De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Ontwikkeling
David Dilien 3X

2 Inleiding Definitie: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen Doordat er niet op mijn aantekeningen staat vermeld van welke les hij is, zet ik alle informatie op chronologische volgorde i.p.v per les. Veel plezier met het doorspitten van de PowerPoint.

3 Brainstorm Duurzaam Ondernemen
In les 1 hebben wij gebrainstormd over de duurzame problemen/oplossingen tijdens het ondernemingsschap. Aan de linkerkant ziet u oplossingen voor de nieuwe generatie. Aan de rechterkant ziet u de problemen die er op dit moment zijn. Te groot verschil tussen rijk en arm(people), De natuurlijke bronnen worden gebruikt op een manier waardoor ze niet meer kunnen herstellen. Hierdoor wordt de biodiversiteit aangetast (planet). De oplossingen moeten gezocht worden in innovaties. Technologie, organisaties en instellingen spelen hierin een grote rol. Ook het gedrag wat de samenleving vertoont zal verandert moeten worden.

4 3 p’s People Planet Profit People: Mensen Planet: Planeet/milieu
Profit: Opbrengst/winst De combinatie van deze drie elementen moeten harmonieus zijn. Als dit niet het geval is wordt het evenwicht verstoort. Voorbeeld: Wanneer winst teveel prioriteit krijgt dan zullen mens en milieu hiervan de dupe worden. Voorbeeld hiervan zijn de arbeidsomstandigheden in China. Verschillende documentaires gaan over dit soort problemen. Blue China is hier een voorbeeld van. De 3p’s moeten alle drie even belangrijk zijn voor een gezonde situatie.

5 Systeem denken Systeem denken bestaat uit onderdelen, componenten en elementen die onderling gerelateerd zijn en elkaar beinvloeden. Actie heeft doorwerking in het hele systeem dit geldt ook voor oplossing in deelsystemen. Afwentelen, geen rekening houden met gevolgen van een actie. Alles staat met elkaar in verband. Voorbeeld: De olievlek in de Golf van Mexico heeft vele gevolgen. Zo raakt de zee vervuild waardoor de vissen sterven. De dieren die deze vissen eten krijgen een tekort aan voedsel. Daardoor sterven er verschillende vissoorten uit in dit gebied. Vissers uit dit gebied kunnen hierdoor minder vis vangen dus minder geld verdienen, waardoor ze moeilijk aan levensmiddelen kunnen komen. Dit leidt tot criminaliteit omdat mensen niet zonder geldvoedsel kunnen. Zo zijn er nog veel meer negatieve gevolgen van deze olievlek. Ik toon hiermee aan dat alles met elkaar in verband staat en dat 1 actie haar gevolg krijgt op een punt waar in eerste instantie niet aan wordt gedacht.

6 Systeem denken Les 2 Zie vorige sheet uitleg…

7 Kenmerken systemen 1. Gesloten  open  uitwisseling met omgeving van: energie, materie, informatie 2. Complexe samenhangen  niet weten wat de consequenties zijn van een actie 95% onvoorspelbaar. 3. Mee en terugkoppelingen (Positieve en Negatieve feedback) 4. Drempelwaarden bij overschrijding*  nieuw evenwicht 5. Kleine oorzaak  Groot gevolg * Onomkeerbaar

8 Sheet over 2 begrippen Spanning en gewapende conflicten
Wanbestuur en corruptie Deze 2 begrippen voeg ik samen in 1 groot voorbeeld. Ik heb gekozen voor bloeddiamanten. De volgende sheet zal u hier meer over vertellen

9 Bloeddiamanten (conflictdiamanten)
Diamant afkomstig uit conflictgebieden. Kenmerkend aan bloeddiamanten is dat de opbrengst van de diamantverkoop wordt gebruikt om de activiteiten, meestal oorlogen, van allerlei rebellenbewegingen te financieren. Met de handel is diamanten zijn wereldwijd jaarlijks vele miljarden gemoeid. De handel in bloeddiamanten is er weliswaar klein, maar toch niet onbelangrijk onderdeel van. De regeringen van de westerse handel zien deze sluikhandel met lede ogen aan en willen er zo snel mogelijk een einde aan maken.

10 Oplossingen Bloeddiamanten
Antwerpse Resolutie Kimberley Proces Antwerpse Resolutie: De Verenigde Naties (UNO) proberen een systeem van certificeren in te voeren wat het moeilijker moet maken conflictdiamanten overal de wereld te kunnen verkopen. Ons land speelt hierbij een vooraanstaande rol. Op 19 juli 2000 werd op het Werelddiamant congres in Antwerpen een resolutie in die zin goedgekeurd dat de handel in bloeddiamanten aan banden moet leggen. Met deze resolutie verbinden alle landen die diamanten produceren en/of verwerken er zich nadrukkelijk toe geen diamanten uit controversiële gebieden te gebruiken en eventuele misbruiken meteen de signaleren. Kimberley Proces: Na jarenlange campagnes van Amnesty International startte in 2003 het ‘Kimberley Proces’, een initiatief van regeringen, diamantbedrijven en organisaties om diamanten te certificeren op herkomst. Daarmee kan de handel in conflictdiamanten worden aangepakt. Een recent verschenen rapport van de Verenigde Naties vermeldt dat uit Ivoorkust voor $23 miljoen aan conflictdiamanten naar diamantmarkten over de hele wereld wordt gesmokkeld. In de Democratische Republiek Congo blijven diamanten voor instabiliteit en geweld zorgen. Er bestaat nog steeds geen onafhankelijk controlesysteem op de certificering binnen het Kimberley Proces. Amnesty International heeft in een brief aan de Europese Commissie, die sinds 1 januari 2007 voorzitter is van het Kimberley Proces, aangedrongen op strengere controles.

11 Onderontwikkeling (arm) en Overontwikkeling (rijk)
Onderontwikkeling = armoede, criminaliteit en honger. Overontwikkeling = evenveel mensen met overgewicht als ondergewicht, aarde kan ontwikkeling niet aan, resources raken uitgeput. Door overontwikkeling lopen we tegen grenzen aan. Duurzame ontwikkeling kunnen we niet meer omheen.* *De wereld heeft niet de capaciteiten om zoveel aardbewoners te voorzien op de manier zoals het nu gaat. Duurzame ontwikkeling moet ervoor zorgen dat we minder roofbouw plegen op de wereld. Rol van sportcommunicatie m.b.t overontwikkeling: - Sport heeft een grote maatschappelijke rol waardoor de hele wereld met elkaar verbonden wordt tijdens grote sportevenementen. Tijdens deze evenementen spelen communicatie-uitingen over duurzaamheid een grote rol.

12 Biodiversiteit Alles punten van biodiversiteit hangen onderling samen en zijn afhankelijk van elkaar. Biodiversiteit = soorten rijkdom(alle verschillende soorten) ,simpel gezegd. De natuur zal altijd blijven bestaan, maar de vraag is, is dit met de mens?* Biodiversiteit is de verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio. *Diersoorten sterven uit omdat de evenwicht in de biodiversiteit verstoort wordt. Voorbeeld is het kappen van bomen in het regenwoud waar verschillende diersoorten van eten. Dieren vinden geen eten meer en sterven langzaam uit. Ook de mens is afhankelijk van aardse bronnen.

13 Wat bepaalt biodiversiteit?
Energie: Waar schijnt de zon het hardst? Stability: Waar is de biodiversiteit het stabiels Area: Ongestoord tropisch regenwoud is het meest biodivers. (versnippering treedt hier op als je kijkt bij sheet oorzaken)

14 Wereldbeeld/Paradigma (profit&people)
1 Meer spul = gelukkiger 2 Voorgaande groei = goed 3 Antrogentrisme = Mens centraal 4 Natuur = bron - mag je benutten

15 Wat hebben wij nodig? Paradigma Shift
Ontmoedigen van onduurzame ontwikkeling Privé bezit - Meer collectief gebruik (openbaar vervoer, carpoolen, etc.) - Minder consumeren

16 Consumptie Needs: Basisbenhoefte Wants: luxebehoefte
Sociaal: tot een groep behoren, aanzien

17 Gedragsverandering Klassiek: - Raional choice Persuassion theory Nieuw
- opsustainibility - DefraE De Rational choice theory: Theorie die gebaseerd is op het rationeel denken van mensen. Hun keuzes worden daarop gebaseerd. . De Persuasion theory wordt gebruikt om mensen via boodschappen te overtuigen

18 Schema gedragsverandering

19 4E model Enable: stel in staat. Biedt duurzame alternatieven*
Encourage: moedig duurzame keuzes aan*. Engage: betrek mensen bij duurzame* ontwikkeling Exemplify: geef zelf het goed voorbeeld *Voorbeeld: biologische producten *Voorbeeld: vleestax invoeren, verplichten van spaarlampen *Voorbeeld: duurzaamheid verplichten als schoolvak

20 Problemen, oplossingen, innovatie
Innovatie - zacht (cultuur en gedragsverandering - hard (technologie) D.O. problemen 1 Complex 2 lange termijn 3 multidisciplinair 4 ander systeem - structureel, fundamenteel Beide kanten samenvoegen: Transitiemanagement Politiek handelen 1 Deelsysteem 2 Korte termijn 3 monodisciplinair 4 incrementeel verbeteren van het bestaande systeem.

21 Economie Ecologische economie (Herman Daly)*
Economie van het genoeg (Decroissant* Faire en groene economie ‘*Ecologische economie probeert om lange termijnoplossingen te bedenken voor economische problemen zonder hierbij het belang van het milieu uit het oog te verliezen. * een beweging (Frankrijk) die voor krimp is. Decroissance betekent: teruggroei. De beweging gelooft dat het milieu hierdoor gered wordt.

22 Economisch vs oneconomische groei
Economische groei de kosten zijn kleiner dan opbrengsten Oneconomische groei de kosten zijn groter dan de opbrengsten Koppeling bnp: Bepaalde kosten worden niet in BNP berekend. Deze kosten worden afgewenteld naar bijvoorbeeld de toekomst, Of andere gebieden. Extern analiseren: iemand opzadelen met jouw kosten. Olievervuiling  olie op vis  schoon gemaakt door andere. Planet: ecologische kosten Profit: economische kosten People: sociale kosten

23 Groei vs Ontwikkeling Groei: materieel
Ontwikkeling: technologie, niet materieel Op dit moment is er behoefte aan ontwikkeling. Mensen moeten verstandiger gaan produceren en meer rekening moet houden met people en planet. Technologie zal ervoor moeten zorgen dat er betere productieprocessen worden ontwikkelt. Alles zal duurzamer moeten worden en daar is ontwikkeling voor nodig.

24 Rozenmeer van Naivasha Planet & Profit
Zie voor interview notitieblok Joost Feijen en ik hebben dhr. Havermans geïnterviewd over het onderwerp: Rozenmeer van Naivasha. Zie hieronder: Graag uw eerste reactie op dit fragment in relatie tot duurzaamheid. Bloemen uit Kenia zijn (inclusief luchttransport) veel co2 besparender dan bloemen uit Nederland. Een bos bloemen uit Kenia kost 6000 kg co2 uitstoot, dit staat tegenover kg co2 uitstoot van Nederlandse bloemen. Is telen in Kenia dan niet veel beter? De bloementeelt in Kenia zorgt voor een grote economische ontwikkeling. Volgens velen kan er door de bloementeelt een middenklasse in het land ontstaan. Dit is toch een goede ontwikkeling? Is het niet zo dat, gezien de geweldig lage prijs van ons voedsel, overal sprake is van externaliseren? En krijgt de boer niet altijd een te lage prijs, gegeven het feit dat van alle kosten voor voedsel 10% gaat naar de input, 80% naar de tussenhandel en maar 10% naar de boer. Geeft onze te lage voedselprijs in het westen niet een duurzaamheidsprobleem? Kenia is berucht om de slechte arbeids- en sociale omstandigheden. Zou niet bekend moeten zijn welke bedrijven de verbetering van deze omstandigheden aan zijn laars lapt zodat die te treffen zijn met een kopersboycot? Wereldwijd zal drinkwater een van de eerste beperkingen zijn waar de groeiende mensheid tegenaanloopt. 1,4 miljard mensen wonen nu al in een uitdrogend ecosysteem. Is het wel verantwoord bloemen uit Kenia te importeren, want wat je eigenlijk doet is het schaarse water uit Kenia in een andere vorm transporten naar Nederland? Landen als China en Saoudi-Arabië kopen grootschalig grond in Afrika om hun eigen voedselproductie veilig te stellen. Doen wij hier eigenlijk niet precies hetzelfde? In zijn boek The new peasantries bespreekt de Wageningse hoogleraar transitiemanagement Jan Douwe van der Ploeg de ontwikkeling van voedselimperia (Parmalat, Ahold, Unilever, Nestlé of Danone) die vampirisme ten toon spreiden, m.n. in ontwikkelingslanden. Ten koste van de lokale bevolking die buiten spel wordt gezet en zonder oog voor de regionaal sociaal economische situatie en ecologisch onduurzaam worden producten geteeld voor de N.Amerikaanse/W. Europese markt. Hij werkt als voorbeeld asperges van Peru uit. De lokale bevolking profiteert niet; zij worden van hun grond gezet, beschikken niet meer over toegang tot water en tot de markt. De asperges worden massaal geïrrigeerd, dit deel van Peru kent een woestijnklimaat, maar er wordt niet gedraineerd. Gevolg is dat deze gronden binnen nu en 10 jaar zullen zijn verzilt. Voor de grote bedrijven van het imperium geen probleem. Die trekken gewoon verder. Hij spreekt van hit and run bedrijven. Hij zegt verder nog:” Als dat in Peru ontwikkeling zou brengen, zou dat misschien nog tot daar aan toe zijn. Maar realiteit is, dat het in Peru leidt tot harde sociaal-economische uitbuiting, tot het buitenspel zetten van boerengemeenschappen. Boeren, die in de loop van de tijd hebben bewezen de streek met hun producten tot ontwikkeling te kunnen brengen, en nu als zijnde irrelevant terzijde worden geschoven.”” Soortgelijke ontwikkelingen zie je met de soja in Argentinië en Brazilië, de katoen in India enzovoorts. Speelt dat mogelijkerwijs ook in Kenia? Hoe kijkt u tegen deze problematiek aan? Toont het voorbeeld niet duidelijk dat duurzaamheid toch ook vooral een probleem van rijk-arm/ontwikkelingsproblematiek is? En een ethisch probleem?

25 Presentatie 2 begrippen
Industriële ecologie  Filmpje Recyclen  Upcyclen Vleestaks  Stellingzie volgende sheet

26 Vleestax Broeikasgassen: de veehouderij is de grootste veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen, verantwoordelijk voor minstens 18% van alle broeikasgassen. Kappen van regenwouden: een dier in de vee-industrie (het grootste deel van de veehouderij) eet voedsel dat onder andere bestaat uit sojabonen. Om deze sojabonen te telen worden grote stukken van het regenwoud gekapt waardoor een van ‘s werelds grootste ecosystemen verwoest wordt en de biodiversiteit afneemt. Jaarlijks wordt er 50% van de wereldgraanoogst gebruikt als veevoer. Om één kilo vlees te produceren is ongeveer 5 kilo plantaardig voer nodig. Dit zorgt voor een verspilling van voedsel, dat ook gebruikt had kunnen worden om mensen te voeden. Deze 3 redenen om vleestax door te voeren heb ik aan de klas voorgelegd. Zij mochten hier op reageren door hun mening te geven over vleestax. De meningen waren zoals gebruikelijk in onze klas, erg verschillend.

27 Presentatie Right to play
Deze presentatie is te vinden in de bijlage.

28 Conclusie Duurzame ontwikkeling speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Deze lessen hebben mij meer inzicht gegeven over dit onderwerp. Later in het beroepenveld kan dit goed van pas komen. Maar misschien is het belangrijker dat ik door deze lessen meer bewust ben van de problematiek rondom dit onderwerp. Daarom wil ik dhr. Havermans bedanken voor de fijne en vooral erg leerzame lessen.


Download ppt "Duurzame Ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google