De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudstafel 1 Plan van Aanpak 2 SWOT-analyse 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudstafel 1 Plan van Aanpak 2 SWOT-analyse 3"— Transcript van de presentatie:

1 De omgevingsanalyse in het kader van de nieuwe Beleids-en beheercyclus Eindrapportt

2 Inhoudstafel 1 Plan van Aanpak 2 SWOT-analyse 3
DEPEST: Overzicht gebruikte Indicatoren 4 DEPEST-analyse: Demografisch 5 DEPEST-analyse: Economisch 6 DEPEST-analyse: Politiek-juridisch 7 DEPEST-analyse: Ecologisch 8 DEPEST-analyse: Sociaal-cultureel 9 DEPEST-analyse: Technologisch

3 2. SWOT 2.1. Algemene informatie stad Lier
Personeel Financiën Schepencollege Lier Burgemeester Frank Boogaerts Schepenen Walter Grootaers Rik Verwaest Lucien Herijgers Bert Wollants Ivo Andries Rik Pets Anja De Wit Marleen Vanderpoorten

4 2. SWOT 2.2. Algemene informatie OCMW Lier
Personeel Financiën

5 3. DEPEST - Overzicht gebruikte Indicatoren
4 Demografisch 7 Ecologisch 4.1. Bevolkingsgroei – Algemeen 7.1. Ruimtelijke organisatie 4.2. Bevolkingsgroei – Huishoudens & alleenstaanden 7.2. Evolutie onbebouwde oppervlakte 4.3. Bevolkingsgroei – Stadsvlucht 7.3. Oppervlakte te saneren grond 4.4. Immigranten – Aantal vreemdelingen per inwoners 7.4. Waterbeleid – Riolerings- en waterzuiveringsgraad 4.5. Vergrijzing (+65) & verzilvering (+80) 5 Economisch 8 Sociaal-cultureel 5.1. Werkloosheid – Werkloosheidsgraad 8.1. Aantal alleenwonenden 5.2. Werkloosheid – Aantal werklozen die werkzoekend zijn 8.2. Evolutie verkoopprijzen bouwgrond 5.3. Werkloosheid – Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) 8.3. Evolutie verkoopsprijzen woongelegenheden 5.4. Aandeel zelfstandigen en helpers versus beroepsactieven 8.4. Kinderopvang - Aantal plaatsen voor- en buitenschoolse opvang 5.5. Toerisme – Aantal bezoekers aan de toeristenbalie 8.5. Schoolgaande jeugd (6-11 jaar) 5.6. Gemiddeld inkomen per inwoner 8.6. Bibliotheek - Aantal ontleners 5.7. KMO’s – Aantal ondernemingen 8.7. Vrijetijdsaanbod 5.8. Commerciële invloedsfeer – Aantal bezoekers 8.8. Vrijetijdsaanbod - Jeugdbewegingen 5.9. Commerciële invloedsfeer – Geografisch invloed 8.9. Verenigingen 5.10. Commercieel belang – Winkeloppervlakte 8.10. Cultuurcentrum 5.11. Koopattractie in goederencategorieën 8.11. Overzicht sportinfrastructuur (aantal m² / inwoner) 5.12. Schuldenlast versus investeringen 8.12. Verkeersveiligheid – Evolutie verkeersongevallen 5.13. “Spaarquote” van het bestuur 8.13. Criminaliteit – Aantal diefstallen en afpersingen per inwoners. 5.14. Capaciteit om de uitgaven terug te dringen 8.14. Zorg voor ouderen 5.15. Fiscaliteit - APB & OC 8.15. Kansarmoede en maatschappelijke dienstverlening 6 Politiek-juridisch 8.16. Kansarmoede - Kinder- en jongerenarmoede 6.1. Invoering Beheers- & BeleidsCyclus 8.17. Leefloners 6.2. Wijzigende wetgeving Technologisch 9.1. Internetgebruik

6 4. DEPEST analyse – Demografisch 4.1. Bevolkingsgroei - Algemeen
Vaststelling Cijfers Sinds 2002 is het bevolkingsaantal gestegen met 5,6% tot inwoners. De bevolking zal blijven stijgen. In 2020 zal er een toename zijn van +/- 4%, tot inwoners. Impact Grotere druk op stedelijke dienstverlening. Goed en frequent onthaal nieuwe inwoners organiseren, blijven informeren over stad en dienstverlening (steeds nieuw publiek) … Toenemende nood aan efficiëntere organisatie (kerntakendebat stedelijke bevoegdheden/taken); Toenemende druk op infrastructuur: Wegennet, fietspaden, vrije tijd, onderwijs,… Meer inkomsten uit de lokale belastingen (cfr. Opcentiemen en APB). Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

7 4. DEPEST analyse – Demografisch 4. 2
4. DEPEST analyse – Demografisch 4.2. Bevolkingsgroei – Huishoudens & alleenstaanden Vaststelling Cijfers Totaal aantal huishoudens Sinds 2000 zijn er in Lier 1164 huishoudens bijgekomen. In 2009 waren er ongeveer 4750 alleenwonenden in Lier, waarvan een kleine meerderheid vrouwen (+/- 55%). Bijna 33% van alle huishoudens in Lier zijn alleenwonenden. In 2000 was dit nog maar 29%. Alleenwonende mannen & vrouwen Impact Zie 8.1 Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

8 4. DEPEST analyse – Demografisch 4.3. Bevolkingsgroei - Stadsvlucht
Vaststelling Cijfers Uit de cijfers blijkt dat er geen echte stadsvlucht van de actieve bevolking is in Lier. Het aantal jarigen groeit evenredig met de totale bevolking. Er is wel een lichte daling van categorie jarigen in Lier en een lichte stijging van jarigen wat aantoont dat vooral jongere gezinnen vertrekken en iets oudere toekomen. Impact De afhankelijksheidsratio blijft ongeveer gelijk. Er komt geen extra vergrijzing ten gevolge van het vertrek van de actieve bevolking. Wanneer deze trend zich doorzet kan wel gesproken worden over stadvlucht van jongeren. Momenteel is de daling van jarigen t.o.v jarigen nog vrij klein. Zie 4.1. Bevolkingsgroei – Algemeen Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 DAR Vlaanderen, Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeente, 2012

9 De top 5 nationaliteiten van alle personen aangemeld via het loket
4. DEPEST analyse – Demografisch 4.4. Immigranten – Aantal vreemdelingen per inwoners Vaststelling Cijfers Voor de periode is het aantal vreemdelingen per 1000 inwoners gestegen met 51%, tot 44,9 vreemdelingen per 1000 inwoners van Lier. Het Vlaams Gewest kende voor dezelfde periode een stijging van 38%. In 2011 kwam 50% van buiten de EU, de andere 50% van een EU-land. Hiervan kwam 1/3 uit Nederland. Impact De stedelijke dienstverlening wordt in bijna alle domeinen geïmpacteerd: onderwijs, mobiliteit, wonen,... Toenemend belang van inburgering en migratie De stadsdiensten hebben baat bij het blijven zorg dragen voor de voorstelling van de stad aan nieuwe inwoners, in het bijzonder anderstalige inwoners; De toenemende diversiteit vraagt een antwoord vanuit het beleid inzake: Onderwijs; Vrije tijd; Religie; De top 5 nationaliteiten van alle personen aangemeld via het loket Nationaliteit Cursisten Afghanistan 60 Pakistan 42 België 28 Polen 26 Congo (Kinshasa, ex-Zaïre) 21 Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

10 4. DEPEST analyse – Demografisch 4. 5
4. DEPEST analyse – Demografisch 4.5. Vergrijzing (+65) & verzilvering (+80) Vaststelling Cijfers 26% van de bevolking in Lier is 65+ (2012). Binnen deze groep valt m.n. de stijging van het aantal 80+ op: een toename van 39% tussen 2002 en 2012. In verhouding met Vlaanderen en de provincie Antwerpen, situeert de vergrijzing in Lier zich op gemiddeld niveau. Hoewel de vergrijzing in Lier zich vroeger heeft doorgezet, is de stijging de afgelopen jaren minder sterk. Impact De zorgnood neemt toe: de verwachte zorgvraag stijgt tussen 2012 en 2020 met een kwart. De behoefte aan bereikbaar, betaalbaar en divers thuiszorg- en (semi-)residentieel zorgaanbod zal in de toekomst aan belang winnen. De maatschappelijke vraag van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen, daagt het lokaal beleid uit: op vlak van aangepast wonen, specifieke voorzieningen rond mobiliteit, versterking van het sociaal netwerk om vereenzaming te vermijden/aan te pakken, aanvullende thuiszorg,… Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013

11 5. DEPEST analyse – Economisch 5.1. Werkloosheid - Werkloosheidsgraad
Vaststelling Cijfers De werkloosheidsgraad in Lier bedraagt 7,7% (2012) De werkloosheidsgraad is hoger dan het Vlaams gemiddelde (6,9%), en steeg de afgelopen jaren relatief sterker. Aan de vraagzijde (m.n. doelgroepen) valt op Aan de pluszijde: het lager aandeel ouderen en mensen van allochtone origine in de werkloosheidspopulatie in Lier ivm VL Aan de minzijde: het hoger aandeel langdurig werklozen en jongeren in de werkloosheidspopulatie in Lier ivm VL, de relatief forse toename van het aantal werklozen van allochtone origine, en de problematiek van een ‘restgroep’ die erg verwijderd is van de arbeidsmarkt. Lier Vlaanderen Impact Werkloosheid Lier in absolute getallen De toename van de werkloosheid verhoogt de druk op de sociale dienstverlening. Het belangrijk aandeel langdurig werklozen en jongeren die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, versterkt de noodzaak om een intensief inschakelingsbeleid op maat te ontwikkelen Broninformatie VDAB, Arvastat, maart 2013

12 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 2
5. DEPEST analyse – Economisch 5.2. Werkloosheid – Aantal werklozen die werkzoekend zijn Vaststelling Cijfers Aan de aanbodzijde valt op Aan de pluszijde: de relatief hoge jobratio en werkzaamheidsgraad; evenals het hoge aantal plaatsen in beschutte tewerkstelling Aan de minzijde: het relatief lage aandeel vacatures voor laaggeschoolden, en de achteruit-gang (ivm de evolutie in de provincie) van het aanbod aan sociale tewerkstellingsmaatregelen (WEP, invoeg) Op beleidsmatig vlak valt op Aan de pluszijde: de lokale investeringen inzake werkervaring (OCMW, subsidiering voor nieuwe werkervaringsprojecten) Aan de minzijde: het gebrek aan coördinatie in het beleid rond werkervaring, en de besparingsdruk (op federaal niveau) die de lokale mogelijkheden rond werkervaring inperkt. Impact Gezien de concentratie van de werkloosheid bij lagergeschoolden en het relatief lage aanbod voor deze doelgroep wordt de noodzaak om een volwaardig activeringsbeleid te voeren versterkt De hoge werkzaamheidsgraad vergt specifieke beleidsmaatregelen vanuit het lokaal bestuur (cf. opbouw digitale dienstverlening (gezien beperkte beschikbaarheid); nood aan kinderopvang; aangepaste openingsuren,… Broninformatie VDAB

13 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 3
5. DEPEST analyse – Economisch 5.3. Werkloosheid – Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) Vaststelling Cijfers Vergeleken met het Vlaams gewest is de bevolking van Lier tussen 20 en 64 jaar actiever. In 2010 was bijna 72% van de totale groep aan het werk. In 2009 had Lier een jobratio van 97% wat veel hoger is dan het gemiddelde van vergelijkbare steden. Impact De dienstverlening van de stad dient aandacht te hebben voor de beperkte beschikbaarheden van mensen die werkzaam zijn. Dienstverlening via e-loket (& e-ID) kan een pluspunt zijn. Deze mensen kunnen ook veel info krijgen via een toegankelijk, overzichtelijk en uitgebreide website. Indien een avondopening voorzien wordt, moet die vlot en efficiënt verlopen. De werkende burgers hebben nood aan voldoende kinderopvang tijdens de werkuren. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Trendanalyse, stad Lier

14 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 4
5. DEPEST analyse – Economisch 5.4. Aandeel zelfstandigen en helpers versus beroepsactieven Vaststelling Cijfers Lier heeft meer dan 10% zelfstandigen. Dit ligt in lijn met het de middelgrote steden (Belfius, Cluster V5) en het Vlaamse gemiddelde. Sinds 2006 is er geen grote stijging merkbaar. Impact Het aantal zelfstandigen blijft constant. Een stijging hiervan kan de lokale middenstand echter een stevige impuls geven. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

15 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 5
5. DEPEST analyse – Economisch 5.5. Toerisme – Aantal bezoekers aan de toeristenbalie Vaststelling Cijfers Sinds 2009 is het aantal toeristen, dat zich aangemeld heeft aan de toeristenbalie, gestegen met 73%. Het aantal overnachtingen bedroeg in waarvan ongeveer de helft Belgen waren Impact Meer toeristen zouden zowel de stad als de lokale middenstand ten goede komen. Meer toeristen leidt tot een grote druk op de stadskern en de wegen. Lier zou blijven kunnen inzetten op het instandhouden van toeristische kernpunten en het verder uitbouwen daarvan (cfr. Beleidskeuze). Broninformatie Jaarverslag Dienst Toerisme, FOD Economie, ADSEI,Toeristische aankomsten en overnachtingen - per gemeente,2011. Toerisme Vlaanderen Jaarrapport 2011

16 5. DEPEST analyse – Economisch 5.6. Gemiddeld inkomen er inwoner
Vaststelling Tussen 2005 en 2010 was er een stijging van het inkomen van de inwoners van Lier. In 2010 was dit gemiddeld Euro. Dit is hoger dan Euro, het Vlaamse gemiddelde. Het aantal mensen met een voorkeursregeling is een indicatie van het aantal mensen met een laag inkomen. Dit is voor de periode redelijk stabiel gebleven. Impact De koopkracht zal sneller stijgen dan in Vlaanderen, waardoor lokale handelszaken meer inkomsten verwerven. Dit zorgt ook voor meer inkomsten voor de stad via de opcentiemen en de APB. Er dient gekeken te worden naar de plaats waar de inwoner van Lier zijn inkopen doet. Mogelijk is dit buiten Lier, de stad zou shoppen in Lier kunnen stimuleren.(cfr. Commerciële concurrentie) Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013 Sociale Barometer, 2011

17 5. DEPEST analyse – Economisch 5.7. KMO’s – Aantal ondernemingen
Vaststelling Cijfers Aantal ondernemingen Het aantal ondernemingen dat in Lier gevestigd is, is eerder laag in vergelijking met andere gelijkaardige steden. Sinds 2006 is er wel groei merkbaar bij het aantal BTW-plichtige ondernemingen. Het aantal starters nam toe met 30,9% in de periode Het aantal stopzetting steeg minder snel, nl. met 16,7% in dezelfde periode. In vergelijking met de Belfius-cluster doen we het minder goed. Daar bedraagt het aantal startende ondernemingen 45% tegenover 6,8% stopzettingen. Groeicijfers (2000=100) Impact Er kunnen initiatieven genomen worden om het starten van een onderneming nog meer aan te moedigen en deze nog beter begeleiden zodat de overlevingskansen toenemen. Indien er minder ondernemingen zijn in vergelijking met soortgelijke steden, is het moeilijker om bijkomende jobs te creëren. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

18 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 8
5. DEPEST analyse – Economisch 5.8. Commerciële invloedssfeer – Aantal bezoekers. Vaststelling Lier krijgt (anno 2010) in de provincie een bovenregionale invloedssfeer aangemeten, naast Mechelen en Turnhout. Dit betekent dat Lier voor dagelijkse, periodieke of uitzonderlijke goederen tussen en bezoekers weet aan te trekken van buiten het eigen grondgebied. De enige categorie van koopgebieden die een nog grotere invloedssfeer kennen, is deze van (boven)procinviaal, i.c. de stad Antwerpen en het Wijnegem Shopping Center. Cijfers: Commerciële invloedssfeer in aantal bezoekers- equivalenten van buiten de gemeente Bovenregionaal Regionaal Bovenlokaal Impact Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing). een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt Broninformatie DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING, WES – studie dd. juli 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009). 18

19 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 9
5. DEPEST analyse – Economisch 5.9. Commerciële invloedssfeer - Geografische invloed. Vaststelling Lier krijgt (anno 2010) in de provincie een bovenregionale invloedssfeer aangemeten, naast Mechelen en Turnhout. Dit betekent dat Lier voor dagelijkse, periodieke of uitzonderlijke goederen in tussen de 20 en 39 gemeenten haar commerciële attractie kan uitspelen. Voor Mechelen dient de nuancering belicht te worden dat dit exclusief de attractie in Vlaams-Brabant is berekend (enkel attractieveld binnen de provincie Antwerpen). Cijfers Commerciële invloedssfeer van een koopgebied dat 2% of meer inwoners kan aantrekken Bovenregionaal Regionaal Bovenlokaal Impact (id. dito vorige slide) Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) - wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten - capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) - aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing) - een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt Broninformatie DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING, WES – studie dd. juli 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009). 19

20 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 10
5. DEPEST analyse – Economisch Commercieel belang - Winkelvloeroppervlakte. Vaststelling Lier kan zich (anno 2010) in de provincie een bovenregionale invloedssfeer aanmeten. Qua aantal winkelvloeroppervlakte positioneert Lier zich tussen Mechelen en Turnhout. Ter vergelijking wordt de winkelvloeroppervlakte van drie nabij gelegen regionale en drie nabij gelegen bovenlokale verzorgingsgebieden in kaart gebracht. Cijfers Commerciële invloedssfeer ifv totaal aantal winkeloppervlakte Bovenregionaal Regionaal Bovenlokaal Impact (id. dito vorige slide) Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: - een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) - wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten - capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) - aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing) - een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt Broninformatie DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING, WES – studie dd. juli 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009) 20

21 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 11
5. DEPEST analyse – Economisch Koopattractie in goederencategorieën Vaststelling Lier heeft (anno 2010) een relatief sterke attractie op het vlak van dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen, met aanzienlijke aandelen van de omzet gerealiseerd door kopers afkomstig van buiten de stad. Cijfers Aandeel omzet voor goederencategorieën gerealiseerd door kopers van buiten de stad. Impact (id. dito vorige slide) Om zich als bovenregionale attractiepool te vrijwaren, dient de stad actief in te zetten op kernversterking via: - een voorwaardenscheppend vestigingsbeleid (beleidsvisie detailhandel) - wervende acties/evenementen, ondernemingsvriendelijke (starters-)maatregelen en commercieel attractieve stads- ontwikkelingsprojecten - capaciteitsopbouw van de lokale handelaar/ondernemer d.m.v. een lerend/inspirerend netwerk met innovatieve vormingsinitiatieven (introductie e-profiel, sociale media…) - aanhoudend ‘merken’ (‘branding’) van Lier als sfeervolle plaats om te shoppen, proeven, ontdekken & beleven (profilering via citymarketing) - een positief imago uitdragen dat ook draagvlak vindt bij de handelaar/ondernemer die als ambassadeur van zijn/haar stad de koopbinding van de consument/bezoeker/toerist bespeelt Broninformatie DETAILHANDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN – VISIEVORMING KERNEN & ONTWIKKELINGSPOLEN, WES – studie dd. april 2010, o.b.v. resultaten koopstromenanalyse en gegevens Locatus – databank (anno 2009) 21

22 5. DEPEST analyse – Economisch 5.12. Schuldenlast versus investeringen
Vaststelling Cijfers In 2007 was de schuldenlast laag Onder impuls van de realisatie van een belangrijk investeringsprogramma stijgt de schuldenlast zeer fors tot ver boven de vergelijkbare niveau’s. Impact De hoge schuldenlast weegt zwaar op de cash flow van de stad en legt belangrijke beperkingen in het behalen van een toekomstige financieel evenwicht. Investeringen in bijkomend patrimonium leiden tot stijging van exploitatiekosten Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius, aangevuld met budgetgegevens van de Stad Lier.

23 5. DEPEST analyse – Economisch 5.13. “Spaarquote” van het bestuur
Vaststelling Cijfers Met deze ratio scoort Lier niet goed tov de benchmark. De ratio was de afgelopen jaren steeds negatief, daar waar voor de vergelijkbare steden deze steeds positief was. Het bestuur heeft onvoldoende reguliere ontvangsten om de lopende uitgaven te betalen. Impact Deze situatie moet omgebogen worden (zeker rekening houdend met de forse stijging van de schuldenlast) teneinde een lange termijn financieel evenwicht te kunnen bereiken. Deze ratio identificeert de “spaarquote” van het bestuur (positief), resp. de relatieve ontoereikendheid van de ontvangstenbegroting om een sluitend resultaat op te tekenen (negatieve ratio) Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius,

24 5. DEPEST analyse – Economisch 5. 14
5. DEPEST analyse – Economisch Capaciteit om uitgaven terug te dringen Vaststelling Cijfers Ook bij deze ratio scoort de stad niet goed in vergelijking met de benchmark. Dit houdt in dat het voor de stad Lier relatief moeilijker zal zijn om op korte termijn de uitgaven te reduceren (in vergelijking tot inspanningen die de benchmark zou moeten leveren). Impact Indien de stad Lier de uitgaven fors wenst te reduceren zal er relatief sneller moeten bespaard worden op de zgn. onsamendrukbare uitgaven (Personeel, OCMW, Politie). Het is dus duidelijk dat in het geval van besparingen alle lokale actoren een substantiële inspanning zullen moeten leveren. Deze ratio gaat na in welke mate de stad haar uitgaven flexibel en op korte termijn kan reduceren. Onsamendrukbare uitgaven zijn die uitgaven die op KT moeilijk op substantiële wijze gereduceerd kunnen worden (personeel, schuld, overdrachten (OCMW, Politie). Hoe lager de ratio, des te flexibeler de stad kan inspelen op een extra druk op zijn financiën door de uitgaven terug te dringen. Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius,

25 5. DEPEST analyse – Economisch 5.15. Fiscaliteit – APB & OC
Vaststelling Cijfers De waarde van 1% APB ligt veel hoger dan in de Cluster en het Vlaamse gewest (cfr ). De waarde van 100 opcentiemen is , dit is hoger dan de Cluster en het Vlaamse gemiddelde (cfr ). De aanslagvoet APB ligt nipt boven het Vlaams gemiddelde (cfr. 7,33%). De aanslagvoet voor de opcentiemen OV ligt ruim onder het Vlaams gemiddelde (cfr ). Ondanks het duidelijke exploitatietekort, forse stijging van de schuldenlast en gerealiseerd investeringsprogramma werden de belangrijkste aanslagvoeten niet verhoogd in de laatste tien jaar. Impact De hogere absolute waarde van 1% APB en 100 opcentiemen kan een hefboomeffect genereren die de stad extra financiële zuurstof kan geven. In vergelijking met soortgelijke steden is het hefboomeffect groter in Lier. Indien de vooropgestelde besparingsoefeningen onvoldoende resultaat zouden boeken, is er nog marge om via een aanpassing van de fiscaliteit een financieel evenwicht te bereiken. Broninformatie Individueel Financieel profiel Lier, Belfius

26 6. DEPEST analyse - Politiek-juridisch 6. 1
6. DEPEST analyse - Politiek-juridisch 6.1. Invoering Beheers- en BeleidsCyclus Vaststelling Cijfers Lier is een pilootgemeente in in het nieuwe systeem van de Beleids & Beheerscyclus en stapte dus al in op 1 januari 2012. Tussen 2006 en 2011 zijn de uitgaven van de gewone stadsdiensten gestegen met bijna € Impact Stad en OCMW zijn al sinds 2012 op lange termijn aan het voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. De hervorming betreft een gehele beleidscyclus en vereist dat de hele organisatie van beleidsmensen, managementteam, diensthoofden, administratie … betrokken wordt. Alle uitgaven dienen kritisch geëvalueerd te worden Administratieve vereenvoudiging en een duidelijke omlijning van de kerntaken van de stedelijke overheid kunnen leiden tot besparing in de overheadkosten van de stad. Broninformatie Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

27 6. DEPEST analyse - Politiek-juridisch 6.2. Wijzigende wetgeving
Vaststelling Cijfers Personeelsleden van de stad en het OCMW moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving: Milieurichtlijnen, stedenbouwkundige vergunning, digitaliseren rijbewijzen,… Niet van toepassing Impact Snel wijzigende wetgeving heeft tot gevolg dat het stadspersoneel voortdurend bijgeschoold moet worden. Er is dus nood aan voortdurende vorming van het personeel of de aanwervingen van bijkomend personeel met andere competenties. Dit zal de uitgaven doen toenemen. Er komen meer burgers bij het OCMW en stad met vragen omdat de wetgeving gewijzigd is. Het personeelsbeleid van de stad moet deze elementen in kaart brengen en hier een duidelijke visie over formuleren. Broninformatie Beslissingen Vlaamse overheid, beleidsbrieven bevoegde Ministers,…

28 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.1. Ruimtelijke organisatie
Vaststelling Structuren De beleidsplannen stellen dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur. Impact Ontwikkelingsconcepten voor Lier als structuur- ondersteunend kleinstedelijk gebied: Een compact stedelijk gebied Wooninbreiding binnen de ring Lier als economisch knooppunt Een regionaal verkeerssysteem gericht naar belangrijke ontwikkelingspolen van Vlaams niveau en op bereikbaarheid van de eigen stedelijke componenten vanuit het ommeland Lier als gebied van primair toeristisch – recreatief belang Behoud en versterking buitengebied – ontwikkeling water & groenstructuren Behoud en versterking publieke ruimte Ruimtelijk structuurplan Lier Gewenste ruimtelijke structuur Afbakening kleinstedelijk gebied Lier Gewenste ruimtelijke structuur Broninformatie R. Structuurplan Vlaanderen, gecoördineerde versie 2011 R. Structuurplan Provincie Antwerpen en partiële herziening 2011 Provinciaal RUP ‘Afbakening van het kleinstedelijk gebied Lier, 2006 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lier, 2003

29 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.2. Evolutie onbebouwde oppervlakte
Vaststelling Cijfers Sinds 2000 kent Lier een daling van 3,1% in de onbebouwde oppervlakte. Het Vlaams Gewest kent een daling van 3%. Impact Wegens een jaarlijkse stijging van het aantal inwoners zullen de onbebouwde oppervlaktes optimaal benut moeten worden. Inbreiding en ontsluiting is meer dan ooit nodig. Echter: groene zones blijven belangrijk. Er kan gedacht worden aan het extra aanleggen van parken nu de druk op de onbebouwde oppervlaktes toeneemt. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

30 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.3. Oppervlakte te saneren grond
Vaststelling Cijfers Lier heeft meer grond die gesaneerd dient te worden dan in andere middelgrote steden (Belfius, Cluster V5) of het Vlaamse gemiddelde. Tussen is er een sterke stijging merkbaar. Impact De nodige budgetten – in samenwerking met de Vlaamse overheid - dienen te worden vrijgemaakt indien men de gronden wil saneren en ontwikkelen. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

31 7. DEPEST analyse – Ecologisch 7. 4
7. DEPEST analyse – Ecologisch 7.4. Waterbeleid – Riolerings- & waterzuiveringsgraad Vaststelling Cijfers De huidige rioleringsgraad is 93,4%. De cluster heeft een graad van 90%. Met een zuiveringsgraad van 82,1% zit men boven het Vlaamse gemiddelde van 70,7%. Het huidige rioolstelsel is evenwel in verouderde staat zeker in de binnenstad Riolering Impact Waterzuivering Zowel de riolerings- als zuiveringsgraad scoren beter dan het gemiddelde. Desalniettemin dient men rekening te houden met de kostprijs van het aanpassen van de riolering om afval- en regenwater van elkaar te scheiden (cfr. Europese richtlijn). Er zal een visie moeten worden ontwikkeld rond rioolbeleid. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

32 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.1. Aantal alleenwonenden
Vaststelling Cijfers Verwacht wordt dat het aantal alleenwonende mannen zal stijgen met 6,4% en alleenwonende vrouwen met 7,5% tegen In beide gevallen is dit minder dan het Belfius en het Vlaamse gemiddelde. Mannen Impact Hierdoor dreigt er niet alleen vereenzaming bij de ‘klassieke’ groepen zoals oudere alleenstaanden maar bijvoorbeeld ook bij één-oudergezinnen of van de singles die er niet bewust voor kozen om alleen te leven. Meer alleenstaande ouders kunnen de kinderopvangplaatsen in de stad onder druk zetten. Ook op het vrijetijdsaanbod kan deze groep een impact hebben. Vrouwen Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

33 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 2
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.2. Evolutie verkoopprijzen bouwgrond Vaststelling Cijfers De gemiddelde verkooprijs van bouwgrond in de stad Lier is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest. De prijs per m² ligt 13€ hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen en 46€ hoger dan het gemiddelde van Middelgrote steden (Belfius Cluster V5). Er is een lichte daling van categorie jarigen in Lier en een lichte stijging van jarigen Impact Impact Impact Impact De hoge prijs van bouwgrond kan een gevolg hebben op de retentie van eigen inwoners. Jongeren geboren in Lier zouden sneller uitwijken naar goedkopere regio's, terwijl de instroom vooral zou komen van hogere leeftijdscategorieën met een hoger inkomen. Momenteel is er nog geen sprake van stadsvlucht omwille van de grondprijzen, maar de trend is reeds ingezet. Een verder stijging van de grondprijzen kan dit nog in de hand werken. Dit zou eveneens een verdere impact hebben op de leeftijdsverdeling van de stad. Momenteel is de daling van jarigen t.o.v jarigen nog vrij klein. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 DAR Vlaanderen, Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeente, 2012

34 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 3
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.3. Evolutie verkoopprijs woongelegenheden Cijfers Vaststelling De gemiddelde prijs van appartementen, flats en studio’s is in Lier minder gestegen dan het gemiddelde in middelgrote steden (Belfius, Cluster V5). Bij woonhuizen; villa’s; bungalows en landhuizen is er een sterkere stijging in Lier: Woonhuizen: 169,8% tegen 128,9% Villa’s: 85,2% tegen 34,8% De prijs van woongelegenheid ligt wel in de drie categorieën hoger dan in andere middelgrote steden. Impact De minder sterke stijging van de appartementen, flats, studio’s en gewone woonhuizen is positief voor het aantrekken van personen en gezinnen met gemiddelde inkomens. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

35 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 4
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.4. Kinderopvang – Aantal plaatsen voor- en buitenschoolse opvang Vaststelling Cijfers Lier kent sinds 2009 een sterke stijging, meer dan 20%, van de capaciteit van voorschoolse opvang. Dit is meer dan bij de Middelgrote steden (Belfius Cluster V5) en het Vlaamse gemiddelde. De buitenschoolse opvang kent sinds 2009 een status quo, terwijl er in de Middelgrote steden (Belfius Cluster V5) en in het Vlaamse gewest een stijging is van 10%. Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

36 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 5
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.5. Schoolgaande jeugd (6-11-jarigen) Het aantal leerlingen in de lagere school is sinds met meer dan 26% gedaald, in het secundair onderwijs is sinds 2003 een stijging met 6,8% te noteren. Resp. 32% en 35% van de LLN uit het basis en secundair scoort positief op een GOK indicator, hetgeen de kans op succesvolle schoolloopbaan negatief beïnvloedt. Kenmerkend is de ongelijke verdeling van LLN uit de kansengroepen over de scholen (cf. 13% (laagst) – 70% (hoogst) Inzake gelijke onderwijskansen valt in positieve zin op dat de kleuterparticipatie erg hoog scoort (99,04% schooljaar 12-13). In negatieve zin is de problematiek van schoolse vertraging relatief hoog. Vnl. bij kinderen met een thuistaal niet Nederlands loopt dit op tot 45% (basis) en 67% (secundair). Cijfers rond ongewettigde afwezigheden en schorsingen wijzen ook op een problematiek van ongekwalificeerde uitstroom in Lier. Cijfers Impact Gezien onderwijs de sleutel is naar een gelijke kansenbeleid, en de GOK cijfers op een belangrijke problematiek wijzen – kan lokaal flankerend onderwijsbeleid als een thema naar voor geschoven worden. Specifieke probleempunten (zie hoger) kan de noodzaak aan een lokaal taalbeleid, aan verhoging van een sociale mix in de scholen, aan gecoordineerde aanpak van schooluitval,… versterken Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Trendanalyse, stad Lier

37 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 6
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.6. Bibliotheek – Aantal ontleners Vaststelling Cijfers Het aantal ontleners is in Lier gedaald met meer dan tussen 2006 en In 2011 ontleende 23,8% van de inwoners van Lier uit de bibliotheek, in was dit nog 28%. De leeftijdscategorieën en 60+, zijn de relevante groepen die het minst gebruik maken van de bibliotheek. De herinrichting van de bib in 2012 verhoogt de aantrekkingskracht terug. De aard van de bib bezoeken verandert : uitlenen van een boek vermindert, andere dienstverlening stijgt (vb. studeren in bib) Impact De druk op de dienstverlening van de bibliotheek neemt af. Er zou meer aandacht kunnen gaan naar de groepen die het minst de bibliotheek gebruiken of om andere doelgroepen aan te trekken (cfr. Digitaliseren collectie, bibliotheekbus,…). Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Jaarverslag Bibliotheek Lier, 2011

38 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.7. Vrijetijdsaanbod
Vaststelling Cijfers Het vrijetijdsaanbod in Lier ligt ver boven het Vlaamse gemiddelde. Er zijn onvoldoende cijfers beschikbaar rond cultuurparticipatie van kansengroepen De beschikbare middelen cultuurparticipatie worden door derdenorganisaties onvoldoende benut Impact Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

39 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 8
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.8. Vrijetijdsaanbod: Jeugdbewegingen Vaststelling Cijfers In 2012 waren jongeren aangesloten bij een jeugdvereniging. Als we dit vergelijken met het aandeel 6 tot 21-jarigen, zouden ongeveer 20% van deze leeftijdsgroep aangesloten zijn bij een jeugdvereniging. Het verwerven van een lokaal is niet voor elke vereniging gemakkelijk. Vereniging Leden Leiding Chiro Heilig Hart 46 8 Chiro Jochiko 39 9 Chiro Lips 124 17 Chiro Lutje 47 11 Chiro St.-Gummarus 41 18 FOS 35 12 Jeugd Rode Kruis 62 30 Jeugd Teater Lier 28 Jeugdtheater Schoolbond 21 6 KLJ Lier-Noord 81 KLJ Lier-Zuid 52 KSA 112 22 Volkskunstgroep Pallieterke 5 Gidsen St.-Rita 98 23 Scouts St.-Gummarus 128 26 Totaal 976 216 Aantal 6-21 jarigen 2011 2012 5867 5870 Impact Doordat sommige jeugdbewegingen niet over adequate infrastructuur beschikken, kan het aantal jeugdbewegingen op termijn terugvallen. Broninformatie Jeugdbeleidsplan Lier,

40 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.9. Verenigingen
Vaststelling Cijfers Ca mensen maken deel uit van een Lierse jeugd- , sport- of cultuurvereniging. De cultuurverenigingen worden opgesplitst in vier deelraden: socio-cultureel / muziek-en podiumkunsten / beeldende kunst en erfgoed / toerisme Er is een gebrek aan voldoende en / of goed uitgeruste infrastructuur voor sport en cultuurverenigingen Impact Het verenigingsleven heeft nood aan blijvende ondersteuning om op een hedendaagse en kwaliteistvolle manier te kunnen werken Het engagement als vrijwilliger komt onder druk te staan: nood aan het ontwikkelen van initiatieven ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk Broninformatie Erkenning- en subsidiegegevens jeugd-, sport- en cultuur. Swot culturele infrastructuur 40

41 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.10. Cultuurcentrum
Vaststelling Cijfers Bezoekersaantal (zowel receptief als eigen programmatie) daalt van in 2009 naar in 2011 door o.m recente infrastructurele ontwikkelingen en modernisering cc’s in de regio. Het CC De Mol voldoet niet langer aan de normen op vlak van infrastructuur en de hedendaagse ontwikkelingen op theatertechnische uitrusting en comfort. Het CC heeft een regionale uitstraling met 70% bezoekers uit de ruime regio en andere provincies. Impact De druk op een goed uitgerust cultuurcentrum met voldoende capaciteit en comfort voor zowel gebruiker als klant neemt toe. Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel leidt tot een minder professionele aanpak bij de ontwikkeling van activiteiten. Broninformatie Cijferrapport cultuurcentra / Agentschap Sociaal Cultureel Werk Vlaamse Gemeenschap Jaarfiche Liers Cultuurcentrum 2011 41

42 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 11
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel Overzicht sportinfrastructuur (aantal m². per inwoner) Vaststelling Cijfers Geschikte en voldoende sportinfrastructuur is de basis voor een goed sportbeleid. In vergelijking met de Vlaamse norm scoort Lier : Goed bij zwembaden (Waterperels) Goed bij sportlokalen ( fitness, tennis, dans,…) Minder goed bij sporthallen Zeer slecht bij voetbalvelden Impact Met de realisatie van het RUP Hoge Velden – Posthoorn zal een deel van het tekort aan sportinfrastructuur worden weggewerkt. Met één extra grote sporthal benaderen we hier de Vlaamse norm. Het tekort van 25 voetbalvelden kan de stad niet alleen met het nieuwe RUP wegwerken. Broninformatie Vlaamse normen sportinfrastructuur Spaki : Bloso databank sportinfrastructuur 42

43 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 12
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel Verkeersveiligheid – Evolutie verkeersongevallen Vaststelling Cijfers Het aantal ongevallen is sinds 2003 met 4% procespunten gedaald. Echter is er tussen een stijging van 23% procentpunten. De procentuele evoluties dienen genuanceerd te worden in het licht van het lage aantal in absolute cijfers. Er zijn in de stad enkele ‘zwarte’ kruispunten, dit zijn echter gewestwegen. Impact Verkeersveiligheid verhogen, met speciale aandacht aan de kwetsbare weggebruikers zoals kinderen en bejaarden. Hiervoor is een geïntegreerde aanpak nodig (infrastructuur, verkeersopleidingen voor kinderen,…). De stad zou kunnen aandringen bij het gewest komaf te maken met de ‘zwarte’ kruispunten. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

44 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 13
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel Criminaliteit – Aantal diefstallen en afpersingen per inwoners Vaststelling Cijfers Het aantal diefstallen in Lier ligt met 37,6 gevallen per inwoners ver boven de Belfius-indeling en het Vlaamse gemiddelde. Impact Er is een toenemende druk op de lokale politie. Dit kan leiden tot een stijgend onveiligheidsgevoel bij de inwoners van Lier; Er kan een focus gelegd worden op het preventieve luik. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013 Cijfers en analyses vanuit team wijkmanagement, 2011

45 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.14. Zorg voor ouderen
Vaststelling Cijfers Het aantal plaatsen in woonzorgcentra per plussers bedroeg in Lier in ,4. Dit cijfer is sinds 2006 gezakt aangezien het aantal erkende plaatsen constant bleef, maar het aantal 65-plussers wel steeg. Lier heeft 5 plaatsen per plussers minder dan Middelgrote steden (Belfius Cluster V5) en ongeveer 6 minder dan het Vlaams Gewest. 77% van het geprogrammeerde aanbod aan woonzorgbedden is effectief ingevuld. Op vlak van de overige (semi)residentiele zorgvormen, is het aanbod aan dagverzorging en kortverblijf goed uitgebouwd (resp. 85% en 112% van het programma ingevuld). Voor wat betreft assistentiewoningen en gezinszorg is het programma relatief beperkter ingevuld (resp. 25% en 75% ingevuld) Impact Gezien de toenemende zorgvraag, blijven investeringen in het zorgaanbod in de toekomst aan de orde; het lokaal bestuur kan terzake een regierol opnemen. Gezien de maatschappelijke vraag om zo lang mogelijk thuis te verblijven, en tekorten in het thuiszorgaanbod, zijn met name investeringen in bereikbare en betaalbare thuiszorg essentieel. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

46 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 15
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel Kansarmoede en maatschappelijke dienstverlening Vaststelling Cijfers Tal van indicatoren wijzen op een stijging van de kansarmoede: In 2012 had 13,5 % van de bevolking in Lier een laag inkomen (indicator: voorkeurregeling in de ziekteverzekering) Sinds 2010 is dat een toename met 12%. Daarmee scoort Lier beduidend slechter dan vergelijkbare steden (+ 5,3%) en licht beter dan het Vlaams Gewest (+10,2%). Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de sociale kruidenier (=vernieuwde voedselbank) is tussen 2010 en 2012 gestegen met 36% (254 gezinnen) Uit kwalitatieve analyse worden een aantal tekorten vastgesteld in de sociale dienstverlening: m.n. de toegenomen verslavingsproblematiek en het gebrek aan adequaat aanbod, de gestegen behoeften op vlak geestelijke gezondheidszorg, de juridisering en digitalisering van de samenleving,… Impact De negatieve trend in tal van kansarmoede- indicatoren kan de druk op dienstverlening van het OCMW doen toenemen; Nieuwe maatschappelijke fenomenen (geestelijke ongezondheid, digitalisering, juridisering,…) vergen een aangepast sociaal beleid. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, Profielschets Lier, 2013

47 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8. 16
8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel Kansarmoede - Kinder- en jongerenarmoede Vaststelling Cijfers Op vlak van kinder- en jongerenarmoede: Het aantal geboorten in en kansarm gezin is in Lier gestegen van 2,8% in 2001 naar 5,5% in Dit is een verdubbeling op 10 jaar tijd; een toename die sterker was dan de stijging van het Belfius- en Vlaams gemiddelde (resp 40% en 60%). 37% van de leefloongerechtigden is jonger dan 26 jaar; 4,7% van de -25 jarigen in Lier is langer dan 1 jaar werkloos; hetgeen hoger is ivm de mediaan in de Provincie Antwerpen en het Vlaams gemiddelde (resp. 2,6% en 3,3%) Kwalitatieve analyse leert dat de problematiek van jongeren zonder diploma, met een gebrek aan competenties die aansluiten op de arbeidsmarkt,… reëel is Impact Uit cijfers blijkt dat kinder- en jongerenarmoede reëel is, en als thema voor lokaal beleid kan opgenomen worden. Kinderen die in kansarme gezinnen opgroeien kunnen een achterstand oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Deze groep verdient dus bijzondere aandacht. Broninformatie Cijfers sociale dienst OCMW Lier

48 8. DEPEST analyse – Sociaal-cultureel 8.17. Leefloners
Vaststelling Cijfers Het aantal leefloners in Lier (4,5/1000) ligt hoger dan in vergelijkbare steden (3,3) en dan in het Vlaams Gewest (4,1) (2010). Tussen 2000 en 2010 was de stijging in Lier (+1,3) sterker dan in vergelijkbare steden (+0,3) en dan in het Vlaams Gewest (+0,2) Kwantitatieve analyse leert dat de sociale dienstverlening onder druk staat: cf. +13% ( ) huishoudens die omwille van betalingsproblemen energie voor adviescommissie die oordeelt over afsluiting moesten verschijnen, forse toenames van de noodzakelijke steun voor huur (+37% tussen ), remgeld (+162% tussen ), aanvullende steun (+15% tussen ) Impact Lokale indicatoren (vanuit het OCMW) wijzen erop dat de impact op sociale ongelijkheid en armoede (omwille van fenomenen als de sociaal-economische crisis, individualisering,…) zeer reëel is in Lier Fors toegenomen hulpvragen verscherpen de financiële druk op het OCMW. Broninformatie Cijfers sociale dienst OCMW Lier

49 9. DEPEST analyse – Technologisch 9.1. Internetgebruik
Vaststelling Cijfers Het internetgebruik in Vlaanderen ligt zeer hoog en blijft constant. Het gebruik van sociale media in Vlaanderen ligt zeer hoog en blijft stijgen. Impact Heel wat mensen waaronder vooral ouderen en kansarmen zijn niet mee met deze evolutie en missen op deze manier info en kansen; Stad en OCMW kunnen initiatieven nemen zodat ook deze mensen aansluiting blijven vinden: bv - infoverstrekking en hulp bij het aanvragen van premies en voordelen; Als stad ook sociale media opstarten en gebruiken als communicatiekanaal, vooral interessant naar doelgroep jongeren en voor promotie van activiteiten, als participatiekanaal en ook op gebied van snelle communicatie (wegenwerken, rampen…) Afstemmen dienstverlening en communicatie op deze trend. Uitbreiden info op website en e-loket. Men kan zorgen voor een voldoende aanbod van efficiënte en vlotte betaalmogelijkheden, inschrijvingsmodules in informatiemogelijkheden. Broninformatie Studiedienst Vlaamse regering, ICT monitor, 2010


Download ppt "Inhoudstafel 1 Plan van Aanpak 2 SWOT-analyse 3"

Verwante presentaties


Ads door Google