De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen Gerard Baars / hoofd FEZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen Gerard Baars / hoofd FEZ."— Transcript van de presentatie:

1 Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen Gerard Baars / hoofd FEZ

2 Financiën is niet …. Financiën FSW

3 Onderwerpen Introductie FEZ Planning en Controlcyclus Managementinformatie Financiën 2010 Financieel beleid 2011 e.v. Projectcontrol Financiën FSW

4 Afdeling FEZ/FSW Financieel beleid / Planning & Control / hoofd FEZ Gerard Baars Administratieve Organisatie / (fin.) regelgeving projecten Albert van der Kruis Grootboekadministratie / voorbereiding maandrapportage Ronald Stephan Projectadministratie / projectrapportages en afrekeningen Manon Schmitz Financial Control: BSI en PSKI Trudy Koning Financial Control: DCC en MAW John Strik Financial Control: Nisco, PWO, OBP, IGS Monique Hermans Financial Control: ACSW Ruud Hens Financial control: opstellen exploitatiebegrotingen instituten en projecten, jaarrekeningen, financieel advies, financieel personeelsbeheer, controleren van declaraties zoals internationalisering etc. Financiën FSW

5 Planning en Control cyclus Begroting Totaal van begrotingen eenheden Kaderbrief FSW (beleidsbrief CvB) Richtlijnen – beleidsuitgangspunten Periodieke rapportage Financiële maandrapportage Vier en achtmaandsrapportage Jaarrapportage Jaarrekening Financiën FSW

6 Opbouw managementinformatie Strategisch Tactisch Operationeel Managementsamenvatting A4-tje met belangrijkste stuurgetallen Integrale sturing Nog in ontwikkeling Financiële maandrapportages Projectrapportages Tussentijdse rapportage bezettingsoverzichten, studentenaantallen, promoties etc. Ad-hoc analyses, tbv bedrijfsvoeringsvraagstukken Detailinfo; inkooporders, activa etc. Financiën FSW

7 Voorbeeld fin. maandrapportage OBPt/m December 2010 2009 RealisatieBegroting PrognoseBegrotingRealisatie BatenToewijzingen cvb5.905 5.344 Overige baten derden169 103 6 Baten interne dienstverlening9257 1957 subtotaal6.1665.961 6.0275.9615.350 LastenPersonele lasten4.9755.582 4.9675.5825.318 Dotatie/vrijval personele voorzieningen 0 Afschrijvingen111 120 Huisvestingslasten5 11 Overige lasten700301 650301-134 subtotaal5.7905.883 5.7485.8835.184 Resultaat37678 27978166 Reserves166 Resultaat37578 27978 Totaal Reserve541244 445244166 Financiën FSW

8 Actuele thema’s Verbeteren sturingsinformatie Verbeteren dienstverleningOptimaliseren basisadministratie Verbeteren projectinformatie Financiën FSW

9 Jaarrekening FSW 2010 Negatief resultaat 2010 : -2,0 mln. euro Na correctie eenmalige tegen/meevallers  Negatief resultaat 2010 : -0,5 mln. euro Tekorten bij m.n. MAW en DCC Overschotten bij m.n. Nisco en ACSW Afname reservepositie naar 11,3 mln. euro Financiën FSW

10 Exploitatie FSW Financiën FSW BegrotingRealisatie (x € 1 mln.) 201120102009 Baten Toewijzingen CvB35,134,834,3 Overige opbrengsten11,612,713,2 Totaal Baten46,7 47,5 Lasten Personele lasten33,834,535,2 Materiële lasten12,915,013,2 Totaal Lasten46,7 49,5 48,4 Operationeel resultaat0,0-2,0-0,9 Financieel resultaat0,1 Exploitatieresultaat0,1 -1,9-0,8

11 Financiën FSW 2011 e.v. Sluitende begroting 2011 –Forse daling personeelslasten MAW –Toename salarisvrijval 1 e geldstroom –Projectbaten nog belangrijker –Meer promotiegelden door buitenpromovendi –Lastenbeheersing Financiën FSW

12 Financiën FSW 2011 e.v. Globale schatting effect kabinetsplannen –Na aftrek maatregelen CvB: 7 mln. euro RU breed –Structurele korting FSW: 1,5 mln. euro –Macrokorting onderzoeksmiddelen? Financiën FSW

13 Reservepositie 2010 Financiën FSW (x € 1 mln.)eindstand Algemene reserve faculteit (incl. OBP)0,4 Algemene reserve instituten8,8 o-fondsen/p-fondsen2,1 11,3 Overgrote deel reserves bij instituten Huidige reservepositie 24% van omzet Buffer voor tegenvallers Ter dekking van tekorten instituten Overbrugging bezuinigingen

14 Reservepositie en reguliere exploitatie Misverstanden O en P-fondsen (2,1 mln. euro) –Baten en lasten maken onder deel uit van reguliere exploitatie –Algemene reserves voor tegenvallers –Geen spaarpot voor geplande extra uitgaven –Alles wat je uit de spaarpot uitgeeft zijn in feite niet begrote lasten in desbetreffende exploitatiejaar Incentives niet wegnemen! –Extra niet begrote uitgaven kunnen worden gedaan, mits deze worden gedekt door nieuwe niet begrote baten in hetzelfde exploitatiejaar! –Subsidietoekenningen ook daadwerkelijk registeren als project –Materiële toekenningen eindejaar die leiden tot concrete uitgaven volgende jaar opnemen als balanspost. Financiën FSW

15 Projectbaten belangrijk! Financiën FSW

16 Aandachtspunten projectmanagement Subsidieaanvraag / externe begroting –Kosten accountantsverklaring mogen soms worden opgenomen. Externe en interne begroting –Vooraf opstellen en goedkeuring directeur Interne begroting –Obv integrale kostprijs –Verschil integrale kostprijs en subsidie is matchingsbijdrage Financiën FSW

17 Aandachtspunten projectmanagement Financiën FSW Tips behoud van subsidies –Hoe krijg ik personele kosten op een project? –Urenregistraties –BTW check –Aanstellingsduur –Uitloop vroegtijdig aanvragen –Route facturen project Winst op project –Hoger uurtarief –Expertise vergoeding mee begroten

18 Projectinformatie Budget-info –Twee maandelijks –Op aanvraag Detailinfo Urenoverzichten Financiën FSW

19 Voorbeeld budgetinfo (interne begroting) Financiën FSW Projectinformatie: 24000XXX Rapportdatum: 11-11-10 ProjectnrProjectstatusStart DatumGereed DatumAccountantsverklaringBTW 24000XXXLopend1-3-20081-3-2012Nee ProjectnrProjectnaamProjectmanagerContract Nr.KlantnaamBedrag 100.000,00 Som:€ 100.000,00 TypeBudgetKostenVerplichtingenSaldo 1. Personeels- en overheadkosten a. Personeelskosten99.064,0056.276,248.177,8534.609,91 b. Overheadkosten26.426,0014.845,932.150,789.429,29 1. Personeels- en overheadkosten125.490,0071.122,1710.328,6344.039,20 2. Materiele kosten Algemene kosten0,001.691,450,00-1.691,45 Directiekosten0,002.308,800,00-2.308,80 Inhuur0,00386,750,00-386,75 Materiele kosten34.500,000,00 34.500,00 Reiskosten0,003.002,940,00-3.002,94 2. Materiele kosten34.500,009.542,650,0024.957,35 Totaal159.990,0080.664,8210.328,6368.996,55 Berekening salarisverplichting Jaarpersoneels nummernaamBruto loon Vak Geld Eindejrs 16.3 % Soc Pens Lasten 27% Tot verpl. salarisOverhead 26,3% 2010 2.768,40451,25869,284.088,931.075,39 2011 2.768,40451,25869,284.088,931.075,39 Totaal 5.536,80902,501.738,568.177,852.150,78 Toelichting:

20 Vragen? Financiën FSW


Download ppt "Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen Gerard Baars / hoofd FEZ."

Verwante presentaties


Ads door Google