De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheid, heelheid, af zijn, ongedeerd zijn, behouden blijven, voltooid zijn, in vrede leven, compleetheid, floreren, wellness, geborgenheid Gezondheid,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheid, heelheid, af zijn, ongedeerd zijn, behouden blijven, voltooid zijn, in vrede leven, compleetheid, floreren, wellness, geborgenheid Gezondheid,"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheid, heelheid, af zijn, ongedeerd zijn, behouden blijven, voltooid zijn, in vrede leven, compleetheid, floreren, wellness, geborgenheid Gezondheid, heelheid, af zijn, ongedeerd zijn, behouden blijven, voltooid zijn, in vrede leven, compleetheid, floreren, wellness, geborgenheid Hold me, love me Mvls

2 Leviticus 23:36 “De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de HEER. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden.[…] 39 op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn.” 18

3 REDDING 8 mensen gered in de ark REDDING 8 mensen gered in de ark BESNIJDENIS 8 ste dag besnijdenis [Gen.17:12] BESNIJDENIS 8 ste dag besnijdenis [Gen.17:12] EERSTELINGEN Op de 8 ste dag eerstelingen voor de HERE [Ex.22:30] EERSTELINGEN Op de 8 ste dag eerstelingen voor de HERE [Ex.22:30] REINIGING 8 ste dag tsarat gereinigd [Lev.14:10] REINIGING 8 ste dag tsarat gereinigd [Lev.14:10] PRIESTERSCHAP 7 dagen wijding tot priester, 8 ste dag priesterdienst [Lev.8:35/9:1] PRIESTERSCHAP 7 dagen wijding tot priester, 8 ste dag priesterdienst [Lev.8:35/9:1] AARDE In het 8 ste jaar mag er gezaaid worden[Lev.25:22] AARDE In het 8 ste jaar mag er gezaaid worden[Lev.25:22] FEESTEN 8 ste dag – Sjemini Atseret [Lev.23:39] FEESTEN 8 ste dag – Sjemini Atseret [Lev.23:39]

4 NIEUW BEGIN

5 VOORJAARSFEESTEN 7 WEKEN + 1 714212835424950 12345678 SOEKOT 7 DAGEN + 1 12345678

6 Sjabbat

7 Openbaringen 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

8 1 Korintiërs 15:24 “Maar de Messias is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door de Messias allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: de Messias als eersteling en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.”

9 Joh.7:2 Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. SOEKOT 7 DAGEN + 1 12345678 1  Heorte ton ioudaion Feest van Judeeërs  Heorte ton ioudaion Feest van Judeeërs Johannes [Jochanan] is een Jood uit Galilea. Wanneer hij het heeft over Joden, dan bedoelt hij: zij die in Judea wonen.

10 Joh.7:2 Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. Joh.7:10 Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging Hij zelf ook op Joh.7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. SOEKOT 7 DAGEN + 1 12345678 17

11 Levend water van de Hermon stroomt via de Jordaan naar het meer van Galilea en doet dit leven. Het stroomt verder en geeft het leven door. Tot het in de Dode zee tot stilstand komt. De stroom komt tot stilstand en de dood treedt in. Joh.7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

12 Jesaja 12:1 En gij zult te dien dage zeggen: Ik loof U, HERE, omdat Gij toornig op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich afgewend en Gij vertroost mij. 2 Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest. 3 Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. 4 En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is. 5 Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde. 6 Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige Israëls. Jesaja 12:1 En gij zult te dien dage zeggen: Ik loof U, HERE, omdat Gij toornig op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich afgewend en Gij vertroost mij. 2 Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest. 3 Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. 4 En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is. 5 Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde. 6 Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige Israëls. Mvyb Ba jom Op die dag Mvyb Ba jom Op die dag HheVsyl yl-yhyv hvhy hy Jah JHWH waihi li jesjoeah Jah JHWH is mijn verlossing HheVsyl yl-yhyv hvhy hy Jah JHWH waihi li jesjoeah Jah JHWH is mijn verlossing heVsyh ynyemm Mi majané ha jesjoea Uit de bronnen des heils heVsyh ynyemm Mi majané ha jesjoea Uit de bronnen des heils

13 Psalm 118: 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. 25 Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed! 26 Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN; wij zegenen u uit het huis des HEREN. 27 De HERE is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. 28 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen. 29 Looft de HERE, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Psalm 118: 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. 25 Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed! 26 Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN; wij zegenen u uit het huis des HEREN. 27 De HERE is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. 28 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen. 29 Looft de HERE, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. H heysvh hvhy ana Ana JHWH hosjianah Och JHWH geef nieuw leven H heysvh hvhy ana Ana JHWH hosjianah Och JHWH geef nieuw leven H hvhy Msb abh KVrb Baroech haba besjem Adonai Gezegend de komende met de naam van JHWH H hvhy Msb abh KVrb Baroech haba besjem Adonai Gezegend de komende met de naam van JHWH

14 Joh.7:2 Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. Joh.7:10 Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging Hij zelf ook op Joh.7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Joh.8:2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. SOEKOT 7 DAGEN + 1 12345678 17 8

15 Regen en zonlicht

16 Hebr.4: 8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet (meer) over een andere, latere dag gesproken hebben. 9 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Hebr.4: 8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet (meer) over een andere, latere dag gesproken hebben. 9 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.

17 Jesaja 58:13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 14 dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken. Jesaja 58:13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 14 dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken. Ggne Oneg Verrukking Verlustiging Genot Zaligheid Ggne Oneg Verrukking Verlustiging Genot Zaligheid dbk kabad zwaar dbk kabad zwaar

18 Openbaringen 22: 1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.. Openbaringen 22: 1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden..

19 De Misjna – S. Hammelburg Soekka V:2 2. Na de uitgang van de eerste feestdag van het Loofhuttenfeest ging men af naar het vrouwenvoorhof en maakte daar een belangrijke voorbereiding. En gouden luchters waren daar en vier gouden schalen aan hun boveneinden. Vier ladders [stonden] bij elken luchter en vier jongelingen uit de rijpere jeugd der priesterschap [droegen] in hun handen kruiken olie van honderd en twintig Log, die zij in elke schaal uitstortten. De Misjna – S. Hammelburg Soekka V:2 2. Na de uitgang van de eerste feestdag van het Loofhuttenfeest ging men af naar het vrouwenvoorhof en maakte daar een belangrijke voorbereiding. En gouden luchters waren daar en vier gouden schalen aan hun boveneinden. Vier ladders [stonden] bij elken luchter en vier jongelingen uit de rijpere jeugd der priesterschap [droegen] in hun handen kruiken olie van honderd en twintig Log, die zij in elke schaal uitstortten. 3. Uit de versleten broeken en gordels van de priesters maakte men pitten en aan deze ontstak men licht. Geen binnenhof was er te Jeruzalem, dat niet in licht baadde door de verlichting ter gelegenheid van het waterscheppen.

20

21 Joh.7: 37b Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Joh.7: 37b Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Joh.8:12 Ik ben het licht der wereld

22 Mvls Gezondheid, heelheid, af zijn, ongedeerd zijn, behouden blijven, voltooid zijn, in vrede leven, compleetheid, floreren, wellness, geborgenheidMvls Gezondheid, heelheid, af zijn, ongedeerd zijn, behouden blijven, voltooid zijn, in vrede leven, compleetheid, floreren, wellness, geborgenheid

23 Ss -Sja Ll -l v -o M -m Ss -Sja Ll -l v -o M -m Vanuit de bron van de herder verbonden met overvloed

24 Sjemini Atseret Achtste dag Slotfeest De Grote Sjabbat

25 Matth.12: 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.


Download ppt "Gezondheid, heelheid, af zijn, ongedeerd zijn, behouden blijven, voltooid zijn, in vrede leven, compleetheid, floreren, wellness, geborgenheid Gezondheid,"

Verwante presentaties


Ads door Google