De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen
Gerard Baars / hoofd FEZ

2 Financiën FSW Financiën is niet ….

3 Financiën FSW Onderwerpen Introductie FEZ Planning en Controlcyclus
Managementinformatie Financiën 2010 Financieel beleid 2011 e.v. Projectcontrol

4 Financiën FSW Afdeling FEZ/FSW
Financieel beleid / Planning & Control / hoofd FEZ Gerard Baars Administratieve Organisatie / (fin.) regelgeving projecten Albert van der Kruis Grootboekadministratie / voorbereiding maandrapportage Ronald Stephan Projectadministratie / projectrapportages en afrekeningen Manon Schmitz Financial Control: BSI en PSKI Trudy Koning Financial Control: DCC en MAW John Strik Financial Control: Nisco, PWO, OBP, IGS Monique Hermans Financial Control: ACSW Ruud Hens Financial control: opstellen exploitatiebegrotingen instituten en projecten, jaarrekeningen, financieel advies, financieel personeelsbeheer, controleren van declaraties zoals internationalisering etc.

5 Planning en Control cyclus
Financiën FSW Planning en Control cyclus Kaderbrief FSW (beleidsbrief CvB) Richtlijnen – beleidsuitgangspunten Begroting Totaal van begrotingen eenheden Jaarrapportage Jaarrekening Periodieke rapportage Financiële maandrapportage Vier en achtmaandsrapportage

6 Opbouw managementinformatie
Financiën FSW Opbouw managementinformatie Strategisch Tactisch Operationeel Managementsamenvatting A4-tje met belangrijkste stuurgetallen Integrale sturing Nog in ontwikkeling Financiële maandrapportages Projectrapportages Tussentijdse rapportage bezettingsoverzichten, studentenaantallen, promoties etc. Ad-hoc analyses, tbv bedrijfsvoeringsvraagstukken Detailinfo; inkooporders, activa etc.

7 Voorbeeld fin. maandrapportage
Financiën FSW Voorbeeld fin. maandrapportage OBP t/m December 2010 2009 Realisatie Begroting Prognose Baten Toewijzingen cvb 5.905 5.344 Overige baten derden 169 103 6 Baten interne dienstverlening 92 57 19 subtotaal 6.166 5.961 6.027 5.350 Lasten Personele lasten 4.975 5.582 4.967 5.318 Dotatie/vrijval personele voorzieningen Afschrijvingen 111 120 Huisvestingslasten 5 11 Overige lasten 700 301 650 -134 5.790 5.883 5.748 5.184 Resultaat 376 78 279 166 Reserves 375 Totaal Reserve 541 244 445

8 Financiën FSW Actuele thema’s Verbeteren sturingsinformatie
Verbeteren projectinformatie Optimaliseren basisadministratie Verbeteren dienstverlening

9 Financiën FSW Jaarrekening FSW 2010
Negatief resultaat 2010 : -2,0 mln. euro Na correctie eenmalige tegen/meevallers Negatief resultaat 2010 : -0,5 mln. euro Tekorten bij m.n. MAW en DCC Overschotten bij m.n. Nisco en ACSW Afname reservepositie naar 11,3 mln. euro

10 Financiën FSW Exploitatie FSW Begroting Realisatie (x € 1 mln.) 2011
2010 2009 Baten Toewijzingen CvB 35,1 34,8 34,3 Overige opbrengsten 11,6 12,7 13,2 Totaal  Baten 46,7 47,5 Lasten Personele lasten 33,8 34,5 35,2 Materiële lasten 12,9 15,0 Totaal  Lasten 49,5 48,4 Operationeel resultaat 0,0 -2,0 -0,9 Financieel resultaat 0,1 Exploitatieresultaat -1,9 -0,8

11 Financiën FSW Financiën FSW 2011 e.v. Sluitende begroting 2011
Forse daling personeelslasten MAW Toename salarisvrijval 1e geldstroom Projectbaten nog belangrijker Meer promotiegelden door buitenpromovendi Lastenbeheersing

12 Financiën FSW Financiën FSW 2011 e.v.
Globale schatting effect kabinetsplannen Na aftrek maatregelen CvB: 7 mln. euro RU breed Structurele korting FSW: 1,5 mln. euro Macrokorting onderzoeksmiddelen?

13 Financiën FSW Reservepositie 2010 (x € 1 mln.) eindstand
Algemene reserve faculteit (incl. OBP) 0,4 Algemene reserve instituten 8,8 o-fondsen/p-fondsen 2,1 11,3 Overgrote deel reserves bij instituten Huidige reservepositie 24% van omzet Buffer voor tegenvallers Ter dekking van tekorten instituten Overbrugging bezuinigingen

14 Reservepositie en reguliere exploitatie
Financiën FSW Reservepositie en reguliere exploitatie Misverstanden O en P-fondsen (2,1 mln. euro) Baten en lasten maken onder deel uit van reguliere exploitatie Algemene reserves voor tegenvallers Geen spaarpot voor geplande extra uitgaven Alles wat je uit de spaarpot uitgeeft zijn in feite niet begrote lasten in desbetreffende exploitatiejaar Incentives niet wegnemen! Extra niet begrote uitgaven kunnen worden gedaan, mits deze worden gedekt door nieuwe niet begrote baten in hetzelfde exploitatiejaar! Subsidietoekenningen ook daadwerkelijk registeren als project Materiële toekenningen eindejaar die leiden tot concrete uitgaven volgende jaar opnemen als balanspost.

15 Projectbaten belangrijk!
Financiën FSW Projectbaten belangrijk!

16 Aandachtspunten projectmanagement
Financiën FSW Aandachtspunten projectmanagement Subsidieaanvraag / externe begroting Kosten accountantsverklaring mogen soms worden opgenomen. Externe en interne begroting Vooraf opstellen en goedkeuring directeur Interne begroting Obv integrale kostprijs Verschil integrale kostprijs en subsidie is matchingsbijdrage

17 Aandachtspunten projectmanagement
Financiën FSW Aandachtspunten projectmanagement Tips behoud van subsidies Hoe krijg ik personele kosten op een project? Urenregistraties BTW check Aanstellingsduur Uitloop vroegtijdig aanvragen Route facturen project Winst op project Hoger uurtarief Expertise vergoeding mee begroten

18 Financiën FSW Projectinformatie Budget-info Detailinfo Urenoverzichten
Twee maandelijks Op aanvraag Detailinfo Urenoverzichten

19 Voorbeeld budgetinfo (interne begroting)
Financiën FSW Voorbeeld budgetinfo (interne begroting) Projectinformatie: 24000XXX Rapportdatum: Projectnr Projectstatus Start Datum Gereed Datum Accountantsverklaring BTW 24000XXX Lopend Nee Projectnaam Projectmanager Contract Nr. Klantnaam Bedrag ,00 Som: € ,00 Type Budget Kosten Verplichtingen Saldo 1. Personeels- en overheadkosten a. Personeelskosten 99.064,00 56.276,24 8.177,85 34.609,91 b. Overheadkosten 26.426,00 14.845,93 2.150,78 9.429,29 ,00 71.122,17 10.328,63 44.039,20 2. Materiele kosten Algemene kosten 0,00 1.691,45 -1.691,45 Directiekosten 2.308,80 -2.308,80 Inhuur 386,75 -386,75 Materiele kosten 34.500,00 Reiskosten 3.002,94 -3.002,94 9.542,65 24.957,35 Totaal ,00 80.664,82 68.996,55 Berekening salarisverplichting Jaar personeels nummer naam Bruto loon Vak Geld Eindejrs 16.3 % Soc Pens Lasten 27% Tot verpl. salaris Overhead 26,3% 2010 2.768,40 451,25 869,28 4.088,93 1.075,39 2011 5.536,80 902,50 1.738,56 Toelichting:

20 Financiën FSW Vragen?


Download ppt "Financiën Faculteit Sociale Wetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google