De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

welkom in deze eredienst Vierde zondag in de veertigdagentijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "welkom in deze eredienst Vierde zondag in de veertigdagentijd"— Transcript van de presentatie:

1 welkom in deze eredienst Vierde zondag in de veertigdagentijd
Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst Vierde zondag in de veertigdagentijd Voorganger: Dirk Vis Organist: Harry Maring Ouderling van Dienst: Andele Hellema Kind van dienst: Jan Douwe Zijlstra Lector: Dela Elzinga Koster: Aebe Tuinenga

2 Vierde zondag van de veertigdagentijd
Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. In de psalm wordt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer bezongen. De dichter zingt over het verlangen naar vrede en rust. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen (uitgebeeld in de zeven vaasjes) blijken meer dan genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

3 waar liefde gedeeld wordt handen die uitgestoken worden
Vierde zondag van de veertigdagentijd licht breekt door waar liefde gedeeld wordt brood en vis voedsel om te leven handen die uitgestoken worden naar elkaar God dat onze handen delen van hetgeen we ontvangen hebben

4 De kerkenraad bidt het consistoriegebed.
Ook wij bereiden ons in stilte voor….

5 Aansteken van de tafelkaarsen
Liturgische klok wordt gelijkgezet Aansteken van de tafelkaarsen

6 Welkom moment van stilte

7 We zingen NLB 128: 1 en 3

8 We zingen NLB 128: 1 en 3

9 We zingen NLB 128: 1 en 3

10 We zingen NLB 128: 1 en 3

11 Bemoediging en Groet V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft V: Zijn trouw heeft eeuwigheidswaarde Hij laat nooit los wat zijn hand begon

12 We zingen NLB 381: 1

13 Smeekgebed

14 We zingen NLB 547: 1 t/m 6

15 We zingen NLB 547: 1 t/m 6

16 We zingen NLB 547: 1 t/m 6

17 We zingen NLB 547: 1 t/m 6

18 We zingen NLB 547: 1 t/m 6

19 We zingen NLB 547: 1 t/m 6

20 Groet: V: De Heer zij met u. G: Met u zij de Heer.

21 Gebed bij de opening van het Woord
21

22 Project 40dagentijd ‘Met open handen’ "op reis met Eef" 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28

29 We zingen het Projectlied:
Met open handen laat ik weten wie ik ben, wat ik verwacht: God zal mensen niet vergeten, Hij geeft open handen kracht. Om te geven en ontvangen, om te delen in verlangen dat de toekomst op ons wacht.

30 De kinderen gaan naar de Bernetsjinst

31 Schriftlezing: We zingen NLB 474: 1, 3, 4 en 5
Jozua 4: 19 – 5: 1 en 5: 10 – 12 We zingen NLB 474: 1, 3, 4 en 5

32 We zingen NLB 474: 1, 3, 4 en 5

33 We zingen NLB 474: 1, 3, 4 en 5

34 We zingen NLB 474: 1, 3, 4 en 5

35 We zingen NLB 474: 1, 3, 4 en 5

36 Schriftlezing: We zingen NLB 383: 1 t/m 5
Johannes 6: 1-15 We zingen NLB 383: 1 t/m 5 36

37 We zingen NLB 383: 1 t/m 5

38 We zingen NLB 383: 1 t/m 5

39 We zingen NLB 383: 1 t/m 5

40 We zingen NLB 383: 1 t/m 5

41 We zingen NLB 383: 1 t/m 5

42 Verkondiging Op reis

43 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

44 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

45 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

46 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

47 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

48 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

49 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

50 We zingen NLB 839: 1 t/m 4

51 Bericht van overlijden

52 Dankgebed en voorbeden

53 Inzameling 1. Diaconaat Hillcrest Aids Centre (Kerk in Actie) 2
Inzameling 1. Diaconaat Hillcrest Aids Centre (Kerk in Actie) 2. Orgelfonds

54 Open je handen en bied deze vrouwen een uitweg uit de armoede.
Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar de mensen in De Vallei van de Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal in Zuid Afrika krijgen volop steun van het Hillcrest Aids Centre, partnerorganisatie van Kerk in Actie. Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen die ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voorlichting en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook armoede op de loer. Het Hillcrest Aids Centre helpt daarom ook mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen. Door bijvoorbeeld van kralen sieraden te maken en te verkopen, ontvangen de vrouwen extra inkomen. Open je handen en bied deze vrouwen een uitweg uit de armoede.

55 Wille, wille, kleare wille is by Jo fan ivichheid,
We zingen als slotlied: ‘Wille, wille, kleare wille’, ode An die Freude uit de 9e sym. van Beethoven (tekst E.L. Smelik, oersetting H.J. Brouwer, wize L. van Beethoven) 1. Wille, wille, kleare wille is by Jo fan ivichheid, ljocht dat troch de skepping trille út ’e hannen fan ’e Heit. Hear, jo ljocht sil oeral skine, ek dêr’t ús each tsjuster sjocht; dy’t yn neare nacht ferkwine fine yn jo ljocht it ljocht.

56 Yn ’e harmonij der sfearen sjong’ in lofliet sûnder ein
2. Yn ’e harmonij der sfearen sjong’ in lofliet sûnder ein stjerren, ingels, jo ta eare, hieltyd wurdt jo gloarje sein. Fjilden, bosken en rivieren, marren, seeën, skaad en ljocht, blommen, fûgels, wylde dieren tsjûgje fan jo skeppersnocht.

57 Tûzen ljochten, kleurewille spegelje iiv’ge pracht;
3. Tûzen ljochten, kleurewille spegelje iiv’ge pracht; dêrmei woll’ Jo minsken tille út har soargen, út har nacht. Op in see fan ljocht en lieten helje Jo ús nei Jo ta, en dy’t yn it tsjuster sieten sill’de heechste wille ha.

58 Meitsj’ ús no de eagen iepen foar it libben út ’e dea;
4. Meitsj’ ús no de eagen iepen foar it libben út ’e dea; jou dat wy net langer sliepe yn ’e nacht fan skuld en wea. Jo woll’ús yn Kristus sykje. hoe yn sûnden ek ferlern; dy’t Jo fynt sil op Jo lykje yn ’e blydskip fan jo bern.

59 Wol ús meijaan fan jo wille, ús troch Jezus’wurd fersein;
5. Wol ús meijaan fan jo wille, ús troch Jezus’wurd fersein; wol ús heech omhegen tille ta de wille sûnder ein. Sjongend gean’ wy dan op ierde sûnder frees yn pine of smert alle wegen dy’t ús liede ta it ivich Heitehert.

60 Zegen Amen, amen, amen

61 Wij wensen u een goede zondag
en een goede week


Download ppt "welkom in deze eredienst Vierde zondag in de veertigdagentijd"

Verwante presentaties


Ads door Google