Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Tewerkstelling buiten het onderwijs - Zgn. outplacement Omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL betreffende Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Tewerkstelling buiten het onderwijs - Zgn. outplacement

87 Afdeling Volwassenenonderwijs Aandachtspunten voor elektronische communicatie 87

88 Afdeling Volwassenenonderwijs Voorbeelden zendingen TBSOB Voorbeeld 1 - TBSOB met reaffectatie binnen het eigen CVO Leraar X is vast benoemd en aangesteld voor 20/20 én volledig TBSOB In dezelfde zending staat ook reeds de reaffectatie voor 20/20 binnen het eigen CVO. Opmerking: de uren initiatie in de informatica als reaffectatie zijn met ATO 01 ingestuurd aangezien het een vervanging betreft van een personeelslid dat een dienstonderbreking neemt.

89 Afdeling Volwassenenonderwijs

90 Voorbeelden zendingen TBSOB Voorbeeld 2 - TBSOB en Wedertewerkstelling (WTW) binnen het eigen centrum als administratieve ondersteuning (na beslissing door de Vlaamse Reaffectatiecommissie) Leraar Y is vast benoemd voor 13,5/22 en voor 13,5/22 TBSOB het CVO stuurt de volledige opdracht door met daarin de vermelding van 8/22 en 5,5/22 TBSOB naargelang de opdracht Er is geen R of W binnen het eigen centrumbestuur Er kan geen passende betrekking gevonden worden via de Vlaamse Reaffectatiecommissie Betrokkene krijgt via de Vlaamse Reaffectatiecommissie 19/32 administratieve ondersteuning (niet-organiek ambt) toegewezen in het eigen centrum met ingangsdatum 30 november 2011

91 Afdeling Volwassenenonderwijs

92 totaal TBS-OB voor: 13,5/22

93 Afdeling Volwassenenonderwijs Voorbeelden zendingen TBSOB Voorbeeld 3 – Dienstonderbreking voor het volledig schooljaar en TBSOB Leraar Z is VB voor 23/23, Leraar Z gaf reeds aan dat hij een dienstonderbreking wou nemen. Leraar Z dient TBSOB geplaatst te worden voor 17/23 Het CVO stuurt de volledige opdracht door met daarin de vermelding van 17/23 TBSOB – met DO code! (zie detail). Er kan geen passende betrekking gevonden worden via de Vlaamse Reaffectatiecommissie

94 Afdeling Volwassenenonderwijs Voorbeelden zendingen TBSOB Betrokkene kreeg via de Vlaamse Reaffectatiecommissie 24/32 WTW administratieve ondersteuning toegewezen in het eigen centrum. De dienstonderbreking loopt verder op deze toewijzing. Indien leraar Z ook het daaropvolgende jaar TBSOB komt te staan, dan loopt de toewijzing van de Vlaamse Reaffectatiecommissie gewoon verder (bestendigheid van R/W)

95 Afdeling Volwassenenonderwijs detail

96 Afdeling Volwassenenonderwijs Voorbeelden zendingen TBSOB Voorbeeld 4 - TBSOB met reaffectatie binnen tijdelijke uren gecomprimeerd Leraar X is vast benoemd en aangesteld voor 3/20 Komt voor 3/20 TBSOB te staan Op 01/09 is er in het eigen CVO een vervanging beschikbaar tijdens het eerste semester voor 6/20 (R) Zending = 3/20 TBSOB voor volledig schooljaar 6/20 R voor periode 01/09 tot 31/01

97 Afdeling Volwassenenonderwijs Overheveling van personeelsleden op 01/09/2014 Bij start schooljaar 2014-2015 n.a.v. overheveling van HBO5- opleiding Overheveling van opleiding van CVO A naar CVO B Stopzetting zendingen personeelsleden CVO A moeten op hetzelfde ogenblik gebeuren van start zendingen in CVO B Minstens 2 werkdagen voor liquidatiedatum Bij voorkeur: ook melden via mail aan dossierbehandelaar !

98 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact met de afdeling volwassenenonderwijs 98

99 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact met de afdeling volwassenenonderwijs Het telefoonnummer van uw contactpersoon is terug te vinden op Startpagina volwassenenonderwijsStartpagina volwassenenonderwijs Contact opnemen met het werkstation doet u via personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Vermeld steeds het instellingsnummer in het onderwerp van de mail! Opsturen van documenten via het scanadres documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be Steeds het stamboeknummer van het personeelslid vermelden in het onderwerp van de mail! Een vraag specifiek over deze infosessie? Dave Bonte – dave.bonte@ond.vlaanderen.bedave.bonte@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Auditorium Ferrarisgebouw, Brussel Virginie Lovelinggebouw, VAC Gent 25 en 26 juni 2014 Lesgever: Dave Bonte TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google