De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2010 Deloitte © 2013 Deloitte 1 De omgevingsanalyse in het kader van de nieuwe Beleids-en beheercyclus Eindrapportt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2010 Deloitte © 2013 Deloitte 1 De omgevingsanalyse in het kader van de nieuwe Beleids-en beheercyclus Eindrapportt."— Transcript van de presentatie:

1 © 2010 Deloitte © 2013 Deloitte 1 De omgevingsanalyse in het kader van de nieuwe Beleids-en beheercyclus Eindrapportt

2 © 2013 Deloitte 2 Inhoudstafel 1Plan van Aanpak 2SWOT-analyse 3DEPEST: Overzicht gebruikte Indicatoren 4DEPEST-analyse: Demografisch 5DEPEST-analyse: Economisch 6DEPEST-analyse: Politiek-juridisch 7DEPEST-analyse: Ecologisch 8DEPEST-analyse: Sociaal-cultureel 9DEPEST-analyse: Technologisch

3 © 2010 Deloitte 3 2. SWOT 2.1. Algemene informatie stad Lier Schepencollege Lier BurgemeesterFrank Boogaerts Schepenen Walter Grootaers Rik Verwaest Lucien Herijgers Bert Wollants Ivo Andries Rik Pets Anja De Wit Marleen Vanderpoorten PersoneelFinanciën

4 © 2010 Deloitte 4 2. SWOT 2.2. Algemene informatie OCMW Lier PersoneelFinanciën

5 © 2010 Deloitte 5 3. DEPEST - Overzicht gebruikte Indicatoren 4 Demografisch7 Ecologisch 4.1. Bevolkingsgroei – Algemeen7.1. Ruimtelijke organisatie 4.2. Bevolkingsgroei – Huishoudens & alleenstaanden7.2. Evolutie onbebouwde oppervlakte 4.3. Bevolkingsgroei – Stadsvlucht7.3. Oppervlakte te saneren grond 4.4. Immigranten – Aantal vreemdelingen per 1.000 inwoners7.4. Waterbeleid – Riolerings- en waterzuiveringsgraad 4.5. Vergrijzing (+65) & verzilvering (+80) 5 Economisch8 Sociaal-cultureel 5.1. Werkloosheid – Werkloosheidsgraad8.1. Aantal alleenwonenden 5.2. Werkloosheid – Aantal werklozen die werkzoekend zijn8.2. Evolutie verkoopprijzen bouwgrond 5.3. Werkloosheid – Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar)8.3. Evolutie verkoopsprijzen woongelegenheden 5.4. Aandeel zelfstandigen en helpers versus beroepsactieven8.4. Kinderopvang - Aantal plaatsen voor- en buitenschoolse opvang 5.5. Toerisme – Aantal bezoekers aan de toeristenbalie8.5. Schoolgaande jeugd (6-11 jaar) 5.6. Gemiddeld inkomen per inwoner8.6. Bibliotheek - Aantal ontleners 5.7. KMO’s – Aantal ondernemingen8.7. Vrijetijdsaanbod 5.8. Commerciële invloedsfeer – Aantal bezoekers8.8. Vrijetijdsaanbod - Jeugdbewegingen 5.9. Commerciële invloedsfeer – Geografisch invloed8.9. Verenigingen 5.10. Commercieel belang – Winkeloppervlakte8.10. Cultuurcentrum 5.11. Koopattractie in goederencategorieën8.11. Overzicht sportinfrastructuur (aantal m² / inwoner) 5.12. Schuldenlast versus investeringen8.12. Verkeersveiligheid – Evolutie verkeersongevallen 5.13. “Spaarquote” van het bestuur8.13. Criminaliteit – Aantal diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners. 5.14. Capaciteit om de uitgaven terug te dringen8.14. Zorg voor ouderen 5.15. Fiscaliteit - APB & OC8.15. Kansarmoede en maatschappelijke dienstverlening 6 Politiek-juridisch8.16. Kansarmoede - Kinder- en jongerenarmoede 6.1. Invoering Beheers- & BeleidsCyclus8.17. Leefloners 6.2. Wijzigende wetgeving9 Technologisch 9.1. Internetgebruik

6 © 2010 Deloitte 6 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  Sinds 2002 is het bevolkingsaantal gestegen met 5,6% tot 34.276 inwoners.  De bevolking zal blijven stijgen. In 2020 zal er een toename zijn van +/- 4%, tot 35.300 inwoners.  Grotere druk op stedelijke dienstverlening. Goed en frequent onthaal nieuwe inwoners organiseren, blijven informeren over stad en dienstverlening (steeds nieuw publiek) …  Toenemende nood aan efficiëntere organisatie (kerntakendebat stedelijke bevoegdheden/taken);  Toenemende druk op infrastructuur: Wegennet, fietspaden, vrije tijd, onderwijs,…  Meer inkomsten uit de lokale belastingen (cfr. Opcentiemen en APB). 4. DEPEST analyse – Demografisch 4.1. Bevolkingsgroei - Algemeen

7 © 2010 Deloitte 7 Cijfers Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  Sinds 2000 zijn er in Lier 1164 huishoudens bijgekomen.  In 2009 waren er ongeveer 4750 alleenwonenden in Lier, waarvan een kleine meerderheid vrouwen (+/- 55%).  Bijna 33% van alle huishoudens in Lier zijn alleenwonenden. In 2000 was dit nog maar 29%.  Zie 8.1 4. DEPEST analyse – Demografisch 4.2. Bevolkingsgroei – Huishoudens & alleenstaanden Vaststelling Alleenwonende mannen & vrouwen Totaal aantal huishoudens

8 © 2010 Deloitte 8 Cijfers Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 DAR Vlaanderen, Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeente, 2012  Uit de cijfers blijkt dat er geen echte stadsvlucht van de actieve bevolking is in Lier. Het aantal 20-64- jarigen groeit evenredig met de totale bevolking.  Er is wel een lichte daling van categorie 30-44 jarigen in Lier en een lichte stijging van 40-60 jarigen wat aantoont dat vooral jongere gezinnen vertrekken en iets oudere toekomen.  De afhankelijksheidsratio blijft ongeveer gelijk.  Er komt geen extra vergrijzing ten gevolge van het vertrek van de actieve bevolking.  Wanneer deze trend zich doorzet kan wel gesproken worden over stadvlucht van jongeren. Momenteel is de daling van 30-40 jarigen t.o.v. 40-60 jarigen nog vrij klein.  Zie 4.1. Bevolkingsgroei – Algemeen 4. DEPEST analyse – Demografisch 4.3. Bevolkingsgroei - Stadsvlucht Vaststelling

9 © 2010 Deloitte 9 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  Voor de periode 2005 - 2011 is het aantal vreemdelingen per 1000 inwoners gestegen met 51%, tot 44,9 vreemdelingen per 1000 inwoners van Lier. Het Vlaams Gewest kende voor dezelfde periode een stijging van 38%.  In 2011 kwam 50% van buiten de EU, de andere 50% van een EU-land. Hiervan kwam 1/3 uit Nederland.  De stedelijke dienstverlening wordt in bijna alle domeinen geïmpacteerd: onderwijs, mobiliteit, wonen,...  Toenemend belang van inburgering en migratie  De stadsdiensten hebben baat bij het blijven zorg dragen voor de voorstelling van de stad aan nieuwe inwoners, in het bijzonder anderstalige inwoners;  De toenemende diversiteit vraagt een antwoord vanuit het beleid inzake:  Onderwijs;  Vrije tijd;  Religie;  … 4. DEPEST analyse – Demografisch 4.4. Immigranten – Aantal vreemdelingen per 1.000 inwoners NationaliteitCursisten Afghanistan60 Pakistan42 België28 Polen26 Congo (Kinshasa, ex-Zaïre)21 De top 5 nationaliteiten van alle personen aangemeld via het loket

10 © 2010 Deloitte 10 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013  26% van de bevolking in Lier is 65+ (2012). Binnen deze groep valt m.n. de stijging van het aantal 80+ op: een toename van 39% tussen 2002 en 2012.  In verhouding met Vlaanderen en de provincie Antwerpen, situeert de vergrijzing in Lier zich op gemiddeld niveau. Hoewel de vergrijzing in Lier zich vroeger heeft doorgezet, is de stijging de afgelopen jaren minder sterk.  De zorgnood neemt toe: de verwachte zorgvraag stijgt tussen 2012 en 2020 met een kwart. De behoefte aan bereikbaar, betaalbaar en divers thuiszorg- en (semi-)residentieel zorgaanbod zal in de toekomst aan belang winnen.  De maatschappelijke vraag van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen, daagt het lokaal beleid uit: op vlak van aangepast wonen, specifieke voorzieningen rond mobiliteit, versterking van het sociaal netwerk om vereenzaming te vermijden/aan te pakken, aanvullende thuiszorg,… 4. DEPEST analyse – Demografisch 4.5. Vergrijzing (+65) & verzilvering (+80)

11 © 2010 Deloitte 11 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie VDAB, Arvastat, maart 2013  De werkloosheidsgraad in Lier bedraagt 7,7% (2012)  De werkloosheidsgraad is hoger dan het Vlaams gemiddelde (6,9%), en steeg de afgelopen jaren relatief sterker. Aan de vraagzijde (m.n. doelgroepen) valt op  Aan de pluszijde: het lager aandeel ouderen en mensen van allochtone origine in de werkloosheidspopulatie in Lier ivm VL  Aan de minzijde: het hoger aandeel langdurig werklozen en jongeren in de werkloosheidspopulatie in Lier ivm VL, de relatief forse toename van het aantal werklozen van allochtone origine, en de problematiek van een ‘restgroep’ die erg verwijderd is van de arbeidsmarkt.  De toename van de werkloosheid verhoogt de druk op de sociale dienstverlening.  Het belangrijk aandeel langdurig werklozen en jongeren die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, versterkt de noodzaak om een intensief inschakelingsbeleid op maat te ontwikkelen 5. DEPEST analyse – Economisch 5.1. Werkloosheid - Werkloosheidsgraad Lier Vlaanderen Werkloosheid Lier in absolute getallen

12 © 2010 Deloitte 12 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie VDAB Aan de aanbodzijde valt op  Aan de pluszijde: de relatief hoge jobratio en werkzaamheidsgraad; evenals het hoge aantal plaatsen in beschutte tewerkstelling  Aan de minzijde: het relatief lage aandeel vacatures voor laaggeschoolden, en de achteruit-gang (ivm de evolutie in de provincie) van het aanbod aan sociale tewerkstellingsmaatregelen (WEP, invoeg) Op beleidsmatig vlak valt op  Aan de pluszijde: de lokale investeringen inzake werkervaring (OCMW, subsidiering voor nieuwe werkervaringsprojecten)  Aan de minzijde: het gebrek aan coördinatie in het beleid rond werkervaring, en de besparingsdruk (op federaal niveau) die de lokale mogelijkheden rond werkervaring inperkt. 5. DEPEST analyse – Economisch 5.2. Werkloosheid – Aantal werklozen die werkzoekend zijn  Gezien de concentratie van de werkloosheid bij lagergeschoolden en het relatief lage aanbod voor deze doelgroep wordt de noodzaak om een volwaardig activeringsbeleid te voeren versterkt  De hoge werkzaamheidsgraad vergt specifieke beleidsmaatregelen vanuit het lokaal bestuur (cf. opbouw digitale dienstverlening (gezien beperkte beschikbaarheid); nood aan kinderopvang; aangepaste openingsuren,…

13 © 2010 Deloitte 13 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Trendanalyse, stad Lier  Vergeleken met het Vlaams gewest is de bevolking van Lier tussen 20 en 64 jaar actiever. In 2010 was bijna 72% van de totale groep 20-64 aan het werk.  In 2009 had Lier een jobratio van 97% wat veel hoger is dan het gemiddelde van vergelijkbare steden.  De dienstverlening van de stad dient aandacht te hebben voor de beperkte beschikbaarheden van mensen die werkzaam zijn.  Dienstverlening via e-loket (& e-ID) kan een pluspunt zijn. Deze mensen kunnen ook veel info krijgen via een toegankelijk, overzichtelijk en uitgebreide website. Indien een avondopening voorzien wordt, moet die vlot en efficiënt verlopen.  De werkende burgers hebben nood aan voldoende kinderopvang tijdens de werkuren. 5. DEPEST analyse – Economisch 5.3. Werkloosheid – Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar)

14 © 2010 Deloitte 14 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 5. DEPEST analyse – Economisch 5.4. Aandeel zelfstandigen en helpers versus beroepsactieven  Het aantal zelfstandigen blijft constant. Een stijging hiervan kan de lokale middenstand echter een stevige impuls geven.  Lier heeft meer dan 10% zelfstandigen. Dit ligt in lijn met het de middelgrote steden (Belfius, Cluster V5) en het Vlaamse gemiddelde.  Sinds 2006 is er geen grote stijging merkbaar.

15 © 2010 Deloitte 15 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Jaarverslag Dienst Toerisme, 2009-2012 FOD Economie, ADSEI,Toeristische aankomsten en overnachtingen - per gemeente,2011. Toerisme Vlaanderen Jaarrapport 2011  Sinds 2009 is het aantal toeristen, dat zich aangemeld heeft aan de toeristenbalie, gestegen met 73%.  Het aantal overnachtingen bedroeg in 2011 28.114 waarvan ongeveer de helft Belgen waren  Meer toeristen zouden zowel de stad als de lokale middenstand ten goede komen.  Meer toeristen leidt tot een grote druk op de stadskern en de wegen.  Lier zou blijven kunnen inzetten op het instandhouden van toeristische kernpunten en het verder uitbouwen daarvan (cfr. Beleidskeuze). 5. DEPEST analyse – Economisch 5.5. Toerisme – Aantal bezoekers aan de toeristenbalie

16 © 2010 Deloitte 16 Vaststelling Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013 Sociale Barometer, 2011  Tussen 2005 en 2010 was er een stijging van het inkomen van de inwoners van Lier. In 2010 was dit gemiddeld 17.090 Euro. Dit is hoger dan 16.599 Euro, het Vlaamse gemiddelde.  Het aantal mensen met een voorkeursregeling is een indicatie van het aantal mensen met een laag inkomen. Dit is voor de periode 2008-2010 redelijk stabiel gebleven.  De koopkracht zal sneller stijgen dan in Vlaanderen, waardoor lokale handelszaken meer inkomsten verwerven. Dit zorgt ook voor meer inkomsten voor de stad via de opcentiemen en de APB.  Er dient gekeken te worden naar de plaats waar de inwoner van Lier zijn inkopen doet. Mogelijk is dit buiten Lier, de stad zou shoppen in Lier kunnen stimuleren.(cfr. Commerciële concurrentie) 5. DEPEST analyse – Economisch 5.6. Gemiddeld inkomen er inwoner

17 © 2010 Deloitte 17 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 5. DEPEST analyse – Economisch 5.7. KMO’s – Aantal ondernemingen Aantal ondernemingen Groeicijfers (2000=100)  Er kunnen initiatieven genomen worden om het starten van een onderneming nog meer aan te moedigen en deze nog beter begeleiden zodat de overlevingskansen toenemen.  Indien er minder ondernemingen zijn in vergelijking met soortgelijke steden, is het moeilijker om bijkomende jobs te creëren.  Het aantal ondernemingen dat in Lier gevestigd is, is eerder laag in vergelijking met andere gelijkaardige steden. Sinds 2006 is er wel groei merkbaar bij het aantal BTW-plichtige ondernemingen.  Het aantal starters nam toe met 30,9% in de periode 2000-2011.  Het aantal stopzetting steeg minder snel, nl. met 16,7% in dezelfde periode.  In vergelijking met de Belfius-cluster doen we het minder goed. Daar bedraagt het aantal startende ondernemingen 45% tegenover 6,8% stopzettingen.

18 © 2010 Deloitte 18 5. DEPEST analyse – Economisch 5.8. Commerciële invloedssfeer – Aantal bezoekers. Impact Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: -een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) - wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten - capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) - aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing). -een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING, WES – studie dd. juli 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009). Broninformatie Vaststelling Lier krijgt (anno 2010) in de provincie een bovenregionale invloedssfeer aangemeten, naast Mechelen en Turnhout. Dit betekent dat Lier voor dagelijkse, periodieke of uitzonderlijke goederen tussen 25.000 en 99.999 bezoekers weet aan te trekken van buiten het eigen grondgebied. De enige categorie van koopgebieden die een nog grotere invloedssfeer kennen, is deze van (boven)procinviaal, i.c. de stad Antwerpen en het Wijnegem Shopping Center. Cijfers:Commerciële invloedssfeer in aantal bezoekers- equivalenten van buiten de gemeente Bovenregionaal Regionaal Bovenlokaal

19 © 2010 Deloitte 19 5. DEPEST analyse – Economisch 5.9. Commerciële invloedssfeer - Geografische invloed. Impact (id. dito vorige slide) Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: - een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) - wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten - capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) - aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing) - een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING, WES – studie dd. juli 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009). Broninformatie Vaststelling Lier krijgt (anno 2010) in de provincie een bovenregionale invloedssfeer aangemeten, naast Mechelen en Turnhout. Dit betekent dat Lier voor dagelijkse, periodieke of uitzonderlijke goederen in tussen de 20 en 39 gemeenten haar commerciële attractie kan uitspelen. Voor Mechelen dient de nuancering belicht te worden dat dit exclusief de attractie in Vlaams- Brabant is berekend (enkel attractieveld binnen de provincie Antwerpen). CijfersCommerciële invloedssfeer van een koopgebied dat 2% of meer inwoners kan aantrekken Bovenregionaal Regionaal Bovenlokaal

20 © 2010 Deloitte 20 5. DEPEST analyse – Economisch 5.10. Commercieel belang - Winkelvloeroppervlakte. Impact (id. dito vorige slide) Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: - een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) - wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten - capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) - aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing) - een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING, WES – studie dd. juli 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009) Broninformatie Vaststelling Lier kan zich (anno 2010) in de provincie een bovenregionale invloedssfeer aanmeten. Qua aantal winkelvloeroppervlakte positioneert Lier zich tussen Mechelen en Turnhout. Ter vergelijking wordt de winkelvloeroppervlakte van drie nabij gelegen regionale en drie nabij gelegen bovenlokale verzorgingsgebieden in kaart gebracht. CijfersCommerciële invloedssfeer ifv totaal aantal winkeloppervlakte Bovenregionaal Regionaal Bovenlokaal

21 © 2010 Deloitte 21 5. DEPEST analyse – Economisch 5.11. Koopattractie in goederencategorieën Impact (id. dito vorige slide) Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: - een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) - wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten - capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) - aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing) - een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING KERNEN & ONTWIKKELINGSPOLEN, WES – studie dd. april 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009) Broninformatie Vaststelling Lier heeft (anno 2010) een relatief sterke attractie op het vlak van dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen, met aanzienlijke aandelen van de omzet gerealiseerd door kopers afkomstig van buiten de stad. CijfersAandeel omzet voor goederencategorieën gerealiseerd door kopers van buiten de stad.

22 © 2010 Deloitte 22 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius, aangevuld met budgetgegevens van de Stad Lier.  In 2007 was de schuldenlast laag  Onder impuls van de realisatie van een belangrijk investeringsprogramma stijgt de schuldenlast zeer fors tot ver boven de vergelijkbare niveau’s. 5. DEPEST analyse – Economisch 5.12. Schuldenlast versus investeringen  De hoge schuldenlast weegt zwaar op de cash flow van de stad en legt belangrijke beperkingen in het behalen van een toekomstige financieel evenwicht.  Investeringen in bijkomend patrimonium leiden tot stijging van exploitatiekosten

23 © 2010 Deloitte 23 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius,  Met deze ratio scoort Lier niet goed tov de benchmark.  De ratio was de afgelopen jaren steeds negatief, daar waar voor de vergelijkbare steden deze steeds positief was.  Het bestuur heeft onvoldoende reguliere ontvangsten om de lopende uitgaven te betalen. 5. DEPEST analyse – Economisch 5.13. “Spaarquote” van het bestuur  Deze situatie moet omgebogen worden (zeker rekening houdend met de forse stijging van de schuldenlast) teneinde een lange termijn financieel evenwicht te kunnen bereiken. Deze ratio identificeert de “spaarquote” van het bestuur (positief), resp. de relatieve ontoereikendheid van de ontvangstenbegroting om een sluitend resultaat op te tekenen (negatieve ratio)

24 © 2010 Deloitte 24 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius,  Ook bij deze ratio scoort de stad niet goed in vergelijking met de benchmark. Dit houdt in dat het voor de stad Lier relatief moeilijker zal zijn om op korte termijn de uitgaven te reduceren (in vergelijking tot inspanningen die de benchmark zou moeten leveren). 5. DEPEST analyse – Economisch 5.14. Capaciteit om uitgaven terug te dringen Deze ratio gaat na in welke mate de stad haar uitgaven flexibel en op korte termijn kan reduceren. Onsamendrukbare uitgaven zijn die uitgaven die op KT moeilijk op substantiële wijze gereduceerd kunnen worden (personeel, schuld, overdrachten (OCMW, Politie). Hoe lager de ratio, des te flexibeler de stad kan inspelen op een extra druk op zijn financiën door de uitgaven terug te dringen.  Indien de stad Lier de uitgaven fors wenst te reduceren zal er relatief sneller moeten bespaard worden op de zgn. onsamendrukbare uitgaven (Personeel, OCMW, Politie).  Het is dus duidelijk dat in het geval van besparingen alle lokale actoren een substantiële inspanning zullen moeten leveren.

25 © 2010 Deloitte 25 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius  De waarde van 1% APB ligt veel hoger dan in de Cluster en het Vlaamse gewest (cfr. 717.109).  De waarde van 100 opcentiemen is 761.000, dit is hoger dan de Cluster en het Vlaamse gemiddelde (cfr. 359.504).  De aanslagvoet APB ligt nipt boven het Vlaams gemiddelde (cfr. 7,33%).  De aanslagvoet voor de opcentiemen OV ligt ruim onder het Vlaams gemiddelde (cfr. 1.389).  Ondanks het duidelijke exploitatietekort, forse stijging van de schuldenlast en gerealiseerd investeringsprogramma werden de belangrijkste aanslagvoeten niet verhoogd in de laatste tien jaar. 5. DEPEST analyse – Economisch 5.15. Fiscaliteit – APB & OC  De hogere absolute waarde van 1% APB en 100 opcentiemen kan een hefboomeffect genereren die de stad extra financiële zuurstof kan geven. In vergelijking met soortgelijke steden is het hefboomeffect groter in Lier.  Indien de vooropgestelde besparingsoefeningen onvoldoende resultaat zouden boeken, is er nog marge om via een aanpassing van de fiscaliteit een financieel evenwicht te bereiken.

26 © 2010 Deloitte 26 Cijfers Vaststelling Impact Broninformatie Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  Lier is een pilootgemeente in in het nieuwe systeem van de Beleids & Beheerscyclus en stapte dus al in op 1 januari 2012.  Tussen 2006 en 2011 zijn de uitgaven van de gewone stadsdiensten gestegen met bijna €10.000.000  Stad en OCMW zijn al sinds 2012 op lange termijn aan het voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. De hervorming betreft een gehele beleidscyclus en vereist dat de hele organisatie van beleidsmensen, managementteam, diensthoofden, administratie … betrokken wordt.  Alle uitgaven dienen kritisch geëvalueerd te worden  Administratieve vereenvoudiging en een duidelijke omlijning van de kerntaken van de stedelijke overheid kunnen leiden tot besparing in de overheadkosten van de stad. 6. DEPEST analyse - Politiek-juridisch 6.1. Invoering Beheers- en BeleidsCyclus

27 © 2010 Deloitte 27 6. DEPEST analyse - Politiek-juridisch 6.2. Wijzigende wetgeving Cijfers Beslissingen Vlaamse overheid, beleidsbrieven bevoegde Ministers,…  Snel wijzigende wetgeving heeft tot gevolg dat het stadspersoneel voortdurend bijgeschoold moet worden. Er is dus nood aan voortdurende vorming van het personeel of de aanwervingen van bijkomend personeel met andere competenties. Dit zal de uitgaven doen toenemen.  Er komen meer burgers bij het OCMW en stad met vragen omdat de wetgeving gewijzigd is.  Het personeelsbeleid van de stad moet deze elementen in kaart brengen en hier een duidelijke visie over formuleren. Niet van toepassing Broninformatie Vaststelling  Personeelsleden van de stad en het OCMW moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving: Milieurichtlijnen, stedenbouwkundige vergunning, digitaliseren rijbewijzen,… Impact

28 © 2010 Deloitte 28 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.1. Ruimtelijke organisatie R. Structuurplan Vlaanderen, gecoördineerde versie 2011 R. Structuurplan Provincie Antwerpen en partiële herziening 2011 Provinciaal RUP ‘Afbakening van het kleinstedelijk gebied Lier, 2006 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lier, 2003 Broninformatie Vaststelling Structuren Ruimtelijk structuurplan Lier Gewenste ruimtelijke structuur Afbakening kleinstedelijk gebied Lier Gewenste ruimtelijke structuur  De beleidsplannen stellen dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.  Ontwikkelingsconcepten voor Lier als structuur- ondersteunend kleinstedelijk gebied: Een compact stedelijk gebied  Wooninbreiding binnen de ring  Lier als economisch knooppunt  Een regionaal verkeerssysteem gericht naar belangrijke ontwikkelingspolen van Vlaams niveau en op bereikbaarheid van de eigen stedelijke componenten vanuit het ommeland  Lier als gebied van primair toeristisch – recreatief belang  Behoud en versterking buitengebied – ontwikkeling water & groenstructuren  Behoud en versterking publieke ruimte Impact

29 © 2010 Deloitte 29 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.2. Evolutie onbebouwde oppervlakte Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  Wegens een jaarlijkse stijging van het aantal inwoners zullen de onbebouwde oppervlaktes optimaal benut moeten worden. Inbreiding en ontsluiting is meer dan ooit nodig.  Echter: groene zones blijven belangrijk. Er kan gedacht worden aan het extra aanleggen van parken nu de druk op de onbebouwde oppervlaktes toeneemt. Broninformatie Vaststelling Cijfers  Sinds 2000 kent Lier een daling van 3,1% in de onbebouwde oppervlakte.  Het Vlaams Gewest kent een daling van 3%. Impact

30 © 2010 Deloitte 30 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.3. Oppervlakte te saneren grond Cijfers Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  De nodige budgetten – in samenwerking met de Vlaamse overheid - dienen te worden vrijgemaakt indien men de gronden wil saneren en ontwikkelen. Broninformatie Vaststelling  Lier heeft meer grond die gesaneerd dient te worden dan in andere middelgrote steden (Belfius, Cluster V5) of het Vlaamse gemiddelde. Tussen 2009-2010 is er een sterke stijging merkbaar. Impact

31 © 2010 Deloitte 31 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.4. Waterbeleid – Riolerings- & waterzuiveringsgraad Cijfers Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  Zowel de riolerings- als zuiveringsgraad scoren beter dan het gemiddelde.  Desalniettemin dient men rekening te houden met de kostprijs van het aanpassen van de riolering om afval- en regenwater van elkaar te scheiden (cfr. Europese richtlijn).  Er zal een visie moeten worden ontwikkeld rond rioolbeleid. Broninformatie Vaststelling Riolering Waterzuivering  De huidige rioleringsgraad is 93,4%. De cluster heeft een graad van 90%. Met een zuiveringsgraad van 82,1% zit men boven het Vlaamse gemiddelde van 70,7%.  Het huidige rioolstelsel is evenwel in verouderde staat zeker in de binnenstad Impact

32 © 2010 Deloitte 32 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.1. Aantal alleenwonenden Cijfers  Hierdoor dreigt er niet alleen vereenzaming bij de ‘klassieke’ groepen zoals oudere alleenstaanden maar bijvoorbeeld ook bij één-oudergezinnen of van de singles die er niet bewust voor kozen om alleen te leven.  Meer alleenstaande ouders kunnen de kinderopvangplaatsen in de stad onder druk zetten.  Ook op het vrijetijdsaanbod kan deze groep een impact hebben. Broninformatie Vaststelling Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Mannen Vrouwen  Verwacht wordt dat het aantal alleenwonende mannen zal stijgen met 6,4% en alleenwonende vrouwen met 7,5% tegen 2020. In beide gevallen is dit minder dan het Belfius en het Vlaamse gemiddelde. Impact

33 © 2010 Deloitte 33 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.2. Evolutie verkoopprijzen bouwgrond Cijfers  De hoge prijs van bouwgrond kan een gevolg hebben op de retentie van eigen inwoners. Jongeren geboren in Lier zouden sneller uitwijken naar goedkopere regio's, terwijl de instroom vooral zou komen van hogere leeftijdscategorieën met een hoger inkomen. Momenteel is er nog geen sprake van stadsvlucht omwille van de grondprijzen, maar de trend is reeds ingezet. Een verder stijging van de grondprijzen kan dit nog in de hand werken.  Dit zou eveneens een verdere impact hebben op de leeftijdsverdeling van de stad. Momenteel is de daling van 30-40 jarigen t.o.v. 40-60 jarigen nog vrij klein. Broninformatie Vaststelling Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 DAR Vlaanderen, Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeente, 2012 Impact  De gemiddelde verkooprijs van bouwgrond in de stad Lier is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest. De prijs per m² ligt 13€ hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen en 46€ hoger dan het gemiddelde van Middelgrote steden (Belfius Cluster V5).  Er is een lichte daling van categorie 30-44 jarigen in Lier en een lichte stijging van 40-60 jarigen Impact

34 © 2010 Deloitte 34 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.3. Evolutie verkoopprijs woongelegenheden Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013  De minder sterke stijging van de appartementen, flats, studio’s en gewone woonhuizen is positief voor het aantrekken van personen en gezinnen met gemiddelde inkomens. Vaststelling Impact  De gemiddelde prijs van appartementen, flats en studio’s is in Lier minder gestegen dan het gemiddelde in middelgrote steden (Belfius, Cluster V5). Bij woonhuizen; villa’s; bungalows en landhuizen is er een sterkere stijging in Lier:  Woonhuizen: 169,8% tegen 128,9%  Villa’s: 85,2% tegen 34,8%  De prijs van woongelegenheid ligt wel in de drie categorieën hoger dan in andere middelgrote steden.

35 © 2010 Deloitte 35 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.4. Kinderopvang – Aantal plaatsen voor- en buitenschoolse opvang Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Vaststelling Impact  Lier kent sinds 2009 een sterke stijging, meer dan 20%, van de capaciteit van voorschoolse opvang. Dit is meer dan bij de Middelgrote steden (Belfius Cluster V5) en het Vlaamse gemiddelde.  De buitenschoolse opvang kent sinds 2009 een status quo, terwijl er in de Middelgrote steden (Belfius Cluster V5) en in het Vlaamse gewest een stijging is van 10%.

36 © 2010 Deloitte 36 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.5. Schoolgaande jeugd (6-11-jarigen) Cijfers  Gezien onderwijs de sleutel is naar een gelijke kansenbeleid, en de GOK cijfers op een belangrijke problematiek wijzen – kan lokaal flankerend onderwijsbeleid als een thema naar voor geschoven worden.  Specifieke probleempunten (zie hoger) kan de noodzaak aan een lokaal taalbeleid, aan verhoging van een sociale mix in de scholen, aan gecoordineerde aanpak van schooluitval,… versterken Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Trendanalyse, stad Lier  Het aantal leerlingen in de lagere school is sinds 2003 met meer dan 26% gedaald, in het secundair onderwijs is sinds 2003 een stijging met 6,8% te noteren.  Resp. 32% en 35% van de LLN uit het basis en secundair scoort positief op een GOK indicator, hetgeen de kans op succesvolle schoolloopbaan negatief beïnvloedt. Kenmerkend is de ongelijke verdeling van LLN uit de kansengroepen over de scholen (cf. 13% (laagst) – 70% (hoogst)  Inzake gelijke onderwijskansen valt in positieve zin op dat de kleuterparticipatie erg hoog scoort (99,04% schooljaar 12-13). In negatieve zin is de problematiek van schoolse vertraging relatief hoog. Vnl. bij kinderen met een thuistaal niet Nederlands loopt dit op tot 45% (basis) en 67% (secundair). Cijfers rond ongewettigde afwezigheden en schorsingen wijzen ook op een problematiek van ongekwalificeerde uitstroom in Lier. Impact

37 © 2010 Deloitte 37 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.6. Bibliotheek – Aantal ontleners Cijfers  De druk op de dienstverlening van de bibliotheek neemt af.  Er zou meer aandacht kunnen gaan naar de groepen die het minst de bibliotheek gebruiken of om andere doelgroepen aan te trekken (cfr. Digitaliseren collectie, bibliotheekbus,…). Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Jaarverslag Bibliotheek Lier, 2011 Vaststelling Impact  Het aantal ontleners is in Lier gedaald met meer dan 1.200 tussen 2006 en 2011. In 2011 ontleende 23,8% van de inwoners van Lier uit de bibliotheek, in 2006 was dit nog 28%.  De leeftijdscategorieën 26-40 en 60+, zijn de relevante groepen die het minst gebruik maken van de bibliotheek.  De herinrichting van de bib in 2012 verhoogt de aantrekkingskracht terug.  De aard van de bib bezoeken verandert : uitlenen van een boek vermindert, andere dienstverlening stijgt (vb. studeren in bib)

38 © 2010 Deloitte 38 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.7. Vrijetijdsaanbod Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Vaststelling Impact  Het vrijetijdsaanbod in Lier ligt ver boven het Vlaamse gemiddelde.  Er zijn onvoldoende cijfers beschikbaar rond cultuurparticipatie van kansengroepen  De beschikbare middelen cultuurparticipatie worden door derdenorganisaties onvoldoende benut

39 © 2010 Deloitte 39 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.8. Vrijetijdsaanbod: Jeugdbewegingen Cijfers Broninformatie Jeugdbeleidsplan Lier, 2011-2013 VerenigingLedenLeiding Chiro Heilig Hart468 Chiro Jochiko399 Chiro Lips12417 Chiro Lutje4711 Chiro St.-Gummarus4118 FOS3512 Jeugd Rode Kruis6230 Jeugd Teater Lier2812 Jeugdtheater Schoolbond216 KLJ Lier-Noord818 KLJ Lier-Zuid529 KSA11222 Volkskunstgroep Pallieterke625 Gidsen St.-Rita9823 Scouts St.-Gummarus12826 Totaal976216 Aantal 6-21 jarigen 20112012 58675870 Vaststelling Impact  In 2012 waren 1.192 jongeren aangesloten bij een jeugdvereniging. Als we dit vergelijken met het aandeel 6 tot 21-jarigen, zouden ongeveer 20% van deze leeftijdsgroep aangesloten zijn bij een jeugdvereniging.  Het verwerven van een lokaal is niet voor elke vereniging gemakkelijk.  Doordat sommige jeugdbewegingen niet over adequate infrastructuur beschikken, kan het aantal jeugdbewegingen op termijn terugvallen.

40 © 2010 Deloitte 40 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.9. Verenigingen Cijfers Broninformatie Erkenning- en subsidiegegevens jeugd-, sport- en cultuur. Swot culturele infrastructuur Vaststelling Impact  Ca. 20000 mensen maken deel uit van een Lierse jeugd-, sport- of cultuurvereniging.  De cultuurverenigingen worden opgesplitst in vier deelraden: socio-cultureel / muziek-en podiumkunsten / beeldende kunst en erfgoed / toerisme  Er is een gebrek aan voldoende en / of goed uitgeruste infrastructuur voor sport en cultuurverenigingen  Het verenigingsleven heeft nood aan blijvende ondersteuning om op een hedendaagse en kwaliteistvolle manier te kunnen werken  Het engagement als vrijwilliger komt onder druk te staan: nood aan het ontwikkelen van initiatieven ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk

41 © 2010 Deloitte 41 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.10. Cultuurcentrum Cijfers Broninformatie Cijferrapport cultuurcentra 2005-2009 / Agentschap Sociaal Cultureel Werk Vlaamse Gemeenschap Jaarfiche Liers Cultuurcentrum 2011 Vaststelling Impact  Bezoekersaantal (zowel receptief als eigen programmatie) daalt van 110000 in 2009 naar 77000 in 2011 door o.m recente infrastructurele ontwikkelingen en modernisering cc’s in de regio.  Het CC De Mol voldoet niet langer aan de normen op vlak van infrastructuur en de hedendaagse ontwikkelingen op theatertechnische uitrusting en comfort.  Het CC heeft een regionale uitstraling met 70% bezoekers uit de ruime regio en andere provincies.  De druk op een goed uitgerust cultuurcentrum met voldoende capaciteit en comfort voor zowel gebruiker als klant neemt toe.  Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel leidt tot een minder professionele aanpak bij de ontwikkeling van activiteiten.

42 © 2010 Deloitte 42 Cijfers Broninformatie Vlaamse normen sportinfrastructuur Spaki : Bloso databank sportinfrastructuur 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.11. Overzicht sportinfrastructuur (aantal m². per inwoner) Vaststelling Impact  Geschikte en voldoende sportinfrastructuur is de basis voor een goed sportbeleid. In vergelijking met de Vlaamse norm scoort Lier :  Goed bij zwembaden (Waterperels)  Goed bij sportlokalen ( fitness, tennis, dans,…)  Minder goed bij sporthallen  Zeer slecht bij voetbalvelden  Met de realisatie van het RUP Hoge Velden – Posthoorn zal een deel van het tekort aan sportinfrastructuur worden weggewerkt.  Met één extra grote sporthal benaderen we hier de Vlaamse norm.  Het tekort van 25 voetbalvelden kan de stad niet alleen met het nieuwe RUP wegwerken.

43 © 2010 Deloitte 43 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.12. Verkeersveiligheid – Evolutie verkeersongevallen Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Vaststelling Impact  Het aantal ongevallen is sinds 2003 met 4% procespunten gedaald. Echter is er tussen 2010-2011 een stijging van 23% procentpunten. De procentuele evoluties dienen genuanceerd te worden in het licht van het lage aantal in absolute cijfers.  Er zijn in de stad enkele ‘zwarte’ kruispunten, dit zijn echter gewestwegen.  Verkeersveiligheid verhogen, met speciale aandacht aan de kwetsbare weggebruikers zoals kinderen en bejaarden.  Hiervoor is een geïntegreerde aanpak nodig (infrastructuur, verkeersopleidingen voor kinderen,…). De stad zou kunnen aandringen bij het gewest komaf te maken met de ‘zwarte’ kruispunten.

44 © 2010 Deloitte 44 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.13. Criminaliteit – Aantal diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Cijfers en analyses vanuit team wijkmanagement, 2011 Vaststelling Impact  Het aantal diefstallen in Lier ligt met 37,6 gevallen per 1.000 inwoners ver boven de Belfius-indeling en het Vlaamse gemiddelde.  Er is een toenemende druk op de lokale politie.  Dit kan leiden tot een stijgend onveiligheidsgevoel bij de inwoners van Lier;  Er kan een focus gelegd worden op het preventieve luik.

45 © 2010 Deloitte 45 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.14. Zorg voor ouderen Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Vaststelling Impact  Het aantal plaatsen in woonzorgcentra per 1.000 65- plussers bedroeg in Lier in 2012 64,4. Dit cijfer is sinds 2006 gezakt aangezien het aantal erkende plaatsen constant bleef, maar het aantal 65-plussers wel steeg. Lier heeft 5 plaatsen per 1.000 65- plussers minder dan Middelgrote steden (Belfius Cluster V5) en ongeveer 6 minder dan het Vlaams Gewest. 77% van het geprogrammeerde aanbod aan woonzorgbedden is effectief ingevuld.  Op vlak van de overige (semi)residentiele zorgvormen, is het aanbod aan dagverzorging en kortverblijf goed uitgebouwd (resp. 85% en 112% van het programma ingevuld). Voor wat betreft assistentiewoningen en gezinszorg is het programma relatief beperkter ingevuld (resp. 25% en 75% ingevuld)  Gezien de toenemende zorgvraag, blijven investeringen in het zorgaanbod in de toekomst aan de orde; het lokaal bestuur kan terzake een regierol opnemen.  Gezien de maatschappelijke vraag om zo lang mogelijk thuis te verblijven, en tekorten in het thuiszorgaanbod, zijn met name investeringen in bereikbare en betaalbare thuiszorg essentieel.

46 © 2010 Deloitte 46 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.15. Kansarmoede en maatschappelijke dienstverlening Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Vaststelling Impact  Tal van indicatoren wijzen op een stijging van de kansarmoede:  In 2012 had 13,5 % van de bevolking in Lier een laag inkomen (indicator: voorkeurregeling in de ziekteverzekering) Sinds 2010 is dat een toename met 12%. Daarmee scoort Lier beduidend slechter dan vergelijkbare steden (+ 5,3%) en licht beter dan het Vlaams Gewest (+10,2%).  Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de sociale kruidenier (=vernieuwde voedselbank) is tussen 2010 en 2012 gestegen met 36% (254 gezinnen)  Uit kwalitatieve analyse worden een aantal tekorten vastgesteld in de sociale dienstverlening: m.n. de toegenomen verslavingsproblematiek en het gebrek aan adequaat aanbod, de gestegen behoeften op vlak geestelijke gezondheidszorg, de juridisering en digitalisering van de samenleving,…  De negatieve trend in tal van kansarmoede- indicatoren kan de druk op dienstverlening van het OCMW doen toenemen;  Nieuwe maatschappelijke fenomenen (geestelijke ongezondheid, digitalisering, juridisering,…) vergen een aangepast sociaal beleid.

47 © 2010 Deloitte 47 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.16. Kansarmoede - Kinder- en jongerenarmoede Cijfers Broninformatie Cijfers sociale dienst OCMW Lier Vaststelling Impact Op vlak van kinder- en jongerenarmoede:  Het aantal geboorten in en kansarm gezin is in Lier gestegen van 2,8% in 2001 naar 5,5% in 2011. Dit is een verdubbeling op 10 jaar tijd; een toename die sterker was dan de stijging van het Belfius- en Vlaams gemiddelde (resp 40% en 60%).  37% van de leefloongerechtigden is jonger dan 26 jaar;  4,7% van de -25 jarigen in Lier is langer dan 1 jaar werkloos; hetgeen hoger is ivm de mediaan in de Provincie Antwerpen en het Vlaams gemiddelde (resp. 2,6% en 3,3%) Kwalitatieve analyse leert dat de problematiek van jongeren zonder diploma, met een gebrek aan competenties die aansluiten op de arbeidsmarkt,… reëel is  Uit cijfers blijkt dat kinder- en jongerenarmoede reëel is, en als thema voor lokaal beleid kan opgenomen worden.  Kinderen die in kansarme gezinnen opgroeien kunnen een achterstand oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Deze groep verdient dus bijzondere aandacht.

48 © 2010 Deloitte 48 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.17. Leefloners Broninformatie Cijfers sociale dienst OCMW Lier Vaststelling Impact  Het aantal leefloners in Lier (4,5/1000) ligt hoger dan in vergelijkbare steden (3,3) en dan in het Vlaams Gewest (4,1) (2010). Tussen 2000 en 2010 was de stijging in Lier (+1,3) sterker dan in vergelijkbare steden (+0,3) en dan in het Vlaams Gewest (+0,2)  Kwantitatieve analyse leert dat de sociale dienstverlening onder druk staat: cf. +13% (2011- 2012) huishoudens die omwille van betalingsproblemen energie voor adviescommissie die oordeelt over afsluiting moesten verschijnen, forse toenames van de noodzakelijke steun voor huur (+37% tussen 2009-2012), remgeld (+162% tussen 2009-2012), aanvullende steun (+15% tussen 2011- 2012)  Lokale indicatoren (vanuit het OCMW) wijzen erop dat de impact op sociale ongelijkheid en armoede (omwille van fenomenen als de sociaal-economische crisis, individualisering,…) zeer reëel is in Lier  Fors toegenomen hulpvragen verscherpen de financiële druk op het OCMW. Cijfers

49 © 2010 Deloitte 49 Cijfers Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, ICT monitor, 2010 9. DEPEST analyse – Technologisch 9.1. Internetgebruik Vaststelling Impact  Het internetgebruik in Vlaanderen ligt zeer hoog en blijft constant. Het gebruik van sociale media in Vlaanderen ligt zeer hoog en blijft stijgen.  Heel wat mensen waaronder vooral ouderen en kansarmen zijn niet mee met deze evolutie en missen op deze manier info en kansen;  Stad en OCMW kunnen initiatieven nemen zodat ook deze mensen aansluiting blijven vinden: bv - infoverstrekking en hulp bij het aanvragen van premies en voordelen;  Als stad ook sociale media opstarten en gebruiken als communicatiekanaal, vooral interessant naar doelgroep jongeren en voor promotie van activiteiten, als participatiekanaal en ook op gebied van snelle communicatie (wegenwerken, rampen…)  Afstemmen dienstverlening en communicatie op deze trend. Uitbreiden info op website en e-loket.  Men kan zorgen voor een voldoende aanbod van efficiënte en vlotte betaalmogelijkheden, inschrijvingsmodules in informatiemogelijkheden.


Download ppt "© 2010 Deloitte © 2013 Deloitte 1 De omgevingsanalyse in het kader van de nieuwe Beleids-en beheercyclus Eindrapportt."

Verwante presentaties


Ads door Google