De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERPLANTOELICHTING DERDE GRAAD VERZORGING Brugge 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERPLANTOELICHTING DERDE GRAAD VERZORGING Brugge 2014."— Transcript van de presentatie:

1 LEERPLANTOELICHTING DERDE GRAAD VERZORGING Brugge 2014

2 2 ‘ Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.’ – Manu Keirse

3 Bedoeling van leerplantoelichting 3  Antwoorden op uw vragen die bij de eerste lezing en ervaringen naar boven komen  Toelichten van leerplan  Concretiseren van het leerplan naar dagelijkse les en stage praktijk

4 Volgorde van de toelichting 4 Kennismaken Historiek Waarom bijsturing? Visie op leren Visie op zorg Studierichtingsprofiel Geïntegreerde leerplannen Leeswijzer leerplan Servicedocument Kalender Inhoud leerplan

5 KENNISMAKEN

6 Kennismaken 6  Drie begeleiders zie ook www.kobrugge.be, websites begeleiding, personenzorgwww.kobrugge.be  Catherine.vandommele@vsko.be (indirecte zorg) Catherine.vandommele@vsko.be  Astrid.meganck@vsko.be (psych. ped. componenten) Astrid.meganck@vsko.be  Karine.willocx@vsko.be (directe zorg) Karine.willocx@vsko.be

7 Kennismaken 7  Wie ben jij? Vanuit welke school kom je? Welk vak of component geef je binnen studierichting verzorging?  Eerste indruk: wat valt goed mee? Waar heb je het, nu nog, moeilijk mee?  Waarover wil je vandaag zeker meer te weten komen?

8 Historiek 8  1995: verzorging werd opgestart als samenvoeging van kinderverzorging en gezins- en sanitaire hulp: vakgebonden leerplan  2012: nieuw geïntegreerd leerplan  2014: bijgestuurd leerplan

9 Waarom vernieuwen 9 Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang …

10 Waar vind je wat terug? 10  Lessentabel, leerplan, exceldocument en servicedocument, www.vvkso.bewww.vvkso.be  Leerlijnen, http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be  Exceldocument, www.dpbbrugge.be, site begeleiders personenzorgwww.dpbbrugge.be  Basisvademecum en mindmaps, site begeleiders personenzorg

11 VISIE OP LEREN 11 DPB Brugge - 2014

12 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven) 12 En de consequenties voor het onderwijzen  Belang van het brein  Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’  Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect  Belang van het leren van verschillende leerstrategieën

13 Wiliam Glaser

14 Competentieontwikkelend leren (verbond) 14 Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) Ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming

15 Gevolgen van vernieuwing 15  Leerplannen volgen elkaar direct op  Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen …  Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren  Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden!  Handelen centraal stellen!

16 Niet vergeten 16  De leraar doet ertoe! Of beter kan het verschil maken door in bepaalde situaties bepaalde dingen te doen of niet te doen …  Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd  Kwaliteit vraagt tijd

17 Nautilius = voorbeeld van ontwikkeling en verbondenheid 17  Borgen wat er is (helpt ons verder in ontwikkeling)  Groeien

18 VISIE OP ZORG EN BEGELEIDING 18 DPB Brugge - 2014

19 Visie op zorg en begeleiding = inspirerend 19  Concrete ideeën  = marinade, niet een saus

20 STUDIERICHTINGSPROFIEL DPB Brugge-leerplantoelichting

21 Uitgangspunten bso personenzorg 21  2de graad vv = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen = mantelzorg waarbij leerlingen de diversiteit aan behoeften en wensen bij gezonde mensen leren kennen en ondersteunen  3de graad vz = professionele zorg en begeleiding bieden rekening houdend met de individuele gebruikers

22 Studierichtingsprofiel verzorging 22 Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen vanuit een holistische, dynamische en emancipatorische mensvisie Functioneren als lid van een team binnen een organisatie Behalen van beroepskwalificatie = verzorgende Oriënteren op zorgkundige of begeleider in de kinderopvang 22

23 Visie binnen leerplan 23  Vertrekken vanuit christelijk mensbeeld (respect en omgaan met ethische problemen)  In verbondenheid  Op verantwoordelijke wijze  Totaalvisie op zorg en begeleiding vertrekkende vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie

24 Wat na de 3de graad vz? 24  Doorstromen naar 7 kinderzorg of 7 thuis- en bejaardenzorg /zorgkundige of HBO 5 – verpleegkunde  Doorstromen naar 7 organisatieassistentie (indirecte zorg)  Op de arbeidsmarkt als v erzorgende (Vlaams decreet 18 juli betreffende zorg- en bijstandsverlening, beroepsprofiel verzorgende van de SERV)

25 Relatie 2de –3de graad 25  Op het einde van de rit kunnen leerlingen 3 verschillende trajecten concretiseren:  Verzorging – voeding Verzorging TBZ/zorgkundige  Verzorging – voeding Verzorging Kinderzorg  Verzorging – voeding Organisatiehulp Organisatieassistentie

26 26 Competenties 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 1 ste leerjaar2 de leerjaar 3 de leerjaar Algemene doelstellingen Tweede graadDerde graad Competenties Algemene doelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoel- stellingen Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’

27 Competenties en settings 3 de graad vz  C1-Als verzorgende binnen het kader van de zorg en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie  C2.1-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Woonzorg:  woonzorgcentra  gezinszorg 27

28 Competenties en settings 3 de graad vz  C2.2-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Kinderopvang van baby’s en peuters:  Groepsopvang  Gezinsopvang  Opvang aan huis Buitenschoolse kinderopvang 28

29 2de graad 3de graad Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht:  1 kwaliteitsbewust handelen  2 communiceren in 1-1 relatie  3 binnen een klasgroep in groep werken  4 gezondheid en welzijn  5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten  6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden  7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten  8 zorg dragen voor linnen  9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht:  1 kwaliteitsbewust handelen  2 communiceren in 1-1 relatie  3 in groep team/organisatie werken  4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn  5 (ped)agogisch handelen  6 indirecte zorg verlenen  7 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/ loopbaan 29

30 2de graad 3de graad Context Doelgroepen - Medeleerlingen - Gezonde kinderen 2,5- 10 jaar - Gezonde volwassenen Context Doelgroepen - Gezonde kinderen 0 – 12 jaar (basis: 3 mnd – 3 jaar) - Volwassen gebruikers die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven 30

31 2de graad 3de graad Eenvoudige situaties  Opdrachten - Met lage moeilijkheidsgraad - Aan de hand van duidelijke instructies - Onder directe begeleiding van de leraar Eenvoudige situaties  Zorg- en opvangsituaties - Gezondheidstoestand van de gebruiker is stabiel - Geen acute veranderingen te verwachten - Weinig tot geen problemen in communicatie  Opdrachten/handelingen - Eenvoudig - Volgens duidelijke instructies - Op basis van gegeven werkplan / zorgplan / protocol - In team / organisatie 31

32 Enkel 3 de graad  Mate van verantwoordelijkheid - Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke - Hij/zij signaleert veranderingen / tekens en meldt deze aan de verantwoordelijke - Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen en vraagt om hulp - Hij/zij rapporteert aan de verantwoordelijke Complexe situaties = onder directe begeleiding 32

33 Lessentabel 33

34 GEÏNTEGREERD LEERPLAN 34 DPB Brugge - 2014

35 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan 35 - veronderstelt een vakoverschrijdende planning volgens gekozen ordeningskader door interdisciplinair team - min 3 u AD4, min 3 u AD5, min 1 u AD6, min 10 u stage - rekening houden met schoolcontext: lokalen, aantal lln, stages, studiebezoeken, projecten, thema’s …

36 Stage 10 wekelijkse lesuren 36  Geen aparte stagedoelstellingen  Logistiek is eerste groeifase in de leerlijn (stage en les)  1 ste leerjaar: 5 u/week woonzorgcentra en 5 u/week kinderopvang (groepsopvang bij voorkeur)  2 de leerjaar: 10 u/week in woonzorg (woonzorgcentra en gezinszorg) en in kinderopvang

37 Raamplan of vakoverschrijdend jaarplan 37  Teamwerk om te bepalen wie wat en hoe aanbiedt, basis, toepassingen, integratie en evaluatie  Inventarisatie via exceldocument en samenhang via mindmaps Ervaringen? Uitdagingen? Valkuilen?

38 Integratie op verschillende niveaus 38 1 tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel 2 tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling 3 tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling 4 tss AD’s binnen de competentie om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Voorbeeld?

39 Basisvademecum 39 1 Leerlijnen van verzorging-voeding (2 de graad VV) tot specialisatiejaren leerlijn kwaliteitsbewust handelen leerlijn communiceren leerlijn in team/organisatiewerken leerlijn gezondheid en welzijn leerlijn (ped)agogisch handelen leerlijn indirecte zorg leerlijn oriënteren op de toekomst en levenslang leren 2 Kijkwijzer kwaliteitsbewust handelen 3 Methodisch handelen 4 Communicatieschema 5 Kader om gedrag en sociale interactie te duiden: de relatiewijzer 6 ICF-schema, gezondheidspatronen van Gordon 7 Een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden - actieve voedingsdriehoek 8 Zorg dragen voor lokalen keuken en leefruimte- voor linnen -Sinner cirkel 9 Reflecteren - Schema reflecteren

40 LEESWIJZER LEERPLAN 40 DPB Brugge - 2014

41 Hoe leerplan lezen? 41 Competenties Algemene doelstelling met context (doelgroepen en situaties) en toelichting (beginsituatie,derde graad, specialisatiejaren en duiding) Ordening via tussentitels Leerplandoelstelling met onderliggende doelen, toelichting en samenhang met andere lpd van het specifiek gedeelte

42 Hoe leerplan lezen? 42 AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren AD 1 Kwaliteitsbewust handelen

43 Leerplan 43  Verplicht te volgen  Belang van de werkwoorden (zie lijst achteraan in leerplan) zowel voor het onderwijzen, het leren als voor het evalueren  H = herhaling tweede graad  Gebruiker: algemene term  Elke AD vindt plaats binnen een welomschreven opdracht  Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden

44 Concretisering van leerplan 44  Leerplandoel -onderliggend doel- (evaluatie)criteria  Rekening houden met beginsituatie lln (leerlijnen …), context school (organisatie les en stage, infrastructuur …)  Hoe aanbrengen? Pedagogisch didactische aanpak? Scenario? Voorbeeld?

45 SERVICEDOCUMENT RAADPLEGEN 45

46 Servicedocument 46 Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden

47 Evalueren (behalen van de leerplandoelstellingen) 47 Evaluatie = - Autonomie van de school - Verantwoordelijkheid directie en team VZ - Evaluatiecriteria (kennis, vaardigheden, attitudes) SMARTI formuleren Fasen  Begeleidende evaluatie  Beoordelende evaluatie

48 Begeleidende evaluatie 48  Coaching van de lerende  Permanent en continu (feedback en feedforward)  Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln)  Los van attest

49 Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD! 49  Model van Korthagen met ervaring opdoen, terugblikken, analyseren, bijsturen, uitproberen  Gaat verder en dieper dan evalueren  Belang van perspectiefwissel  Belang van goede zorg/begeleiding  Binnen visie van leerplan en studierichtingsprofiel

50 Beoordelende evaluatie 50  AD 1-2-3-4-5-6-7 (102 LPD) zowel in les als stage en in hun samenhang door team  Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria  Verschillende beoordelingsmethoden  Verschillende registratiemethoden  Gewicht verschillend per LPD / cluster  Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten

51 Beoordelende evaluatie 51  Tussentijdse evaluaties/rapport: - verstaanbaar voor leerlingen en ouders - wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe…  Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden.

52 KALENDER DPB Brugge-leerplantoelichting

53 Samenkomst voor 3 de graad verzorging 53 Coördinatoren  Donderdag 15 januari 2015  14 uur -17 uur DPB Brugge Stagecoördinatoren  Donderdag 5 maart 2015  9-15 uur  Tielt- Sint Jozef

54 Nascholing 54 Vanuit het verbond:  ICF en Gordon nascholing op vrijdag 10 oktober 2014 van 9.00-12.30 uur in Mechelen  Studiedag vanuit Kind en gezin op maandag 17 november 2014 in Brussel  Vanuit RTC: Workshop basisattitude Stimul, Basisattitude rollenspel, Dag Roger, Omgaan met …, SEL(samenwerking eerstelijnszorg) toelichting zie www.rtcwestvlaanderen.bewww.rtcwestvlaanderen.be Vanuit Pedic: zie www.pedic.be, ‘De grote peuterdag’ op donderdag 2 oktober 2014 of dinsdag 20 januari 2015www.pedic.be

55 INHOUD LEERPLAN DPB Brugge-leerplantoelichting Kinderzorg

56 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 56 Visie 1.1 Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie handelen in tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 De kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse zorg- en/of begeleidingscontext exploreren en aanwenden

57 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 57 1.3 Respectvol handelen: respectvol omgaan met zichzelf, met anderen, met materialen en benodigdheden èn loyaal zijn aan medeleerlingen, klas, school, team, zorginstelling/organisatie 1.4 Methodisch handelen: informeren, plannen, uitvoeren en evalueren 1.5 Milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 Veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 Ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 Hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 Economisch handelen volgens de geldende richtlijnen

58 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 58 1.10 Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren 1.11 Reflecteren over kwaliteitsbewust handelen

59 59 AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Toepassingsgebied: eenvoudige gesprekken in 1-1 relatie 1 Ondersteunende gesprekken voeren met gebruikers en hun sociaal netwerk. 2 Functionele gesprekken voeren met de gebruikers en hun sociaal netwerk. 3 Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met leraren, mentor, verantwoordelijke… 4 Rapporteren aan een verantwoordelijke

60 60 AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Visie 2.1 Verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Vlot communiceren 2.2 Vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie 2.3 Vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 2.4 De eigen communicatie afstemmen Reflecteren 2.5 Over de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden

61 AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 61 Toepassingsgebied 1 Werken in een organisatie 2 Communiceren in team en werken in een team 3 Deelnemen aan teamoverleg 4 Samenwerken met andere zorgverleners/begeleiders 5 Vergaderen binnen de eigen klasgroep – een team

62 AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 62 3.1 Verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren, toelichten en aanwenden binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Organisatie 3.2 Werken in een zorginstelling/organisatie Vlot communiceren 3.3 Vlot en respectvol communiceren in team 3.4 Vlot communiceren in team en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 De eigen communicatie in team afstemmen 3.6 Bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken Reflecteren 3.7 Over het werken in team en in een organisatie reflecteren

63 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 63  Ordening!  Gebaseerd op ICF schema (= bio psycho sociale manier van kijken naar het menselijk functioneren) van de WHO en gezondheidspatronen van Gordon (idem tweede graad en is een ordeningsysteem)  Patronen kaderen binnen studierichtingsprofiel en KB 78 en decreet zorg en bijstand èn Kind en gezin  Ordening past binnen de visie van een holistisch dynamisch en emancipatorisch mensbeeld en totaalzorg  Ordening is altijd kunstmatig dus samenhang bevorderen met alle andere AD’s!

64 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren 64 Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon deelname aan het maatschappelijk leven klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving

65 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 65 Gezondheidspatronen in AD4 1. Gezondheidsbeleving en instandhouding 2. Voeding en stofwisseling 3. Uitscheiding 4. Activiteiten 5. Slaap en rust 6. Waarneming en cognitie 7. Seksualiteit en voortplanting

66 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 66 AD 4 Gezondheidspatronen die in andere AD’s aan bod komen 8.Zelfbeleving zie AD1, 2 en 5 9.Rol en relatie zie AD1 en 5 10 Stressverwerking zie AD1 11 Waarden en levensovertuiging zie AD 1

67 AD 4 Per patroon zelfde indeling 67  Betekenis / duiding van patroon  Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie)  Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie)  Veranderingen / tekens observeren en signaleren  In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden  Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning)

68 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 68 Visie 4.1 Begrippen gezondheid en welzijn toelichten en aanwenden 4.2 Organisatie van kinderopvang en woonzorg toelichten! 4.3 Exploreren en toelichten waar gebruikers met hulpvragen rond gezondheid en welzijn in eigen regio terechtkunnen

69 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 69 Eerste hulp 4.4 EHBO - noodsituaties herkennen en accuraat optreden binnen professionele situaties - omwille van de professionele situatie is het belangrijk dat leerlingen weten dat en hoe ze een verantwoordelijke moeten raadplegen - deze doelstelling uitwerken in relatie tot de verschillende gezondheidspatronen

70 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 70 Eerste gezondheidspatroon Gezondheidsbeleving en instandhouding (gezondheidsgedrag) 4.5 Kenmerken mbt gezondheidsbeleving en instandhouding verduidelijken mbt de gebruiker (gezondheidsdoelstellingen van de overheid en de bijhorende preventieacties voor burgers) 4.6 Aan concrete projecten en /of acties participeren (in woonzorg en/of kinderopvang)

71 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 71 Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.7 Veranderingen/tekens (zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel vlak als m.b.t. omgevingsfactoren) m.b.t. gezondheidsbeleving en instandhouding observeren en signaleren 4.8 In concrete situaties relevante info mbt aandoeningen en ziektes ivm gezondheidsbeleving en instandhouding, vinden, selecteren en aanwenden

72 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 72 Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.9 Zorg dragen voor het menselijk functioneren ivm gezondheidsbeleving en instandhouding: - inname medicatie - belang vaccinaties - infecties voorkomen

73 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 73 Van leerplandoelstelling 4.10 tot en met 4.35 worden de gezondheidspatronen behandeld. Reflecteren 4.36 Over het zorgend handelen reflecteren

74 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 74 Toepassingsgebied 1 Aanwenden van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 2 Agogisch omgaan met de gebruikers: zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid de normale ontwikkeling van kinderen/het verouderingsproces van volwassenen verduidelijken en toelichten ontwikkelingsstimulerend/belevingsgericht handelen tijdens het zorg dragen voor het menselijk functioneren

75 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 75 Toepassingsgebied 3 Agogisch omgaan met de gebruikers in groep: begeleiden van een activiteit met een kleine groep kinderen participeren aan een groepsactiviteit bij gebruikers exploreren van het sociaal netwerk van gebruikers

76 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 76 VISIE 5.1 Een kader om gedrag en sociale interacties te duiden toelichten en aanwenden. 5.2 Gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 5.3 Begrippen m.b.t. ontwikkeling verduidelijken, toelichten en aanwenden.

77 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 77 IK ALS VERZORGENDE/BEGELEIDER 5.4 Een emotie, gedachte, intentie, gedrag/handeling in relatie tot de gebruiker herkennen en expressief uitdrukken.

78 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 78 OMGAAN MET KINDEREN INVULLING GEVEN AAN DE PEDAGOGISCHE RELATIE 5.5 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen 5.6 Elementen in de pedagogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden.

79 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 79 ONTWIKKELINGSSTIMULEREND HANDELEN 5.7 In functie van het ontwikkelingsstimulerend handelen mijlpalen in de ontwikkeling van het kind verduidelijken en toelichten. 5.8 Ontwikkelingsstimulerend handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren.

80 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 80 OMGAAN MET KINDEREN IN GROEP 5.9 Het omgaan met kinderen in groep exploreren. 5.10 Aan een groepsactiviteit begeleid door een begeleider participeren. 5.11 Een activiteit bij een kleine groep kinderen begeleiden.

81 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 81 OUDERWERKING 5.12 Het belang van contacten met ouders /opvoedings- verantwoordelijken / andere personen in de kinderopvang exploreren.

82 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 82 OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.13 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van volwassenen/ouderen (= belevingsgericht handelen). 5.14 Elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden.

83 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 83 OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.15 In functie van het zorg dragen het verouderingsproces van de volwassene/oudere verduidelijken en toelichten. 5.16 Belevingsgericht handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren van de gebruiker.

84 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 84 OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN IN GROEP 5.17 Het omgaan met volwassenen/ouderen in groep exploreren. 5.18 Aan een groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen participeren.

85 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen 85 SOCIAAL NETWERK 5.19 Het belang van contacten met het sociaal netwerk van volwassene/oudere exploreren. REFLECTEREN 5.20 Over het (ped)agogisch handelen reflecteren.

86 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 86 Toepassingsgebied  Combineren en organiseren van opdrachten op vraag van de gebruiker mbt  Linnen-, interieur- en maaltijdzorg  Maaltijdzorg in context van eenvoudige dagelijkse keuken(H) en de meer complexe dagelijkse keuken: gerechten, maaltijden (H), dagvoedingen  Belang huishoudelijke taken voor de gebruiker!

87 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 87 Aandachtspunten Gebruik van SINNERCIRKEL= kader toepassen van 2de graad Groei naar zelfstandigheid:  zelfstandig werkmodellen hanteren, routinehandelingen uitvoeren zonder werkmodel, onvoorziene omstandigheden …  combineren van huishoudelijke taken binnen een bepaald tijdsbestek  overleg met gebruiker, aandacht voor context

88 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 88 Ordening leerplandoelstellingen VISIE PLANNEN VOORBEREIDEN PLANNEN VOORBEREIDEN UITVOEREN NAZORG REFLECTEREN

89 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 89 VISIE 6.1 De plaats en betekenis(visie) van huishouding binnen de verschillende settings verduidelijken en toelichten 6.2 Wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers binnen verschillende settings exploreren 6.3 Vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen

90 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 90 PLANNEN EN VOORBEREIDEN 6.4 Indirecte zorg plannen en organiseren 6.5 De maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.6 De interieur- en linnenzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.7 Boodschappen/aankopen doen voor of met een gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje

91 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 91 UITVOEREN 6.8 Gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 6.9 Gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden, bedelen en samen maaltijd nemen 6.10 Vanuit de oriëntatie op materiaal/grondstof, toepassing, eigenschappen, opruimen, verluchten, reinigen, onderhouden van textiel,lokalen,keuken, leefruimten en buitenruimte met behulp van technieken

92 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 92 UITVOEREN 6.11 Materialen en benodigdheden wegbrengen, afhalen, reinigen en onderhouden 6.12 Bedden luchten, opmaken en verschonen 6.13 Voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 6.14 Een huiselijke sfeer in leefruimten creëeren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden

93 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep 93 NAZORG 6.15 Zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg REFLECTEREN 6.16 Over handelen m.b.t. indirecte zorg reflecteren

94 AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren of werken 94 7.1 Arbeids- (en stage)voorwaarden voor de verzorgende (in opleiding) verduidelijken en aanwenden 7.2 Verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een verzorgende en de begeleider in de kinderopvang werkt 7.3 Exploreren van verschillende vormen van beroepsuitoefening binnen de context van de directe zorg, de kinderopvang en met de vereisten om deze beroepsvormen uit te oefenen 7.4 Binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 7.5 Keuzes motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen m.b.t. werken en studeren 7.6 Eigen (competentie)groei in kaart brengen 7.7 Het belang van levenslang leren verduidelijken en toelichten


Download ppt "LEERPLANTOELICHTING DERDE GRAAD VERZORGING Brugge 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google